Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE

2 Kristin R. Tholin, -072 DOKUMENTASJON I R06: Middel til å få fram ulike oppfatninger, skape reflekterende praksis Synliggjøring av barns læring/personalets arbeid som grunnlag for refleksjon Informere om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

3 Kristin R. Tholin, -073 HVA ER REFLEKSJON?  Kirkegaard: ”Livet må forstås baklengs, men leves forlengs” (i Juel 2003:23)  Søndenå: ”Refleksjoner er avhengige av stadige besøk i andre sine tenkemåter og verdens bilde” (2003: 70)

4 Kristin R. Tholin, -074ENKELTBARN ”Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte” (S.49). ”Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, jf. avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling” (s. 50).

5 Kristin R. Tholin, -075 HVA ER DOKUMENTASJON? ”å synliggjøre den pedagogiske virksomheten i barnehagen for å kunne dele denne med andre” (Gunnestad 2003, s.186).

6 Kristin R. Tholin, -076 ETISKE HENSYN

7 Kristin R. Tholin, -077 Hva er pedagogisk dokumentasjon?  ”..handler om å se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barn er i stand til, uten at man har fastlagte rammer i form av forventninger og normer” (Dahlberg m.fl.2002:220)  Forske på egen praksis sammen med barn. Bruke dokumentasjonen til å undersøke om barnehagen fremmer de verdier vi ønsker.

8 Kristin R. Tholin, -078 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 1. Et verktøy for refleksjon omkring pedagogisk praksis 2. Et middel for å skape et etisk forhold til oss selv og de andre i barnehagen Moss, Dahlberg, Pence (2002, s. 218)

9 Kristin R. Tholin, -079 Pedagogisk dokumentasjon er todelt: (Dahlberg m.fl.2003, s.222): 1. Innhold : Innsamlet materiale som viser det barna sier og gjør, med andre ord barnas arbeid - og hvordan pedagogene forholder seg til barna og deres virksomhet. Materialet synliggjør arbeidet og er en forutsetning for pedagogisk dokumentasjon.

10 Kristin R. Tholin, Pedagogisk dokumentasjon er todelt (Dahlberg m.fl.2003, s.223): 2. Prosess: Man benytter det innsamlede materialet for å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Handler om refleksjon over det som skjer i barna, mellom barna og mellom barna og de voksne.

11 Kristin R. Tholin, BAKTEPPE: sosiokulturelt læringssyn 1. Læring er situert 2. Læring er grunnleggende sosial 3. Læring er distribuert 4. Læring er mediert 5. Språket er sentralt i læringsprosesser 6. Læring er deltakelse i praksisfellesskap (Dysthe 2001)

12 Kristin R. Tholin, LYTTING: LYTTING: -  forbinder oss til andre  metafor for å være åpen og sensitiv  er tusen språk, koder, symboler  er tid  er følelser

13 Kristin R. Tholin, LYTTING:  Som velkomst  Som aktivt verb  Som ikke produserer svar  Som tar individet ut av anonymitet  Som premiss for lærende relasjoner  Som lyttende kontekst

14 Kristin R. Tholin, HVA ER MØTETS ETIKK?  ”Møtets etikk, som dreier seg om forholdet til den andre, gir oss et mulig etisk perspektiv på relasjoner”. KILDE: Dahlberg, Moss og Pence (2002:71): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage

15 Kristin R. Tholin, MØTET Møtet er uttrykk for delaktighet, handlinger, og ansvar, samtidig som det motvirker individualitet og nasjonal egoisme.

16 Kristin R. Tholin, OPPSUMMERING MØTETS ETIKK  Jeg-du-relasjon  Ekte dialog  Ansiktets appell  Et etisk krav  Gjensidig relasjon  Obs på asymmetri og makt

17 Kristin R. Tholin, Litteratur Björk, Göran (2004): Martin Buber: Med livet som centrum. I: Steinsholt, Løvlie (red): Pedagogikkens mange ansikter. Universitetsforlaget Clark, Kjørholt, Moss (2005): Beyond listening. Policypress Dahlber, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningskaping. Kommuneforlaget Jonstoij, Tolgraven (2003): Hundre måter å tenke på. Damm & Sønn Tholin, Kristin Rydjord (2003): Etisk omsorg i barnehagen og skolen. Abstrakt forlag Vetlesen (red. (1996): Nærhetsetikk. Ad notam Gyldendal Kvistad, Kari og frode Søbstad (2005): Kvalitetsarbeid i barnehagen. Cappelen akademisk forlag Dahlberg, Moss og Pence (2002): Fra kvalitet til meningsskaping –morgendagens barnehage. Kommuneforlaget Kennedy, Birgitta (2000): Glassfugler i skyene. Temaarbeid sett fra praktikerens perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget Johansson E. og Pramling I. (red) (2003): Barnehagen. Barnas første skole. Oslo: Pedagogisk Forum Taguchi, Hillevi Lenz (2003): Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag Wehner-Godèe, Christina (2000): Att fånga lärandet. Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier. Stockholm: Liber


Laste ned ppt "Kristin R. Tholin, -071 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Grunnlagstenkning knyttet til møtets etikk, lyttende pedagogikk og læringssyn ETTERUTDANNING TØNSBERGBARNEHAGENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google