Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser 20. juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser 20. juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser 20. juni 2014

2 Kommunereformen I forbindelse med kommuneproposisjonen la regjeringen frem en egen melding «Kommunereform» Meldingen er basert ekspertutvalgets første rapport - levert 31. mars 2014 «Kriterier for god kommunestruktur. Meldingen er behandlet i Stortinget i juni – sammen med kommuneproposisjonen (Innstilling 12. juni, behandling 18. juni).

3 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.  Gode og likeverdig tjenester  Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  Styrket lokaldemokrati Kilde: KMD 3 Kommunereform- mål

4 Samkommunen er foreslått avviklet

5 Mandatet til ekspertgruppen Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentrale prinsipp Generalistkommuneprinsippet Kommunene skal selv kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver Oppdraget del 1 Foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling Gitt dagens oppgavefordeling Kilde: Ekspertgruppen

6 Samfunnsmessige hensynKriterier TJENESTEYTING Kvalitet i tjenestene Effektiv bruk av samfunnets ressurser Likeverdighet 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 12.Statlig rammestyring MYNDIGHETSUTØVELSE Rettssikkerhet1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse SAMFUNNSUTVIKLING Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse DEMOKRATISK ARENA Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Lokal politisk styring Levende lokalt folkestyre Aktiv lokal politisk arena 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Lokal identitet 11.Bred oppgaveportefølje 12.Statlig rammestyring

7 Anbefalingene til ekspertutvalget 1. Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2.Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer Kilde: Ekspertutvalget

8 Regjeringens vurdering Solid faglig grunnlag Godt utgangspunkt for lokale/regionale prosesser og nasjonal vurdering av struktur Ikke naturlig å stille krav til innbyggertall 8 Kilde: KMD

9 Politiske føringer: De store linjer ligger fast (Det er flertall for kommunereform) Politiske nyanser: De fleste ønsker reform Noe uenighet om tempo Grenser/oppgaver vs. oppgaver/grenser Noe uenighet om reformstøtte og innslagspunktet Noe uenighet om varighet på virkemidlene Tvang / Frivillighet Godkjenning av låneopptak / langsiktige leieavtaler

10 Politiske føringer: (forts.) Flertallet mener at man har et godt grunnlag for videre arbeid Flertallet mener alle kommuner må utrede Flertallet mener dagens kommunesamarbeid i omfang er for stort. Men, fortsatt noen grad av i-samarbeid Flertall støtter inndelingstilskuddet, og mener den skal strammes inn etter kommunereformprosessen Flertallet ber kommende statsbudsjett vise om man kan fremme kommunesammenslåinger ved bruk av infrastrukturtiltak i NTP-sammenheng

11 Planlagt framdrift Kilde: KMD

12 Økonomiske virkemidler i reformperioden Dagens virkemidler videreføres – med en litt annen innretning enn i dag: Dekning av engangskostnader Reformstøtte Inndelingstilskudd I tillegg: helhetlig gjennomgang av inntektssystemet – ses i sammenheng med reformen Kilde: KMD 12

13 Dekning av engangskostnader Prosesskostnader til sammenslåing - erfaringstall Bare fasen mellom vedtak og oppstart Ønsker ikke kobling til infrastruktur Kostnader antas å øke for hver kommune som inngår Drift av nemd, lønn prosjektleder, tillitsvalgte, involvering av innbyggere, felles kulturbygging, samordning IKT-systemer, informasjon, servicekontor

14 Reformstøtte Ny ordning («sammenslåingsgave») Tilpasning til støtten: Bare de som når minst 10.000 innb får støtten. Stort sprang i sats fra 15.000 innbyggere.

15 Inndelingstilskuddet Dekker bortfall av basistilskuddet og distriktstilskuddene over 20 år Nedtrapping siste 5 år KS har laget simuleringsmodell

16 Lånegodkjenning for alle 16 Forslag om godkjenning av alle lånevedtak i perioden 2015-17 sendt på høring med frist i slutten av juni. Vurderingskriterium er strategiske tilpasninger, ikke økonomi. Formål er å unngå konflikter mellom sammenslåingskandidater. ROBEK fortsetter som før dvs. for disse skal både økonomi og tilpasninger vurderes

17 FM berørt på ulike plan 1.Tilrettelegger for regional prosess – kommunene 2.Oppgavegjennomgang – oppgaveoverføringer 3.Regional Stat

18 Fylkesmannens rolle Kommunene inviteres høsten 2014 til en prosess vedrørende kommunesammenslåing -Fylkesmannen har ansvar for igangsetting av disse prosessene, i samarbeid med KS – i form av møter, seminarer og tilrettelegging av faktagrunnlag -FM får økonomisk støtte til en ekstra personalressurs fra høsten 2014 og ut 2016 -FM vil ha tett dialog med fylkesmenn i nabofylker for å koordinere prosesser som går på tvers av fylkesgrenser -FM skal oppsummere høsten 2016

19 «Verktøy» Departementet tar sikte på å utarbeide et standardisert faktaoppsett med utgangspunkt i kriteriene til ekspertutvalget – som kan suppleres med lokale og regionale forhold Spørreundersøkelse og folkeavstemning – kommuner kan søke om tilskudd på inntil 100 000 kr fra departementet

20 Spesielle forhold i Nord-Trøndelag Samkommunene Avvikling av samkommune berører bare Nord-Trøndelag. Forvaltningsområde for samisk språk Sammen med Finnmark, Troms og Nordland har også Nord-Trøndelag kommuner (Snåsa og Røyrvik) som er forvaltningsområder for samisk språk – FM må derfor sikre at Sametinget involveres i de regionale prosessene på en hensiktsmessig måte. Kommuner med svært lange reiseavstander Nord-Trøndelag er blant landets minst urbaniserte fylke. 6 kommuner med i alt 5000 innbyggere (3,9 prosent av folketallet i fylket) har lengre reisetid enn en time til et regionsenter.

21 NÅ: PROSJEKTPLAN Tankesmia etablert samarbeidsarena Mange interessenter Prosjektplan lages nå i samarbeid med NTFK og KS. Legges frem for tankesmia i august. Oppstartsamling fredag 5.september Deretter prosess; fase en i kommunene

22 Nasjonal reform Omfattende prosess på kort tid. Settes av tid og ressurser Å komme tidlig på banen – kan være avgjørende for å få bestemme selv Mulighetsrom Anledning til også å justere uhensiktsmessige grenser (intern i fylket, mellom fylker) FM vil: Ta rollen og tildelt oppdrag Samarbeid med KS og NTFK Bistå kommunene


Laste ned ppt "Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser 20. juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google