Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE 14.02.07

2 Kristin R. Tholin, -072 DOKUMENTASJON I R06: Middel til å få fram ulike oppfatninger, skape reflekterende praksis Synliggjøring av barns læring/personalets arbeid som grunnlag for refleksjon Informere om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

3 Kristin R. Tholin, -073 HVA ER REFLEKSJON?  Kirkegaard: ”Livet må forstås baklengs, men leves forlengs” (i Juel 2003:23)  Søndenå: ”Refleksjoner er avhengige av stadige besøk i andre sine tenkemåter og verdens bilde” (2003: 70)

4 Kristin R. Tholin, -074ENKELTBARN ”Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte” (S.49). ”Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling” (s. 50).

5 Kristin R. Tholin, -075 HVA ER DOKUMENTASJON? ”å synliggjøre den pedagogiske virksomheten i barnehagen for å kunne dele denne med andre” (Gunnestad 2003, s.186).

6 Kristin R. Tholin, -076 ETISKE HENSYN

7 Kristin R. Tholin, -077 Hva er pedagogisk dokumentasjon?  ”..handler om å se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barn er i stand til, uten at man har fastlagte rammer i form av forventninger og normer” (Dahlberg m.fl.2002:220)  Forske på egen praksis sammen med barn. Bruke dokumentasjonen til å undersøke om barnehagen fremmer de verdier vi ønsker.

8 Kristin R. Tholin, -078 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 1. Et verktøy for refleksjon omkring pedagogisk praksis 2. Et middel for å skape et etisk forhold til oss selv og de andre i barnehagen Moss, Dahlberg, Pence (2002, s. 218)

9 Kristin R. Tholin, -079 Pedagogisk dokumentasjon er todelt: (Dahlberg m.fl.2003, s.222): 1. Innhold : Innsamlet materiale som viser det barna sier og gjør, med andre ord barnas arbeid - og hvordan pedagogene forholder seg til barna og deres virksomhet. Materialet synliggjør arbeidet og er en forutsetning for pedagogisk dokumentasjon.

10 Kristin R. Tholin, -0710 Pedagogisk dokumentasjon er todelt (Dahlberg m.fl.2003, s.223): 2. Prosess: Man benytter det innsamlede materialet for å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Handler om refleksjon over det som skjer i barna, mellom barna og mellom barna og de voksne.

11 Kristin R. Tholin, -0711 BAKTEPPE: sosiokulturelt læringssyn 1. Læring er situert 2. Læring er grunnleggende sosial 3. Læring er distribuert 4. Læring er mediert 5. Språket er sentralt i læringsprosesser 6. Læring er deltakelse i praksisfellesskap (Dysthe 2001)

12 Kristin R. Tholin, -0712 LYTTING: LYTTING: -  forbinder oss til andre  metafor for å være åpen og sensitiv  er tusen språk, koder, symboler  er tid  er følelser

13 Kristin R. Tholin, -0713 LYTTING:  Som velkomst  Som aktivt verb  Som ikke produserer svar  Som tar individet ut av anonymitet  Som premiss for lærende relasjoner  Som lyttende kontekst

14 Kristin R. Tholin, -0714 HVA ER MØTETS ETIKK?  ”Møtets etikk, som dreier seg om forholdet til den andre, gir oss et mulig etisk perspektiv på relasjoner”. KILDE: Dahlberg, Moss og Pence (2002:71): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage

15 Kristin R. Tholin, -0715 MØTET Møtet er uttrykk for delaktighet, handlinger, og ansvar, samtidig som det motvirker individualitet og nasjonal egoisme.

16 Kristin R. Tholin, -0716 OPPSUMMERING MØTETS ETIKK  Jeg-du-relasjon  Ekte dialog  Ansiktets appell  Et etisk krav  Gjensidig relasjon  Obs på asymmetri og makt

17 Kristin R. Tholin, -0717 Litteratur Björk, Göran (2004): Martin Buber: Med livet som centrum. I: Steinsholt, Løvlie (red): Pedagogikkens mange ansikter. Universitetsforlaget Clark, Kjørholt, Moss (2005): Beyond listening. Policypress Dahlber, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningskaping. Kommuneforlaget Jonstoij, Tolgraven (2003): Hundre måter å tenke på. Damm & Sønn Tholin, Kristin Rydjord (2003): Etisk omsorg i barnehagen og skolen. Abstrakt forlag Vetlesen (red. (1996): Nærhetsetikk. Ad notam Gyldendal Kvistad, Kari og frode Søbstad (2005): Kvalitetsarbeid i barnehagen. Cappelen akademisk forlag Dahlberg, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage. Kommuneforlaget Kennedy, Birgitta (2000): Glassfugler i skyene. Temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Johansson E. og Pramling I. (red) (2003): Barnehagen. Barnas første skole. Oslo: Pedagogisk Forum Taguchi, Hillevi Lenz (2003): Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag Wehner-Godèe, Christina (2000): Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm: Liber


Laste ned ppt "Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google