Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenesten Halvårsrapport vår 2015. Overordnede rammer og føringer > Lovgivningen og statlige føringer! > Askers handlingsprogrammer pt. (HP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenesten Halvårsrapport vår 2015. Overordnede rammer og føringer > Lovgivningen og statlige føringer! > Askers handlingsprogrammer pt. (HP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenesten Halvårsrapport vår 2015

2 Overordnede rammer og føringer > Lovgivningen og statlige føringer! > Askers handlingsprogrammer pt. (HP) 2014-2017, vedtatt av kommunestyret 10.12.2013 > Barneverntjenestens virksomhetsplaner > Kommunestyre 30.08.2011, sak 82/11, ”Politisk oppfølging og ivaretakelse av barnevernssaker”: –Komite for oppvekst og formannskapet skal to ganger i året gis en gjennomgang og orientering om situasjonen i barnevernet. Rapporten skal utformes med sikte på å gi kunnskap og innsikt i barnevernsakene, og om barnevernets organisering, arbeid og utfordringer. Ordningen skal iverksettes etter konstitueringen av nytt kommunestyre og evalueres midt i kommende kommunestyreperiode.

3 Forts. overordnede rammer/føringer > Evalueringen av rapporteringsordningen: Foretas sammen med kommende evalueringen av «politisk struktur», jf sak i Formannskapet 21.10.2014, sak 170/140. Ordfører ønsker ikke at skal nedsettes et eget barnevernutvalg som behandler barnevernssaker før de oversendes fylkesnemnda. > Nåværende organisasjonsstruktur er fortsatt under vurdering og avventer evalueringen av Barne- og familieenheten, jf. HP 2014-2017. Evalueringen vil foregå i to faser med sluttrapport ultimo 2015.

4 Tidligere rapporteringer > Rapport 2014 – om situasjonen i barneverntjenesten –Formannskapet 26.088.2014, sak 127/14 –Komite for oppvekst 19.08.2014, sak 27/14 > Rapport 2013 – om situasjonen i barneverntjenesten –tatt til orientering av formannskapet 04.06.2013, sak 70/13. Rapporten ble delt ut på komite for oppvekst sitt møte 28.05.2013. Rådmannen fant det hensiktsmessig å ta en muntlig orientering i formannskapet og komité for oppvekst om høsten, noe som ble gjort i formannskapet 26.11.2013 og i komite for oppvekst 28.01.2014 > Rapport 2012 –tatt til orientering av formannskapet 05.06.2012, sak 114/12 og 09.10.2012, sak161/12. Tilsvarende sak ble behandlet av komite for oppvekst 29.05.2012, sak 26/12 og 16.10.2012, sak 41/12

5 Tidligere rapporteringstemaer > Sentrale nøkkeltall/indikatorer feks. Meldinger, fristoversittelser, antall tiltak inkl. ettervern m.m. > Sentrale utviklingstrekk > Samhandling med andre instanser > Satsning på kompetanseutvikling og opplæring > Konsulenttjenester > Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn > Sykefravær m.m. > Forskningsprosjektet om stress og psykologisk belastninger > Arbeidet med enslige mindreårige > Adopsjon (adopsjonsloven) > Saker om beskyttet tilsyn v/samvær etter barneloven § 43 a

6 Forts. tidligere rapporteringstemaer > Klager inkl. tilsynsklager behandlet hos fylkesmannen > Fylkesnemndsaker > Domstolsprøvelser av barnevernssaker > Klage til barneombudet (ingen i 2015) > Barnevernvakten > Arbeidet med internkontroll > Interne og eksterne tilsyn/revisjoner > Ekstern/interne høringssaker > Osv….

7 Styrking av bvtj. de siste fire årene: stillinger/årsverk : > Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FM) har gitt tilskudd til kommunen på til sammen kr 5 108 412, fordelt: –1 ny stilling i 2014 med 1/4-årseffekt (kr 494 362 per stilling) utgjør kr 494 362 –7 stillinger videreføres fra 2011-2013, med helårseffekt beregnet til kr 659 150 per stilling, utgjør dette kr 4 614 050 I tillegg er det mottatt kompetanse- og samhandlingsmidler fra FM (f.eks. 2014: 75 000 til «Kvello», 2013: 226 500 til barnesamtalen, 2011: 226 500) Årsverk, saksbehandlerstillinger: 2011: 41 2012: 42 2013: 44 2014: 48

8 Bekymringsmelding jf. taushets- og opplysningsplikt/avvergingsplikt –Brev fra fire departementer av 17.12.2014 til alle landets kommuner om opplysningsplikten m.m. –Bekymringsmelding – trenger ikke å være sikker –Taushets- og opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-4 offentlige ansatte: lovpålagt plikt, av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, selvstendig og personlig ansvar Privatpersoner: moralsk plikt –Avvergingsplikt, jf. straffeloven § 139. –Jevnlig informasjon om dette bla. i ukebrevet til oppvekst, Askerposten, tatt opp med alle virksomhetsledere, og i andre møter m.m.

9 Utviklingen i antall meldinger 2011-2014

10 Nøkkeltall: Antall meldinger og meldere 2014 555 2013 528 HELSESTASJON/SKOLEHELSETJENESTEN30 LEGE/SYKEHUS3938 SKOLE4156 BARNEHAGE2015 BARNET SELV118 MOR/FAR/FORESATTE4942 FAMILIE FORØVRIG75 ANDRE PRIVATPERSONER206 BARNEVERNTJENESTEN (ASKER OG ANDRE KOMMUNER)11793 NAV215 BARNEVERNVAKT2433 POLITI8566 BFE2014 PPT02 PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE919 PSYKISK HELSEVERN VOKSNE13 FAMILIEVERNKONTOR74 TJENESTER FOR OPPFØLGING AV RUSPROBLEMATIKK11 KRISESENTER37 ASYLMOTTAK/UDI2846 ANDRE OFFENTLIGE INSATNSER(DOMSTOLEN, SOSIALTJENESTEN, BUFETAT) 286 ANDRE (I ALL HOVEDSAK ANONYME MELDERE)3024

11 Andel meldinger som går til undersøkelser 20132014 73,0 %71,1 % Kilde: SSB

12 2011201220132014 32,516,9525,67,29 Fristoversittelser i % 2011-2014

13 Andel undersøkelser som førte til tiltak i % 2011201220132014 40,740,138,544,2 Kilde: SSB

14 Kilde: BLD

15

16

17 201120 201217 201322 201420 Antall fylkesnemndssaker i perioden 2011-2014 Kilde: fagprogram familia

18 Barnevernvakten i Asker og Bærum > 2011: 2779 henvendelser som omfattet 751 barn > 2012: 2990 henvendelser som omfattet 763 barn > 2013: 2738 henvendelser fordelt på 749 barn > 2014: 3077 henvendelser fordelt på 766 barn

19 Sykefravær 2011 - 2014 Med forbehold om enkelte justeringer i 2014 Totalt10,212,910,49,5 Barnevern tjenesten 8,111,98,99,3 Bofellesskap12,313,812,19,6

20 Klager – behandlet av FM > Klager på enkeltvedtak/partsinnsyn: –2011: 5 saker (3 vedtak ble stadfestet, 1 trukket, 1 avvist) –2012: 4 saker (3 vedtak ble stadfestet, 1 omgjort) –2013: 10 saker (3 vedtak ble stadfestet, 2 trukket, resten omgjort) –2014: 3 saker (2 vedtak ble stadfestet, 1 trukket) > Tilsynsklager (på saksbehandlingen ol): –2011: 7 saker (i hovedsak ble alle avsluttet uten at det ble reist kritikk. I en sak konstatert lovbrudd ) –2012: 10 saker (i hovedsak ble alle avsluttet uten at det ble reist kritikk. I en sak konstatert lovbrudd ) –2013: 4 saker (ikke påvist i noen av dem lovbrudd/reist kritikk, 2 saker avvist) –2014: 4 saker (2 saker er ikke ferdigbehandlet hos FM, en ble ikke tatt inn og en ble det påvist lovbrudd)

21 Konsulenttjenester 2008 -2014 Merknad: Kostnader ført på art 12700, konsulenttjenester (omfatter i tillegg til innkjøp av hjelpetiltak fra eksterne leverandører også veiledning av saksbehandlere, tilsyn ved samvær, kjøp av konsulenttjenester til saksbehandling, sakkyndige utredere m.m.

22 Tiltaksapparatet > Dekke brukernes behov for tiltak etter følgende prioriteringer: Kommunens egne ansatte (i egenregi) feks. BFE Tiltak fra andre kommuner (feks. Bærum FFT) Staten v/Bufetat (feks. MST) Private oppdragstakere (støttekontakter, besøkshjem m.m.) Leverandører som omfattes av rammeavtaler > Kjøp av tiltak fra eksterne leverandører er en kritisk vurdering i forhold til hvilke tiltak/tjenester som kommunen kan utføre i egen regi > Aktiv målsetting: vri kostnadskrevende tiltak i og utenfor familien til økt bruk av hjelpetiltak i egen regi/av kommunens egne ansatte > Økt kostnadskontroll!

23 Beskyttet tilsyn etter barneloven § 43a > De mest alvorlige sakene (rus, vold, psykiske lidelser og særlig høyt konfliktnivå > Retten kan pålegge inntil 16 timer med beskyttet tilsyn under samvær pr år > Antall saker i bvtj. i 2014: 7 stk > I tillegg: administrative timer fra tiltakskonsulent i bvtj. pr sak 15-20 timer pr sak > Pluss utgifter/veiledning til tilsynsfører (privat oppdragstaker)

24 Kompetanseutvikling og opplæring –Egen opplærings- og kompetanseplan (evalueres i 2015) –Forskingssirkelen (avsluttet) –Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet (avsluttet) –Arbeidet med familier med flyktningebakgrunn (fullført) –Barnesamtalen (implementeringen fortsetter) –Kvellos utredningsmodell (implementering pågår) –Barnevernlederutdanning (avsluttet) –Lederopplæring (pågående) –Mitt Liv (Forandringsfabrikken) (oppstart i april2015)

25 Samarbeid og samhandling > Samhandling med tidligere samarbeidspartner opprettholdes, for eksempel TFS, politi osv > Har samarbeidsavtale med: –Bufetat –Barneverntvakten og –BFE > Ny samarbeidsavtale med NAV Asker fra 2015 > Fornyelse av samarbeidsavtale med Krisesenteret i Asker og Bærum i 2015

26 Vold i nære relasjoner Nettsiden «Vold i nære relasjoner» på kommunens nettside Retningslinjer for samarbeid: Ved bekymring for at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep Brosjyre som er kortversjon av retningslinjene Diverse foredrag på skoler og barnehager S.O.V-teamet (seksuelle overgrep og vold). Gruppe med særlig ansvar for kunnskap om vold og seksuelle overgrep Askerposten: ang. meldeplikt og vold i nære relasjoner Ukesbrev og intranett ang. S.O.V-teamet Samarbeidsmøter med Krisesenteret, det skal utarbeides samarbeidsrutiner

27 Kommunens tilsyn/oppfølging med private leverandører > Bvtj- rammeavtaler med 7 leverandører – hjelpetiltak og tilsynsførere -ikke institusjons-/omsorgsplasser – løpende oppfølging av leverandører: –Barnverntjenesten vurderer den enkeltes behov for tiltak etter barnevernlovens bestemmelser. Barneverntjenesten er oppdragsgiver og utarbeider tiltaksplan for det enkelte barn/ungdom og dens familie. Tiltaksplanen skal skrives av barneverntjenesten i samarbeid med barnet/ungdommen og dens familie. Barnevernet skal sørge for at tiltaksplanen er oppdatert og at den blir evaluert, jf. barnevernloven § 4-5. > Private oppdragstakere, inkl. fosterhjem – løpende oppfølging > Staten: ansvar for institusjoner/Helsetilsynet v/FM tilsynsansvar

28 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn > Rapport etter to års drift –Antall søknader innkommet pr 31.10.2014: Totalt 65 søknader, 31 innvilget og 34 fått avslag –Antall innkommet for Asker pr. 31.10.14: 11 stk. Pr.d.d 12 stk. –Antall behandlet totalt for Asker pr. 31.10.14: 8 stk. – 6 innvilget og en avslått. Pr d.d. 7 innvilget. –Antall klagesaker totalt pr. 31.10.2014: 7 stk. –En klagesak i Asker, behandlet av Asker klagenemnd 28.02.2015, sak 3/15- oversendt Formannskapet for videre klagebehandling.

29 Barn plassert i fosterhjem > 51 barn som bor i fosterhjem/beredskapshjem u/18 år > (45 er under omsorg av Asker kommune) > 15 som mottar ettervern – de fleste bor fortsatt i fosterhjem > Hjemmene er i 33 ulike kommuner > Barneverntjenesten har koordineringsansvar i alle sakene

30 Enslig, mindreårig flyktning Bosetting Bofellesskap Skole, arbeid og leksehjelp Ettervern Samarbeid Bruker- undersøkelse Økonomi Fritid


Laste ned ppt "Barneverntjenesten Halvårsrapport vår 2015. Overordnede rammer og føringer > Lovgivningen og statlige føringer! > Askers handlingsprogrammer pt. (HP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google