Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom og helse Berit Bratholm: 28.01.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom og helse Berit Bratholm: 28.01.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom og helse Berit Bratholm:

2 Disposisjon 1. Innledning 2. Definisjoner 3. Omfang: Statistikk
4. Lærerens rolle og mandat 5. Tiltak 6. Kilder

3 Hygiea: gudinne for helse

4 2. Definisjoner: Hva er helse?
Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse.

5 2. Definisjoner: Hva er helse?
Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 1948 med denne definisjonen av helse: en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Innvendinger mot denne er at den har gjort sykdomsbegrepet vanskelig å avgrense og at den er et eksempel på et uoppnåelig ideal.[2]

6 2. Definisjoner: Hva er psykisk helse?
”God psykisk helse er evnen til å fordøye livets påkjenninger”. (Berg 2005: 33).

7 3. Omfang: Statistikk http://www. fhi. no/eway/default. aspx
Forekomst av psykiske plager og lidelser Depresjon, alkoholmisbruk og ulike former for angst: er blant de vanligste psykiske plagene og lidelsene. Angstlidelsene omfatter blant annet panikkangst, generalisert angst, sosial angst, tvangslidelser og fobier. Depresjoner kan være lette, moderate eller alvorlige. Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og forekommer også som et symptom ved en rekke andre psykiske lidelser. Alkoholmisbruk og -avhengighet, samt narkotikamisbruk, regnes også som psykiske lidelser. Somatiserende plager kan for eksempel være hodepine eller muskelspenninger. Somatiserende eller psykosomatiske plager betyr kroppslig sykdom som helt eller delvis har psykisk eller følelsesmessig bakgrunn.

8 Hvor hyppig er psykiske lidelser?
Internasjonalt viser flere undersøkelser at prosent rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Med lidelse menes her en psykiatrisk diagnose. Forekomsten er høyere hos kvinner enn menn, bortsett fra alkohol- og stoffmisbruk. En undersøkelse fra Oslo bekrefter at disse tallene også gjelder for Norge. (Kilde: Kringlen et al 2001)

9 Omfang- Barn og unge Mellom 15 og 20 prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Blant åringene har rundt 17 prosent psykiske plager, 25 prosent av jentene, 9 prosent av guttene. I alt 8 prosent av landets barn og unge har en psykisk lidelse som er behandlingstrengende. I Oslo er andelen høyere, antakelig rundt 10 prosent, i distriktene er andelen lavere, antakelig rundt 6 prosent. Blant ungdom er andelen med psykiske lidelser høyere, blant førskolebarn er andelen lavere. De mest utbredte psykiske lidelsene blant barn i alderen 7-9 år er etter forekomst, adferdsproblemer, angstlidelser, ADHD og depresjon, med 2/3 av lidelsene blant gutter og 1/3 blant jenter. Etter pubertet er bildet snudd, de vanligste lidelsene er da, angst, depresjon, adferdsforstyrrelser og ADHD, med 2/3 av lidelsene blant jentene og 1/3 blant guttene.

10 Litt om: Helse og sosial ulikhet
Mennesker fra høyere sosiale lag lever lenger og har bedre helse enn personer fra lavere sosiale lag. Dette er både et folkehelseproblem og et rettferdighets-problem. I forskningen benyttes utdanning, yrke og inntekt som mål for sosioøkonomisk status.

11 4. Lærerens rolle og mandat
Hva kan jeg gjøre for deg? Eller; hva kan lærer gjøre for elever som sliter? Kartlegge- hvordan? Handle, agere- hvordan? Følge opp- hvordan? Begrensninger i rollen og personen

12 4. Lærerens rolle og mandat
Forebygging-utvikle psykososialt miljø Primær (redusere at sykdom oppstår), Sekundær (gripe inn på et tidlig tidspunkt i sykdomsutvikling) Tertiær forebygging (hindre forverring eller tilbakefall)

13 4. Lærerens rolle og mandat
To begreper: Patogenese og salutogenese Patogenese- sykdomsutvikling Salutogenese- helseutvikling Mestring og motstandskraft- hos elev, nettverk, behov hjelpetjeneste

14 4. Lærerens rolle og mandat forts.
Hinderløypa: 1. Hos eleven-skyld,skam 2. Nære voksne-anerkjennelse, språk 3. De lokale hjelpetjenestene- tilgjengelighet, lavterskel

15 Resiliens, definisjon Resilience er en gruppe fenomen som er karakterisert ved positivt utfall på tross av alvorlige trusler mot tilpasning og utvikling’ Masten 2001

16 Viktige nivåer i resiliens
Nettverk/venner/slekt Familien Barnet selv

17 5.Tiltak Klasseledelse Klassemiljø Forebygge mobbing Betydning av PO

18 6.Kilder http://no.wikipedia.org/wiki/Helse#Psykisk_helse
Berg,Nina (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Gyldendal


Laste ned ppt "Ungdom og helse Berit Bratholm: 28.01.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google