Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskyttelse av forretningsideer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskyttelse av forretningsideer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskyttelse av forretningsideer
Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS

2 Utgangspunkt: Skal du satse internasjonalt må du kjenne spillereglene!

3 Noen spilleregler: Immaterialretten:
Patentloven, designloven, varemerkeloven, åndsverksloven Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.

4 Hvorfor IR? Verne om konkurransefortrinn
Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning Materialisere det immaterielle

5 Hva bør beskyttes? Nøklene til konkurranseevnen: særpreg/egenart
den inntjenende kjerne Særlig konkurranseutsatte elementer

6 Varemerker = særpreg

7 Varemerker: Kjennetegn egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andre Garantifunksjon Konkurransefunksjon

8 Hvordan beskytte varemerker?
Innarbeidelse: Ved intens bruk over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet Ved registrering: I nasjonale og/eller internasjonale varemerkeregistre

9 Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet
Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet

10 Kriterier for registrering
Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg Må ikke være beskrivende

11 Varemerke eller produktnavn?
Høie Aries

12 Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.

13 Hvordan velge et varemerke?
To sammenfallende innfallsvinkler gjelder: I. Rettslig Være mulig å registrere uten for store problemer. Må ikke kollidere med tidligere rettigheter Må ha særpreg II. Markedsføring Lett å få produktet på markedet Hva forbinder konsumenten med ordene Er varemerket lett å kommunisere.

14 Vedlikehold av beskyttelse:
Ha klar strategi for bruk av merket Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger Overvåke markedet Protestere mot inngrep Overvåke varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å Protestere mot forvekselbare merker og firma (samt domenenavn) Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

15 Design = utseende

16 Hva kan designbeskyttes?
Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk Ornamenter

17 Hva kan designbeskyttes forts.
Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes

18 Avgrenset rettighet: Geografisk: gjelder i de land man søker og oppnår beskyttelse i Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler) Fornyes hvert 5. år

19 Kriterier: Nyhets- og forskjellskrav Unntak fra nyhetskravet:
”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)

20 Frivillig nyhetsgrankning
Søker må selv be Patentstyret granske designsøknaden Patentstyret vil orientere om mulige hinder

21 Tillatte endringer Det er tillatt å endre designsøknaden, forutsatt at designet beholder sin identitet og at villkåret for designrett fortsatt oppfylles.

22 Patent

23 Patenter Definerer rettigheter knyttet til tekniske løsninger
Tidsbegrenset: 20 år (inntil 25 for legemidler, plantefarmasøytiske midler) Geografisk avgrenset – må søke i de land man ønsker beskyttelse Kilde til teknisk informasjon

24 Patentsystemets hensikt:
Samfunnet får tilgang til ny kunnskap gjennom publisering av patentsøknadene Kunnskapen kan benyttes av enhver når patentet trår ut av kraft Belønne nyskapning gjennom å gi eneretter til kommersiell utnyttelse oppfinnelser

25 Unntak fra eneretten: Privat bruk
Utnyttelse av patentbeskyttende produkter som patenthaveren selv har brakt på markedet innen EØS-området (konsumpsjon) Ikke-kommersiell forskning Tilberedning på apotek etter resept i enkelttilfeller

26 Hva kan beskyttes ved patent:
Produkter (kjemiske forbindelser, apparater, verktøy osv), Fremgangsmåter Anvendelser

27 Patenterbarhetskriterier
En patenterbar oppfinnelse må Være ny Ha oppfinnelseshøyde Kunne utnyttes industrielt Være reproduserbar og tilstrekkelig underbygget (jf. PL § 1, 2 og 8)

28 Oppfinnelser som bare utgjør:
Unntak (PL § 1, 2., 3. og 4.ledd) Oppfinnelser som bare utgjør: Oppdagelser Planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller foreretningsvirksomhet eller programmer for datamaskiner Fremleggelse av informasjon

29 Patenterbare dataprogrammer:
Må kunne løse et teknisk problem hva slags teknisk problem? - komprimering av data - signalbehandling/filtrering Liten rettspraksis! Oftere et spørsmål om manglende oppfinnelseshøyde enn mangel på teknisk effekt.

30 Unntak forts. vesentlige biologiske fremgangsmåter,
terapeutiske, kirurgiske og diagnostiske fremgangsmåter Oppfinnelser som strider mot sedelighet og offentlig orden

31 USA – mulighetenes land?
Patentsystemet i USA ikke i like stor grad knyttet til rene tekniske løsninger Eksempler: Regler for spill, forretningsmetoder og fremgangsmåter for å behandle en pasientgruppe er ikke unntatt fra patentering i USA. Utility > oppfinnelsen må være nyttig

32 Et patent består av: Patentkrav – beskriver hva som er vernet ved patent Beskrivelse – innledning med omtale av nærmeste kjente teknikk, beskrivelse av oppfinnelsen og utførelseseksempler

33 Kravene bestemmer hvilket vern du oppnår:
Hvilke ord man velger for å beskrive oppfinnelsen i kravene er avgjørende Kravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen Endringer som innføres i løpet av saksbehandlingen kan få betydning for tolking av vernet

34 SØK PATENT TIL RETT TID Drømmen for en patentfullmektig er:
Søk når produktet er godt nok utviklet og i rett tid før produktet lanseres - hold kjeft inntil søknad er innlevert og allerhelst helt inntil prioritetsåret er omme - men det skjer som regel aldri…… Når skal søknad innleveres:

35 Hvem har rett til en patenterbar oppfinnelse?
Retten oppstår alltid hos oppfinneren Forholdet mellom oppfinner og arbeidsgiver er regulert i egen lov loven omfatter også forskere ved universiteter og høyskoler (nytt fra 1/1-03)

36 Sjekkliste for investorer og gründere
IP - strategi Sjekkliste for investorer og gründere

37 Før: Undersøk alltid hva som er kjent på området og hvilke rettigheter som er knyttet til en teknologi for å unngå inngrep Forundersøkelser Patenterbarhetsvurderinger hva oppnås med beskyttelsen Hvilket reelt vern gir patentet eller vil sannsynligvis oppnås ved godkjenning av søknad (styrkevurdering)?

38 Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse?
Før fort. Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse? Sørg for at rettighetene til oppfinnelsen er avklart Er utnyttelsen av patentet avhengig av annen beskyttet teknologi (”freedom-to-operate”-analyser)? Lisenser Avhengighetspatent

39 Underveis: Overvåk konkurrenter Overvåk tilsvarende tekniske områder
Beskytt også videreutviklinger Dekkes videreutviklinger av det første patentet? Må beskyttelsen suppleres ytterligere?

40 Etter: Håndhev rettighetene dine – forfølg inngripere Overvåk konkurrenter Beskytt videreutviklinger Utvikle lisensstrategi Vurder kontinuerlig om patentene/patentsøknadene dekker kjerneteknologien godt nok Søk å oppretthold de rettighetene som det til en hver tid er behov for

41 Styrke- og inngrepsvurdering
Vurdering av kjent teknikk Vurdering av patent/patentsøknads holdbarhet ved en evt. konflikt Inngrepsvurdering Vurdering av de mest relevante konkurrenters IP-rettigheter (IP Due Diligence/Freedom-to-operate)

42 Konfidensialitet Ovenfor samarbeidspartnere Arbeidstakere ”Know how”

43 Trenger du IP-rådgivning?
Ring


Laste ned ppt "Beskyttelse av forretningsideer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google