Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012 John Obstfelder Ungt Entreprenørskap Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012 John Obstfelder Ungt Entreprenørskap Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012 John Obstfelder Ungt Entreprenørskap Akershus

2 Hensikten med kurset Få oversikt over markedsføringens arbeidsområder og en innføring i sentrale markedsføringsbegreper Ha praktisk anvendelse for ungdomsbedrifter www.ungdomsbedrift.no www.ungdomsbedrift.no – Brukernavn: ue – Passord: ue

3 Markedsføringsansvarlig er forbrukerens representant i bedriften! Hva betyr det?

4 Pike Place Fish Market - Seattle, Washington - YouTube Image (posisjonering), positiv energi og etterlatt inntrykk

5 IKKE BARE SALG OG REKLAME! Hva er markedsføring? MED MARKEDSFØRING MENER VI GJENNOMFØRING AV DE AKTIVITETENE SOM BESTÅR I Å TILPASSE VARER OG TJENESTER TIL MARKEDETS BEHOV OG BEHOVSMULIGHETER, OG Å DIRIGERE STRØMMEN AV VARER OG TJENESTER TIL FORBRUKER

6 Eks.: Behovet for å forflytte seg kan dekkes på mange måter, forslag? Ingen prinsipielle forskjeller for produkt- og tjenestebehov

7 Behov: Markedsføring tar utgangspunkt i forbrukernes behov og hvordan disse skal tilfredsstilles. Behov er imidlertid ikke noe entydig begrep. Selv- realisering Statusbehov Sosiale behov Trygghet Fysiologiske behov Maslow’s behovshierarki Heineken: Walk-in Fridge - YouTube

8 Markedsføring skaper verdi fordi hensikten er å fremme bytterelasjoner Informasjon om markedet og forbrukerbehov og ønsker Informasjon om produkt, tilbud og service Penger eller noe annet av merverdi for selger BYTTEPROSESS

9 MARKEDSFØRINGSLEDERPROSESSEN Hva arbeider markedsføreren med?

10 Eksempel på tradisjonell organisering Adm. dir. MarketingFoUInnkjøpProduksjonDistribusjonSalg HRØkonomi KvalitetIKT VERDIKJEDE STØTTEPROSESSERSTØTTEPROSESSER ForbrukerbehovForbrukerkjøp

11 Markedssjefens ansvar (UB) Integrere markedsføringsplaner med selskapets strategier markedsplaner Markedsanalyse marked, konkurransesituasjon, kjøpsatferd, prognoser, segmentering, posisjonering Markedsføringsprogrammet (Marketing-Mix) produkt, pris, distribusjon og promovering Strategiske markedsføringsprogram strategier for nye markeder, er markeder som vokser, modnes eller går tilbake Kontroll og evaluering økonomi og utvikling

12 Markedsplanlegging Analyse SWOT (arbeids- betingelsene) Segmentering (markedet) Kjøpsadferd (kunder) Planlegging Marketing-Mix (markedsførings- programmet Gjennomføring Drift (daglige gjøremål) Evaluering (måle) Kontinuerlig

13 MARKEDSFØRINGSPLANEN LedelsessammendragKort sammendrag av innhold, mål, strategi og tiltak med forventet resultat. Markedssituasjon og trenderSummerer relevant bakgrunnsinformasjon om markedet, konkurransen og trender, inkludert størrelser og vekstrate for totalmarkedet og nøkkelsegmenter. Utvikling for eksisterende produkter og tjenester Evaluering av historiske data og resultater for produkter/tjenester og markedsføringsprogrammet. Nøkkelfaktorer (SWOT)Identifisere de viktigste mulighetene og truslene mot produktet/ tjenesten neste år i relasjon til egne styrker og svakheter. MålSpesifisere volum- (markedsandel) og lønnsomhetsmål. MarkedsstrategiSummerer de viktigste strategiene for å nå markedsplanens mål. TiltaksplanDen mest kritiske delen av årsplanen som skal sikre effektiv implementering og koordinering av aktivitetene på tvers av avdelinger. Stikkord: Hva, hvem, når, kostnadsbudsjett. BudsjettResultatbudsjett = inntekter – kostnader Kontroll og alternative planer Oppfølging av planen og alternative planer dersom salget blir lavere enn forventet eller det dukker opp nye muligheter eller trusler.

14 Markedsundersøkelser og analyse 1.Foreta en nøyaktig kartlegging av problemstillingen En klart formulert problemstilling vil alltid lede arbeidet mot det som er vesentlig – og følgelig det som har betydning for løsningen 2.Fastslå hvilke data som er nødvendige for å løse problemet Gå systematisk fram. Eksempler på områder å undersøke er: Generelle markedsopplysninger, forbrukeropplysninger, konkurrentopplysninger og opplysninger om aktuelle distribusjonskanaler. 3.Undersøke om, hvor og på hvilken måte dataene kan skaffes Først få oversikt over tilgjengelige eksisterende data: Sekundærdata = skrivebordsanalyse. Innsamling av data som ikke er umiddelbart tilgjengelig, kalles primærundersøkelse. Settes i verk når skrivebordsundersøkelse ikke er tilgjengelig. 4.Samle inn data Skiller mellom kvalitativ undersøkelse (innsikt) og kvantitativ undersøkelse (mengde) 5.Analysere innsamlet materiale og avgi konklusjoner i rapportform

15 ANALYSE (må gjøre) StyrkerMuligheter SvakheterTrusler SITUASJON (Rammebetingelser) SWOT Interne Eksterne Kritiske suksessfaktorer MÅLGRUPPE (Hvem) Segmentering ADFERD Kjøpsadferd Geografi Demografi Psykografi Størrelse, tilgjengelighet og lønnsomhet Markedsundersøkelser: (Primære/sekundære – Kvalitative/kvantitative) Hva? Hvorfor? Når? Hvor? Behov/ønsker

16 Mer om SWOT INTERNE (nåtid) sterke og svake siderEksterne (fremtid) muligheter og trusler Personalressurser Økonomiske Produkter/sortiment Produksjon/teknologi Markedsføring Andre vesentlige faktorer Kjøpere (attraktive/lønnsomme) Konkurrenter Økonomiske Politiske/juridiske Distributører Teknologi Kultur Naturressurser Andre vesentlige faktorer 1.Analysen består av interne og eksterne rammebetingelser (nøkkelfaktorer) 2.Analysen sammenfattes alltid i en SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threaths) 3.SWOT kan også oppsummeres med tekst ”Kritiske suksessfaktorer” og danner grunnlag for de mål vi setter oss og hvordan vi ska nå disse (Strategi = veivalg). Deretter planlegges de konkrete tiltakene som skal gjennomføres (detaljert tiltaksplan, gjerne for ett år fremover)

17 Mer om segmentering (Målgruppe) Splitte opp markedet i delmarkeder som hver for seg har visse innbyrdes fellestrekk (homogenitet). Det viktigste er at de deler samme type behov. Bedriften må kjenne målgruppen(e) for å kunne I.utvikle produkter som dekker kundenes behov II.utvikle presise markedsføringstiltak Segmenteringsvariabler: HVA ER RELEVANT FOR DIN UB? Geografiske Land Region Fylke Kommune By Befolkningstetthet Natur Demografiske Kjønn Alder Sivil Status Familiestørrelse Livssyklus Inntekt Religion Rase Nasjonalitet Sosialklasse Psykografiske Livsstil Personlighet Verdier Adferd Beslutningsroller Adferdsmessige variabler Lett tilgjengelige data Vanskelig tilgjengelige data A)Forbrukervaremarkedet B)Bedriftsvaremarkedet C)Institusjonsmarkedet NB! Mange delmarkeder this is norway - YouTube

18 Mer om kjøpsadferd (Forbrukeradferd og kjøpsprosessen) De forhold som påvirker kjøperens valg fra et følt behov oppstår, til det innkjøpte produktet er tatt i bruk eller forbrukt. Kjøps- forberedelse Følt behov Kjøps- beslutning Bruk Aktiviteter etter kjøp Flere parter deltar i kjøpsprosessen: Påvirker, beslutningstaker, innkjøper og bruker. Kan også være en og samme person Forbruker har flere informasjonskilder: Selgerdominerte Kjøperdominerte Nøytrale Direkte kontakt

19 Marketing-Mix Når vi har identifisert målgruppen og dens behov, kan vi begynne å planlegge de ulike markedsføringsaktivitetene = Marketing-Mix = de 4 P’er Målgruppe Målgruppens behov Tilpasning Marketing- Mix Kvalitet Egenskaper Utseende Merkenavn Pakning Garanti Service Reklame Personlig salg Salgs promovering Butikk- materiell PR (omtale) Listepris Rabatt Rettigheter Kreditbetingel ser Leie/leasing Distribusjons- ledd Lokalisering / tilgjengelighet Lagernivåer Transport Plass Pris Produkt Påvirkning + Personalet Marketing-Mix må tilpasses hver enkelt målgruppe!

20 Produkt/tjeneste Kvalitet: Kundeopplevd kvalitet! / lav pris – volum – luksus el. amatør - proff Egenskaper: Posisjonering (hvilke behov skal produktet/tjenesten dekke, og hvordan skiller det fra konkurrenter?) Utseende: Ref. posisjonering Merkenavn: Ref. posisjonering Pakning/tjeneste: Kjøper med øynene! Skille seg, ut og være attraktiv – lyst til å kjøpe! Garanti: Forbrukerkjøpslovens bestemmelser Service: Følger av varen som selges, og garantier utover lovens bestemmelser.

21 Strategi for produktutvikling Først på markedet ”INNOVASJON” – Sterk satsing på F&U og evne og vilje til å ta stor risiko Følge like etter banebryteren – Krever gode utviklingsresurser og evne til å reagere raskt når markedet begynner å vokse. Tillemping av eksisterende produkter til behovet hos spesielle kundegrupper – Grundig markedskunnskap, nisjemarkedsføring Imitere andre – Lavere pris, høy effektivisering og lave kostnader ved fremstilling og distribusjon. Lisensiering – Lisens blir vanligvis gitt for et geografisk område mot en godtgjørelse (Royalty) regnet i forhold til omsetning.

22 Produktutviklingsprosessen Nei Ja

23 Distribusjon Distribusjonsledd: Antall nivåer vertikalt i strømmen av varer eks.: produsent – grossist – detaljist - forbruker Lokalisering/tilgjenglighet: I forhold til markedet, tid og kostnader Lagernivåer: Verdi på varelager og omløpshastighet (varelagerets omløpshastighet) Viktig i forhold til ukurans og likviditet Transport: Miljø, kostnader, tid og egenskaper/hensiktsmessighet (logistikk)

24 Pris Listepris: Offisiell pris tilgjengelig for alle Rabatt: I forbindelse med kundeavtaler, volumprestasjon og belønning for lojalitet Rettigheter: Lisens el. Kredittbetingelser: Antall dager mellom levering og betalingstidspunkt. For sen betaling kan innebære ”morarente” Leie/leasing: Disposjonsrett og ikke eierrett, dvs. alternativer til kjøp

25 Mer om pris og kalkyle Kan vi tilby en konkurransedyktig pris? Pris – variable kostnader = dekningsbidrag (faste kostnader + overskudd) Salgsinntekt (SI) -Variable kostnader (VK) =Dekningsbidrag (DB) -Faste kostnader (FK) =resultat DB / SI = Dekningsgrad (DG, dvs. DB uttrykt i prosent) Er det lønnsomt for oss?

26 Mer om lønnsomhet og kalkyle A)Selvkost: Samtlige kostnader både faste og variable fordeles på produktene. De faste etter bestemte fordelingsnøkler. Dersom produktet kan selges til over selvkost betraktes det vanligvis som lønnsomt (produksjonsbedrifter). B) Bidragsmetode: Tar utgangspunkt i produktets variable kostnader (minimumskost) Ved å sammenlikne minimumskost med den salgspris markedet er villig til å betale, kan produktets dekningsbidrag beregnes. Et nøkkelbegrep i bidragsanalyser er nullpunktet ”break even” (inntekter - alle kostnader = 0) Underskudd = konkurs

27 Påvirkning (Promovering) Oversikt over kommunikasjonsvirkemidlene ReklameSales Promotion EventsPublic Relations Personlig salgDM Annonsering i trykte og trådløse media Ytre og indre emballasje Kataloger Kino Brosjyrer Plakater og foldere Oppslagstavler Annonsesærtrykk Plakater på salgsstedet Audiovisuelle materiale Symboler og logoer DVD etc. Utstillinger Messer Demonstrasjon Innbyttetilbud Underholdning Spill Konkurranser Premier og gaver Vareprøver Prisavslag Finansieringshjelp Sport Underholdning Demonstrasjoner Festivaler Kunst Bedriftsturer Firmamuseum Gateaktiviteter Pressemeldinger Konferanser Seminarer Foredrag Årsmeldinger Sponsing Lokalt engasjement Veldedighet Miljøengasjement Lobbyvirksomhet Bedriftsavis Trafikkreklame Salgspresentasjon Salgsmøter Telemarketing Prøver Incentiver Messer og utstillinger Trade Marketing m.m. Direkte reklame Katalogsalg Telemarketing Interaktiv markedsføring via internett, TV, mobil (sosiale medier) Stadig utvikling av kommunikasjonskanaler! Piano stairs - TheFunTheory.com - Rolighetsteorin.se - YouTube

28 MARKEDSFØRINGSLOVEN FORBRUKER PRODUKTKONTROLLOVEN HELSE OG MILJØ KONKURRANSELOVEN MELLOM NÆRINGSDRIVENDE Hva regulerer markedsføringsarbeidet Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Handelspraksis overfor forbrukere Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv. Kapittel 4. Særlig om beskyttelse av barn Kapittel 5. Kontroll med avtalevilkår mv. Kapittel 6. Beskyttelse av næringsdrivendes interesser Kapittel 7. Håndheving Kapittel 8. Grenseoverskridende håndheving mv. Kapittel 9. Straff Kapittel 10. Ikraftsetting, oppheving av tidligere lov, overgangsregler og endringer i andre lover

29 Merkevaren er en kontrakt med forbruker om samme opplevelse hver gang! ”sterkere merkevare – større lojalitet – mer verdi” Merkevarer bygges over lang tid med lojale forbrukere som er villige til å betale litt ekstra. Merkevarene sikrer lønnsomhet for bedriften og er således dens viktigste eiendeler. Hva er en merkevare? The evoked set

30 Mobile phones concepts - YouTube


Laste ned ppt "Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012 John Obstfelder Ungt Entreprenørskap Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google