Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beslutningsprosesser i sjukepleie Kull semester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beslutningsprosesser i sjukepleie Kull semester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beslutningsprosesser i sjukepleie Kull 2008 1.semester
Sjukepleieprosessen Beslutningsprosesser i sjukepleie Kull semester Benny Huser HSH

2 Disposisjon Litteratur Eksempel
Introduksjon av begrepet sjukepleieprosessen Sjukepleiesituasjoner og -problemer Faser i sjukepleieprosessen Datainnsamling Behovsidentifisering Målsetting Sjukepleiehandling Evaluering Oppsummering Benny Huser HSH

3 Litteratur Pensum: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E. (2005) Grunnleggende sykepleie, Oslo, Gyldendal akademisk. Bind 1: Kap. 6. Heggdal, K. (2006) Sykepleiedokumentasjon, 2. utg., Oslo, Gyldendal akademisk. Annen litteratur: Eriksen, T.R. (2001) I: Filosofi, etik og videnskabsteori, Akademisk Forlag, Danmark. Gjengedal, E. og Jakobsen R. (red.) (2001) Sykepleie – praksis og utvikling, Cappelen Akademisk Forlag. Kap. 6. Mekki, T.E. & Pedersen, s. (red.) (2004) Sykepleieboken 1, Oslo, Akribe. Kap. 12. Benny Huser HSH

4 Eksempel på pasientsituasjon*
”Mandag morgen” Det er mandag morgen på et stort sjukehus og personalet skal i gang med dagens arbeid. Pasientene skal først ha frokost. Den nye sjukepleiestudenten Sofie må i gang med arbeidet. Hun er litt matt fordi hun var på fest kl. 02 i natt. Klokka er nå og alle har fått tildelt dagens oppgaver. Sofie skal heldigvis først inn og hjelpe Thomas med å spise frokost. Hun har hjulpet han de siste fem dagene. Thomas er i 30 årene, sterkt handikappet av en kronisk og invalidiserende sjukdom. Han er innlagt sjukehus for gjenopptrening og gjenoppretting av væskebalansen m.m. Thomas blir glad når han ser at Sofie skal hjelpe han også i dag. *) Hentet fra Eriksen (2001) ”Sofies møte med omsorgen” Benny Huser HSH

5 Sofie hjelper Thomas bedre til rette i senga
Sofie hjelper Thomas bedre til rette i senga. Først retter hun ut beina hans så godt som det lar seg gjøre. Deretter får hun han høgere opp i senga og plasserer putene godt bak han. Siden hendene til Thomas er ”låst fast” som knyttnever, kan han ikke spise sjøl. Sofie gir derfor Thomas mat, ganske langsomt bit for bit. Hun har satt seg på en stol ved sida av senga hans. Hun gir han brødskrive med ost, et stykke om gangen og sitter derfor rolig uten å si noe til Thomas har tygget ferdig. Så får han litt te med sugerør. Teen har Sofie avkjølt så mye at den kan drikkes med sugerør. De har utviklet en bestemt spiserytme hvor disse gjøremålene blir gjentatt til Thomas har spist to skiver og drukket to kopper te. Innimellom prater de om TV-nyhetene og en politisk diskusjon som Thomas er svært opptatt av. Han vil gjerne dele tankene sine med Sofie. Hun har en annen mening om diskusjonen enn Thomas så det tar litt tid før de blir ferdige. Før hun forlater rommet, legger hun en CD med klassisk musikk i walkman’en og setter på høretelefonene hans. Hun lover også å komme inn og skifte CD når den spilt er ferdig (*). Benny Huser HSH

6 Beslutninger i sjukepleie
I møte med pasienter tar sjukepleiere mange beslutninger: Når møter sjukepleier pasienter? Hvor møter sjukepleier pasienter? Hvilke beslutninger tar sjukepleier? Se på eksempelsituasjonen Hva er problemløsning i dagliglivet? Problemløsning i faglig sammenheng: Krav til systematikk Rammer for problemløsning Avhengig av fagets fokus - sjukepleiers ansvarsområde Faglige problem, mål, handlinger Benny Huser HSH

7 Sjukepleieprosessen = problemløsningsmetode
Utg. pkt. = Situasjonen Benny Huser HSH

8 Hva er sjukepleieprosessen?
En egen måte å tenke og handle på En systematisk problemløsningsmetode Brukes for å identifisere, forebygge og behandle helseproblemer Brukes for å fremme helse Inkluderer kreativitet og intuisjon Skaper en ramme om sjukepleiernes kunnskap og ferdigheter og er et redskap de kan bruke for å uttrykke omsorg (Gjengedal og Jakobsen s. 112) Benny Huser HSH

9 Formål og egenskaper ved sjukepleieprosessen
Ramme Beskrivelsen av pasienters helsetilstand Sjukepleien – hvordan hjelper pasienter med å oppfylle helsebehov Sjukepleieprosessen: Dreier seg om pasienten Er planlagt og resultatorientert Er fleksibel Er universell Fokuserer på pasientens tilstand Er en tankeprosess (kognitiv prosess) Benny Huser HSH

10 Sjukepleie i praksis Dreier seg om = å forene:
En problemløsningsprosess og En mellommenneskelig prosess Benny Huser HSH

11 Sjukepleieprosessen som mellommenneskelig prosess
Består av: en bestemt serie av handlinger som iverksettes for å nå målet med sykepleie – å opprettholde pasientens optimale helse – og hvis tilstanden endres: å gi den sykepleie som situasjonen krever for at pasienten skal bli frisk. Hvis dette ikke kan oppnås, skal prosessen: bidra til pasientens livskvalitet, ved at hans/hennes ressurser maksimalt utnyttes for å oppnå best mulig livskvalitet så lenge som mulig (Heggdal side 64-65). Benny Huser HSH

12 Sjukepleieprosessen som problemløsningsmetode
Er: en ordnet, systematisk måte å finne fram til pasientens problem, planlegge løsningen av dem, iverksette planen, og evaluere i hvilken grad planleggingen har vært effektiv for å løse det aktuelle problemet (Heggdal side 65). Benny Huser HSH

13 Hva er en (sjukepleie) situasjon?
Ethvert møte mellom sjukepleier og pasient (i en bestemt situasjon) Krever spesifikk tilnærming på hjelpa og pleien (unik situasjon) Tilpasses pasientens og hans situasjon (alle situasjoner er forskjellige) Benny Huser HSH

14 4 kategorier sjukepleiesituasjoner
Problematiske situasjoner: Er uklare med hensyn til: Hva som er pasientens behov eller problem Hva som er ønskede og realistiske mål Hva som er beste handlinger Analyse: Hva skjer? Hva er problemet? Akutte situasjoner: Avgrenset i tid Inntrer svært raskt Er gjerne uventet Krever raske avgjørelser Krever rask handling Er ofte trussel mot livet Handling: Hva må gjøres NÅ? Benny Huser HSH

15 Forts. Ikke-problematiske situasjoner: Er kjent og stabil
Konsentrasjon om gode løsninger som er hensiktsmessige i en konkret situasjon Akseptabelt for pasienten Verdivurderinger og verdigvalg Kreativitet: Hvilke gode løsninger? Problemidentifiserende situasjoner: Ikke-eksisterende problem her og nå Problemer kan oppstå senere, som kan true liv, helse og velvære Forebyggende sjukepleie Forebygge problem Minske risiko Kartlegging: Hva er fakta, hva skjer? Benny Huser HSH

16 Eksempelet Oppgave: Hvordan vil du kategorisere denne situasjonen?
Benny Huser HSH

17 Hva er et (sjukepleie) problem?
Noe som faglig sett er problematisk Hindring Bekymring Uønsket situasjon Problemløsning => fra uavklart til avklart sjukepleiesituasjon Ressurser Pasient Miljø Sjukepleie/r Helsetjenester/helsehjelp Sjukepleieproblem = et problem pasienten har, som ligger innenfor sykepleierens funksjonsområde, og som det er hennes oppgave å forsøke å løse Benny Huser HSH

18 Hvordan bruke sjukepleieprosessen?
Hvordan blir arbeidsprosessen ved å følge fasene i sjukepleieprosessen? Fra tanke til aktivitet som sjukepleier gjør i samhandling med pasient; i praksis: Konkret og praktisk med pasient og/eller kolleger Pleieplan Om pasient i sjukepleiepraksis Om case i studentoppgaver Benny Huser HSH

19 1ste steget er å samle data
Erkjenne at det er et problem Innhente opplysninger om problemet Sjukepleieprosess =>Vurdering: Gjennomføre grundig datainnsamling Benny Huser HSH

20 1: data Krav til data: Relevante data Nødvendige data
=sjukepleiefaglige sjukepleiefokus og –funksjon Jf. Sjukepleieteori f.eks. Henderson Her og nå (det aktuelle) = utgangspunktet Nødvendige data Tilstrekkelige data Gyldige data Presis Sanne Holdbare Benny Huser HSH

21 1: data Datakilder: Pasienten = primærkilde Førstehåndsinformasjon
Pårørende = andrehåndsinformasjon; kolleger, helsepersonell NB! Samtykke fra pasienten! Typer data: Subjektive = fra pasienten sjøl Objektive = fra observasjoner gjort av andre (sjukepleier og fagpersoner) Historiske Aktuelle Pasientsituasjonen her og nå Oppdaterte data Tilstand, oppfatninger, ønsker endres over tid Benny Huser HSH

22 1: data Metoder for datainnsamling: Observasjon Samtale Å tolke data:
Se; iaktta Måle Registrere Samtale Pasientens subjektive opplevelse av sin situasjon Hva observasjonene betyr Å tolke data: Å skille sansedata fra din tolkning av dem Vi siler alle inntrykk gjennom egne ”briller” Egne ønsker, behov, forventninger, verdier, holdninger Bakgrunn: erfaring, kunnskap, kontekst Å sette data sammen slik at tolkningen din blir saklig og faglig forsvarlig Validere data = å prøve ut gyldigheten av tolkningen Kunnskap, erfaring Benny Huser HSH

23 1: data Å tilpasse datainnsamling: I samhandling med pasient
Avhengig av tilstand Datainnsamling kan være: Omfattende Avgrenset Fokusert Oppgave: Vurder eksempelet: Hvilke opplysninger (krav, typer) kan Sofie innhente fra Thomas (kilder, metoder, tilpasning) for å kartlegge hans behov for sjukepleie? Drøft svarene (tolkninger) Benny Huser HSH

24 Fra første til andre steget
Glidende overgang mellom å samle data, analysere data og identifisere pasientens behov for sjukepleie Grunnlaget for å ta steget er datainnsamlingen: Hvilke grunnleggende behov er eller kan bli påvirket? Hvilke opplevelser og reaksjoner krever å bli møtt? Hvilke krav til handling, nye eller endrede, står pasienten overfor? Hvilke ressurser har pasienten til å imøtekomme disse? Benny Huser HSH

25 2ndre steget er å se behov
Definere typen problem Aktuelle Potensielle Sjukepleiebehov understreke at sjukepleie ikke i utgangspunktet er problemorientert Sjukepleieprosess => Diagnose: Formulere sjukepleiediagnoser Benny Huser HSH

26 2: behov Sjukepleiediagnose: Sjukepleiediagnose beskriver:
Er en klinisk bedømmelse av individets, familiens eller gruppers reaksjon eller atferd på aktuelle eller potensielle helseproblemer eller livsprosesser Sjukepleiediagnose beskriver: pasientens aktuelle tilstand eller situasjon så nøyaktig som mulig og reaksjon og atferd i forbindelse med konsekvenser sjukdommen har for pasienten En medisinsk diagnose beskriver forklarer pasientens aktuelle problem/sjukdom; legen behandler sjukdommen kan gi flere ulike sjukepleiediagnoser Benny Huser HSH

27 2: behov Sjukepleiediagnose formuleres i tråd med sjukepleierens oppgaver og funksjon å ivareta pasientens grunnleggende behov å hjelpe han med de opplevelser og reaksjoner som følger med Oppgave: Finn diagnose i eksempelet: Kan du se sjukepleieproblem i situasjonen med Thomas og Sofie? Hvilke er aktuelle? Og potensielle? Kan du formulere problem/diagnose? Benny Huser HSH

28 3dje steget er å sette mål
Finne løsningsforslag og handlingsplan Sjukepleieprosess => Planlegging: Sette mål: Velge ønsket pasientstatus Velge tiltak: Bestemme og velge sjukepleiehandlinger Benny Huser HSH

29 3: mål Det resultatet en vil oppnå med handlinga
Mål uttrykker ofte et ønske, håp, behov eller ideal Overordnede eller generelle mål for sjukepleie Rammer for konkrete situasjoner Å forebygge eller minske problemer Å løse problemer eller å helbrede (å behandle) Å dempe problemer, lindre og støtte når forebygging og helbredelse ikke er mulig Konkrete mål for sjukepleiesituasjonen (her-og-nå-situasjonen) Benny Huser HSH

30 3: mål I planlegginga skal sjukepleier vurdere: Situasjonens egenart
Avklart, uavklart eller usikker situasjon? Forbigående eller varig situasjon? Hvordan er framtidsutsiktene? Hva består problemene i? Hvordan arter problemene seg? Hvilke konsekvenser har problemene for pasienten? Pasientens opplevelse av sin situasjon Ressurser, ønsker, verdier Omgivelsene Tilgjengelige ressurser i miljøet; menneskelige, materielle, økonomiske Benny Huser HSH

31 3: mål Typer mål: Mål kan være motivasjonsfaktor
Hovedmål (overordnet) Delmål (veien mot hovedmål) Langsiktige (tidsfaktor) Kortsiktige Mål kan være motivasjonsfaktor Realistiske og oppnåelige Oppgave: Planlegg sjukepleie til Thomas: Finn 2-4 sentrale mål Sofie kan sette i sjukepleiesituasjonen til Thomas Prioriter 2 av målene Hvilke verdier begrunner du prioriteringen med? Benny Huser HSH

32 Fra tredje til fjerde steget
Hva sjukepleier bør, må og kan gjøre for å nå målene? Handling og samhandling er resultatet som naturlig følger av denne vurderingen Benny Huser HSH

33 4de steget er å gjøre (noe)
Implementere handlingsplan Observere situasjonen over tid (innhente data om resultatet) Sjukepleieprosess => Implementering: Gjøre tiltakene, gjennomføre sjukepleiehandling Benny Huser HSH

34 4: gjøre Sjukepleiehandling, sjukepleietiltak, sjukepleieaktivitet, sjukepleiemetode, sjukepleiebehandling, sjukepleieintervensjon Vurdering og valg av handling ut fra: Sjukepleiediagnosens egenart Hva problemet er Hvordan det arter seg for pasienten Hva bakgrunnen for problemet er Hvilke konsekvenser problemet har for pasienten Ønskelig og akseptabelt for pasienten Tilgjengelige ressurser Pasientens totalsituasjon Benny Huser HSH

35 4: gjøre Sjukepleiens sjølstendige funksjon er å: Ta ansvar for
Definere Evaluere Iverksatte tiltak Oppgave: Hva vil du gjøre i eksempelsituasjonen? Hva kan Sofie gjøre for å hjelpe med spising? - og for å bidra til velregulert vaskebalanse? Beskriv og begrunn tiltakene Vil tiltakene ivareta og styrke Thomas’ egne ressurser? Benny Huser HSH

36 Fra fjerde til femte steget
Hva ble resultatet eller effekten av det vi gjorde? Målet ble nådd, men hva så? Målet viser hva vi skal se etter, men sier ikke hvorfor det ble slik Benny Huser HSH

37 5te steget er å evaluere (innsats)
Evaluere løsningsforslaget for å sikre øyeblikkelig og videre effektivitet Sjukepleieprosess => Evaluering: Samle data om pasientens reaksjon på sjukepleiehandlinger og vurdere om forventede mål er nådd Benny Huser HSH

38 5: evaluere Evaluering er en systematisk granskningsprosess som innebærer innsamling av data i den hensikt å bedømme kvaliteten av noe i forhold til bestemte mål eller kriterier Kartlegge nytteverdien av handlingene Hva som konkret bidro til måloppnåelse Ny datainnsamling ut fra målet Stemmer resultatet med målet? Var problemet klart og tydelig nok? To typer evaluering: Formativ (underveis, evt. endre kurs) Summativ (til slutt) Benny Huser HSH

39 Oppgave: Evaluer eksempelsituasjonen
Er det oppstått nye problemer i situasjonen med Thomas? Har Sofie oversett noe? Kan hun være sikker på at problemene er løst? Hvordan viser Thomas at han er tilfreds? Hvordan kunne hun ha gjort det bedre? Har Thomas fremdeles behov for sjukepleie? Er det nødvendig å lage plan for forebygging av framtidige problemer Tilstrekkelig datainnsamling? Er behov identifisert? Realistiske mål? Relevante tiltak? Ble pasienten bedre? Hjalp sjukepleien? Benny Huser HSH

40 En KORT oppsummering Sjukepleieprosessen er en problemløsningsmodell som oppfordrer sjukepleieren til å systematisere og reflektere over sine handlinger – og som i skriftlig form bidrar til å synliggjøre og dokumentere den sjukepleiefaglige innsatsen (Gjengedal og Jakobsen 2001:129) Benny Huser HSH

41 Avslutning Sjukepleieprosessen er et redskap
Sjukepleier/studentens bruk avgjør resultatet Hva en ser etter Hva en oppfatter som viktig å gjøre noe med Hvilke mål en setter Hvilke tiltak en iverksetter Den enkeltes Varhet Oppmerksomhet Empati Forståelse Kunnskaper, verdier, holdninger, ferdigheter Benny Huser HSH


Laste ned ppt "Beslutningsprosesser i sjukepleie Kull semester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google