Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012
John Obstfelder Ungt Entreprenørskap Akershus

2 Hensikten med kurset Få oversikt over markedsføringens arbeidsområder og en innføring i sentrale markedsføringsbegreper Ha praktisk anvendelse for ungdomsbedrifter – Brukernavn: ue – Passord: ue

3 Markedsføringsansvarlig er forbrukerens representant i bedriften!
Hva betyr det?

4 Pike Place Fish Market - Seattle, Washington - YouTube
Image (posisjonering), positiv energi og etterlatt inntrykk

5 Ikke bare salg og reklame!
Med markedsføring mener vi gjennomføring av de aktivitetene som består i å tilpasse varer og tjenester til markedets behov og behovsmuligheter, og å dirigere strømmen av varer og tjenester til forbruker Hva er markedsføring? Ikke bare salg og reklame!

6 Eks.: Behovet for å forflytte seg kan dekkes på mange måter, forslag?
Ingen prinsipielle forskjeller for produkt- og tjenestebehov

7 Behov: Markedsføring tar utgangspunkt i forbrukernes behov og hvordan disse skal tilfredsstilles. Behov er imidlertid ikke noe entydig begrep. Selv-realisering Statusbehov Sosiale behov Trygghet Fysiologiske behov Heineken: Walk-in Fridge - YouTube Maslow’s behovshierarki

8 Markedsføring skaper verdi fordi hensikten er å fremme bytterelasjoner
Informasjon om markedet og forbrukerbehov og ønsker Informasjon om produkt, tilbud og service Penger eller noe annet av merverdi for selger BYTTEPROSESS

9 Markedsføringslederprosessen
Hva arbeider markedsføreren med? Markedsføringslederprosessen

10 Eksempel på tradisjonell organisering
Adm. dir. HR Marketing FoU Innkjøp Økonomi Produksjon Kvalitet IKT Distribusjon Salg STØTTEPROSESSER VERDIKJEDE Forbrukerbehov Forbrukerkjøp

11 Markedssjefens ansvar (UB)
Integrere markedsføringsplaner med selskapets strategier markedsplaner Markedsanalyse marked, konkurransesituasjon, kjøpsatferd, prognoser, segmentering, posisjonering Markedsføringsprogrammet (Marketing-Mix) produkt, pris, distribusjon og promovering Strategiske markedsføringsprogram strategier for nye markeder, er markeder som vokser, modnes eller går tilbake Kontroll og evaluering økonomi og utvikling

12 (arbeids-betingelsene) (markedsførings-programmet
Markedsplanlegging Analyse (arbeids-betingelsene) SWOT Segmentering (markedet) Kjøpsadferd (kunder) Planlegging (markedsførings-programmet Marketing-Mix Gjennomføring (daglige gjøremål) Drift Evaluering (måle) Kontinuerlig

13 MARKEDSFØRINGSPLANEN
Ledelsessammendrag Kort sammendrag av innhold, mål, strategi og tiltak med forventet resultat. Markedssituasjon og trender Summerer relevant bakgrunnsinformasjon om markedet, konkurransen og trender, inkludert størrelser og vekstrate for totalmarkedet og nøkkelsegmenter. Utvikling for eksisterende produkter og tjenester Evaluering av historiske data og resultater for produkter/tjenester og markedsføringsprogrammet. Nøkkelfaktorer (SWOT) Identifisere de viktigste mulighetene og truslene mot produktet/ tjenesten neste år i relasjon til egne styrker og svakheter. Mål Spesifisere volum- (markedsandel) og lønnsomhetsmål. Markedsstrategi Summerer de viktigste strategiene for å nå markedsplanens mål. Tiltaksplan Den mest kritiske delen av årsplanen som skal sikre effektiv implementering og koordinering av aktivitetene på tvers av avdelinger. Stikkord: Hva, hvem, når, kostnadsbudsjett. Budsjett Resultatbudsjett = inntekter – kostnader Kontroll og alternative planer Oppfølging av planen og alternative planer dersom salget blir lavere enn forventet eller det dukker opp nye muligheter eller trusler.

14 Markedsundersøkelser og analyse
Foreta en nøyaktig kartlegging av problemstillingen En klart formulert problemstilling vil alltid lede arbeidet mot det som er vesentlig – og følgelig det som har betydning for løsningen Fastslå hvilke data som er nødvendige for å løse problemet Gå systematisk fram. Eksempler på områder å undersøke er: Generelle markedsopplysninger, forbrukeropplysninger, konkurrentopplysninger og opplysninger om aktuelle distribusjonskanaler. Undersøke om, hvor og på hvilken måte dataene kan skaffes Først få oversikt over tilgjengelige eksisterende data: Sekundærdata = skrivebordsanalyse. Innsamling av data som ikke er umiddelbart tilgjengelig, kalles primærundersøkelse. Settes i verk når skrivebordsundersøkelse ikke er tilgjengelig. Samle inn data Skiller mellom kvalitativ undersøkelse (innsikt) og kvantitativ undersøkelse (mengde) Analysere innsamlet materiale og avgi konklusjoner i rapportform

15 Markedsundersøkelser: (Primære/sekundære – Kvalitative/kvantitative)
ANALYSE (må gjøre) SITUASJON (Rammebetingelser) SWOT Interne Eksterne MÅLGRUPPE (Hvem) Segmentering ADFERD Kjøpsadferd Styrker Muligheter Svakheter Trusler Geografi Hva? Demografi Hvorfor? Psykografi Når? Hvor? Kritiske suksessfaktorer Størrelse, tilgjengelighet og lønnsomhet Behov/ønsker Markedsundersøkelser: (Primære/sekundære – Kvalitative/kvantitative)

16 Mer om SWOT INTERNE (nåtid) sterke og svake sider
Analysen består av interne og eksterne rammebetingelser (nøkkelfaktorer) Analysen sammenfattes alltid i en SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threaths) SWOT kan også oppsummeres med tekst ”Kritiske suksessfaktorer” og danner grunnlag for de mål vi setter oss og hvordan vi ska nå disse (Strategi = veivalg). Deretter planlegges de konkrete tiltakene som skal gjennomføres (detaljert tiltaksplan, gjerne for ett år fremover) INTERNE (nåtid) sterke og svake sider Eksterne (fremtid) muligheter og trusler Personalressurser Økonomiske Produkter/sortiment Produksjon/teknologi Markedsføring Andre vesentlige faktorer Kjøpere (attraktive/lønnsomme) Konkurrenter Politiske/juridiske Distributører Teknologi Kultur Naturressurser

17 Mer om segmentering (Målgruppe)
Splitte opp markedet i delmarkeder som hver for seg har visse innbyrdes fellestrekk (homogenitet). Det viktigste er at de deler samme type behov. Bedriften må kjenne målgruppen(e) for å kunne utvikle produkter som dekker kundenes behov utvikle presise markedsføringstiltak Segmenteringsvariabler: HVA ER RELEVANT FOR DIN UB? Geografiske Land Region Fylke Kommune By Befolkningstetthet Natur Demografiske Kjønn Alder Sivil Status Familiestørrelse Livssyklus Inntekt Religion Rase Nasjonalitet Sosialklasse Psykografiske Livsstil Personlighet Verdier Adferd Beslutningsroller Adferdsmessige variabler Forbrukervaremarkedet Bedriftsvaremarkedet Institusjonsmarkedet NB! Mange delmarkeder Lett tilgjengelige data Lett tilgjengelige data Vanskelig tilgjengelige data Vanskelig tilgjengelige data this is norway - YouTube

18 Mer om kjøpsadferd (Forbrukeradferd og kjøpsprosessen)
De forhold som påvirker kjøperens valg fra et følt behov oppstår, til det innkjøpte produktet er tatt i bruk eller forbrukt. Forbruker har flere informasjonskilder: Selgerdominerte Kjøperdominerte Nøytrale Direkte kontakt Aktiviteter etter kjøp Bruk Kjøps-beslutning Kjøps-forberedelse Følt behov Flere parter deltar i kjøpsprosessen: Påvirker, beslutningstaker, innkjøper og bruker. Kan også være en og samme person

19 Marketing-Mix + Personalet
Når vi har identifisert målgruppen og dens behov, kan vi begynne å planlegge de ulike markedsføringsaktivitetene = Marketing-Mix = de 4 P’er Plass Distribusjons-ledd Lokalisering / tilgjengelighet Lagernivåer Transport Pris Listepris Rabatt Rettigheter Kreditbetingelser Leie/leasing Produkt Kvalitet Egenskaper Utseende Merkenavn Pakning Garanti Service Påvirkning Reklame Personlig salg Salgs promovering Butikk-materiell PR (omtale) Målgruppe Målgruppens behov Marketing-Mix Tilpasning + Personalet Marketing-Mix må tilpasses hver enkelt målgruppe!

20 Produkt/tjeneste Kvalitet: Kundeopplevd kvalitet! / lav pris – volum – luksus el. amatør - proff Egenskaper: Posisjonering (hvilke behov skal produktet/tjenesten dekke, og hvordan skiller det fra konkurrenter?) Utseende: Ref. posisjonering Merkenavn: Ref. posisjonering Pakning/tjeneste: Kjøper med øynene! Skille seg, ut og være attraktiv – lyst til å kjøpe! Garanti: Forbrukerkjøpslovens bestemmelser Service: Følger av varen som selges, og garantier utover lovens bestemmelser.

21 Strategi for produktutvikling
Først på markedet ”INNOVASJON” Sterk satsing på F&U og evne og vilje til å ta stor risiko Følge like etter banebryteren Krever gode utviklingsresurser og evne til å reagere raskt når markedet begynner å vokse. Tillemping av eksisterende produkter til behovet hos spesielle kundegrupper Grundig markedskunnskap, nisjemarkedsføring Imitere andre Lavere pris, høy effektivisering og lave kostnader ved fremstilling og distribusjon. Lisensiering Lisens blir vanligvis gitt for et geografisk område mot en godtgjørelse (Royalty) regnet i forhold til omsetning.

22 Produktutviklingsprosessen
IDE-UTVIKLING IDE-VURDERING IDE-UTVIKLING og testing UTVIKLING AV MARKEDS-STRATEGI ØKONOMISK ANALYSE PRODUKT-UTVIKLING MARKEDS-TESTING PRODUKT-LANSERING Er det bryet verdt å satse på denne ideen? Er produktideen forenlig med bedriftens mål, strategier og ressurser? Kan vi komme opp med gode ideer til et produkt kundene sier de vil prøve? Kan vi finne en kostnads-effektiv markeds-føring vi har råd til? Vil dette produktet imøtekomme våre krav til fortjeneste? Har vi utviklet et produkt som holder mål teknisk og økonomisk? Har salget nådd de målene som ble satt? Svarer salget til forvent-ningene Bør vi sende ideen tilbake til produkt-utvikling? Hjelper det å justere produkt- eller markeds-planene? F O R K A S T Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

23 Distribusjon Distribusjonsledd: Antall nivåer vertikalt i strømmen av varer eks.: produsent – grossist – detaljist - forbruker Lokalisering/tilgjenglighet: I forhold til markedet, tid og kostnader Lagernivåer: Verdi på varelager og omløpshastighet (varelagerets omløpshastighet) Viktig i forhold til ukurans og likviditet Transport: Miljø, kostnader, tid og egenskaper/hensiktsmessighet (logistikk)

24 Pris Listepris: Offisiell pris tilgjengelig for alle
Rabatt: I forbindelse med kundeavtaler, volumprestasjon og belønning for lojalitet Rettigheter: Lisens el. Kredittbetingelser: Antall dager mellom levering og betalingstidspunkt. For sen betaling kan innebære ”morarente” Leie/leasing: Disposjonsrett og ikke eierrett, dvs. alternativer til kjøp

25 Mer om pris og kalkyle Kan vi tilby en konkurransedyktig pris?
Pris – variable kostnader = dekningsbidrag (faste kostnader + overskudd) Salgsinntekt (SI) - Variable kostnader (VK) = Dekningsbidrag (DB) - Faste kostnader (FK) = resultat DB / SI = Dekningsgrad (DG, dvs. DB uttrykt i prosent) Er det lønnsomt for oss?

26 Mer om lønnsomhet og kalkyle
Selvkost: Samtlige kostnader både faste og variable fordeles på produktene. De faste etter bestemte fordelingsnøkler. Dersom produktet kan selges til over selvkost betraktes det vanligvis som lønnsomt (produksjonsbedrifter). B) Bidragsmetode: Tar utgangspunkt i produktets variable kostnader (minimumskost) Ved å sammenlikne minimumskost med den salgspris markedet er villig til å betale, kan produktets dekningsbidrag beregnes. Et nøkkelbegrep i bidragsanalyser er nullpunktet ”break even” (inntekter - alle kostnader = 0) Underskudd = konkurs

27 Påvirkning (Promovering) Oversikt over kommunikasjonsvirkemidlene
Reklame Sales Promotion Events Public Relations Personlig salg DM Annonsering i trykte og trådløse media Ytre og indre emballasje Kataloger Kino Brosjyrer Plakater og foldere Oppslagstavler Annonsesærtrykk Plakater på salgsstedet Audiovisuelle materiale Symboler og logoer DVD etc. Utstillinger Messer Demonstrasjon Innbyttetilbud Underholdning Spill Konkurranser Premier og gaver Vareprøver Prisavslag Finansieringshjelp Sport Demonstrasjoner Festivaler Kunst Bedriftsturer Firmamuseum Gateaktiviteter Pressemeldinger Konferanser Seminarer Foredrag Årsmeldinger Sponsing Lokalt engasjement Veldedighet Miljøengasjement Lobbyvirksomhet Bedriftsavis Trafikkreklame Salgspresentasjon Salgsmøter Telemarketing Prøver Incentiver Messer og utstillinger Trade Marketing m.m. Direkte reklame Katalogsalg Interaktiv markedsføring via internett, TV, mobil (sosiale medier) Stadig utvikling av kommunikasjonskanaler! Piano stairs - TheFunTheory.com - Rolighetsteorin.se - YouTube

28 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Handelspraksis overfor forbrukere Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv. Kapittel 4. Særlig om beskyttelse av barn Kapittel 5. Kontroll med avtalevilkår mv. Kapittel 6. Beskyttelse av næringsdrivendes interesser Kapittel 7. Håndheving Kapittel 8. Grenseoverskridende håndheving mv. Kapittel 9. Straff Kapittel 10. Ikraftsetting, oppheving av tidligere lov, overgangsregler og endringer i andre lover Hva regulerer markedsføringsarbeidet Markedsføringsloven FORBRUKER Produktkontrolloven Helse og miljø KONKURRANSELOVEN MELLOM NÆRINGSDRIVENDE

29 Hva er en merkevare? Merkevaren er en kontrakt med forbruker om samme opplevelse hver gang! ”sterkere merkevare – større lojalitet – mer verdi” The evoked set Merkevarer bygges over lang tid med lojale forbrukere som er villige til å betale litt ekstra. Merkevarene sikrer lønnsomhet for bedriften og er således dens viktigste eiendeler.

30 Mobile phones concepts - YouTube


Laste ned ppt "Innføring i markedsføring for ungdomsbedrifter 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google