Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsavtalen Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte Skolelderkonferansen 2014 Tjostolv Berget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsavtalen Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte Skolelderkonferansen 2014 Tjostolv Berget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsavtalen Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte Skolelderkonferansen 2014 Tjostolv Berget

2 En god arbeidstidsavtale: -skal virke positivt på kvaliteten på tjenesten som skal utføres -skal oppleves positiv for arbeidstakeren -skal føre til effektivitet og god utnyttelse av ressursene

3 Disposisjon: -Privatskoleloven, hva sier den? -Tariffavtale? Erfaringer. -Arbeidstidsavtalen i offentlig skole, KS -Mulige praktiseringer til beste for skolen og ansatte -Samtale og erfaringsutvekslinger

4 Privatskoleloven § 4-4: Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige stillinger

5 Tariffavtale? -Avtale om prosesser for å inngå avtaler -Avtaler som regulerer arbeidsforholdet -Avtalene, samlet og tilgjengelige -Fremme engasjement og medbestemmelse -Med hvem? -Utdanningsforbundet? -Hvordan kan skolens formål og egenart ivaretas?

6 Avtale ble inngått på KG i 2010 med dette formålet: Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i virksomheten, slik tjenestene er beskrevet i skolens formål.

7 Forts. tariffavtalen på KG: -Undervisningspersonalet lønnes etter lønnstabellen i Oslo kommune -Undervisningspersonalet gis lønnsplassering som i Oslo kommune -Det føres lokale forhandlinger ved skolen med samme kostnadsramme som i Oslo kommune -Der lokale avtaler ved skolen avviker fra lokale avtaler i Oslo kommune gjelder de inngåtte avtalene ved skolen.

8 Forts. tariffavtalen på KG: Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonen vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er nedfelt i Dokument 25. De lokale avtaler mellom undervisningspersonalet og skolen er følgende: -Avtale om arbeidstid (Fornyes årlig) -6 andre avtaler Tariffavtalen ved KG kan en få tilsendt ved å henvende seg til Tjostolv Berget: tberget@kg.vgs.no

9 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 3. Innledning (formål) -Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. -Lærerne har ansvar for å bidra til en positiv samhandlingskultur og samarbeide slik at målsetting i lov, fag- og læreplaner samt lokale mål kan bli realisert.

10 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 3. Innledning (formål), forts.: -Anerkjennende og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse.

11 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 3. Innledning (formål), forts.: -God samhandling på alle nivåer og systematisk samarbeid mellom lærere er viktig for å kunne utvikle skolen.

12 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 4. Arbeidsåret: -Årsverket: 1687,5 timer / 1650 timer -Lengden fastsettes etter lokale forhandlinger, utgangspunktet er: 38 uker + 6 dager -I tillegg kan det avsettes inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid med kolleger

13 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 5.1 Arbeidstid, organisering: -Arbeidstiden på skolen (arbeidsplanfestet tid) fastsettes ved partsenighet på den enkelte skole. Maks. 9 timer per dag, inntil 37,5 timer per uke -Benyttes til: - undervisning og annet elevrettet arbeid - for- og etterarbeid - faglig ajourføring både individuelt og i samarbeide med kolleger i team, avdelinger, grupper e.l. - kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser -Utgangspunktet er skolens og lærernes behov slik at god kvalitet i undervisningen sikres.

14 Gjennomsnittlig arbeidstid på skolen pr. uke i elevenes skoleår Arbeidsplanfestet tid: Arbeidstid på skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Arbeidstid på skolen som avsettes til undervisning, for- og etterarbeid og faglig ajourføring Arbeidstid utenom skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Gjennomsnitt 37,5 t 1470 1200217,5 Gjennomsnitt 35 t13751150312,5 Gjennomsnitt 33 t på barnetrinnet 1300 387,5 Gjennomsnitt 31t på ungdomstrinnet 1225 462,5 Gjennomsnitt 29 t i videregående opplæring 1150 537,5 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 5.1 Arbeidstid, organisering (forts.): Dersom partene ikke kommer fram til noe annet, kan forhandlingene ta utgangspunkt i følgende tabell:

15 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: (inneholder 9 punkter og ett vedlegg) 5.2 Læreren skal ha en oversikt/individuell plan: -Skal vise arbeidstiden på skolen den enkelte dag -Skal vise undervisningstid og regelmessige møter -Oversikten settes opp av rektor etter samtale med læreren -Bør gjelde for et halvår av gangen -Arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel -Årsrammer for undervisning. Kan endres ved partsenighet -Spisepause og nødvendig hviletid innenfor arbeidstiden

16 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: (inneholder 9 punkter og ett vedlegg) 6. Livsfasetiltak: -Første yrkesår: Rett til reduksjon i undervisning med inntil 6% -57 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 6% -60 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 12,5% Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen dersom en ikke blir enige om noe annet. Overgangsordninger mellom ny og gammel avtale finnes.

17 Mulig praktisering - til beste for skolen og ansatte Individuelle arbeidsplaner gir og lokal tilpassing av avtalen: -Klar avtale med hver enkelt lærer -Avgrensninger -Rettferdighet -Tidkrevende å lage og å følge opp Individuelle arbeidsplaner, noen spørsmål -Fremmes frivillighet og engasjement? -Blir det rett fokus?

18 Mulig praktisering - til beste for skolen og ansatte Finnes det alternativ? Eksempel på en rammeavtale som fornyes årlig: -Planleggingsdager og felleskurs avtales -Avtale om hvilke samarbeidsfora en skal ha og når møter kan holdes -Halvårlig møteplan -Møteplikt -Andre møter - regler for innkalling -Ikke individuelle planer/regnestykker ut over dette.


Laste ned ppt "Arbeidstidsavtalen Innhold og mulig praktisering til beste for både skolen og ansatte Skolelderkonferansen 2014 Tjostolv Berget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google