Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøprosjektet Ren Drammensfjord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøprosjektet Ren Drammensfjord"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljøprosjektet Ren Drammensfjord

3 Drammensfjorden før 1995 Tidligere miljøtilstand

4 Langsiktige mål: Forurenset sjøbunn skal ikke hindre rekreasjon og friluftsliv, havnedrift og båtdrift eller fritidsfiske Forurenset sjøbunn og aktiviteter i indre Drammensfjord skal ikke føre til negativ påvirkning av økosystemet

5 Delmål og ambisjonsnivå
Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i Drammensfjorden Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre helserisiko ved bading i Drammensfjorden

6 Arbeidet med tiltaksplanen består av 5 faser:
Fase 1:Samle kunnskap om status i sedimentene i sjøbunnen (Tyrifjorden-Svelvik) Fase 2:Tiltaksplan, undersøkt alle typer kilder til Drammensfjorden Fase 3: Detaljert planlegging av tiltak, volum og metodebruk Fase 4: Gjennomføring av tiltakene Fase 5: Evaluering og overvåking Fase 1: Samle kunnskap om status i sedimentene(fra utløp av Tyrifjorden til Svelvikterskelen) Kartlegging av miljøsituasjonen i sjøbunnen i Drammenvassdraget

7 Fase 2 Målt tilførsel av partikler og miljøgifter fra Drammenselva og Lierelva Innhentet sedimentprøver fra overvannssystemet (kummer) Målt sedimentasjon (sedimentfeller og blydateringer) Flere sedimentprøver Innsamlet fisk til undersøkelse

8 Fase 2 forts. Etablert miljømål
Vurdert tilstanden og risikoen med forurenset sjøbunn i åtte delområder Kvantifisert kilder Vurdert kost-nytte og tiltakseffektivitet Kostnadsberegnet tiltak Utarbeidet sluttrapport og overvåkningsprogram

9 Delområder som er vurdert i fase 2

10 Utbredelse av PAH Eksempel på kart over miljøgiftene. Flere eksempler finnes i Tiltaksplanen, kan fås her, og ligger på våre nettsider.

11 Utbredelse av PCB7

12 Utbredelse av TBT

13 Kilder til forurensning i fjorden Røde piler viser kilder som er vurdert i fase 2
Flere faktorer enn industriutslipp fører til spredning av miljøgifter i sjøbunnen.

14 Konklusjon etter fase 1 og 2:
Aktive kilder på land må fjernes først Det er sedimentene i de grunne områdene som fører til størst spredning Utslipp fra land (trafikk, overflater, elver) vil kontinuerlig skape utfordringer Tiltak må detaljutredes for å være sikker på at de er tilstrekkelige og gode nok (fase 3)

15 Drammensfjorden 2007 Nåværende miljøtilstand

16 Fase 3 Seks delområder i Drammensfjorden har for høyt miljøgiftinnhold, og må utredes nærmere: Gilhusbukta Lierstranda Holmen Strømsøløpet Tangenbanken Solumstrand I tillegg kommer: Videre kartlegging og stopping av punktkilder på land (samarbeidsprosjekt med tilsynsmyndigheter i SFT, Fylkesmann og kommuner) Virkningen av oksygenutskiftingen i Drammensfjorden (Vi ønsker at Vannmiljørådet tar ansvar for denne delen)

17 Utredningsbehov fase 3 Detaljplanlegge delområdene
Avgjøre best egnete tiltaksmetoder Effekter og kostnader Få til en finansieringsløsning Informasjon og kvalitetssikring Fremdriftsplan og tidsfrister detaljplanlegges for de ulike del-områdene Avgjøre hvilke tiltaksmetoder som er best egnet opp imot grad og type av forurensning Effekter og kostnader ved gjennomføring av tiltakene Få til en finansieringsordning mellom stat, kommuner og aktuelle aktører Fortløpende informasjon og kvalitetssikring Fremdriftsplan og tidsfrister

18 Detaljutrede forurensningsomfanget
Naturlig tildekking fra elvene Prøver av sedimentene, innhold og dybde Risiko- og tiltakseffektivitet Behov for mudring Behov for tildekking Overvåking før, under og etter tiltak Metoder for mudring og opprydding Mudremetode Deponeringsløsning Utredningsprogram – fase 3

19 Utrede behov for tildekking
Beregne naturlig tildekking Beregne behov for tilførte tildekkingsmasser Metode for plassering av tildekkingsmasser Andre viktige momenter Kostnadsberegning Ansvarsforhold Finansiering Utredningsbehov fase 3 forts. Utrede behov for tildekking Beregne naturlig tildekking Beregne behov for tilførte tildekkingsmasser, mengder, plassering, egnethet, alternative tiltaksmetoder Metode for plassering av tildekkingsmasser Andre viktige momenter Kostnadsberegning Ansvarsforhold Finansiering

20 Fremdriftsplan Aktivitet 2006 2007 2008 2009 Fylkesvise tiltaks-planer
Utslipp fra land Gilhusbukta Lierstranda Holmen Strømsøløpet Tangenbanken Solumstrand Fase 1 Miljøtilstanden Fase 2 Tiltaksplan Fase 3 Detaljplanlegging Fase 4 Tiltak Fase 5 Evaluering – overvåking

21 Utfordringer Hvordan få til finansiering og dialog?
Hvem skal betale det utredninger og tiltak koster? Spleiselag – med hvem? Hvordan få til en enighet om nødvendige tiltak? Hvordan sikre framdrift i arbeidet?

22 Informasjon frokostmøter oppdatert nettside; www.rendrammensfjord.no
åpen dialog samarbeid Vi ønsker å holde en god kommunikasjon og informasjon rundt de ulike prosessene og innhente den beste fagkunnskapen rundt de eventuelle tiltak som ses nødvendig for å bedre miljøtilstanden i Drammensfjorden. Dette for å sikre vår langsiktige målsetningen nevnt innledningsvis.

23 Drammensfjorden 2015 Slik vil vi ha miljøtilstanden i fjorden vår!
Vi skal bli gode på bunnen!


Laste ned ppt "Miljøprosjektet Ren Drammensfjord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google