Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøprosjektet Ren Drammensfjord Drammensfjorden før 1995.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøprosjektet Ren Drammensfjord Drammensfjorden før 1995."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljøprosjektet Ren Drammensfjord

3 Drammensfjorden før 1995

4 Langsiktige mål:  Forurenset sjøbunn skal ikke hindre rekreasjon og friluftsliv, havnedrift og båtdrift eller fritidsfiske  Forurenset sjøbunn og aktiviteter i indre Drammensfjord skal ikke føre til negativ påvirkning av økosystemet

5 Delmål og ambisjonsnivå  Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter  Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i Drammensfjorden  Helse- og miljøskadelige stoffer skal ikke medføre helserisiko ved bading i Drammensfjorden

6 Arbeidet med tiltaksplanen består av 5 faser: Fase 1:Samle kunnskap om status i sedimentene i sjøbunnen (Tyrifjorden-Svelvik) Fase 2:Tiltaksplan, undersøkt alle typer kilder til Drammensfjorden Fase 3: Detaljert planlegging av tiltak, volum og metodebruk Fase 4: Gjennomføring av tiltakene Fase 5: Evaluering og overvåking

7 Fase 2 Målt tilførsel av partikler og miljøgifter fra Drammenselva og Lierelva Innhentet sedimentprøver fra overvannssystemet (kummer) Målt sedimentasjon (sedimentfeller og blydateringer) Flere sedimentprøver Innsamlet fisk til undersøkelse

8 Fase 2 forts. Etablert miljømål Vurdert tilstanden og risikoen med forurenset sjøbunn i åtte delområder Kvantifisert kilder Vurdert kost-nytte og tiltakseffektivitet Kostnadsberegnet tiltak Utarbeidet sluttrapport og overvåkningsprogram

9 Delområder som er vurdert i fase 2

10 Utbredelse av PAH

11 Utbredelse av PCB7

12 Utbredelse av TBT

13 Kilder til forurensning i fjorden Røde piler viser kilder som er vurdert i fase 2

14 Konklusjon etter fase 1 og 2: Aktive kilder på land må fjernes først Det er sedimentene i de grunne områdene som fører til størst spredning Utslipp fra land (trafikk, overflater, elver) vil kontinuerlig skape utfordringer Tiltak må detaljutredes for å være sikker på at de er tilstrekkelige og gode nok (fase 3)

15 Drammensfjorden 2007

16 Seks delområder i Drammensfjorden har for høyt miljøgiftinnhold, og må utredes nærmere: –Gilhusbukta –Lierstranda –Holmen –Strømsøløpet –Tangenbanken –Solumstrand Fase 3

17 Utredningsbehov fase 3 Detaljplanlegge delområdene Avgjøre best egnete tiltaksmetoder Effekter og kostnader Få til en finansieringsløsning Informasjon og kvalitetssikring Fremdriftsplan og tidsfrister

18 Detaljutrede forurensningsomfanget Naturlig tildekking fra elvene Prøver av sedimentene, innhold og dybde Risiko- og tiltakseffektivitet Behov for mudring Behov for tildekking Overvåking før, under og etter tiltak Metoder for mudring og opprydding Mudremetode Deponeringsløsning

19 Utrede behov for tildekking Beregne naturlig tildekking Beregne behov for tilførte tildekkingsmasser Metode for plassering av tildekkingsmasser Andre viktige momenter Kostnadsberegning Ansvarsforhold Finansiering

20 Fremdriftsplan Aktivitet2006200720082009 Fylkesvise tiltaks- planer Utslipp fra land Gilhusbukta Lierstranda Holmen Strømsøløpet Tangenbanken Solumstrand Fase 1 Miljøtilstanden Fase 2 Tiltaksplan Fase 3 Detaljplanlegging Fase 4 Tiltak Fase 5 Evaluering – overvåking

21 Utfordringer Hvordan få til finansiering og dialog? Hvem skal betale det utredninger og tiltak koster? Spleiselag – med hvem? Hvordan få til en enighet om nødvendige tiltak? Hvordan sikre framdrift i arbeidet?

22 Informasjon frokostmøter oppdatert nettside; www.rendrammensfjord.no åpen dialog samarbeid

23 Drammensfjorden 2015


Laste ned ppt "Miljøprosjektet Ren Drammensfjord Drammensfjorden før 1995."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google