Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernetjenesten i Kirstiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernetjenesten i Kirstiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernetjenesten i Kirstiansund
Arbeidsmiljøguide Intro Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø, der de skal være like friske når de drar fra jobb som når de kom. Arbeidsgiver har ansvaret. Det handler om å forebygge og systematisk HMS arbeid er redskapet. Kjernen i et godt arbeidsmiljøarbeid er ledelse, god organisering og medvirkning fra de ansatte. Det er et viktig fundament å finne ut hva som kan gå galt og gjøre noe med det. Det stilles også krav til hvordan visse typer arbeid skal utføres og hvordan arbeidsplassen skal utformes og tilrettelegges. Systematisk HMS arbeid handler om å være i forkant. Identifisere risiko, sette i gang tiltak og ikke hvile på laurbærene. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av virksomheten. Vernetjenesten i Kirstiansund

2 Alle arbeidstakere skal ha et godt arbeidsmiljø
Organisering  Alle arbeidstakere skal ha et godt arbeidsmiljø Organisering  ----Alle arbeidstakere skal ha et godt arbeidsmiljø. Alle arbeidstakere skal ha et godt arbeidsmiljø uansett hvor de jobber. Det er flere krav til hvordan en virksomhet skal jobbe med arbeidsmiljøet. Det skal være systematisk og kontinuerlig., og det er ulike roller. Arbeidsgiver har ansvaret og skal ta initiativ. Alle virksomheters skal ha et verneombud som skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det er lurt å legge til rette for medvirkning fra arbeidstakeren helt fra starten. De er tettest på utfordringene og dermed løsningene. Alle skal kjenne til hvilke rutiner og reglement som gjelder i virksomheten. Disse må til en vær tid være oppdatert. Arbeidsgivere er også ansvarlig til at arbeidstaker får nødvendig opplæring og informasjon, slik at de kan gjøre jobben sin på en trygg og sikker måte. Vernetjenesten i Kirstiansund

3 Vernetjenesten i Kirstiansund
Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver er dermed hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og må trekke arbeidstakerne med i prosessen for å kunne ivareta sitt ansvar. Arbeidsgiver skal: Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten Vite hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø Vite hvordan jobbe systematisk med arbeidsmiljø Ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Start med å samle de ansatte til et møte og sett arbeidsmiljøarbeid på dagsorden. Sett mål for arbeidet. Husk at også bedriftshelsetjenesten kan være en god medhjelper. Vernetjenesten i Kirstiansund

4 Roller i arbeidsmiljøarbeidet
Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten.  Pek på personene på bildet for å få vite mer om hver enkelt rolle. I verktøykassen finner du lenker til mer informasjon om de ulike rollene. Vernetjenesten i Kirstiansund

5 Roller i arbeidsmiljøarbeidet
Vernetjenesten i Kirstiansund

6 Vernetjenesten i Kirstiansund
Arbeidstaker har rettigheter og plikter når det gjelder arbeidsmiljø. De skal: medvirke til at tiltak blir gjennomført delta i organiserte vernearbeidet følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner melde fra til arbeidsgiver om feil Vernetjenesten i Kirstiansund

7 Bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjenestene (BHT) skal være fagkyndig og rådgivende bidragsyter for forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Noen bransjer har mer risikofylt arbeid enn andre, og er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vernetjenesten i Kirstiansund

8 Vernetjenesten i Kirstiansund
Verneombud Alle virksomheter skal ha et verneombud. Verneombudets rolle er å: ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet se til at arbeidet blir utført slik at hensynet til arbeidstakernes helse-, miljø- og sikkerhet er ivaretatt stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse Vernetjenesten i Kirstiansund

9 Vernetjenesten i Kirstiansund
Arbeidsmiljøutvalg Alle virksomheter med mer enn 50 ansatte er pålagt å ha et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal delta i planleggingen av verne og miljøarbeidet i virksomheten og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet Vernetjenesten i Kirstiansund

10 Vernetjenesten i Kirstiansund
Medvirkning Engasjerte og motiverte ansatte skaper et godt arbeidsmiljø. Ansatte som blir involvert får et større eierskap til virksomheten og til arbeidsoppgavene sine. De er tettere på utfordringene og kan derfor bidra med viktige erfaringer og løsninger. Ikke minst kan de bidra til å sikre at rutiner stemmer overens med praksis. Dette kalles medvirkning. Arbeidstakere har både rett og plikt til å delta aktivt i arbeidsmiljøarbeidet. Vernetjenesten i Kirstiansund

11 Gode råd om medvirkning
Vernetjenesten i Kirstiansund

12 Vernetjenesten i Kirstiansund
Råd til arbeidstaker: Sett deg inn i reglement, instrukser og rutiner i virksomheten Bruk arenaer for medvirkning aktivt Meld fra om brudd på lov, interne retningslinjer med mer til arbeidsgiver Vernetjenesten i Kirstiansund

13 Vernetjenesten i Kirstiansund
Råd til arbeidsgiver: Sørg for at instrukser, rutiner og reglement gjøres kjent Gå foran som et godt eksempel og etterlev rutinene Informer om hva som skjer Etabler gode arenaer for medvirkning Vernetjenesten i Kirstiansund

14 Positive konsekvenser av medvirkning
Påvirkning av - og kontroll over egen arbeidssituasjon Økt ansvarsfølelse på arbeidsplassen Følelse av å se og bli sett Økt trivsel på arbeidsplassen Mer stabil arbeidskraft Færre ulykker Bedre arbeidsmiljø En attraktiv arbeidsplass Vernetjenesten i Kirstiansund

15 Negative konsekvenser ved liten grad av medvirkning
Mistrivsel og konflikter Hyppig utskiftning og stort sykefravær Flere belastningsskader og ulykker Dårlig arbeidsmiljø Vernetjenesten i Kirstiansund

16 -Opplæring og informasjon
Arbeidstakere skal ha den nødvendige kompetansen til å gjøre jobben sin på en trygg og god måte Opplæring og informasjon God informasjon og opplæring er en viktig del av arbeidsmiljøarbeidet. Det er med å gi arbeidstakerne innsikt og trygghet når de skal utføre arbeidsoppgavene sine. Informasjon og opplæring er spesielt viktig for de som bruker arbeidsutstyr eller håndterer produkter som kan være farlige. Arbeidstakerne skal ha den nødvendige kompetansen til å gjøre jobben sin på en trygg og god måte. Vernetjenesten i Kirstiansund

17 Opplæring i arbeidsoppgaver
Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte får opplæring i hvordan de skal utføre arbeidet på en trygg og sikker måte for å hindre belastnings-plager, skader og ulykker. Opplæring og informasjon er spesielt viktig for unge arbeidstakere. Noen typer arbeidsoppgaver er spesielt farlige. Arbeidsgiver skal informere de ansatte om farene og gi nødvendig opplæring. Andre typer arbeid er så risikofylt at det kreves sertifisert opplæring. Skaff oversikt over arbeidsoppgavene og vurder potensielle farer. Dette gir et godt grunnlag for å avdekke behovet for opplæring og informasjon. Vernetjenesten i Kirstiansund

18 Oppsummering - organisering
 Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ta initiativ til at virksomheten arbeider systematisk med arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal legge til rette for at medarbeiderne og verneombud bidrar i arbeidsmiljøarbeidet.  Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgte har alle roller, men ulikt ansvar. God informasjon og opplæring av ansatte er viktig for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Vernetjenesten i Kirstiansund

19 Vernetjenesten i Kirstiansund
Risikovurdering Risikovurdering Arbeidsmiljøarbeid handler om å forebygge farer på arbeidsplassen. Når man har organisert arbeidsmiljøarbeidet kan man ta fatt i det viktigste verktøyet, kartlegging og risikovurdering. Alle virksomheter må kartlegge og gjøre en risikovurdering av hva som kan gå galt, slik at de kan sette inn forebyggende tiltak før arbeidet settes i gang. Oversikt over risikoen gir et godt grunnlag for å sette i gang tiltak som skal minske eller fjerne farene. En god handlingsplan sier hvilke tiltak som bør prioriteres og hvem som har ansvar for å utføre dem. Husk at den planen som ble laget i fjord, ikke nødvendigvis gjelder i dag. Kartlegging og risikovurdering skal gjøres regelmessig. Vernetjenesten i Kirstiansund

20 Forebygg risiko og farer
For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, skal virksomhetene jevnlig vurdere risiko og potensielle farer. Dette er et viktig verktøy i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. En risikovurdering kan gjennomføres på flere måter, og tar utgangspunkt i en kartlegging av farekilder i virksomheten. Systematisk forbygging av risiko og farer kan gjennomføres i fire trinn: 1. Kartlegging 2. Risikovurdering 3. Plan 4. Tiltak Vernetjenesten i Kirstiansund

21 Vernetjenesten i Kirstiansund
Kartlegging Før arbeidet settes i gang må virksomheten kartlegge hva som kan gå galt slik at de kan sette inn forebyggende tiltak. Å kartlegge handler om å skaffe seg oversikt over hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Viktige forhold å kartlegge er: Arbeidsoperasjoner Aktiviteter Rutiner Regelverk Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Omfanget vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. Et kartleggingsskjema kan være god hjelp i dette arbeidet. Bedriftshelsetjenesten og ikke minst de ansatte er viktige bidragsytere. I verktøykassen finner du et eksempel på et slikt skjema. Vernetjenesten i Kirstiansund

22 Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Risikovurderingen tar utgangspunkt i den kartleggingen som allerede er gjort. Risikovurdering handler enkelt sagt om å stille tre spørsmål: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? Vernetjenesten i Kirstiansund

23 Vernetjenesten i Kirstiansund
Plan og tiltak Etter kartlegging og risikovurdering må virksomheten utarbeide en plan for tiltakene som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret. Planen skal inneholde oversikt over: ● Potensielle farekilder ● Hva som kan skje ● Hvor sannsynlig det er ● Hvilke tiltak kan hindre at det skjer Noen tiltak krever mer ressurser og må planlegges mer enn andre. Sett opp en prioritert liste og start med de viktigste tiltakene først. Kvitter raskt ut tiltak som krever lite ressurser og som er enkle å gjennomføre. Husk at tiltakene må evalueres i etterkant. Vernetjenesten i Kirstiansund

24 Vernetjenesten i Kirstiansund
Kom i gang! Kartlegging og risikovurdering skal gjøres jevnlig og tilpasses aktiviteter, behov og forutsetninger. Det kan også være nødvendig med andre metoder for å gjennomgå arbeidsmiljøet, for eksempel som målinger, helseundersøkelser eller tekniske kontroller. Husk at bedriftshelsetjenesten kan hjelpe til med dette. Vernetjenesten i Kirstiansund

25 Vernetjenesten i Kirstiansund
Unge arbeidstakere Unge arbeidstakere er oftere utsatt for ulykker enn eldre arbeidstakere. De har mindre erfaring og kompetanse, og kan være redde for å melde fra om problemer. Det stilles derfor spesielle krav til arbeidsgivere som skal ansette unge arbeidstakere. Dersom arbeidstakeren er under 18 år skal arbeidsgiver risikovurdere personens arbeidsoppgaver. I tillegg er det visse typer oppgaver personer under 18 år ikke har lov til å utføre. Vernetjenesten i Kirstiansund

26 Oppsummering - risikovurdering
I denne delen har vi gjennomgått viktige tema om risikovurdering i virksomheten. ● Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge farer og problemer i virksomheten. ● Det er viktig at medarbeiderne deltar i dette arbeidet. Vernetjenesten i Kirstiansund

27 Vernetjenesten i Kirstiansund
● Vet du hvilke risikofaktorer som finnes på din arbeidsplass? ● Hvordan vil du gå frem for å kartlegge dette? ● Hvordan vil du komme i gang med risikovurdering på din arbeidsplass? Vernetjenesten i Kirstiansund

28 Vernetjenesten i Kirstiansund
Sikkert arbeid Sikkert arbeid En trygg og sikker arbeidsplass er en viktig del av arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidslokalene og arbeidsplassen er tilpasset arbeidet, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Arealet skal gi plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser og sikre at bruk av arbeidsutstyr ikke meddfører fare. Det er også viktig at arbeidsplassen skjermes når det utføres arbeid som kan innebære belastning, fare eller helserisiko for andre arbeidstaker. For eksempel på grunn av stråling, sprut, støy eller luftforurensning. Vernetjenesten i Kirstiansund

29 Vernetjenesten i Kirstiansund
Hva er en arbeidsplass? Arbeidsplasser er ulike - alt fra et kontorlandskap til en gruvegang. Arbeidsmiljøregelverket definerer en arbeidsplass som et sted hvor det utføres arbeid, innendørs, utendørs eller under jorden. Arbeidsgiver må sette seg inn i hvilke krav som gjelder for utforming av arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. ● Noen krav er felles og gjelder for alle arbeidsplasser ● Noen krav gjelder for arbeidsplasser med særskilte risikoforhold Vernetjenesten i Kirstiansund

30 Krav til arbeidsplasser
De fleste kravene til hvordan arbeidsplassen skal være utformet gjelder for alle arbeidsplasser. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal det være tydelig skilting som retter oppmerksomheten mot farlige situasjoner. Arbeidsplassen skal også være utformet og innredet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan jobbe i virksomheten. Noen arbeidsplasser er spesielt risikoutsatt, for eksempel ved at det håndteres kjemikalier som medfører en risiko for arbeidstakerne. Det stilles særskilte krav til utforming og innredning av slike arbeidsplasser. Vernetjenesten i Kirstiansund

31 Forebygging på tegnebrettet
Hvis du skal bygge eller bygge om arbeidsplassen og dette er melde- og søknadspliktig etter plan og bygningsloven, må du innhente samtykke fra Arbeidstilsynet. Dette gjelder enten du skal bruke den selv eller leie ut til andre. Grunnen til dette er: ● Å sikre at arbeidsplassen blir planlagt slik at det ivaretar helsen til de som skal jobbe der ● Å forebygge sykdom og helseskade som kan være belastende for arbeidstakerne og kostbart for virksomheten Det er billigere og enklere å gjøre endringer på tegnebrettet enn i etterkant. Vernetjenesten i Kirstiansund

32 Risikofaktorer i arbeidet
-Sikker utførelse av arbeidet Noen typer av arbeid innbærer større risiko for arbeidstakerne liv og helse enn andre. Det er derfor særskilte krav til risikovurdering opplæring og informasjon på noen typer arbeid. Men vurdering av risiko gjelder ikke bare særlig risikofylt arbeid. En rekke forhold har betydning for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin på en trygg og god måte. Det som kanske har størst betydning kan være det som er minst synlig. Har su tenkt på at organisatoriske forhold som tilrettelegging, arbeidsordninger og tidspress kan medføre risiko. Er det forhold på arbeidsplassen som kan medføre at de ansatte kan oppleve vold eller trusler i arbeidstiden? Mer opplagt er det at kjemikalier kan være farlig for en arbeidstaker. Eller at en person som jobber på et tak, kan ramle ned. Det er ofte summen av flere risikofaktorer som kan påvirke på hvordan jobben blir utført, i negativ eller positiv retning. Derfor er viktig å gjøre en god kartlegging, gjennomføre risikovurderinger og sette inn tiltak. Informasjon og opplæring er avgjørende for de ansatte skal kunne utføre jobben sin på en sikker måte. Vernetjenesten i Kirstiansund

33 Risikofaktorer i arbeidet
Alle ansatte skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er flere faktorer som på ulike måter påvirker og har betydning for et arbeidsmiljø. Vernetjenesten i Kirstiansund

34 Kjemiske og biologiske risikofaktorer
Det kan være helseskadelig å jobbe med kjemisk eller biologisk materiale. Dette må arbeidsgiver ta på alvor. Start med å vurdere om farlige stoffer kan erstattes med noe mindre farlig. Nødvendige rutiner og utstyr må også være på plass. Er det helseskadelige kjemikalier i virksomheten må man opprette et stoffkartotek. Dette skal inneholde sikkerhetsdatablader for alle farlige kjemikalier som er i bruk. I tillegg skal det være informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer og helsefarlig biologisk materiale. Arbeidstakere skal ha opplæring i å bruke stoffkartoteket. Vernetjenesten i Kirstiansund

35 Fysiske risikofaktorer
Bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignede skal være fullt forsvarlig. Maskiner og arbeidsutstyr skal være trygge og ha nødvendige verneinnretninger. For visse typer arbeidsutstyr er det eksempelvis spesielle krav om: 1. Dokumentert sikkerhetsopplæring, evt. også sertifisert sikkerhetsopplæring ved bruk 2. Informasjon til arbeidstakere om sikker bruk av utstyret og synliggjøring av evt. farer 3. Dokumentasjon, sakkyndig kontroll og vedlikehold Det gjelder særskilte krav ved fare for stråling, støy, vibrasjoner, arbeid i høyden, arbeid med utstyr til løfting med mer.   Vernetjenesten i Kirstiansund

36 Organisatoriske risikofaktorer
Med organisatoriske faktorer mener vi organisering av arbeidet, lønnssystemer, arbeidstidsordninger og ledelse. Dette er faktorer som kan innebære en risiko for arbeidsmiljøet og som må kartlegges og vurderes på lik linje med tekniske innretninger. Vernetjenesten i Kirstiansund

37 Psykososiale risikofaktorer
Alle medarbeidere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer også spesielle krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Ingen skal utsettes for vold, trakassering og trusler på arbeidsplassen. Arbeidet skal legges til rette slik at det fremmer mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre medarbeidere, og sikrer verdighet og integritet for den enkelte ansatte. Vernetjenesten i Kirstiansund

38 Ergonomiske risikofaktorer
Bevegelse er sunt og belastning av kroppen er nødvendig. Arbeidsplass, hjelpemidler og arbeidsoppgaver må utformes slik at man unngår feil belastning eller overbelastning. Dette skal tilpasses den enkelte arbeidstakers fysiske og psykiske forutsetninger. Tungt eller ensformig arbeid, uheldige arbeidsstillinger og tidspress er eksempler på uheldige ergonomiske forhold. Vernetjenesten i Kirstiansund

39 Oppsummering - sikkert arbeid
Arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidsplassen er tilpasset arbeidet, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Regelverket stiller krav til hvordan arbeidsplassen skal være utformet. Noen krav gjelder alle arbeidsplasser, mens andre gjelder arbeidsplasser med særskilte risikoforhold. Det er en rekke forhold som har betydning for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin på en god og trygg måte. Arbeidsgiver må ta hensyn til organisatoriske, psykososiale, ergonomiske, fysiske og kjemisk-biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Vernetjenesten i Kirstiansund

40 Hva tenker du om sikkerhet på din arbeidplass?
Innenfor hvilke områder; organisatoriske, psykososiale, kjemiske, biologiske, ergonomiske og fysiske, tror du risikoen er størst i din virksomhet? Hvordan kan du sikre at du også fanger opp risikofaktorer som ikke er så lett å se? Vernetjenesten i Kirstiansund

41 Oversikt over arbeidsmiljøregelverket
Vernetjenesten i Kirstiansund

42 Vernetjenesten i Kirstiansund
Her ser du en oversikt over arbeidsmiljøregelverket. Mest sentralt for virksomheter som skal arbeide systematisk med arbeidsmiljøet er: Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og internkontrollforskriften. Vernetjenesten i Kirstiansund

43 Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
Dagens arbeidsmiljølov skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere. Sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven: --●-Krav til systematisk HMS-arbeid --●-Krav til arbeidsmiljøet --●-Medvirkning --●-Verneombudets oppgaver og myndighet --●-Arbeidstid --●-Arbeid av barn og ungdom --●-Rett til permisjon --●-Ansettelser og opphør av arbeidsforhold Vernetjenesten i Kirstiansund

44 Vernetjenesten i Kirstiansund
Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven er den primære kilden til krav, plikter og rettigheter for den enkelte arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud osv. Forskriftene til loven gir utfyllende regler, og virksomhetene må derfor bruke begge for å finne ut hvilke regler som gjelder. Arbeidstilsynet fører tilsyn med om kravene etterleves. Vernetjenesten i Kirstiansund

45 Internkontrollforskriften
Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Internkontrollforskriften har krav om systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Internkontrollforskriften er en fellesforskrift for flere myndigheter, og det er viktig å merke seg at den ikke bare gjelder for arbeidsmiljøområdet, men også en rekke andre områder som for eksempel brann-, eksplosjonsvern, forurensning mm. Internkontrollforskriften vil i noen grad overlappe med kravene til risikovurdering i arbeidsmiljøforskriftene. Kravene i arbeidsmiljøforskriftene utdyper kravene til risikovurdering i internkontrollforskriften. Vernetjenesten i Kirstiansund

46 Arbeidsmiljøforskriftene
Arbeidsmiljøforskriftene er et godt verktøy for virksomhetene i arbeidsmiljøarbeidet fordi de følger stegene i arbeidet: ● Før en aktivitet starter og mens den pågår stilles det krav til organisering, medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) ●Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen (arbeidsplassforskriften) ●Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet (forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Arbeidsmiljøforskriftenes struktur er basert på hvordan virksomhetene systematisk skal planlegge og gjennomføre arbeidsmiljøarbeidet. Strukturen følger også av arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Vernetjenesten i Kirstiansund

47 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Denne forskriften stiller krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet. I tillegg finner du bestemmelser om: Arbeidsinstruks Arbeid av barn og ungdom Bedriftshelsetjeneste Meldeplikt og helseundersøkelse Bruk av personlig verneutstyr Dette er krav som er aktuelle for alle virksomheter. For noen virksomheter stilles det tilleggskrav. Disse henvises det videre til, og du finner dem i forskrift om utførelse av arbeid. Vernetjenesten i Kirstiansund

48 Arbeidsplassforskriften
Forskriften inneholder kravene til utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. I tillegg finner du bestemmelser om krav til personalrom, skilting og merking, og bestemmelser for spesielle risikoområder. Vernetjenesten i Kirstiansund

49 Forskrift om administrative ordninger
Forskriften gjelder utøvelse av offentlig myndighet og administrative ordninger og  omhandler blant annet: Godkjenning av bedriftshelsetjeneste Oppnevning, ansettelse, kvalifikasjoner, oppgaver, etc. for regionale verneombud Krav til sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning Gebyrer for byggesaksbehandling Vernetjenesten i Kirstiansund

50 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Denne forskriften henger tett sammen med forskrift om utførelse av arbeid. I forskriften er alle tiltaks- og grenseverdier samlet. Vernetjenesten i Kirstiansund

51 Produsentforskriften
I produsentforskriften stilles det krav til at arbeidsutstyr og andre produkter er konstruert, utformet og produsert slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse. Forskriften retter seg ikke mot arbeidsgiver, men mot den som konstruerer, produserer, importerer, leverer osv. Vernetjenesten i Kirstiansund

52 Forskrift om administrative ordninger
Forskriften gjelder utøvelse av offentlig myndighet og administrative ordninger og omhandler blant annet: Godkjenning av bedriftshelsetjeneste Oppnevning, ansettelse, kvalifikasjoner, oppgaver, etc. for regionale verneombud Krav til sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning Gebyrer for byggesaksbehandling Vernetjenesten i Kirstiansund


Laste ned ppt "Vernetjenesten i Kirstiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google