Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerutdanning for ungdomstrinnet LUT Mattias Øhra 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerutdanning for ungdomstrinnet LUT Mattias Øhra 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerutdanning for ungdomstrinnet LUT Mattias Øhra 2008

2 Mattias Øhra Status: LUT 1 =1 klasse 08/09 LUT 2 =2 klasse 07/09 Totalt ca 40 studenter

3 Mattias Øhra 3 Spesifikke lærerkompetanser gir suksess: 1. Læreren skal besitte kompetansen å inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev 2. Læreren skal i relasjon til hele klassen (alle elever) besitte kompetansen å lede klassens undervisningsarbeide gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver elevene til selv å formulere regler og følge dem. Begge disse kompetansene er av betydning for å utvikle overordnede mål som dreier seg om elevenes motivering og autonomi, og spiller en sentral rolle for å fremme den faglige læringen. 3. Læreren skal besitte generell didaktisk kompetanse i relasjon til undervisningens innhold i sin alminnelighet og i det enkelte undervisningsfag Kilde: Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. Teknisk Rapport Av Sven Erik Nordenbo Michael Søgaard Larsen Neriman Tiftikçi Rikke Eline Wendt Susan Østergaard. Dansk learinghouse for Uddannelsesforskning 2008

4 Mattias Øhra Hensikten med Ny Lærerutdanning på Ungdomstrinnet ( LUT ) 1.Utvikle den faglig og fagdidaktiske kompetente læreren. 2.Utvikle den læreren som ivaretar et profesjonsperspektiv og som er i stand til å avlese ungdomskulturen 3.Utvikle den didaktisk sterke læreren som er i stand til å tilrettelegge sin undervisning ut i fra varierte arbeidsmåter som er tilpasset den enkelte elev Mattias Øhra 07

5 Mattias Øhra Profesjonskompetansen har følgende mål: PRAKSIS: Den enkelte student skal i samarbeid med øvingslærer og faglærere kunne dokumentere forholdet mellom egne teoretiske ferdigheter og evnen til å operasjonalisere disse i samtlige praksisperioder i studiet Studenten må kunne utvikle og analysere forholdet mellom det å kunne et fag, og det og kunne lære bort faget til andre. Evnen til å kunne reflektere over forholdet mellom fag og profesjon, mellom teori og praksis, vil derfor være avgjørende. ”Vi gir like mye lekser som andre, men har langt mindre kontroll av hjemmearbeidet. I andre land blir lekser rettet, og elevene får tilbakemelding.” (Aftenposten 05) Mattias Øhra 07

6 Mattias Øhra Profesjonskompetansen har følgende mål: Studentene må kunne benytte alle de ulike digitale verktøyene som muliggjør multimodalitet og som fordrer at studenten selv kan språkliggjøre sin egen tilpasset opplæring og de arbeidsmåter som hun selv opplever best for sitt eget studiearbeid. Studenten må derfor være i stand til å benytte varierte multimedia og publiseringsverktøy Gjennom bruk av digitale mapper skal den enkelte student kunne iaktta og reflektere over sin egen og andre medstudenters læringsprosess Mattias Øhra 07

7 Mattias Øhra 3 sentrale Forskningsfokus trekkes inn i LUT utdanningen: 1.Sosial bakgrunn er en av de viktigste faktorene for hvordan du lykkes i norsk skole. TPO (st.m. 16). Integrering versus inkludering. 2.Formativ vurdering; globale forskningsfunn gir solide indikasjoner på positivt læringsutbytte. 3.Gjennom nye relasjoner til praksis søke å optimalisere forholdet mellom fag og profesjon.

8 Mattias Øhra Fokus: Fag versus profesjon Praksisutdanning versus lærerutdanning?  Er praksisskolene entydige i sine mål og visjoner?  Er høgskolen (fagene) entydig i våre mål og visjoner Ungdomskultur versus allmennkultur  Hva er god kommunikasjon i klasserommet?  Individuell didaktikk versus kollektiv didaktikk  Integrering versus inkludering Ny lærerolle:  Trygghet: A. Trygg som klasselærer, utrygg i faget B. Trygg i faget men utrygg som klasselærer C. Trygg i faget og trygg som klasselærer  Læring som overføring versus lærings som kommunikasjon  Klasseledelse  TPO  Ungdomskultur


Laste ned ppt "Lærerutdanning for ungdomstrinnet LUT Mattias Øhra 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google