Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS

2 Utgangspunkt: Skal du satse internasjonalt må du kjenne spillereglene!

3 Noen spilleregler: •Immaterialretten: –Patentloven, designloven, varemerkeloven, åndsverksloven •Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.

4 Hvorfor IR? •Verne om konkurransefortrinn •Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning •Materialisere det immaterielle

5 Hva bør beskyttes? •Nøklene til konkurranseevnen: – særpreg/egenart –den inntjenende kjerne –Særlig konkurranseutsatte elementer

6 Varemerker = særpreg

7 Varemerker: •Kjennetegn egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andre -Garantifunksjon -Konkurransefunksjon

8 Hvordan beskytte varemerker? Innarbeidelse:  Ved intens bruk over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet Ved registrering:  I nasjonale og/eller internasjonale varemerkeregistre

9 Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet •Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift •Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet

10 Kriterier for registrering •Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg •Må ikke være beskrivende

11 Varemerke eller produktnavn? •Høie Aries

12 Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.

13 Hvordan velge et varemerke? •To sammenfallende innfallsvinkler gjelder: •I. Rettslig  Være mulig å registrere uten for store problemer.  Må ikke kollidere med tidligere rettigheter  Må ha særpreg •II. Markedsføring  Lett å få produktet på markedet  Hva forbinder konsumenten med ordene  Er varemerket lett å kommunisere.

14 Vedlikehold av beskyttelse: •Ha klar strategi for bruk av merket  Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger •Overvåke markedet  Protestere mot inngrep •Overvåke varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å  Protestere mot forvekselbare merker og firma (samt domenenavn)  Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

15 Design = utseende

16 Hva kan designbeskyttes? •Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt •Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk •Ornamenter

17 Hva kan designbeskyttes forts. •Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder •Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes

18 Avgrenset rettighet: •Geografisk: gjelder i de land man søker og oppnår beskyttelse i •Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler) –Fornyes hvert 5. år

19 Kriterier: •Nyhets- og forskjellskrav •Unntak fra nyhetskravet: –”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)

20 Frivillig nyhetsgrankning •Søker må selv be Patentstyret granske designsøknaden •Patentstyret vil orientere om mulige hinder

21 Tillatte endringer •Det er tillatt å endre designsøknaden, forutsatt at designet beholder sin identitet og at villkåret for designrett fortsatt oppfylles.

22 Patent

23 Patenter  Definerer rettigheter knyttet til tekniske løsninger  Tidsbegrenset: 20 år (inntil 25 for legemidler, plantefarmasøytiske midler)  Geografisk avgrenset – må søke i de land man ønsker beskyttelse  Kilde til teknisk informasjon

24 Patentsystemets hensikt: •Belønne nyskapning gjennom å gi eneretter til kommersiell utnyttelse oppfinnelser •Samfunnet får tilgang til ny kunnskap gjennom publisering av patentsøknadene •Kunnskapen kan benyttes av enhver når patentet trår ut av kraft

25 Unntak fra eneretten: •Privat bruk •Utnyttelse av patentbeskyttende produkter som patenthaveren selv har brakt på markedet innen EØS-området (konsumpsjon) •Ikke-kommersiell forskning •Tilberedning på apotek etter resept i enkelttilfeller

26 Hva kan beskyttes ved patent: •Produkter (kjemiske forbindelser, apparater, verktøy osv), •Fremgangsmåter •Anvendelser

27 Patenterbarhetskriterier •En patenterbar oppfinnelse må –Være ny –Ha oppfinnelseshøyde –Kunne utnyttes industrielt –Være reproduserbar og tilstrekkelig underbygget (jf. PL § 1, 2 og 8)

28 Unntak (PL § 1, 2., 3. og 4.ledd)  Oppfinnelser som bare utgjør:  Oppdagelser  Planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller foreretningsvirksomhet eller programmer for datamaskiner  Fremleggelse av informasjon

29 Patenterbare dataprogrammer:  Må kunne løse et teknisk problem  hva slags teknisk problem? - komprimering av data - signalbehandling/filtrering  Liten rettspraksis! Oftere et spørsmål om manglende oppfinnelseshøyde enn mangel på teknisk effekt.

30 Unntak forts.  vesentlige biologiske fremgangsmåter,  terapeutiske, kirurgiske og diagnostiske fremgangsmåter  Oppfinnelser som strider mot sedelighet og offentlig orden

31 USA – mulighetenes land? •Patentsystemet i USA ikke i like stor grad knyttet til rene tekniske løsninger •Eksempler: Regler for spill, forretningsmetoder og fremgangsmåter for å behandle en pasientgruppe er ikke unntatt fra patentering i USA. •Utility > oppfinnelsen må være nyttig

32 Et patent består av: •Patentkrav – beskriver hva som er vernet ved patent •Beskrivelse – innledning med omtale av nærmeste kjente teknikk, beskrivelse av oppfinnelsen og utførelseseksempler

33 Kravene bestemmer hvilket vern du oppnår: •Hvilke ord man velger for å beskrive oppfinnelsen i kravene er avgjørende •Kravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen •Endringer som innføres i løpet av saksbehandlingen kan få betydning for tolking av vernet

34 SØK PATENT TIL RETT TID Drømmen for en patentfullmektig er: -Søk når produktet er godt nok utviklet og i rett tid før produktet lanseres - hold kjeft inntil søknad er innlevert og allerhelst helt inntil prioritetsåret er omme - men det skjer som regel aldri……

35 Hvem har rett til en patenterbar oppfinnelse? •Retten oppstår alltid hos oppfinneren •Forholdet mellom oppfinner og arbeidsgiver er regulert i egen lov •loven omfatter også forskere ved universiteter og høyskoler (nytt fra 1/1-03)

36 IP - strategi Sjekkliste for investorer og gründere

37 Før: •Undersøk alltid hva som er kjent på området og hvilke rettigheter som er knyttet til en teknologi for å unngå inngrep  Forundersøkelser  Patenterbarhetsvurderinger  hva oppnås med beskyttelsen  Hvilket reelt vern gir patentet eller vil sannsynligvis oppnås ved godkjenning av søknad (styrkevurdering)?

38 Før fort.  Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse?  Sørg for at rettighetene til oppfinnelsen er avklart  Er utnyttelsen av patentet avhengig av annen beskyttet teknologi (”freedom-to-operate”-analyser)? •Lisenser •Avhengighetspatent

39 Underveis: •Overvåk konkurrenter •Overvåk tilsvarende tekniske områder •Beskytt også videreutviklinger –Dekkes videreutviklinger av det første patentet? Må beskyttelsen suppleres ytterligere?

40 Etter:  Håndhev rettighetene dine – forfølg inngripere  Overvåk konkurrenter  Beskytt videreutviklinger  Utvikle lisensstrategi  Vurder kontinuerlig om patentene/patentsøknadene dekker kjerneteknologien godt nok  Søk å oppretthold de rettighetene som det til en hver tid er behov for

41 Styrke- og inngrepsvurdering •Vurdering av kjent teknikk •Vurdering av patent/patentsøknads holdbarhet ved en evt. konflikt •Inngrepsvurdering •Vurdering av de mest relevante konkurrenters IP-rettigheter

42 Konfidensialitet –Ovenfor samarbeidspartnere –Arbeidstakere –”Know how”

43 Trenger du IP-rådgivning? •Ring 23 32 77 00 •www.onsagers.no


Laste ned ppt "Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google