Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljømål og klassifisering av miljøtilstand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljømål og klassifisering av miljøtilstand
Steinar Sandøy, DN

2 Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert
Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Vannforskriften forutsetter at vannforvaltninga skal vere økosystembasert og kunnskapsbasert. Overvåking og fastsetting av miljøtilstand, det vi ofte bare kallar klassifisering, er to svært viktige element som skal sørge for å basere forvaltninga på kunnskap og at forvaltninga er økosystembasert, basert på kunnskap om ulike delar av og samanhengen i økosystemet Overvåking

3 Kunnskapsbasert forvaltning
Erfaring frå første runde med karakterisering: lite eksakt kunnskap om tilstand i VF, særleg om biologiske forhold Vannforskriften forutsetter eit forvaltnings-system der overvåking og tilstandsfastsetting er ein integrert og nødvendig del av arbeidet med forvaltningsplanen. Dersom arbeidet med forvaltningsplan og gjennomføring av tiltak skal fungere etter hensikten må vi ha nok biologiske data til å kunne fastsette miljøtilstand med ein forsvarleg grad av sikkerhet.

4 Tiltak Klassifisering Vanntilstand Problem-kartlegging
Rulleres hvert 6. år Tiltaks-overvåking Forvaltnings-planer ”Forvaltningshjulet” med klassifisering og overvåking sett inn på egna plass. Overvåkingsaktiviteten vil måtte foregå kontinuerlig så det vil ikkje vere riktig å avgrense til ein viss periode i plansyklus. Tiltak

5 Miljøtilstand - oversikt
Fastsette miljøtilstand i VF – Klassifisering Formål Metode Naturtilstand Miljømål Klassifiseringssystem

6 Klassifisering av miljøtilstand
Formål: Oppfyller VF miljømålet? Kor langt unna miljømålet er vi? Grunnlag for å foreslå tiltak. Tilstandsfastsettinga er vannforvaltninga si febermåling, korleis står det til med pasienten?

7 ”Oppmåling” - Klassifisering
Skala Referanse-/nullpunkt = Naturtilstanden Målemetode/verktøy = Klassifiseringssystem

8 Naturtilstand Skala Referanse-/nullpunkt = Naturtilstanden
Målemetode/verktøy = Klassifiseringssystem

9 Naturtilstand Naturtilstanden er referansepunktet!
Vi måler miljøtilstand i forhold til naturtilstanden, som avvik frå naturtilstanden Svært god tilstand = Naturtilstanden Naturtilstanden

10 Standard miljømål overflatevatn
God økologisk tilstand God kjemisk tilstand Ingen forringelse av tilstanden!

11 Miljømål – Økologisk tilstand
Grensen mellom moderat og god tilstand er den viktigste, fordi den definerer grunnlaget for å sette miljømål for naturlige vannforekomster. For vannforekomster som ligger under denne grensen skal det (med visse unntak) iverksettes tilstrekkelige miljøforbedrende tiltak slik at miljømålet (god tilstand) nås. For vannforekomster der miljømålet er nådd, må det vurderes om forebyggende tiltak må iverksettes for å hindre forringelse. Data fra overvåkingen skal gi grunnlag for å dokumentere om miljømålene nås i løpet av planperioden. Direktivet inneholder unntaksmuligheter for tilfeller der vurderinger av samfunnsnytte, kostnader eller tekniske/naturlige forhold nødvendiggjør tidsutsettelse eller mindre strenge miljømål. Miljømål for økologisk tilstand: definert som ”akseptable avvik fra naturtilstanden” for de ulike kvalitetselementene. Hva som ligger i akseptable avvik finner dere i vedlegg V i vannforskriften. Miljømål for kjemisk tilstand: bestemmer av om de prioriterte stoffene er over eller under grenseverdien til det aktuelle stoffet. Typespesifikke miljømål

12 Miljømål - Kjemisk tilstand
God Miljøgifter Dårlig

13 Miljømål grunnvatn God God kvantitativ tilstand Dårlig God
God kjemisk tilstand Dårlig

14 Miljømål grunnvatn Stoffer/parameter Terskelv. Vendepkt.v.
Nitrat, µg/l 50 37,5 Bekjempingsmidler, µg/l 0,1 0,075 Sum bekjempingsmidler, µg/l 0,5 0,4 Klorid, mg/l 200 150 Sulfat, mg/l 100 75 Ammonium, mg/l N Arsen, µg/l 10 7,5 Kadmium, µg/l 5 3,75 Bly, µg/l Kvikksølv, µg/l Trikloreten+Tetrakloreten, µg/l

15 Klassifiseringssystem
Skala Referanse-/nullpunkt = Naturtilstanden Målemetode/verktøy = Klassifiseringssystem

16 Klassifiseringssystemet
Klassifiseringssystemet er typebasert: Miljøforhold varierer med vanntype Klassifiseringssystemet gir oss: Naturtilstand (referansetilstand) Klassegrenser Miljømål og tiltaksgrenser For den enkelte vanntype

17 Klassifisering av økologisk tilstand
Fastsette miljøtilstand i ein vannforekomst: på grunnlag av data for alle kvalitetselement Klassifisering etter ”det dårlegaste styrer” Planteplankton Vassplanter Makroinvertebratar Fisk Innsjø

18 ”Det dårlegaste styrer”
God Plantepl Økologisk tilstand Vassplanter Dårlig Dårlig Bunndyr Moderat Fisk Moderat

19 Klassifisering av økologisk tilstand
Planteplankton Vassplanter Makroinvertebratar Fisk Innsjø Ingen eller minimal påvirkning: Svært god tilstand! Kjent påvirkning: tilstrekkelig å ha data for mest følsomme kvalitetselement. Forenkla tilstandsvurdering: Bruke alle tilgjengelege opplysningar Vurdere på grunnlag av omfang av påvirkning Prioritere å skaffe nye data! I utgangspunktet skal en vannforekomst klassifiseres på grunnlag av data fra alle kvalitetselementer, etter ”det dårligste styrer”-prinsippet. Det er noen unntak: Dersom det ikke er kjente menneskelige påvirkninger på en vannforekomst kan den vurderes til å ha svært god økologisk og kjemisk tilstand og miljømålet er oppnådd. Har vannforekomsten en kjent påvirkning kan den klassifiseres på grunnlag av det mest følsomme kvalitetselement. Data og vurderinger fra en geografisk nærliggende vannforekomst kan benyttes ved tilstandsvurderingen. Dersom vannforekomstene ligger i samme område, er av samme kategori og vanntype og de har samme type og omfang av påvirkning kan tilstandsvurderingen brukes for flere vannforekomster.

20 Klassifiseringssystemet
Minst ein målemetode pr. kvalitetselement Vannforskriften definerer parametrane vi skal måle på (Vedl. V) Klassifiseringssystemet definerer målemetoden Systemet er fortsatt under utvikling!

21 Klassifisering av økologisk tilstand
Planteplankton Parameter Målemetode Mengde/tetthet Konsentrasjon klorofyll-a Artssamansetning ? Fisk Parameter Målemetode Mengde/tetthet Tetthet ungfisk (el-fiske) – aure og laks Artssamansetning Fiskeindeksen Alderssamansetning ?

22 Klassifisering Planteplankton - Innsjø Klorofyll a (µg/l)
Tilstandsklasse Kalkfattig klar Kalkfattig humøs Kalkrik humøs Svært god tilstand 1,2 – 3,0 2,5 – 5 3 – 7 God tilstand 3,0 – 4,5 5 – 8 7 – 10,5 Moderat tilstand 4,5 – 7 8 – 15 10,5 – 20 Dårleg tilstand 7 – 15 15 – 30 20 – 40 Svært dårleg tilstand > 15 > 30 > 40

23 Klassifisering av miljøtilstand - oppsummering
Vannforskriften sin ”febermåling” Formål: Er miljømålet nådd? Store krav til biologiske data. Når påvirkning er påvist skal tilstanden dokumenterast gjennom biologiske data! Kunnskapsbasert forvaltning: Prioritert oppgave å skaffe bedre dokumentasjon på miljøtilstand!

24


Laste ned ppt "Miljømål og klassifisering av miljøtilstand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google