Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte
Arbeidstidsavtalen Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte Skolelderkonferansen 2014 Tjostolv Berget Her er det ingen som får lønn som fortjent, og det kan de være glade for!

2 skal virke positivt på kvaliteten på tjenesten som skal utføres
En god arbeidstidsavtale: skal virke positivt på kvaliteten på tjenesten som skal utføres skal oppleves positiv for arbeidstakeren skal føre til effektivitet og god utnyttelse av ressursene Har rett til, dvs. de kan kreve. Dette utelukker ikke at skolene kan ha egne avtaler, så sant det er enighet om det. Erfaring: Det er klokt å ha avtaler som ligger opp til avtalene i offentlige skoler.

3 Privatskoleloven, hva sier den? Tariffavtale? Erfaringer.
Disposisjon: Privatskoleloven, hva sier den? Tariffavtale? Erfaringer. Arbeidstidsavtalen i offentlig skole, KS Mulige praktiseringer til beste for skolen og ansatte Samtale og erfaringsutvekslinger

4 Privatskoleloven § 4-4: Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige stillinger Har rett til, dvs. de kan kreve. Dette utelukker ikke at skolene kan ha egne avtaler, så sant det er enighet om det. Erfaring: Det er klokt å ha avtaler som ligger opp til avtalene i offentlige skoler.

5 Avtale om prosesser for å inngå avtaler
Tariffavtale? Avtale om prosesser for å inngå avtaler Avtaler som regulerer arbeidsforholdet Avtalene, samlet og tilgjengelige Fremme engasjement og medbestemmelse Med hvem? Utdanningsforbundet? Hvordan kan skolens formål og egenart ivaretas? Henvendelse i 2008, muntlig deretter skriftlig til styret. Det ble vedtatt å starte forhandlinger for å se om en kunne komme til enighet. Formål med en avtale. Hvilke problemer måtte avklares, ivaretas. Ville Utdanningsforbundet være en konstruktiv forhandlingsmotpart? Ville de anerkjenne retten til fritt å drive en kristen skole? Hva om det oppstår konflikt? Streik?

6 Avtale ble inngått på KG i 2010 med dette formålet:
Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i virksomheten, slik tjenestene er beskrevet i skolens formål.

7 Undervisningspersonalet lønnes etter lønnstabellen i Oslo kommune
Forts. tariffavtalen på KG: Undervisningspersonalet lønnes etter lønnstabellen i Oslo kommune Undervisningspersonalet gis lønnsplassering som i Oslo kommune Det føres lokale forhandlinger ved skolen med samme kostnadsramme som i Oslo kommune Der lokale avtaler ved skolen avviker fra lokale avtaler i Oslo kommune gjelder de inngåtte avtalene ved skolen.

8 Avtale om arbeidstid (Fornyes årlig) 6 andre avtaler
Forts. tariffavtalen på KG: Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonen vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er nedfelt i Dokument 25. De lokale avtaler mellom undervisningspersonalet og skolen er følgende: Avtale om arbeidstid (Fornyes årlig) 6 andre avtaler Tariffavtalen ved KG kan en få tilsendt ved å henvende seg til Tjostolv Berget: Erfaringene med tariffavtalene er gode. Begge parter erkjenner det.

9 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1. 8
3. Innledning (formål) Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. Lærerne har ansvar for å bidra til en positiv samhandlingskultur og samarbeide slik at målsetting i lov, fag- og læreplaner samt lokale mål kan bli realisert. Resultatet høsten 2014 ble en rammeavtale, med muligheter for lokale avtaler innenfor rammen. KS ønsket mindre grad av lokal tilpassing. Det dreide seg om arbeidsårets lengde og hvor mye tid som læreren skal tilbringe på skolen. Dette var i hovedsak grunnen til streiken i høst. Skoleledere opplever arbeidet med lokale avtaler for tidkrevende, men resultatet og erfaringene fra de som har gjort dette, rapporteres som positive. F. eks. binding av mer tid på skolen. Det er viktig å ha arbeidstidsavtalens formål for øye før en går inn i detaljene, og når detaljer skal avklares. Tre hoved punkter. Stikkord er samhandling, samspill, samarbeide, systematikk, - på alle nivåer for at skolens mål skal nås. «Skolens interne forskjeller er et grunnleggende problem i norsk skole.» Prof. Johan From. Kristne skoler og de kristne skolens egne målsettinger.

10 3. Innledning (formål), forts.:
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : 3. Innledning (formål), forts.: Anerkjennende og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse.

11 3. Innledning (formål), forts.:
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : 3. Innledning (formål), forts.: God samhandling på alle nivåer og systematisk samarbeid mellom lærere er viktig for å kunne utvikle skolen.

12 Årsverket: 1687,5 timer / 1650 timer
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : 4. Arbeidsåret: Årsverket: 1687,5 timer / 1650 timer Lengden fastsettes etter lokale forhandlinger, utgangspunktet er: 38 uker + 6 dager I tillegg kan det avsettes inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid med kolleger Den ekstra ferieuka for lærere over 60 år. Gjennomsnittlig arbeidstid på 43,5 timer per uke ( uke) Fleksibilitet på arbeidsårets lengde. Tredje strekpunkt: Hvordan skol det tolkes? Mitt forslag/tolkning: Tid fra den «frie» delen, kan avsettes til fellestid.

13 5.1 Arbeidstid, organisering:
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : 5.1 Arbeidstid, organisering: Arbeidstiden på skolen (arbeidsplanfestet tid) fastsettes ved partsenighet på den enkelte skole. Maks. 9 timer per dag, inntil 37,5 timer per uke Benyttes til: - undervisning og annet elevrettet arbeid - for- og etterarbeid - faglig ajourføring både individuelt og i samarbeide med kolleger i team, avdelinger, grupper e.l. - kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser Utgangspunktet er skolens og lærernes behov slik at god kvalitet i undervisningen sikres.

14 5.1 Arbeidstid, organisering (forts.):
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : 5.1 Arbeidstid, organisering (forts.): Dersom partene ikke kommer fram til noe annet, kan forhandlingene ta utgangspunkt i følgende tabell: Gjennomsnittlig arbeidstid på skolen pr. uke i elevenes skoleår Arbeidsplanfestet tid: Arbeidstid på skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Arbeidstid på skolen som avsettes til undervisning, for- og etterarbeid og faglig ajourføring Arbeidstid utenom skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Gjennomsnitt 37,5 t 1470 1200 217,5 Gjennomsnitt 35 t 1375 1150 312,5 Gjennomsnitt 33 t på barnetrinnet 1300 387,5 Gjennomsnitt 31t på ungdomstrinnet 1225 462,5 Gjennomsnitt 29 t i videregående opplæring 537,5 Blå farge: Forrige avtale. Rød farge: Foreslått sentral avtale, men forkastet som slik. Arbeidstid på skolen som bare skal være til undervisning og for/etterarbeid: 1200 eller 1150. Tid til fellestiltak, møter ol. på skolen: ( )= 270 timer eller ( )=225 timer.

15 5.2 Læreren skal ha en oversikt/individuell plan:
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : (inneholder 9 punkter og ett vedlegg) 5.2 Læreren skal ha en oversikt/individuell plan: Skal vise arbeidstiden på skolen den enkelte dag Skal vise undervisningstid og regelmessige møter Oversikten settes opp av rektor etter samtale med læreren Bør gjelde for et halvår av gangen Arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel Årsrammer for undervisning. Kan endres ved partsenighet Spisepause og nødvendig hviletid innenfor arbeidstiden Individuell plan: Arbeidskrevende, fremmer timetellingen formålet? Hva med dugnadsinnsatsen? Avtalens lengde: forskjell fra forrige avtale: Bør gjelde fro et halvår av gangen (ikke mindre).

16 Første yrkesår: Rett til reduksjon i undervisning med inntil 6%
Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden – : (inneholder 9 punkter og ett vedlegg) 6. Livsfasetiltak: Første yrkesår: Rett til reduksjon i undervisning med inntil 6% 57 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 6% 60 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 12,5% Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen dersom en ikke blir enige om noe annet. Overgangsordninger mellom ny og gammel avtale finnes.

17 Mulig praktisering - til beste for skolen og ansatte
Individuelle arbeidsplaner gir og lokal tilpassing av avtalen: Klar avtale med hver enkelt lærer Avgrensninger Rettferdighet Tidkrevende å lage og å følge opp Individuelle arbeidsplaner, noen spørsmål Fremmes frivillighet og engasjement? Blir det rett fokus?

18 Mulig praktisering - til beste for skolen og ansatte
Finnes det alternativ? Eksempel på en rammeavtale som fornyes årlig: Planleggingsdager og felleskurs avtales Avtale om hvilke samarbeidsfora en skal ha og når møter kan holdes Halvårlig møteplan Møteplikt Andre møter - regler for innkalling Ikke individuelle planer/regnestykker ut over dette.


Laste ned ppt "Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google