Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nesoddtangen Vel Årsmøte 03.03.2015 Pkt. 8 – Oppgaver for styret i neste periode Utbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nesoddtangen Vel Årsmøte 03.03.2015 Pkt. 8 – Oppgaver for styret i neste periode Utbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nesoddtangen Vel Årsmøte 03.03.2015 Pkt. 8 – Oppgaver for styret i neste periode Utbygging

2 Styrets prinsipielle holdninger vedr utbygging Hovedmål: Bevare områdets karakter og kvalitet I dag er området preget av: -Frittliggende boligbebyggelse -Primært en- og tomannsboliger -Tomtestørrelser på minimum 750 kvm -Grønne lunger -Begrenset gjennomgangstrafikk i boligveiene -Gangsoner -Friluftsområder, eks. Kystkulturstien, strender

3 Områdeplan for Nesoddtangen, pågående regulering

4 Områdeplan for Nesoddtangen, forts. Høringsuttalelsen fra Vel’et påpeker følgende: -Tomtestørrelse minimum 750 kvm. -Må ta hensyn til strøkets verdi som gangsone, herunder adkomstvei for gående til/fra Tangen-området og Nesoddtangen brygge. -Sikre at biltrafikken sluses korteste vei ut til Tangenveien fra boligområdet, dvs minimere gjennomgangstrafikk på småveiene.

5 Nesoddtangen Vel – Øvre Utsiktsvei 29

6 Utbygging av Øvre Utsiktsvei 29, forts Området er regulert for 3 frittstående boliger. Deler av tomten er regulert som LNF* område. Utbygger presenterte plan for bygging av: -30 boenheter -45 parkeringsplasser i underjordisk garasjeanlegg Utbygger hevder kommuneadm. oppfordret til bygging av leiligheter. *LNF = Landbruks, natur- og friluftsområde

7 Utbygging av Øvre Utsiktsvei 29, forts. Styret stiller seg kritisk til foreslått plan fordi: -I strid med gjeldende reguleringsplan/ kommuneplan og byggeforbud i LNF-område. -Endre områdets karakter og bomiljø i negativ retning. -Vesentlig økt trafikkbelastning i et område som i stor grad benyttes av myke trafikanter (gangsone). -Forringelse av kulturmiljø og friluftsområder (Kyststien). -Kan skape uønsket presedens for fremtidig eiendomsutvikling i området.

8 Utbygging av Øvre Utsiktsvei 29, forts. Andre problemstillinger: -Tillit til vedtatte reguleringsplaner -> Varighet og krav ved evt omregulering -Demokratiske prosesser på Nesodden -> Hvem styrer utviklingen -Mangler helhetlig plan -> Tilfeldighetene råder (utbygger kjøper opp tomter) -> Dersom økt fortetting ønskes, må dette inn i planverket og konsekvens for off. områder, infrastruktur mm må kartlegges og hensyntas.


Laste ned ppt "Nesoddtangen Vel Årsmøte 03.03.2015 Pkt. 8 – Oppgaver for styret i neste periode Utbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google