Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjø, skjel, GIS & Internett Kva skjer i Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjø, skjel, GIS & Internett Kva skjer i Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sjø, skjel, GIS & Internett Kva skjer i Sogn og Fjordane

3 Prosjekt Dei uavhengige prosjekta sin tragedie

4 Sjøbasert vs Landbasert

5 Nye prosjekt Fylkesdelplan for Arealbruk SAMS Fylkesmann.no Må no lukkast med å setje større og mindre prosjekt inn i ein heilskap med felles kunnskapsmål Eit GIS kan vere ein del av limen mellom nærings-, forvaltnings og forskningsprosjekt GeoShare TITAN Regional Havbruksplan for Nordfjord

6 Samle kunnskap (Døme: SAMS/Nordfjord) Strukturere og lagre Analysere (Døme: SAMS/SAMS vidareføring) Kvalitetssikre Planlegge (Døme: Nordfjord) Kommunisere Vedta Handle

7 Døme på eksterne system kan vere geodataportalar slik som Arealis WMS WMF Geodatalager Fagmål og Arbeid Datalag Dataproduksjon Tenester vert laga slik at informasjon kan gjenbrukast på tvers av tenester og organisasjonar om og om igjen GeoShare lagar komponentar som lettar arbeidet med enklare dataproduksjon GeoShare forheld seg til leiande nasjonale og Internasjonale standardar når det gjeld strukturering og tilrettelegging av datasett GeoShare spesifiserar metadata for alle geografiske lag etter ISO og FGDC standardar Døme på brukarspesifikke applikasjonar (ikkje henta frå GeoShare)

8 Ulike prosjekt: SAMS: Delprosjekt V GeoShare Sogn og Fjordane: CZM Regional Havbruksplan for Nordfjord

9 SAMS: delprosjekt V Verkty for samordning og systematisk, målretta næringsutvikling

10

11 Oppdrett av ”nye” artar?

12 Målsetjing: Moderne IKT-basert system Integrerer alle aktørar horisontalt og vertikalt Etablera systemet Nytta system i dagleg drift.

13 Bakgrunn: Mykje å vinna på at aktører kan arbeide målretta og systematisk Krev integrasjon Vil utvikle eit reiskap der alle aktørane er integrerte ved hjelp av IKT

14 …framhald bakgrunn: Utvikle metodar: vanskeleg og tidkrevjande Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen har allereie utvikla ein god del data for bruk ved planlegging i kystsona. Godt fundament for vidare utvikling og tilpassing av eit verkty (system) som er veleigna til delprosjektet sitt føremål

15 Om ”SAMS-verkty” Ei Internetteneste som liknar på SAMS sine heimesider Har ei rekkje felles funksjonar med det som vert gjort i Regional Havbruksplan for Nordfjord –Får av denne grunn gjort meir i båe prosjekt og unngår dobbeltarbeid

16 …framhald om: Ei teneste som syner følgjande tema: –Havbruk –Djupnetilhøve –Fiskemottak –Mellomlagrings- lokalitetar –Farleier –Verneområde –Taretrålingsområde –Skjelsandområde –Sikringssoner for villaks –Reketrålingsområde –Låssetjingsplassar –Kasteplassar –Gyteområde –Friluftsområde –Fiskeområde

17 …framhald om: Skal takle analysemodell(ar) som tek omsyn til –Arealstørrelse –Arealdyp –Bunntype –Reg. skjellsand/bunnprøve fra området –konsesjon for opptak av skjelsand –omsøkte omr for opptak av skjelsand –tidlegare konsesjonar for opptak av skjelsand –Bunntopografi –Forekomst av ville skjell –Temperatur (årsvariasjon) –Salinitet (årsvariasjon) –Isleggingsområder –Andre opplysninger om området –Oppdrettsvirksomhet i området –Oppdrettsvirksomhet tilgrenset området –Reg. kamskjellkonsesjon –Lokalitetar skjel –Lokalitetar marine artar –Lokalitetar laks –Settefiskanlegg –Slakteanlegg 5km –Fiskeri interesser i området –Gyteområder –Fiskeområder –Kaste- og låssettingsområder –Natur- og miljøvern interesser i området

18 …framhald om: –Ureina grunn –kommunale utslepp –område med kostholdsråd –Område med potensiale for marine kulturminner –Sjøfuglområder –Bruttoliste marine verneområder –Naturreservat –Friluftsliv (bruk) –Friluftsliv (sikringsstatus) –Fuglelivsfredningsområde –Oråde med registrert naturverdi –Regionale båturfartsområde –opplagsområder for fartøy –ankringsområder –ankring petroleum –Næleik til industriområde –Industriutslepp –Forsvarsinteresser –Metode for undersøkelse av området –Oppblomstring av giftige alger

19

20

21

22 På Internett http://www.avinet.no/sams

23 GeoShare Sogn og Fjordane Arbeidspakke 5: Coastal Zone Management

24 Employment and EducationCultural/Natural Heritage and TourismSpatial Managementwww.geoshare.net

25 Interreg IIIB GeoShare parties in the North Sea

26 geoshare partners in geographical order geoshare consultants Partner Overview

27 Idégrunnlag Auke brukarmedverknad –for betre offentlege tenester/styring (governance) Betre forvaltning –av informasjon/data Formidling og fortolkning (interpretation) –gjennom geografiske informasjonssystem (GIS) Forvaltningsintegrasjon –for å bygge partnarskap

28 Mål Skape ein felles plattform –for å dele arealrelatert informasjon –i Nordsjøregionen Utvikle tenester og innhald –som stettar klart definerte og reelle behov –blant innbyggjarar –offentlege styresmakter

29 Underbyggje satsingsområde Kommunale og og regionvise planar og prosjekt Fylkesplan – programområde og prosjekt GEOSHARE: Formidling, analyse og tolking av sted- og arealrelatert informasjon Kroner, kompetanse, kontaktar og kart

30 Tenester og bruk i fylket Tre bruksområde Vi har prioritert to Arealforvaltning –Kystsoneplan Nordfjord Oppfølging i HAFS Kultur- og naturarv og turisme –Fjellatlas –Ruteplanleggjar –Formidling og fortolkning Statistikk og samanlikning –Arbeidsmarknad, utdanning, demografiske data –Miljø

31 Brukarmedverknad Scenario Brukerbehov Intervju Idédugnad Krav spesifikasjon

32 GeoShare utviklar komponentar som kan køyre i distribuerte nettverk og utgjere ein felles infrastruktur for geografiske data Stasjonære brukarar kan nytte våre tenester via nettlesaren Mobile internettbrukarar kan få tilgong til våre applikasjonar med hjelp av mobile einingar slik som mobiltelefonar og handhaldne datamaskinar Fleire ulike teknologiar kan nyttast til å gje tilgong til GeoShare tenester. WLAN soner, oppringde samband og breiband vil alle gjere nytten

33 Aktiviteter (arbeidspakker) Kravspesifikasjon teknisk plattform Brukarbehov Prosjektleiing Etablering av teknisk plattform Utvikling av programvare Formidling Planlegging av bærekraft Evaluering

34 På Internett http://www.geoshare.net

35 Selje – Vågsøy – Bremanger – Eid – Gloppen - Stryn

36

37 Forstå dei ulike artane sine behov?

38 Prosjektet Skal ende opp i ein regional havbruksplan for Nordfjord Betre datagrunnlag HEILT NAUDSYNT om neste generasjon kystsoneplan skal vere betre enn dei som finst i dag Kystsenteret nøkkelaktlør med billeg metode for kartlegging av djupn og hydrografi

39 Informasjonsportal for dei deltakande kommunane

40

41 Lenkjer til relevant fagstoff på nettet

42 Modul for å sjå status for offentlege saker

43 Modul for demokratisk deltaking i planprosessar

44 På Internett http://www.geoshare.net/prototypes/czm

45 rb@avinet.no


Laste ned ppt "Sjø, skjel, GIS & Internett Kva skjer i Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google