Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform, veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform, veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform, veien videre
2014

2 ET STERKERE LOKALDEMOKRATI
Samfunnet bygges nedenfra, ikke ovenfra å ned. Mindre sentralstyring, mer maktspredning. Hver enkelt av oss sterkere innflytelse over egne liv. Hvert lokalsamfunn skal ha større råderett over egne saker. Derfor færre statlige innsigelser. Flyttet planavd fra MD til KMD, legge sterkere vekt på lokal råderett. Kommunene må ha mer rom for å finne lokale tjenester. Nærhet til innbyggerne viktig. Mer makt til folkevalgte, som kan stilles til ansvar. Mindre makt til byråkrater. Offentlige tjenester som gir best mulige tjenester. Hvorfor kommunereform. Dagens kommunekart er resultat av en reform fra 60 tallet, reduserte kommuner fra Bildet til venstre illustrerer hvordan verden så ut på 60 tallet. Boblene er byttet ut med Tesla, telefonkiosken med mobiltelefoner. Kommunene har fått mer ansvar, for sykehjem, for skole, HVPU, samhandlingsreform, plansaker har blitt mer komplekse osv.

3 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar.

4 Hvorfor reform? Uhensiktsmessige grenser Kapasitet og kompetanse
Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring Utfordringer for både store og små kommuner

5 Kommunereform- mål uGode og likeverdig tjenester uHelhetlig og samordnet samfunnsutvikling uBærekraftige og økonomisk robuste kommuner uStyrket lokaldemokrati

6

7 Erfaringer fra sammenslåinger
Økt handlingsrom Bedre tjenester, større fagmiljø Mer ressurser til tjenester Desentralisert tjenestetilbud Likebehandling/rettssikkerhet Lettere å unngå inhabilitet Snudd negativ befolkningsutvikling

8 positive til at alle landets kommuner høsten
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

9 Stortinget: - Sett i gang!
Fleirtalet understreker at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokalt leiarskap Fleirtalet vil understreke at det er eit utredningsansvar for alle kommunane

10

11 Organisering og verktøy
Regionale prosesser Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting Prosessleder hos hvert embete Ønske om samarbeid FM og KS regionalt Brosjyre om prosess Standardiserte faktaoppsett, nettside Spørreundersøkelser

12 Økonomiske virkemidler i reformperioden
Engangskostnader 20-65 mill. kroner Reformstøtte 5-30 mill. kroner Inndelingstilskuddet i reformperioden Gjennomgang av inntektssystemet

13 Kommuner med kraftinntekter –
Naturressursskatt og eiendomsskatt Bestemt ut fra kraftproduksjon og kommunegrense Flere innbyggere deler inntektene Konsesjonskraft Avhenger av konsesjonsvilkår og anslått forbruk i kommunen Ulike effekter for ulike tilfeller Kommunesammenslåing kan også påvirke fylkeskommunens inntekter

14 Unntak fra dette frivillighetsprinsippet
Tvang? Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkelt- kommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn AP, H, FrP, KrF, V

15 Regionalt nivå? Flertallet mener det er behov for
folkevalgt styring på regionalt nivå i Norge og at dette må være et grunnleggende prinsipp for arbeidet med endringer i kommunestrukturen AP, KrF, SP, V, SV

16 …har man alt å tjene på å delta aktivt i prosessen (…) Klarer man i tillegg å ivareta utkanter som Leka, Lierne og Røyrvik – kan en kommune-reform bli hva regjeringen hevder: En demokratireform. Leder i Trønderavisa

17

18


Laste ned ppt "Kommunereform, veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google