Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Patentstyret Patentering Seminar ved Gründerskolen G. Lillian Livgard Saksbehandler, Patentavdelingen E-post: 19. Januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Patentstyret Patentering Seminar ved Gründerskolen G. Lillian Livgard Saksbehandler, Patentavdelingen E-post: 19. Januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Patentstyret Patentering Seminar ved Gründerskolen G. Lillian Livgard Saksbehandler, Patentavdelingen E-post: gli@patentstyret.no 19. Januar 2007

2 side 2 Innhold  Hva er IPR?  Hva er et patent og hvilke rettigheter gir det?  Hensikten med patentsystemet  Hva kan patenteres? Hvilke krav stilles til oppfinnelsen?  Hvorfor er kunnskap om patentsystemet viktig?  Kort om patentsøknaden og dens innhold  Retten til oppfinnelsen  Patenter som strategisk verktøy  Kostnader ved patentering  Hvor bør man søke patent?  Internasjonale avtaler/konvensjoner

3 side 3 Hva er IPR?  IPR = Intellectual Property Rights; På norsk IR = Immaterielle Rettigheter  Patent  Design  Varemerke  Lov om patent, design og varemerke forvaltes av Patentstyret, en statlig etat under NHD.

4 side 4 Din bedrift kan eie: Kilde: Hellvik Hus Foto: Frode Bryhn Immaterielle verdier / rettigheter: ä En sang(opphavsrett) ä Et ord eller navn(varemerke) ä En type medisin (patent) ä Utseende av en stol (design) Kilde: Hellvik Hus Foto: Frode Bryhn Materielle verdier:

5 side 5 VISIPAQUE ® Patentert: Den aktive forbindelsen Varemerkeregistrert: VISIPAQUE ® Designbeskyttet: Beholderens utseende Røntgenkontrastmiddel (Nycomed)

6 side 6 Rottefella  Patent på festemekanismen.  Beskyttelse av utseende (design)  Beskyttelse av varemerket ”Rottefella”

7 side 7 Hva er et patent?  En tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse.  Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem

8 side 8 Patent – enerett på kommersiell utnyttelse  Begrensinger i:  tid  sted  bruk

9 side 9 Begrensninger i tid Patentets levetid  Et patent varer i max. 20 år  Det må betales årlige avgifter for å opprettholde patentet  Hvis slike årsavgifter ikke betales vil patentrettighetene falle, og oppfinnelsen kan utnyttes fritt  Gjennomsnittlig «levetid» for norske patenter er ca. 8 år.

10 side 10 Begrensninger i tid (forts.) SPC  For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det gis opptil 5 års forlengelse av eneretten.  Supplerende Beskyttelsessertifikat (Supplementary Protection Certificate)

11 side 11 Begrensninger i sted Nasjonal rettighet!  Et norsk patent gir bare enerett til utnyttelse av oppfinnelsen i Norge.  Det må søkes patent i hvert av de land man ønsker beskyttelse i.  Det finnes internasjonale og regionale ordninger som forenkler innlevering av patentsøknader i flere land (PCT, EPC).

12 side 12 Begrensninger i bruk Hvilke rettigheter gir et patent?  Gir rett til å nekte andre utnyttelse av din patenterte oppfinnelse (forbudsrett)  Men:  Annen lovgivning kan hindre bruk av din patenterte oppfinnelse  Andres patentrettigheter kan hindre bruk av din patenterte oppfinnelse

13 side 13 Begrensninger i bruk Unntak  Utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen  Andre skal kunne prøve ut oppfinnelsen  Privat bruk

14 side 14 Konsumpsjon av eneretten  Eneretten er ikke gjeldende etter at det patenterte produktet er brakt i omsetning med patenthaverens samtykke innen EØS-området.

15 side 15 Patenter er ikke hemmelige!  Patentsøknaden blir allment tilgjengelig 18 mnd. etter innlevering el. prioritetsdag  hvem som helst kan ved henvendelse til Patentstyret få se innholdet i patentsøknaden  sammendrag gjøres tilgjengelig for patentverkene i andre land.

16 side 16 Norsk Patenttidende  Norsk Patenttidende utkommer én gang pr. uke. Her gis det melding om patentsøknader som:  er innlevert til Patentstyret  er blitt allment tilgjengelig  er blitt patent  er blitt henlagt/trukket tilbake  Tidende publiseres på Patentstyrets hjemmesider; www.patentstyret.no www.patentstyret.no

17 side 17 Hensikten med patentsystemet  Patentsøker gir samfunnet tilgang på sin kunnskap slik at andre kan bruke den til å løse sine problemer.  Får 20 års enerett på kommersiell utnyttelse av sin oppfinnelse som sikkerhet for sine investeringer.  Motivere til forskning og utvikling fremfor kopiering av andres løsninger.

18 side 18 Ulike aktører Hvem gjør hva?  Patentstyret  Den offentlige etat som tar imot og avgjør søknader om patent og registrering av design og varemerker.  Patentkontor, patentfullmektiger  Private konsulenter som fungerer som et mellomledd mellom søkere (patent, varemerke og design) og Patentstyret.

19 side 19 Hva kan patenteres? Anvendelse Fremgangsmåte Produkt Oppfinnelse

20 side 20 Oppdagelse eller oppfinnelse?  Oppdagelse (ikke patenterbar)  Erkjennelse av at noe, ikke tidligere kjent, foreligger i naturen  Erkjenne en ny egenskap hos et kjent materiale  Oppfinnelse (patenterbar)  isolert / bearbeidet / modifisert materiale som kan løse et teknisk problem

21 side 21 For å få patent på en oppfinnelse må den:  være ny (ikke tidligere kjent)  skille seg vesentlig fra kjent teknikk  være industrielt anvendbar

22 side 22 OBS! Mange ødelegger sine muligheter for patentbeskyttelse ved å være for tidlig ute med:  publisering: tidsskrifter, lokalavis, Internett  utstillinger  foredrag

23 side 23 Krav til oppfinnelsen  En oppfinnelse må:  Ha teknisk karakter  Ha teknisk effekt  Være reproduserbar

24 side 24 Ikke alt kan patenteres  oppdagelser, vitenskapelige teorier, matematiske metoder  kunstverk  planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller dataprogrammer*  fremleggelse av informasjon  fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr

25 side 25 Hvorfor er kunnskap om patentsystemet viktig? Patenter som informasjons-kilde Patenter som informasjons-kilde Beskytte egen teknologi Beskytte egen teknologi Unngå inngrep i andres patentrettigheter Unngå inngrep i andres patentrettigheter

26 side 26 Patentsøknaden Det stilles bestemte krav til utformingen:  Beskrivelse Generell del (omtaler teknikken på området). Spesiell del (detaljert beskrivelse av oppfinnelsen, evt. med tegninger).  Patentkrav (definerer patentvernet).  Sammendrag Bruk fagkyndig hjelp!

27 side 27 Endringer i patentsøknaden  Patentsøknaden må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. => skriv en utfyllende patentsøknad

28 side 28 Søknad eller patent?  En patentsøknad får et søknadsnummer:  I Norge på formen: NO 19985230, som indikerer at søknaden er innlevert som nummer 5230 i år 1998. Kan legge til A  Når søknaden publiseres etter 18 mnd får den et publikasjonsnummer:  I Norge på formen: NO 19985230 A1  Når søknaden godkjennes (meddeles) får den et patentnummer:  I Norge på formen: NO 308983 B1

29 side 29 På søknadsstadiet

30 side 30 Godkjent patent

31 side 31 Hva skjer når? Eksempel der patentsøknaden første gang innleveres i Norge Innsigelsesperiode – 9 mnd etter at patent er meddelt. Hvem som helst kan protestere. Patentsøknad innleveres til Patentstyret 0 Svar fra Patentstyret som indikerer om søknaden vil føre til patent eller ikke 7 Patentsøknaden blir allment tilgjengelig 18 Patent blir gitt i Norge ca. 20 Antall mnd Frist for å søke patent i utlandet med prioritet fra den norske søknaden 12

32 side 32 Retten til oppfinnelsen  I Norge oppstår retten til oppfinnelsen hos oppfinneren  Retten til oppfinnelsen kan overdras som en formuesgjenstand  Lov om rett til oppfinnelser gjort av arbeidstakere  Arbeidsgiver har eiendomsretten  Oppfinneren har krav på godtgjørelse  Universitet/høgskole-ansatte – ny lov av 2003.01.01.  Institusjonen som står bak en forsker har førsterett til kommersiell utnyttelse av forskingsresultater  OBS! Publisering

33 side 33 Selvstendige oppfinnere Oppfinnere i ansettelsesforhold 70-80%20-30% Fordeling av rettighet til oppfinnelser

34 side 34 Et patent er ikke noe mål i seg selv- men kan være et viktig strategisk verktøy!  Om man skal søke patent må vurderes nøye ut fra: marked for oppfinnelsen produktets / oppfinnelsens levetid muligheter for å forsvare sine patentrettigheter økonomisk gevinst  Patent som strategisk verktøy må alltid vurderes opp mot andre alternativer.

35 side 35 Alternativer til patentering:  Først på markedet  Hemmelighold  Publisering: -publisere i anerkjente tidsskrifter -publisere i Gjemtvekk-dalen tidende

36 side 36 Forbenyttelsesrett  Den som utnytter en oppfinnelse på det tidspunkt patentsøknad blir inngitt, kan forsette med utøvelse innen gitte rammer  Forbenyttelsesrett følger virksomhet

37 side 37 Ved hemmelighold  Sikre god dokumentasjon!  For å sikre egen forbenyttelsesrett og dermed kunne fortsette som før og samtidig unngå erstatningskrav fra en senere patenthaver for påstått inngrep i hans rettigheter

38 side 38 Hva koster patentering i Norge? Avgifter til Patentstyret Innlevering av patentsøknad Saksbehandling Godkjennelse Årsavgifter Kostnader med priv. patentkontor (inkl. avg.til Patentstyret) 15.000-20.000 Normal Redusert 1100,- *800,- + 3100,- + evt. 200,- pr krav > 10 ca. 5.000 3.000-6.000 + 500-800 pr. år. 1100,- + evt. 250,- pr side >14 Fra 550,- for 1. år til 5900,- for 20. år Tot. 20 år: 57100,- Kostnader angitt i kr. NB! Kostnad til patentkontor kan variere *Privatpersoner/bedrifter med inntil 20 årsverk

39 side 39 Hvor bør man søke patent?  Gap ikke over flere land enn det man har råd til eller kan følge opp  Sikre rettighetene i primærmarkedene  Sikre de land der patent kan utgjøre et hinder for konkurrentene  Sikre de land der mulige samarbeidspartnere finnes

40 side 40 Internasjonale avtaler/konvensjoner  Pariskonvensjonen 1883 - avtalen om prioritet  EPC - European Patent Convention  PCT - Patent Cooperation Treaty

41 side 41 Prioritet  En internasjonal ordning som gjør at du kan søke patent i andre land inntil 1 år etter at du har søkt patent i det første landet.  uten at teknologi som er blitt kjent i mellomtiden ødelegger for deg

42 side 42 EPC/EPO European Patent Convention/ European Patent Organization/ European Patent Office  En regional patentordning  31 medlemsland  Norge ikke tilsluttet foreløpig, men regjeringen går inn for norsk tilslutning innen 1. januar 2008  Patentsøknad leveres inn og behandles ved det europeiske patentkontor (EPO).

43 side 43 PCT Patent Cooperation Treaty  Et patentsøknadssystem  Norge er medlem  126 land er tilsluttet Forenkler innlevering av patentsøknad i flere land. Hovedfordel: Man vinner tid

44 side 44 Nasjonal patent- søknad 012 mnd30/31 mnd Tid Søke hvert enkelt land PCT Søke hvert enkelt land EPO

45 side 45 Hva koster patentering i utlandet? Et enkelt land Innlevering inkl. oversettelse60.000-70.000 Videre saksbehandlingca. 10.000 Årsavgiftervarierer (Japan og USA er dyrere) EPC Innlevering inkl. oversettelse 60.000-80.000 Videre saksbehandlingca. 15.000 Registrering og oversettelse 8.000-35.000 pr. land Årsavgifter som for hvert land PCT Innlevering PCT-søknad ca.17 000-25 000 PCT kap. II (patenterbarhetsvurdering) +10.000-20.000 Alle priser er ca.-priser og kan variere Kilde: Div. patentkontor

46 side 46 USA  Rett til patent på oppfinnelsen?  I Norge og Europa: den som først søker patent (”first to file”)  I USA: den som kan dokumentere å være den første som har gjort oppfinnelsen (”first to invent”)  I USA kan patent søkes innen 1 år etter oppfinneren selv har publisert oppfinnelsen: ”Grace period”.

47 side 47 Oppsummering  Patent gir enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse av teknisk karakter  Produkter, fremgangsmåter, anvendelser  Krav til oppfinnelsen  ny (ikke offentliggjort)  skille seg vesentlig i fra det som er kjent  industrielt anvendbar  Et patent har maks 20 års levetid, evt. 5 år ekstra med SPC  Et patent gir en nasjonal rettighet  Patent som strategisk verktøy må alltid vurderes opp mot andre alternativer. Det som er viktig er å ha et bevisst forhold til egen strategi

48 side 48 Noe du lurer på?  Ta gjerne kontakt med vårt infosenter, som evt. kan sette deg i kontakt med en saksbehandler på det aktuelle fagområdet: infosenteret@patentstyret.no


Laste ned ppt "© Patentstyret Patentering Seminar ved Gründerskolen G. Lillian Livgard Saksbehandler, Patentavdelingen E-post: 19. Januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google