Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner
Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust Levanger Grethe Venæs Kveli, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehuset Namsos Mai 2015

2 Lover og forskrifter som regulerer meldingsflyt av PLO meldinger
St.meld nr 47 ( ) Samhandlingsreformen LOV Helse- og omsorgstjenesteloven Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter av 18. november 2011 Tjenesteavtaler 3, 5 og 9 mellom helseforetak og kommuner

3 Registrering i PAS PLO-meldinger er koblet opp mot PAS-systemet. Det betyr at pasienten må være registrert i PAS for at det skal være mulig å sende og ta imot e-meldinger. Alle meldinger må derfor sendes FØR pasienten skrives ut i PAS. Unntak er den aller siste meldingen Melding om utskrevet pasient. Pasienten skrives ut i PAS av postsekretær på dagtid og av sykepleier på kveld/helg.

4 Melding om innlagt pasient
Sendes til Sykepleietjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste Sendes umiddelbart etter at pasienten er lagt inn. Sendes fra mottak eller fra avdeling når pasienten møter på avdelingen. Obs. samtykke Hensikt: Varsle kommunen om at en av deres brukere er innlagt på sykehuset. Kommunen svarer på denne meldingen med en Innleggelsesrapport. Sendes på alle pasienter som mottar kommunale pleie og omsorgstjenester fra før.

5 Innleggelsesrapport Mottas fra kommunen så snart som mulig.
Inneholder helseopplysninger om pasienten: Hvilke kommunale tjenester pasienten mottar fra før Oppdatert medikamentliste Sykepleiesammenfatning Aktuelt for denne innleggelsen Funksjonsnivå – IPLOS kartlegging Husk å kvitter for at du har lest meldingen

6 Helseopplysning 24-timersvarsel
Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO -Sendes innen 24 timer etter innleggelse når pasienten har et kommunalt tilbud fra før og det antas at pasienten fortsatt vil ha behov for hjelp etter utskrivelse. -Sendes hvis det avdekkes under oppholdet at pasienten vil ha behov for pleie og omsorgstjenester etter utskrivelse. For pasienter som ikke har kommunale tjenester fra før vil dette være den første meldingen til kommunen. Hvilke opplysninger trenger Saksbehandlertjenesten? Meldingene skal inneholde opplysninger som gjør at kommunen kan planlegge hva de må gå inn med av utstyr, kompetanse og ressurser for å kunne følge opp planlagt behandling og eventuell funksjonssvikt.

7 Helseopplysning 24-timersvarsel
Innhold: Informasjon om pasienten Personalia- velg sivilstatus Innleggelsesårsak, kjente problemstillinger, aktuelt funksjonsnivå IPLOS Antatt forløp, planlagte undersøkelser og behandling Forventet utskrivingstidspunkt

8 Helseopplysning oppdatert
Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Hvis det oppstår nye helseopplysninger som kan ha betydning for hvilket tjenestetilbud pasienten skal ha i kommunen. Hvis forventet utskrivingsdato som er satt i Helseopplysning 24timers-varsel er endret. Opplysninger som ble sendt i Helseopplysninger: 24timers varsel kopieres automatisk over. Revider/evt sett på ny dato og tilføy det som er nytt. Ved overflytting til Andre Sykehus / DMS / Privat rehabiliteringsinstitusjon skrives det her. Institusjonen som tar over pasienten er ansvarlig for videre samhandling.

9 Melding om utskrivingsklar pasient
Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Sendes så fort som mulig når lege har vurdert at pasienten er utskrivingsklar. Inneholder dato og navn på lege som har vurdert pasienten som utskrivingsklar. Inneholder ikke helseopplysninger.

10 Melding om utskrivingsklar pasient
Hva er en utskrivningsklar pasient? Jfr. §9 i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i epikrise og/eller sykepleiesammenfatning: Problemstilling ved innleggelse skal være avklart. Øvrige problemstillinger skal være avklart. Dersom enkelte problemstillinger ikke kan avklares, skal dette redegjøres for. Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten. Pasientens samlede funksjonsnivå, endringer forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert. Spesialisthelsetjenestens syn på hva som kan forventes oppfulgt i primærhelsetjenesten skal framgå tydelig.

11 Avmelding utskrivingsklar pasient
Adresseres til Saksbehandlertjenesten PLO Høyreklikk på den sendte Melding om utskrivingsklar pasient i utboksen Dersom pasientens status endres, og pasienten likevel ikke kan skrives ut sendes avmelding av utskrivingsklar pasient. Forutsetter at det sendes ny melding Helseopplysninger: Oppdatering som beskriver endring av pasientens status og årsak til avmeldingen. Send ny Melding om utskrivingsklar pasient med ny dato for utskrivingstidspunkt.

12 Forespørsel/svar på forespørsel
Adresseres til Sykepleietjenesten PLO, Saksbehandlertjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste. Forespørsel: Ved spørsmål/beskjeder som må avklares. Fritekstmelding. Svar på forespørsel: Kommunen svarer på Melding om USK om de kan ta i mot/ikke ta imot pasienten. Husk å kvitter for at du har lest meldingen Både sykehus og kommune må bli flinkere til å respondere raskt, bli tydeligere i kommunikasjonen og svare på det som etterspørres. OBS! Husk å dokumentere hvis dere telefonerer! Jo flinkere vi(sykehus og kommune) er til å gi tydelige, konkrete opplysninger, til å lese og svare på meldingene, jo færre telefoner må vi ta!

13 Rutine for samhandling mellom sykehus og kommune Rutine for samhandling mellom sykehus og kommune
Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter §12: Sykehuset kan overføre utskrivingsklar pasient når kommunen har bekreftet at et kommunalt helse -og omsorgstilbud til pasienten er klart. Det betyr at vi ikke må sende pasienten før vi har fått bekreftet fra kommunen at de kan ta imot pasienten.

14 Melding om utskrevet pasient
Adresseres til Sykepleietjenesten PLO eller Psykisk kommunehelsetjeneste Må sendes på alle pasienter med kommunale tjenester som skrives ut i PAS Skal også sendes når pasienten er død. Ring gjerne i tillegg hvis pasienten er kjent i kommunen fra før(gjelder også for mottakelsen!). Denne meldingen stopper kopieringen og avslutter meldingsflyten. Hvis denne meldingen ikke er sendt vil ikke 24-timers varsel være aktivt ved neste innleggelse. NØDLØSNING: Send melding om utskrevet pasient på forrige opphold Eller send Helseopplysning oppdatert og skriv i meldingen: Dette er et 24-timers varsel (obs! Da må i så fall kopiert innhold fra forrige opphold slettes først

15 Utskriving av pasient Lege: Definerer pasienten som utskrivingsklar Skriver USK på kurve Postsekretær: Registrerer dato for 24-timers varsel i PAS Registrerer dato for USK i PAS HUSK! Hvis pasienten avmeldes må ny USK dato registreres i PAS Registrerer pasienten utskrevet i PAS Sender PLO melding om at Pasienten er utskrevet (på noen poster) Sykepleier etter kl 1500 og helg: Sender PLO melding om at Pasienten er utskrevet

16 Rutine for samhandling mellom sykehus og kommune
Hvis kommunen ikke kan skaffe tilbud til pasienten innen USK-dato: Forskrift om kommunal medfinansiering for utskrivingsklare pasienter §13: Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivingsklar og følgende vilkår er oppfylt: Helseopplysning 24-timers varsel er sendt innen 24 timer Melding om utskrivingsklar pasient er sendt Kommunen har gitt beskjed om at den kan ta imot pasienten innen USK-dato. Kommunen ikke har svart på Melding om utskrivingsklar pasient. (gjelder også hvis kommunen ikke har svart). OBS! Gjelder kun i somatikken.

17 Epikrise Hvordan sikre at nødvendig informasjon kommer fram til de som trenger den? Forskrift om pasientjournal §9: Ved utskriving fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist. Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege. Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet. Sykehuslegen må i samarbeid med ansvarlig sykepleier ta aktivt stilling til hvem som skal motta epikrisen (krysses av på kurve): Henvisende instans og fastlege skal alltid ha epikrisen. Tilsynslege/sykeheim: adresseres til Legetjenesten PLO. Hjemmesykepleie: adresseres til Sykepleietjenesten PLO Skrivetjenesten sørger for at det blir lagt på riktig adresse:

18 Avviksmelding Hvis en PLO melding er sendt feil eller mottatt melding på feil pasient. Gå på Inngående meldinger. Høyreklikk på meldingen du ønsker å sende avvik på. Velg Lage avviksmelding Ved manglende opplysninger, etterspør opplysningene i en forespørselsmelding. Hvis vi har mottatt en avviksmelding fra kommunen må den kvitteres. Svar på meldingen med en forespørselsmelding hvis det er opplysninger som skal redegjøres for. Ved brudd på tjenesteavtale 3 og 5 er det avvikssystemet i Samarbeidsavtalen som skal brukes.

19

20 Intensiv Når pasienten har et kommunalt tilbud fra før:
Intensiv sender 24timers-varsel. Sengeposten følger opp med Oppdatert helseopplysning etter at pasienten er overflyttet sengepost. Når pasienten ikke har et kommunalt tilbud fra før men vil trenge det etter utskriving: Sengeposten sender 24timers-varsel og tar videre meldingsflyt med kommunen, samt planlegger rehabilitering.

21 Overvåking/Oppfølging
Innkomne meldinger: Lese og kvittere innkomne meldinger: Innleggelsesrapport og Forespørsel/Svar på forespørsel. Følges opp fortløpende, det vil si minst 2 ganger på dagvakt og aftenvakt alle dager i uka, og hvis pasienten legges inn på natt

22 Overvåking/Oppfølging
Sendte meldinger: Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender Det er den som sender fra seg noe som VET at det skal mottas noe i den andre enden Sjekk at meldingen endrer status fra «Sendt, venter på kvittering», til «Sendt»

23 Overvåking/Oppfølging

24 Rutiner ved overvåking
Meldinger som blir liggende med status Sendt venter på kvittering i over 30 minutter. 1. Forsøk å sende meldingen på nytt. 2. Hvis dette ikke går: -kontakt HEMIT på e-post eller tlf: 3. Ta kontakt med den tjenesten i kommunen du ville sende meldingen til, og orienter om innholdet i meldingen. Hvis meldingen ikke endrer status til Sendt, er det mulig å endre meldingen manuelt: - Hø.klikk på meldingen i utboksen. 1. Hak av for Marker manglende kvittering for behandlet. 2. Kommentarboks: Legg inn kommentar om at meldingen er formidlet pr telefon.

25 Stans i meldingsutveksling
Følgende rutiner gjelder under planlagt stans: 1. Informasjon dokumenteres i PLO-meldingene som normalt. 2. PLO-meldingen adresseres og sendes som normalt, meldingen vil ha status sendt, venter på kvittering. 3. Opplysningene utveksles pr telefon. 4. Når nedetiden er over, vil meldingen automatisk resendes til mottaker og meldingen få status som sendt. Kontaktoversikt til kommunene ligger i HNT`s portal for samhandling i EQS og oppdateres jevnlig.

26 Samhandlingsreformen EQS


Laste ned ppt "Pleie og omsorgsmeldinger PLO meldinger Samhandling mellom helseforetak og kommuner Åse Mette Haldorsen, Prosjektmedarbeider PLO meldinger Sykehust."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google