Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer

2 Organisering – tema ”Fisk og ferskvannsbiologi” • Prosjektleder: Jon Museth (NINA Lillehammer) • Lokal koordinator: Gudmund Nygaard (Nord-Østerdal Utmarkstjenester) • Prosjektdeltagere: NTNU/LFI Vitenskapsmuseet (bunndyr), Høgskolen i Hedmark Evenstad Settefiskanlegg (feltarbeid, elfiske), Universitetet i Oslo (genetikk)

3 Viktige problemstillinger: • Fiskevandringer forbi potensielle problemområder ved utbygging? • Funksjon til planlagt minstevannføringsstrekning • Lokal betydning? • Regional betydning? • Avbøtende tiltak

4 Kunnskapsgrunnlaget for KU • Tidligere undersøkelser og lokalkunnskap • Vandringsstudier: Radiomerket 107 harr og ørret + genetikkundersøkelser • Gyteplasser: Radiomerking + prøvefiske • Bunndyr: Sparkeprøver (9 stasjoner) + flygefeller • Kartlegging av fiskesamfunnet: Intervjuer av fiskere, bærbart elfiskeapparat, båtelfiske og stangfiske

5 Konsekvensvurdering: Forutsetninger i KU Fisk og Bunndyr • INFLUENSOMRÅDE: Høyegga - Røstefossen • VERDI (Liten – svært stor) • Den relative betydningen områdene som blir berørt av de ulike alternativene har for opprettholdelse fiske- og bunndyrproduksjon i influensområdet • VIRKNING (ingen/ubetydelig – svært stor negativ) • Hvordan virker tunnelutløp, dam, minstevannføringsstrekning og inntaksmagasin på fisk og bunndyr) • VERDI + VIRKNING= KONSEKVENS

6 VURDERING AV VERDI

7 3A 3B 2A 2B

8 HARR: Registrerte gyteområder

9 Ørret: Registrerte gyteområder

10 Bunndyr

11 Fordeling av ulike bunndyr- grupper

12 Antall stein- døgn- og vårfluearter påvist på ulike soner Nedre soneMidtre soneØvre sone Døgnfluer11713 Steinfluer131011 Vårfluer201617 Sum443341

13 To type negative virkninger • Redusert vannføring + oppdemming: Gyte- og produksjonsforhold • Vintervannføring (vanndekt areal, islegging, naturtilstand?) • Sommervannføring (vanndekt areal) • Etablering av vandringshindringer • Tunnelutløp • Dam

14 KU to under to ulike forutsetninger: • Alternativ 1: Toveis fiskevandringer forbi dam og oppstrøms vandringer forbi tunnelutløp opprettholdes på et høyt nivå ved at problemstillingen gis høy prioritet ved planlegging, bygging og ved tiltaksorienterte etterundersøkelser (se forslag til avbøtende tiltak) • Alternativ 2: Toveis fiskevandringer forbi dam og oppstrøms vandringer forbi tunnelutløp blir betydelig redusert ved at det bygges en konvensjonell dam med fisketrapp for oppvandrende fisk og tunnelutløp uten spesielt fokus på å opprettholde fiskevandringer (basert på beskrivelse av tiltaket i meldingen om Tolga kraftverk).

15 Verdi-, virknings og konsekvensvurdering: ØRRET

16 Verdi-, virknings og konsekvensvurdering: Harr

17 Verdi-, virknings og konsekvensvurdering: Bunndyr Alle alternativer: • Stor verdi • Middels/liten negativ virkning • Middels/liten negativ konsekvens

18 Samlet vurdering

19 Avbøtende tiltak: • De viktigste avbøtende tiltakene ved eventuell etablering av Tolga kraftverk er knyttet til minstevannføringsregime, design og drift av inntaksdemning og utforming av tunnelutløp. Ved en eventuell utbygging av Tolga kraftverk må naturlig reproduksjon til både harr og sikres. Fiskeutsettinger vurderes ikke som et aktuelt avbøtende tiltak i første omgang.

20 Avbøtende tiltak forts. • Miljøbasert vannføring • Lokkeflommer, gradvis nedtrapping til minstevannføring, økt minstevannføring • Utforming og drift av dam og fiskepassasje • NB! Toveis fiskevandringer skal ivaretas • Turbinpassasje får fatale konsekvenser • Fiskepassasje hvor hele eller deler av minstevannføringen slippes (overflatetapping) • Utforming og drift av tunnelutløp

21

22 Avbøtende tiltak forts. • Biotoptiltak (f.eks. ved bortfall av gyteområder) • Sikre tilgang til og eventuelt restaurere gytebekker på minstevannføringsstrekning • Redusere rekruttering til gjedde- og abborbestanden i inntaksmagasinet • TILTAKSORIENTERT OVERVÅKING, IKKE “INNSAMLING AV INTERESSANTE DATA”!


Laste ned ppt "Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google