Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Organisasjonenes rolle i samfunnet Arbeidsfordelingen i et styre, og mellom styret og medlemmene. Årsmøtet, styre- og medlems-møter IMDi Integrerings-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Organisasjonenes rolle i samfunnet Arbeidsfordelingen i et styre, og mellom styret og medlemmene. Årsmøtet, styre- og medlems-møter IMDi Integrerings-"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Organisasjonenes rolle i samfunnet Arbeidsfordelingen i et styre, og mellom styret og medlemmene. Årsmøtet, styre- og medlems-møter IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Gjøvik Kurs i Organisasjonskunnskap 7.–8. november 2008 Kursleder: Jan Bråten Kursets hensikt: Gi kunnskap om hvordan en organisasjon arbeider lokalt, spesielt styret.

2 2 Organisasjonskunnskap Organisasjonskunnskap er viktig Hvorfor?  Hva er en organisasjon?

3 3  Definisjon: En organisasjon  En gruppe mennesker som går sammen for å arbeide mot et felles mål og/eller for å løse felles oppgaver Hvordan danner dere en forening?

4 4 Kjenne organisasjonens lover – vedtektene - Arbeidsfordelingen i styret - Kunne reglene for valg - Kunne litt om votering/ avstemming - Kunne reglene for møter og møteledelse Mye av dette lærer du ved å gå i møter og følge med i det som skjer. Men det er lurt å gå på kurs! Kunnskap gir trygghet i arbeidet Hva b ø r du vite n å r du er styremedlem?

5 5 Organisasjonskunnskap Organisasjonenes rolle i samfunnet Ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner, kultur, idrett, miljø, avhold, ja eller nei til EU osv Oppbygging. Sentralt og lokalt Gjennomføring av møter og aktiviteter Gi eksempler på organisasjoner dere kjenner – eller er medlem av Organisasjoner i Norge

6 6 Organisasjonskunnskap Eksempler på hva som står i vedtektene: Formål Hvem kan være medlem? Regler for årsmøtet, f. eks. valg og styrets sammensetning m.v. Hvilke regler gjelder i din forening? Skal leder velges særskilt ? Hvem kan være med å velge? Vedtektene ”loven”

7 7 Organisasjonskunnskap fremme medlemmenes sosiale, kulturelle og eventuelt andre interesser gi hjelp Oppgave: Hva står det i dine vedtekter om : - Foreningens formål? - Årsmøtet? Foreningens formål (I vedtektene)

8 8 Organisasjonskunnskap Medlemmene bestemmer Årsmøtet tillitsvalgte medlemsmøter andre aktiviteter Hva mener vi med demokrati i organisasjonen? Medlemsdemokrati

9 9 Organisasjonskunnskap rett til å delta på møter, talerett, rett til å komme med forslag avgi stemme - stemmerett forvente at foreningen ivaretar ”mine” interesser rett til å la seg velges til tillitsverv Medlemmenes rettigheter

10 10 Organisasjonskunnskap godta foreningens formål/vedtekter, (Innmelding) handlingsplaner andre planer som styret skal følge opp betale medlemskontingent delta i fagforeningens arbeide vise interesse og støtte opp om tiltak Medlemmenes plikter

11 11 Organisasjonskunnskap Oppbygging lokalt Medlemmene Styret (valgt av årsmøtet) Foreningen

12 12 Organisasjonskunnskap ivareta medlemmenes interesser etter formålet i vedtektene holde kontakt med medlemmene god og effektiv saksbehandling samfunnsorientert medlemsverving styring av økonomien Spørsmål: Driver dere opplæring? Krav til foreningen

13 13 Organisasjonskunnskap Forberede saker til medlems- og årsmøte Styret tan ta avgjørelser når ikke vedtektene forlanger noe annet Prinsipielle saker og saker av stor økonomisk betydning, skal legges fram for medlemmene Hvis styret ikke blir enige i en sak, bør en innstilling legges fram for medlemmene Ha kontakt med medlemmene, tillitsvalgte og arbeidsgiver regnskap og økonomi Styrets oppgaver

14 14 Skal lede styrets og foreningens arbeide En leder skal være effektiv Lederen skal sørge at: Foreningens vedtekter og årsmøtevedtak følges Vedtak i styre-, og medlemsmøter følges Saker fra medlemmene følges opp Økonomien er i orden påser at medlemmer av styret, og utvalg løser sine oppgaver i samsvar med vedtakeller planer Det viktigste verv i en forening Lederen

15 15 Organisasjonskunnskap alle henvendelser behandles og besvares skal være leder for alle medlemmer. representerer foreningen utad Lederen skal administrere og ta de andre med på råd/ beslutning, ikke overkjøre. Må sørge for å ha flertallet av medlemmene i ryggen. Lederens oppgaver forts.

16 16 Organisasjonskunnskap Nestleder er lederens stedfortreder samme oppgaver som leder i hans fravær kan ha spesielle ansvarsområder som: oppgaver pålagt av styret, utvalg m.v. Spørsmål: Skal nestleder velges på årsmøtet? Nestlederen

17 17 Organisasjonskunnskap Er den i styret som ”skriver” ansvar for protokoller/referater innkallinger til møter korrespondanse (i samarbeid med leder) arkivering beretning/årsmelding og rapporter adresseregister (eks. medlemsoversikt) Hva er en beretning? Sekretæren

18 18 Organisasjonskunnskap Møtets art - sted, dato og årstall tid og sted navn på de som er til stede, evt forfall åpning forslag til saksliste hvem ledet møtet hvem møtte senere enn andre, når? hvem gikk tidligere enn andre? Når? Oppsett av referat fra styremøte

19 19 Organisasjonskunnskap Omtale av saker: kort beskrivelse av saken og styrets innstilling hvem som har ordet framsatte forslag med navn på forslagstiller (alle forslag inn i protokollen) forslag som trekkes (også inn i protokollen) Hvis votering - vedtak – med stemmer for og imot referat fra styremøte underskrives av sekretæren, (om ønskelig av både leder og sekretær) Lag eksempel på referat fra styremøte Referat fra styremøte (fortsatt).

20 20 Organisasjonskunnskap er viktig  Kunnskap om organisasjonsarbeid er noe alle trenger.  Hvis du vil lære mer, vær aktiv, meld deg inn, delta i en organisasjon der du føler deg hjemme.  Det er god integrering. Takk for meg Jan Bråten Tlf 62527898 Mobil 92012695 E-post: janhebra@online.no


Laste ned ppt "1 Organisasjonenes rolle i samfunnet Arbeidsfordelingen i et styre, og mellom styret og medlemmene. Årsmøtet, styre- og medlems-møter IMDi Integrerings-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google