Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKS-loven Anskaffelsesregelverket KOFAs gebyradgang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKS-loven Anskaffelsesregelverket KOFAs gebyradgang"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKS-loven Anskaffelsesregelverket KOFAs gebyradgang
Advokat Knut Reinert Skåre

2 Endringer i IKS-loven

3 Mange prosesser på gang
Arbeidet med kommunereformen Andre reformer (politi, brann osv.) Kommunelovutvalget Ny rapport fra NIBR om styring av kommunalt eide selskaper ESA har økende fokus på kommunal sektor i Norge Forslag om endringer i IKS loven Hva betyr dette for de kommunalt eide avfallsselskapene? Høringsfristen var 20 februar – hva nå? KS Bedrift organiserer 200 av 240 IKS i Norge

4 Dagens IKS lov Er laget for selskaper med mer enn en eier, og der alle deltagerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper Deltagerne har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser IKS kan ikke gå konkurs og kan ikke åpne gjeldsforhandlinger. Det samme gjelder eierne (kommuneloven §55 nr 2)

5 Hvorfor endringer? Det ubegrensede ansvaret kan innebære at IKS får en vederlagsfri garanti Konkursforbudet betyr liten eller ingen risiko ved å gi lån/kreditt til IKS IKS som driver markedsrettet virksomhet kan få et fortrinn fremfor andre aktører i markedet Ordninger som ved offentlige midler tilgodeser enkelte selskaper fremfor andre, kan være konkurransevridende offentlig støtte etter EØS-avtalen art 61 (1) Faren for konkurransevridning er iht. statsstøtte regelverket nok til at det blir ulovlig

6 Forslagene til endring
Departementet vil beholde IKS loven, pga. eierstyringsmulighetene som ligger i loven Ansvarsformen endres til begrenset ansvar Konkursforbudet oppheves Nye bestemmelser om (forsvarlig) egenkapital, utbytte og innskuddskapital for å bidra til bedre vern for kreditorer IKS blir mer likt aksjeselskap Overgangsordning

7 Vår vurdering Bra at departementet fortsatt vurderer IKS som en god selskapsform for kommuner Ser at det kan være nødvendig med tilpasninger i IKS-loven, men den valgte løsningen er ikke den beste Unødvendig med så vidtrekkende endringer som foreslås. Særlig fordi mange av de berørte selskapene ikke driver økonomisk aktivitet (eks interkommunale krisesentre, arkiv og brannvesen) Alternativ: IKS loven reserveres for selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet, og den delen som driver økonomisk aktivitet skilles ut i et AS. Alternativt at det innføres et skille i IKS loven for selskaper med økonomisk aktivitet og selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet.

8 Vår vurdering (forts) Departementet må se andre pågående prosesser i sammenheng med arbeidet med IKS loven Vi ber om at overgangsordningen utvides/forlenges Må gjøres en grundig konsekvensutredning av forslaget Må utredes nærmere hvordan ansvaret for IKS fremtidige pensjonsforpliktelser skal løses Forholdet til nye regler om selvkost!

9 Breking news! Det kan virke som om IKS-loven reserveres for virksomheter som ikke driver økonomisk aktivitet. Husholdningsavfall kan da fortsatt skje i IKSer? Kommunalminister Bjørn Tore Sanner 22. april 2015 Ingen forslag Tentativ plan 2016.

10 Endringer i anskaffelsesregelverket
Over EØS-terskelverdier (Forskriftens del III)

11 Om høringen Nye direktiv ble vedtatt i EU 26. februar 2014 Direktivene skal senest gjennomføres i EU april 2016 (september 2018 for e-procuremnet) I Norge antydes det at alle tre direktivene vil bli innført samtidig våren 2016 Høringsfrist – 17. juni 2015

12 Om høringen EØS-avtalen
Loven, del I og del III, gjelder for anskaffelser over EU/EØS-terskelverdier (NOK og ) De reglene som nå er på høring, har Norge lite påvirkningsmulighet på. Høringen går mer på den tekniske gjennomføringen.

13 Viktige endringer Økt adgang til å forhandle (klassisk sektor)
Redusert dokumentasjonskrav Lov og forskrift koordineres slik at om man er unntatt fra forskriften, så er man også unntatt fra loven Kortere tidsfrister Egne avvisningsregler i forsyningssforskriften

14 «Halvviktige» endringer
Egen forskrift for konsesjoner Skillet mellom prioriterte- og uprioriterte tjenester oppheves Ny prosedyre – Innovativt partnerskap Endringer i konkurransepreget dialog Økt bruk av elektronisk kommunikasjon Tilbakeføring av offentlige myndigheter som utøver forsyningsaktiviteter til forsyningsforskriften

15 «Halvviktige» endringer
Låneavtaler unntas Maksimal lengde på rammeavtaler innen forsyningssektoren Konkurransegrunnlaget må være klart når kvalifikasjonsgrunnlaget kunngjøres Nye pliktregler om avvisning (terror, barnearbeid etc) Self cleaning reguleres Identifikasjon reguleres

16 Kodifisering Egenregi Vesentlig endring av kontrakt
Omsetningsvilkåret - 80% av omsetningen Kontrollvilkåret - Tilnærmet full kontroll evt sammen med andre Eierskap - Ingen private eiere Vesentlig endring av kontrakt  Ikke kunne forutse Overordnet karakter forblir uendret Omorganisering av virksomhet 10 % ved tjeneste- og varekjøp (endring) 15 % bygg- og anleggs anskaffelser

17 Kodifisering Offentlig-offentlig samarbeid
UTKASTETS § Samarbeidsavtaler Reglene i anskaffelsesloven og denne forskriften gjelder ikke for kontrakter som inngås utelukkende mellom to eller flere oppdragsgivere, og som etablerer eller gjennomfører et samarbeid (a) som har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå felles mål, (b) som blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser, og (c) der mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre enn oppdragsgiverne.

18 Oppfordringer Markedsdialog/undersøkelse
Forbudet mot inhabile rådgivere blir ofte misforstått Oppdeling av kontrakter slik at små- og mellomstore bedrifter lettere kan delta

19 Endringer i håndhevelsen av offentlige anskaffelser

20 Konkrete forslag Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) får utvidet kompetanse i saker om ulovlige direkte anskaffelser, slik at nemnda enten kan ilegge overtredelsesgebyr, eller bringe saken inn for domstolene ved søksmål. Klager skal få gebyret tilbakebetalt der KOFA kommer frem til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Høringsfrist – 14. august 2015

21 Takk for meg! Telefon:


Laste ned ppt "IKS-loven Anskaffelsesregelverket KOFAs gebyradgang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google