Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite ET SAMARBEID v/Gyda Christophersen, Senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite ET SAMARBEID v/Gyda Christophersen, Senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite ET SAMARBEID v/Gyda Christophersen, Senter for miljø- og ressursstudier, Universitetet i Bergen

2 BAKGRUNN Havbruksanalyse kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite Havbeite som siste dyrkingsfase Fremskaffe datasett til egnethetsanalyse for ulike havbruksarter Til bruk i kystsoneforvaltning og søknad om konsesjon Startet med kamskjell bunnkultur i Hordaland Arealtilgang en nøkkelfaktor Havbeiteloven med forskrifter er kommet Foreløpig ingen konsesjoner gitt i henhold til loven

3 Foto: Gyda Christophersen Pecten maximus

4 HAVBEITELOVEN kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite FOR 2003-08-28 nr 1110: Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta). LOV 2000-12-21 nr 118: Lov om havbeite. LOV og FORSKRIFT kan finnes på internett http://www.lovdata.no/

5 HAVBEITELOVEN kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd § 1. Formål Formålet med denne lova er å bidra til at havbeite kan få ei balansert og bærekraftig utvikling og bli ei lønsam kystnæring. § 2. Virkeområde Lova gjeld utsetting og gjenfangst av krepsdyr, blautdyr og pigghuder til næringsformål (havbeite). § 7. Ufråvikelege vilkår Løyve kan berre gjevast til utsett av havbeitedyr som er stadeigne. Søkjar skal kunne dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten.

6 kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite Begroing i hengekultur – rene skjell i bunnkultur. Foto: Gyda Christophersen

7 MÅL Kartlegge sjøbunnområder egnet for havbeite med stort kamskjell kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite Identifisere og kartfeste potensielt egnete areal Systematisere informasjon om arealene Produsere digitale datasett

8 AKTIVITETER Registrere og kartfeste potensielle områder Definere kriterier for egnethet Bestemme grenseverdier for egnethetskriterier Vurdere viktighet av bruks- og verneinteresser Produsere digitale datasett Verdisette og klassifisere areal Gjennomføre GIS-analyse(r) kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite

9 PROSJEKTFASER FASE I Kartlegging av areal egnet for havbeite kriterier, grenseverdier, verdisetting, klassifisering FASE II Kartlegging av andre bruks- og verneinteresser kriterier, grenseverdier, verdisetting, konfliktsgrad, klassifisering kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite

10 AKTØRER Sogn og Fjordane Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Dyrkere og dyrkernettverk GIS konsulenter Havforskningsinstituttet Fiskeridirektoratet Fylkesmannen – miljøvernavdelinga Fylkesveterinæren (Mattilsynet) Universitetet i Bergen kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite

11 INNHENTING OG SYSTEMATISERING AV INFORMASJON kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite 1.Inntegning av interessante områder på sjøkart 2.Registrering av tilgjengelig informasjon i ”Fakta-ark” 3.Navnsetting og nummerering av områdene 4.Samling av metadata i Excel- og GIS tabell 5.Digitalisering av kartinformasjon 6.Utarbeidelse eller oppdatering av andre databaser 7.Utarbeidelse av kart (tema, overlay, konflikt) 8.GIS-analysering

12 kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite

13 Rosa = dyp 5-30 meter Orange = dyp 5-30 meter og < 10 grader helling Interessante havbeiteareal registrert i henhold til dybdedata på sjøkart og ved bruk av dybdemodell (Utarbeidet for Hordaland av Inge Døskeland, NIVA)

14 kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite KLASSIFISERING AV AREAL A Særdeles godt egnet B Godt egnet C Egnethet usikker D Uegnet Nivå angir viktighet av kriterier

15 kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite KLASSIFISERING iht SKJELLENES BEHOV

16 POTENSIELLE KONFLIKTER? kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite Skjellsanduttak Oppdrettsvirksomhet Fiskeri Dykking Industri Ankring/opplag Forsvarsinteresser Kabelstrekking NATUR- OG MILJØANNEN BRUK Naturreservat Marine verneområder Friluftsliv Båtutfart Fuglevern Marine kulturminner Kommunale utslipp Kostholdsråd

17 STATUS KARTLEGGING SOGN OG FJORDANE store områder registrert fra kart i ytre kommuner Gulen, Solund, Askvoll, Fjaler, Bremanger, Hyllestad, Flora, Vågsøy og Selje mindre områder undersøkt med ROV og dykking Askvoll, Fjaler og Bremanger områdene registrert i tabell/database innhenting av dybde- og andre datasett påbegynt klassifiseringsarbeid (kriterier/konflikt) påbegynt kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite

18 SPREDNING AV INFORMASJON til dyrkere til forvaltere til andre næringsutøvere til andre brukere til naturvernere


Laste ned ppt "Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune kartlegging av kamskjellareal – bunnkultur og havbeite ET SAMARBEID v/Gyda Christophersen, Senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google