Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personforsikringer for elever og ansatte i Halden kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personforsikringer for elever og ansatte i Halden kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personforsikringer for elever og ansatte i Halden kommune 2012-13
ATV-kurs

2 Forsikringsselskaper
Forsikringsmekler: Norwegian Broker AS KLP Skadeforsikring er valgt som leverandør av yrkesskade/fritid- og ulykkesforsikringen, KLP Skadeforsikring er valgt som leverandør av barneulykkesforsikringen Gjensidige Forsikring er valgt som leverandør av gruppelivsforsikringen for alle ansatte i Halden kommune. (Grunnbeløpet) 1 G = kr pr Viktig at skader og sykdommer meldes så tidlig som mulig til selskapet, senest ved sammenhengende sykemelding i 8 uker Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Fritidsulykke Denne forsikringen gir erstatning ved ulykke i fritiden som fører til ervervsmessig uførhet, varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, eller død. Erstatningen beregnes slik: 15-29% medisinsk invaliditet 1 G 30-70% medisinsk invaliditet 2 G over 70% medisinsk invaliditet 3 G Ved dødsfall utbetales en erstatning på 15 G Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter erstattes i inntil 2 år fra skadedagen når forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Erstatningen er begrenset oppad til 1 G. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Gruppelivsforsikring (ytelser ved dødsfall)
Forsikringen dekker alle som går inn under § 10 i Hovedtariffavtalen. Du er også dekket under svangerskapspermisjon, militærtjeneste og annen permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, samt under attføring. Uførepensjonister er omfattet av forsikringen frem til de når aldersgrensen for stillingen, men senest til fylte 67 år. § 10 i HTA: Arbeidstaker som er ansatt i kommunen, herunder arbeidstakere som går på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Gruppelivsforsikring (ytelser ved dødsfall)
Forsikringssummens størrelse er lik det som er tariffestet i HTA § 10.2 Ved dødsfall utbetales erstatningen enten til: Avdødes ektefelle/registrerte partner - Samboer Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om forsikrede etterlater seg ektefelle/registrert partner eller samboer. Andre personer som for en vesentlig del blev forsørget av avdøde. Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt over, blir det utbetalt 2 G til dødsboet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Yrkesskadeforsikring
Lov om Yrkesskadeforsikring Tariffbestemt yrkesskade/yrkessykdom (HTA § 11) § 11.3 i Hovedtariffavtalen: Alle arbeidstakere tilsatt i kommunen omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i kommunen dekkes også, forutsatt at skaden ble konstatert etter Størrelsen på erstatningen er (stort sett) avhengig av alder og regnes ut fra grunnbeløpet i folketrygden. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Tariffbestemt yrkesskade – HTA § 11
Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom og ved skader som oppstår på direkte reise til/fra arbeid og på tjenestereise. Erstatning ved ervervsuførhet : For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved 100 % varig ervervsuførhet 15 G. Denne utbetalingen er uavhengig av alder og deltid. Beløpet avkortes forholdsmessig ved lavere uføregrad. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Tariffbestemt yrkesskade – HTA § 11
Erstatning ved medisinsk invaliditet: For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer som følge av skade ved ulykke G. Erstatningen er uavhengig av alder, men avhengig av den medisinske invaliditetsgraden. Erstatning ved død: For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved død som følge av ulykke 15 G. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Lov om Yrkesskadeforsikring
Erstatning ved ervervsuførhet: Tap av fremtidig inntekt. Størrelsen på ervervserstatningen er avhengig av graden av varig ervervsuførhet og pensjonsgivende inntekt. Erstatning ved medisinsk invaliditet: Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % får du menerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt. Erstatning ved død: Erstatning som blir utbetalt ved død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatning for begravelseskostnader: 0,5 G b) Erstatning til ektefelle, registrert partner eller samboer: 15,0 G c) Barnetillegg, pr. barn inntil 6,5 G Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 SAMORDNING Samordning: Ved yrkesskader skal det regelverk som totalt sett gir rett til høyest erstatning av Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen legges til grunn ved utmålt erstatning. Utbetalinger etter Lov om yrkesskade og Hovedtariffavtalen er samordnet slik at maksimal erstatning til etterlatte vil være 18 G inkludert gruppeliv. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Ulykkesforsikring skolebarn m. m.
Hvem omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter barn/elever i kommunale grunnskoler, videregående skoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem. Hva omfatter forsikringen? Erstatning ved død Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet Behandlingsutgifter Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Ulykkesforsikring skolebarn m. m.
Når gjelder forsikringen? a) Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområder under ordinær skole-/barnehagetid. b) Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse, herunder Operasjon Dagsverk. c) På direkte vei til og fra skole/barnehage d) Under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar. f) For fosterbarn gjelder forsikringen hele døgnet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Ulykkesforsikring skolebarn m. m.
Ved skade i skoletiden blir skaden og betrakte som ”yrkesskade”. NAV skal da dekke alle påførte utgifter i forbindelse med skaden. Skolen må sørge for å melde skaden til trygdekontoret og foresatte vil få vedtak fra NAV. Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus kan dekkes helt eller delvis. Behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen begrenset til 1 G. Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 0,01 G. Ta vare på alle kvitteringer! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "Personforsikringer for elever og ansatte i Halden kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google