Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannens inviterer til «Tenketank» vedr kommunereformen Fredag 3. januar 2014 kl 10.00 – 12.30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannens inviterer til «Tenketank» vedr kommunereformen Fredag 3. januar 2014 kl 10.00 – 12.30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannens inviterer til «Tenketank» vedr kommunereformen Fredag 3. januar 2014 kl 10.00 – 12.30

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Agenda for dagens Tenketank Velkommen Fra Fylkesmannen: Kort om signaler fra ny regjering når det gjelder varslet kommunereform Fra KS: Hva planlegger og tenker KS sentralt og lokalt i forhold til prosess om kommunereform ? Regionrådenes rolle? Hva skjer i det enkelte regionråd ? Høyttenking og ideutveksling for å få til best mulig prosess, diskusjoner og forankring i Møre og Romsdal LUNCH kl 12.00

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Målsetting med dagens møte: Å få til ei skisse for hvordan vi, på ulike nivå, i samarbeid kan tilrettelegge for å møte kommune- reformen på en konstruktiv måte for kommunene og innbyggerne i Møre og Romsdal!

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ny regjering - høsten 2013 Fra samarbeidsavtalen med V, Krf, H og Frp: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Fra Regjeringsplattformen mellom H og Frp: Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt Forenkle plan og bygningsloven Delegere og desentralisere mer ansvar og flere oppgaver til kommunene Budsjettforlik!

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sitat fra Statsbudsjettet 2014 «Regjeringen har tillit til at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn. Kommunene bør derfor gis større makt og ansvar. Gjennom en kommunereform vil Regjeringen bidra til mer robuste kommuner, som også kan påta seg større oppgaver. Arbeidet med reformen vil starte i 2014» sitat slutt

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kap 551 – Komm/Mod.dept « Robuste kommuner med robuste fagmiljøer er også viktig for å sikre gode levekår i hele landet» «En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og faglighet i den enkelte kommune. Kompetansesenter for disktriktsutvikling skal få en funksjon som ressurssenter for kommunesammenslåinger. I første omgang kan det være aktuelt å innhente erfaringer fra prosesser som har ført fram til kommunesammenslåinger og å systematisere og formidle dette»

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra statsbudsjettet 2014 - om kommunereform «Regjeringen vil vurdere positive virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslåing. «Regjeringen vil komme nærmere tilbake med vurdering av aktuelle virkemidler knyttet til kommunereformen senest i kommuneproposisjonen 2015.»

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Spørsmål ? Hvilke oppgaver kan kommunene tillegges for å være robuste ? Hvem skal de flyttes fra?

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra KS Sak i KS sitt hovedstyret, juni 2013. Faktaark er utarbeidet fra KS, våren 2013 Viktige moment i saken: Oppgaver, geografi, demografi, statlig inndeling av oppgaver, robust kommuneøk., Statlig koordinering må til Økonomiske intensiver må til Redusert statlig tilsyn og kontroll Kommunalministeren var på besøk til hovedstyret i KS i desember 2013.

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra KS: Løypemelding: KS setter av ressurser til å arbeide med kommunereformen KS har mye erfaring fra forrige runde hvor kommunestruktur var tema – i 2004! Alle kommunestyrene behandlet da sak om kommunestruktur. Kommunenes kjerneoppgaver på den ene siden, og samfunnsutvikling på den andre siden. Viser til rapport fra Åse Erdal, KS sin Brusselkonsulent. Se Kommunal rapport, vår 2013

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra ROR: ROR hadde en kartlegging av alt interkommunalt samarbeid i 2011. Denne rapporten er behandlet i kommunestyrene i alle medlemskommunene, og alle er enig i utfordringsbildet. Nå forprosjekt! Rapport foreligger! Har ikke vært politisk behandlet ennå. Mange samarbeidsordninger i Molderegionen – Må rydde. Hva skal kommunene samarbeide om ? Politisk styring – egen arbeidsgruppe. 3 stk fra hver kommune. Ordf. Varaordfører og leder for opposisjon Politikerne ønsker å diskutere kommunestruktur

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra Orkidè: Klarhet i 2 eller 3 nivå modell. Fordeling av oppgaver ? IKT Orkide. Alle 11 kommunene på Nordmøre er med + Nesset og Fræna. Ser at det kan være behov for å rydde i interkommunalt samarbeid. Det samarbeides i «hytt og pine» Utviklingsprosjekt: Framtidas ORKidè Telemarksforskning. Rapport i februar 2014.

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra ORKidè: Ser behovet for å ha med flere politikere i prosessen Jobber med felles sjøarealplan, og felles strategisk næringsplan på nordmøre Har erfaring med 2 kommunesammenslåinger Ofte er det innbyggerne som er det «største hinderet» for kommunesammenslåing. Identiteten er viktigere enn nytteverdien! Motkrefter!

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra Sunnmøre regionråd Etablert for 1,5 år siden. Prosess og forankring er viktig! Sunnmøre i Framtida – foresight analyse! Et scenario: Fra 17 til 2 kommuner. Prosjektet videreføres; Samfunnsutvikling Sunnmøre! Vil jobbe for å realisere Sunnmøre i Framtida. Kommunereform naturlig inn her.

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra Sunnmøre regionråd Strategi for å involvere media Har fokus på innbyggerperspektivet 28.1 – møte med minister Jan Tore Sanner og regionrådet Kunnskap om hvorfor endringer er nødvendig

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra diskusjonen rundt bordet: Skrekkscenario er en variant av fylkeskommunen i Trondheim eller Bergen. Da er det bedre å ha det som vi har det. Inntektsmodellen er nøkkelen! «De store kommunene sliter mer enn de små» Staten må legge premisser for diskusjonene. Foresight på Nordmøre og Romsdal burde vært kjørt samtidig med Sunnmøre !

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fra diskusjonen rundt bordet: Næringslivet bryr seg ikke om kommunegrenser. De samarbeider om det som gir resultat på bunnlinja. KS har bestilt en FOU – ledelse og kommunal styring i interkommunalt samarbeid. «Folk flest» er mer fornøyd i små kommuner enn i store kommuner, jfr dokumentasjon i KS

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppsummering fra møtet Vi bør diskutere hvilke oppgaver som kommunene skal overta. En inntektsmodell som prioriterer regionutvikling og store kommuner betydning som motor ROR ønsker å komme med forslag til et prosjekt inn i en kommunereform Fakta, Fylkesmannen som talerør til sentrale myndigheter Modellvalg. Generalistkommuner ?

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppsummering Regionrådene blir mer brukt som kontaktpunkt for medlemskommunene. Positivt! Kan vi bruke høyskolemiljøene mer aktivt ? KS har etablert en stipendordning for de mastergradsstudenter som vil skrive oppgave fra kommunesektoren. Fylkesmannen tar initiativ til et nytt møte i «Tenketanken» før påske, og etter Fylkesmannsmøte i Oslo i slutten av mars. Fylkeskommunen inviteres også inn. Neste møte i «Tenketanken» foreslås til onsdag 2.4


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannens inviterer til «Tenketank» vedr kommunereformen Fredag 3. januar 2014 kl 10.00 – 12.30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google