Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE 14.02.07
PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn Kristin R. Tholin, -07

2 DOKUMENTASJON I R06: Middel til å få fram ulike oppfatninger, skape reflekterende praksis Synliggjøring av barns læring/personalets arbeid som grunnlag for refleksjon Informere om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Kristin R. Tholin, -07

3 HVA ER REFLEKSJON? Kirkegaard: ”Livet må forstås baklengs, men leves forlengs” (i Juel 2003:23) Søndenå: ”Refleksjoner er avhengige av stadige besøk i andre sine tenkemåter og verdens bilde” (2003: 70) Kristin R. Tholin, -07

4 ENKELTBARN ”Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte” (S.49). ”Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling” (s. 50). Kristin R. Tholin, -07

5 HVA ER DOKUMENTASJON? ”å synliggjøre den pedagogiske virksomheten i barnehagen for å kunne dele denne med andre” (Gunnestad 2003, s.186). Kristin R. Tholin, -07

6 ETISKE HENSYN Kristin R. Tholin, -07

7 Hva er pedagogisk dokumentasjon?
”..handler om å se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barn er i stand til, uten at man har fastlagte rammer i form av forventninger og normer” (Dahlberg m.fl.2002:220) Forske på egen praksis sammen med barn. Bruke dokumentasjonen til å undersøke om barnehagen fremmer de verdier vi ønsker. Kristin R. Tholin, -07

8 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
Et verktøy for refleksjon omkring pedagogisk praksis Et middel for å skape et etisk forhold til oss selv og de andre i barnehagen Moss, Dahlberg, Pence (2002, s. 218) Kristin R. Tholin, -07

9 Pedagogisk dokumentasjon er todelt: (Dahlberg m.fl.2003, s.222):
1. Innhold : Innsamlet materiale som viser det barna sier og gjør, med andre ord barnas arbeid - og hvordan pedagogene forholder seg til barna og deres virksomhet. Materialet synliggjør arbeidet og er en forutsetning for pedagogisk dokumentasjon. Kristin R. Tholin, -07

10 Pedagogisk dokumentasjon er todelt (Dahlberg m.fl.2003, s.223):
2. Prosess: Man benytter det innsamlede materialet for å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Handler om refleksjon over det som skjer i barna, mellom barna og mellom barna og de voksne. Kristin R. Tholin, -07

11 BAKTEPPE: sosiokulturelt læringssyn
Læring er situert Læring er grunnleggende sosial Læring er distribuert Læring er mediert Språket er sentralt i læringsprosesser Læring er deltakelse i praksisfellesskap (Dysthe 2001) Kristin R. Tholin, -07

12 LYTTING: - forbinder oss til andre metafor for å være åpen og sensitiv
er tusen språk, koder, symboler er tid er følelser Kristin R. Tholin, -07

13 LYTTING: Som velkomst Som aktivt verb Som ikke produserer svar
Som tar individet ut av anonymitet Som premiss for lærende relasjoner Som lyttende kontekst Kristin R. Tholin, -07

14 HVA ER MØTETS ETIKK? ”Møtets etikk, som dreier seg om forholdet til den andre, gir oss et mulig etisk perspektiv på relasjoner”. KILDE: Dahlberg, Moss og Pence (2002:71): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage Kristin R. Tholin, -07

15 MØTET Møtet er uttrykk for delaktighet, handlinger, og ansvar,
samtidig som det motvirker individualitet og nasjonal egoisme. Kristin R. Tholin, -07

16 OPPSUMMERING MØTETS ETIKK
Jeg-du-relasjon Ekte dialog Ansiktets appell Et etisk krav Gjensidig relasjon Obs på asymmetri og makt Kristin R. Tholin, -07

17 Litteratur Björk, Göran (2004): Martin Buber: Med livet som centrum. I: Steinsholt, Løvlie (red): Pedagogikkens mange ansikter. Universitetsforlaget Clark, Kjørholt, Moss (2005): Beyond listening. Policypress Dahlber, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningskaping. Kommuneforlaget Jonstoij, Tolgraven (2003): Hundre måter å tenke på. Damm & Sønn Tholin, Kristin Rydjord (2003): Etisk omsorg i barnehagen og skolen. Abstrakt forlag Vetlesen (red. (1996): Nærhetsetikk. Ad notam Gyldendal Kvistad, Kari og frode Søbstad (2005): Kvalitetsarbeid i barnehagen. Cappelen akademisk forlag Dahlberg, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage. Kommuneforlaget Kennedy, Birgitta (2000): Glassfugler i skyene. Temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Johansson E. og Pramling I. (red) (2003): Barnehagen. Barnas første skole. Oslo: Pedagogisk Forum Taguchi, Hillevi Lenz (2003): Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag Wehner-Godèe, Christina (2000): Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm: Liber Kristin R. Tholin, -07


Laste ned ppt "ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google