Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar ved Gründerskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar ved Gründerskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar ved Gründerskolen
Patentering Seminar ved Gründerskolen G. Lillian Livgard Saksbehandler, Patentavdelingen E-post: 19. Januar 2007

2 Innhold Hva er IPR? Hva er et patent og hvilke rettigheter gir det?
Hensikten med patentsystemet Hva kan patenteres? Hvilke krav stilles til oppfinnelsen? Hvorfor er kunnskap om patentsystemet viktig? Kort om patentsøknaden og dens innhold Retten til oppfinnelsen Patenter som strategisk verktøy Kostnader ved patentering Hvor bør man søke patent? Internasjonale avtaler/konvensjoner

3 Hva er IPR? IPR = Intellectual Property Rights;
På norsk IR = Immaterielle Rettigheter Patent Design Varemerke Lov om patent, design og varemerke forvaltes av Patentstyret, en statlig etat under NHD.

4 Din bedrift kan eie: Immaterielle verdier / rettigheter:
En sang (opphavsrett) Et ord eller navn (varemerke) En type medisin (patent) Utseende av en stol (design) Materielle verdier: Kilde: Hellvik Hus Kilde: Hellvik Hus Foto: Frode Bryhn Foto: Frode Bryhn

5 VISIPAQUE® Røntgenkontrastmiddel (Nycomed)
Patentert: Den aktive forbindelsen Varemerkeregistrert: VISIPAQUE® Designbeskyttet: Beholderens utseende

6 Rottefella Patent på festemekanismen. Beskyttelse av utseende (design)
Beskyttelse av varemerket ”Rottefella”

7 Hva er et patent? En tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse. Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem

8 Patent – enerett på kommersiell utnyttelse
Begrensinger i: tid sted bruk

9 Begrensninger i tid Patentets levetid
Et patent varer i max. 20 år Det må betales årlige avgifter for å opprettholde patentet Hvis slike årsavgifter ikke betales vil patentrettighetene falle, og oppfinnelsen kan utnyttes fritt Gjennomsnittlig «levetid» for norske patenter er ca. 8 år.

10 Begrensninger i tid (forts.) SPC
For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det gis opptil 5 års forlengelse av eneretten. Supplerende Beskyttelsessertifikat (Supplementary Protection Certificate)

11 Begrensninger i sted Nasjonal rettighet!
Et norsk patent gir bare enerett til utnyttelse av oppfinnelsen i Norge. Det må søkes patent i hvert av de land man ønsker beskyttelse i. Det finnes internasjonale og regionale ordninger som forenkler innlevering av patentsøknader i flere land (PCT, EPC).

12 Begrensninger i bruk Hvilke rettigheter gir et patent?
Gir rett til å nekte andre utnyttelse av din patenterte oppfinnelse (forbudsrett) Men: Annen lovgivning kan hindre bruk av din patenterte oppfinnelse Andres patentrettigheter kan hindre bruk av din patenterte oppfinnelse

13 Begrensninger i bruk Unntak
Utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen Andre skal kunne prøve ut oppfinnelsen Privat bruk

14 Konsumpsjon av eneretten
Eneretten er ikke gjeldende etter at det patenterte produktet er brakt i omsetning med patenthaverens samtykke innen EØS-området.

15 Patenter er ikke hemmelige!
Patentsøknaden blir allment tilgjengelig 18 mnd. etter innlevering el. prioritetsdag hvem som helst kan ved henvendelse til Patentstyret få se innholdet i patentsøknaden sammendrag gjøres tilgjengelig for patentverkene i andre land.

16 Norsk Patenttidende Norsk Patenttidende utkommer én gang pr. uke. Her gis det melding om patentsøknader som: er innlevert til Patentstyret er blitt allment tilgjengelig er blitt patent er blitt henlagt/trukket tilbake Tidende publiseres på Patentstyrets hjemmesider;

17 Hensikten med patentsystemet
Patentsøker gir samfunnet tilgang på sin kunnskap slik at andre kan bruke den til å løse sine problemer. Får 20 års enerett på kommersiell utnyttelse av sin oppfinnelse som sikkerhet for sine investeringer. Motivere til forskning og utvikling fremfor kopiering av andres løsninger.

18 Ulike aktører Hvem gjør hva?
Patentstyret Den offentlige etat som tar imot og avgjør søknader om patent og registrering av design og varemerker. Patentkontor, patentfullmektiger Private konsulenter som fungerer som et mellomledd mellom søkere (patent, varemerke og design) og Patentstyret.

19 Hva kan patenteres? Anvendelse Fremgangsmåte Produkt Oppfinnelse

20 Oppdagelse eller oppfinnelse?
Oppdagelse (ikke patenterbar) Erkjennelse av at noe, ikke tidligere kjent, foreligger i naturen Erkjenne en ny egenskap hos et kjent materiale Oppfinnelse (patenterbar) isolert / bearbeidet / modifisert materiale som kan løse et teknisk problem

21 For å få patent på en oppfinnelse må den:
være ny (ikke tidligere kjent) skille seg vesentlig fra kjent teknikk være industrielt anvendbar

22 OBS! Mange ødelegger sine muligheter for patentbeskyttelse ved å være for tidlig ute med:
publisering: tidsskrifter, lokalavis, Internett utstillinger foredrag

23 Krav til oppfinnelsen En oppfinnelse må: Ha teknisk karakter
Ha teknisk effekt Være reproduserbar

24 Ikke alt kan patenteres
oppdagelser, vitenskapelige teorier, matematiske metoder kunstverk planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller dataprogrammer* fremleggelse av informasjon fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr

25 Hvorfor er kunnskap om patentsystemet viktig?
Patenter som informasjons-kilde Beskytte egen teknologi Unngå inngrep i andres patentrettigheter

26 Patentsøknaden Det stilles bestemte krav til utformingen: Beskrivelse
Generell del (omtaler teknikken på området). Spesiell del (detaljert beskrivelse av oppfinnelsen, evt. med tegninger). Patentkrav (definerer patentvernet). Sammendrag Bruk fagkyndig hjelp!

27 Endringer i patentsøknaden
Patentsøknaden må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. => skriv en utfyllende patentsøknad

28 Søknad eller patent? En patentsøknad får et søknadsnummer:
I Norge på formen: NO , som indikerer at søknaden er innlevert som nummer 5230 i år Kan legge til A Når søknaden publiseres etter 18 mnd får den et publikasjonsnummer: I Norge på formen: NO A1 Når søknaden godkjennes (meddeles) får den et patentnummer: I Norge på formen: NO B1

29 På søknadsstadiet

30 Godkjent patent

31 Hva skjer når? Eksempel der patentsøknaden første gang innleveres i Norge
Antall mnd Patentsøknad innleveres til Patentstyret Svar fra Patentstyret som indikerer om søknaden vil føre til patent eller ikke 7 Frist for å søke patent i utlandet med prioritet fra den norske søknaden 12 Patentsøknaden blir allment tilgjengelig 18 Patent blir gitt i Norge ca. 20 Innsigelsesperiode – 9 mnd etter at patent er meddelt. Hvem som helst kan protestere.

32 Retten til oppfinnelsen
I Norge oppstår retten til oppfinnelsen hos oppfinneren Retten til oppfinnelsen kan overdras som en formuesgjenstand Lov om rett til oppfinnelser gjort av arbeidstakere Arbeidsgiver har eiendomsretten Oppfinneren har krav på godtgjørelse Universitet/høgskole-ansatte – ny lov av Institusjonen som står bak en forsker har førsterett til kommersiell utnyttelse av forskingsresultater OBS! Publisering

33 Fordeling av rettighet til oppfinnelser
70-80% 20-30% Selvstendige oppfinnere Oppfinnere i ansettelsesforhold

34 Et patent er ikke noe mål i seg selv- men kan være et viktig strategisk verktøy!
Om man skal søke patent må vurderes nøye ut fra: marked for oppfinnelsen produktets / oppfinnelsens levetid muligheter for å forsvare sine patentrettigheter økonomisk gevinst Patent som strategisk verktøy må alltid vurderes opp mot andre alternativer.

35 Alternativer til patentering:
Først på markedet Hemmelighold Publisering: - publisere i anerkjente tidsskrifter - publisere i Gjemtvekk-dalen tidende

36 Forbenyttelsesrett Den som utnytter en oppfinnelse på det tidspunkt patentsøknad blir inngitt, kan forsette med utøvelse innen gitte rammer Forbenyttelsesrett følger virksomhet

37 Ved hemmelighold Sikre god dokumentasjon!
For å sikre egen forbenyttelsesrett og dermed kunne fortsette som før og samtidig unngå erstatningskrav fra en senere patenthaver for påstått inngrep i hans rettigheter

38 Hva koster patentering i Norge?
Kostnader angitt i kr. NB! Kostnad til patentkontor kan variere Avgifter til Patentstyret Kostnader med priv. patentkontor (inkl. avg.til Patentstyret) Innlevering av patentsøknad Normal Redusert 1100, *800,- + 3100,- + evt. 200,- pr krav > 10 Saksbehandling ca Godkjennelse 1100,- + evt. 250,- pr side >14 Fra 550,- for 1. år til 5900,- for 20. år Tot. 20 år: 57100,- pr. år. Årsavgifter *Privatpersoner/bedrifter med inntil 20 årsverk

39 Hvor bør man søke patent?
Gap ikke over flere land enn det man har råd til eller kan følge opp Sikre rettighetene i primærmarkedene Sikre de land der patent kan utgjøre et hinder for konkurrentene Sikre de land der mulige samarbeidspartnere finnes

40 Internasjonale avtaler/konvensjoner
Pariskonvensjonen avtalen om prioritet EPC - European Patent Convention PCT - Patent Cooperation Treaty

41 Prioritet En internasjonal ordning som gjør at du kan søke patent i andre land inntil 1 år etter at du har søkt patent i det første landet. uten at teknologi som er blitt kjent i mellomtiden ødelegger for deg

42 EPC/EPO European Patent Convention/ European Patent Organization/ European Patent Office
En regional patentordning 31 medlemsland Norge ikke tilsluttet foreløpig, men regjeringen går inn for norsk tilslutning innen 1. januar 2008 Patentsøknad leveres inn og behandles ved det europeiske patentkontor (EPO).

43 PCT Patent Cooperation Treaty
Et patentsøknadssystem Norge er medlem 126 land er tilsluttet Forenkler innlevering av patentsøknad i flere land. Hovedfordel: Man vinner tid

44 12 mnd 30/31 mnd Søke hvert enkelt land Nasjonal patent- søknad EPO
PCT Søke hvert enkelt land EPO Tid 12 mnd 30/31 mnd

45 Hva koster patentering i utlandet?
Et enkelt land Innlevering inkl. oversettelse Videre saksbehandling ca Årsavgifter varierer (Japan og USA er dyrere) EPC Innlevering inkl. oversettelse Videre saksbehandling ca Registrering og oversettelse pr. land Årsavgifter som for hvert land PCT Innlevering PCT-søknad ca PCT kap. II (patenterbarhetsvurdering) Alle priser er ca.-priser og kan variere Kilde: Div. patentkontor

46 USA Rett til patent på oppfinnelsen?
I Norge og Europa: den som først søker patent (”first to file”) I USA: den som kan dokumentere å være den første som har gjort oppfinnelsen (”first to invent”) I USA kan patent søkes innen 1 år etter oppfinneren selv har publisert oppfinnelsen: ”Grace period”.

47 Oppsummering Patent gir enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse av teknisk karakter Produkter, fremgangsmåter, anvendelser Krav til oppfinnelsen ny (ikke offentliggjort) skille seg vesentlig i fra det som er kjent industrielt anvendbar Et patent har maks 20 års levetid, evt. 5 år ekstra med SPC Et patent gir en nasjonal rettighet Patent som strategisk verktøy må alltid vurderes opp mot andre alternativer. Det som er viktig er å ha et bevisst forhold til egen strategi

48 Noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med vårt infosenter, som evt. kan sette deg i kontakt med en saksbehandler på det aktuelle fagområdet:


Laste ned ppt "Seminar ved Gründerskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google