Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanning for barnetrinnet/LUB 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanning for barnetrinnet/LUB 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerutdanning for barnetrinnet/LUB 1
Lærerutdanning for barnetrinnet/LUB 1.trinn/pedagogikk/ Læringsteorier: tema Behaviorismen Erik Eliassen, HVE

2 Fra forelesning prof. John MacBeath/University of Cambridge/Lillehammer 2008

3 …læring er også å korrigere misforståelser…

4 Hva er læring…. Imsen(2005):165-168
Læring som øking av kunnskap……..(flaskepåfyllingsmetoden) Læring som gjenkalling av informasjon (memorering)… Læring som tilegnelse av fakta, fremgangsmåter med mer som kan bevares og/eller brukes i praksis…. Læring som abstraksjon av mening…. Læring som tolkningsprosess med sikte å forståelsen av virkeligheten….

5 En definisjoner på læring:
”Læring igangsettes av eleven, og er en målrettet, kunnskapsorienterende, selvregulert, strategisk virksomhet. Gjennom tilbakemelding fra selve aktiviteten eller omgivelsene og kontinuerlig evaluering av egne læringsforsøk, utvides elevenes kunnskaper, ferdigheter og forståelse” Fra: Elevsiden.no (Strandkleiv, O. I og Lindback, S. O)

6

7 Tilpasset opplæring…. ”Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevene læreforutsetninger og personlighet. Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne” Fra: Elevsiden.no (Strandkleiv, O. I og Lindback, S. O)

8 3 grunnleggende ferdigheter hos lærere (basert på 70 norske undersøkelser i perioden om sammenheng mellom lærernes kompetanser og elevenes læring) Læreren skal besitte kompetanse å kunne inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev Læreren skal i relasjon til hele klassen (alle elever) besitte kompetansen å lede klassens undervisningsarbeide gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver elevenes evne til selv å formulere regler og følge dem Læreren skal besitte generell didaktisk kompetanse i relasjon til undervisningens innhold i sin alminnelighet og i det enkelte undervisningsfag "Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole": 2007 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på oppdrag fra KD

9 Den gode lærer Sentrale lærerkvalifikasjoner:
Fagkunnskap (kunnskaper, ferdigheter, forståelser, holdninger) Kunnskap om skolens materiell og strukturer (læreplaner, regelverk, styringssystemer, læremidler) Formell pedagogisk kunnskap (undervisnings- og læringsprosesser) Praktisk kunnskap (handlingsreportoar)

10 læringsteorienes kjennetegn

11 To retninger – ulike grunnsyn
Behaviorisme Kognitive teorier Menneskesyn: Mennesket er et objekt og er passivt Mennesket er et objekt og er aktivt Kunnskapssyn: Begrepet brukes ikke Kunnskap utvikles i det enkelte individ (konstruktivistisk) Læringssyn: Læring skjer gjennom S-R mekanismer, med ytre belønning som drivkraft. Mest enkle ferdigheter og følelser Vekt på intellektuelle aktiviteter, tenkning og problemløsning

12 Læringsteorier – en liten oversikt
Behaviorismen Kognitive læringsteorier Albert Bandurra sosial-kognitiv læring observasjon og imitasjon Edward C. Tolman kognitive kart forventning + menneskets indre tankekraft Lev Vygotsky sosial konstruktivisme – språket som redskap – utviklingssone - stillas Burrhus Frederic Skinner rotter i bur (skinnerbokser) operant betinging/ forsterkning atferdsmodifikasjon Jean Piaget kognitiv konstuktivisme - individfokus akkomodasjon - utviklingsstadier - Edward Lee Thorndike katter studerte reaksjonsmønstre etter respons effektloven begrepet læringskurver John B. Watson ”Albert og rotta” - analyse av atferd escape learning / approach learning Ivan Pavlov følelser/stimulus-respons /klassisk betinging Forsøk med hunder i bur

13 Behaviorismen (del 1) – mennesket som objekt
Utviklet i USA - i perioden Edvard Lee Thorndyke , John B. Watson ( ), Burrhus Fredric Skinner ( ) Noen sentrale fellestrekk Hedonisme Verden består kun av ting, objekter som kan observeres slik de i virkeligheten er Positivisme. Sann vitenskap må være basert på direkte observasjoner, tellinger og målinger, uten subjektiv innflytelse Mennesket er en slags ”maskin” som reagerer på ytre stimuli Påvirkningsmodellen indikerer at ulik påvirkning (stimuli) overfor individet fremkaller ulike reaksjoner (respons) individet stimulus respons ? Den behavioristiske påvirkningsmodellen

14 Behaviorismen, del 2 Mennesket en ubeskrevet tavle ved fødselen (tabula rasa) Studier av læring var sentralt fokusområde for behavioristene All kunnskap er lært, bortsett fra noen medfødte reflekser Bruk av belønning og straff som stimulering for læring Gjennom påvirkning og stimulering kan teoretisk hvem som helst lære hva som helst Alle kan lære, men i ulik hastighet etter evne Intellektuelle forskjeller mellom elever blir gjerne forklart som forskjeller i læringshastighet Mennesket betraktes som mekanisk og reaktivt (robot) Menneskets indre liv og følelser tas det lite hensyn til (kan ikke observeres)

15 Stimulus og respons Påvirkning Individ Følger Stimulus Respons Middel
Elev Mål

16 Ivan Pavlov Ivan Petrovitsj Pavlov (1849 -1936)
Russisk fysiolog (lege) som også gjorde viktig forskning innen psykologi og medisin. Pavlov er mest berømt for å ha oppdaget fenomenet klassisk betinging i sin forskning med hunder. Klassisk betinging: Pavlov observerte at hunder utskilte spytt når de fikk mat i munnen, men enkelte ganger kunne andre ting utløse denne responsen. Videre så han på hvordan disse betingede refleksene oppstår, og om en kan skape og kontrollere dem. Betingede reflekser kommer i tillegg eller kan erstatte naturlige reflekser. fra wikipedia

17 Klassisk betinging (1) Mat Spyttsekresjon (US) (UR) (2) Ser mat
(3) Ringelyd

18 John B. Watson John Broadus Watson ( ) -amerikansk psykolog som etablerte den psykologiske retningen behaviorisme ”Albert og rotta” Escape learning /approach learning Med sin behaviorisme la Watson vekt på observerbar atferd hos mennesker og deres reaksjoner, i stedet for de indre mentale tilstander hos disse menneskene. I følge Watson er analyse av atferd den eneste objektive metode for innsikt i menneskers handlinger (positivisme).

19 Edward Lee Thorndike Edward Lee Thorndike 1874 – var en amerikansk psykolog og pionér innen forskning på læring. Blant Thorndikes mest kjente bidrag er hans forskning på hvordan katter kommer seg ut av «problembokser». Denne forskningen var et viktig grunnlag for Thorndikes formulering av «effektloven», «The Law of Effect».

20 Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990)
Amerikansk psykolog og forfatter. En pioner innen eksperimentell psykologi og behaviorisme. Skinner var hovedsakelig ansvarlig for utviklingen av vitenskapsfilosofien radikal behaviorisme og for den videre utviklingen av anvendt atferdsanalyse, en gren av psykologien som søker å utvikle en forklaringsmodell for atferd basert på prinsippene om læring. Han forsket på forming (shaping) av atferd ved positiv og negativ forsterkning og demonstrerte operant betinging, en annen form for læring enn klassisk betinging.

21 Betinging – forholdet mellom positiv og negativ forsterkning og straff
Føyes til situasjonen Fjernes fra situasjonen Behagelig/ ønsket hendelse Positiv forsterkning Straff Ubehagelig/ uønsket hendelse Negativ forsterkning

22 Edward C. Tolman (1886-1959) neobehaviorist
Tolman var den første som tok et oppgjør med den ensidige forklaringen om ytre påvirkning (stimulus-responsmodeller) som grunnlag for læring. Han utvidet dette med ”mentalistiske” begreper om at mennesket også er i stand til å tenke og ha indre forestillinger. Mennesket lager mentale oversikter som han kalte kognitive strukturer eller kognitive kart. Vi kan i følge Tolman lære også uten ytre stimuli Vi skaper oss forventninger om hva som skal skje. Belønningen (R) ligger i at forventninger innfris. Tolman var både behaviorist og kognitivist

23 Albert Bandura (neobehaviorist)
Sosial-kognitiv læringsteori Støttet seg til både til forsterkningstenkningen fra behavioristene, sammen med kognitive begreper Læring gjennom observasjon og imitasjon (se hva andre gjør/etterligne) oppmerksomhet hukommelse etterligne motivasjon Delprosesser i observasjonslæring, Bandura 1986

24 Atferdsmodifikasjon i klasserommet
bygger på Skinners teori om styrking av atferd gjennom belønning (operant betinging) 9 grunnprinsipper: Belønne det positive Analysere elevenes atferd Velge realistiske mål Bruk belønning som virker Negativ forsterkning kan brukes Positiv forsterkning er best Symbolsk belønning og atferdskontrakter Reduser uønsket atferd gjennom ekstinksjon Vær varsom med straff

25 Behaviorismen i dag… enkel læring, reflekser og assosiasjoner,
enkle bevegelser, motoriske ferdigheter, enkel begrepslæring som tall, farger, form, størrelse riktige leker, indre fenomener som forventninger, behov, driv og motiv

26 Straff og belønning i dagens skole
karakterer å bli sendt til rektor glemmekryss parade og igjensitting belønning i form av leketimer og lignende belønning ved å slippe ting de ikke har lyst til

27 Karakterer En belønning for de flinke – straff for de svake?
Mister de mindre flinke motet? Premieres dyktighet fremfor innsats? Kan få følger for videre utdanning og jobbtilbud

28 Noen sentrale trekk ved behaviorismen
Preget av det naturvitenskapelige forskningsideal (positivismen) Mennesket er født med blanke ark (tabula rasa) Mennesket lar seg forme av omgivelsene gjennom stimulus-respons forbindelser Oppdragelse og undervisning blir et subjekt-objekt forhold Menneskets handlinger er resultat av påvirkninger utenfra Vi kan bare studere det vi kan se, høre eller observere på en slik måte at det kan måles (atferd)

29 And remember… children ask questions..
How do you tell when you're out of invisible ink? If Barbie is so popular, why do you have to buy her friends? What happens if you get scared half to death twice? Why do psychics have to ask you for your name? Why do kamikaze pilots wear helmets? OK, so what's the speed of dark? hentet fra foredrag av Prof. John MacBeath (Lillehammer 2008)


Laste ned ppt "Lærerutdanning for barnetrinnet/LUB 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google