Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS

2 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Utgangspunkt: Skal du satse internasjonalt må du kjenne spillereglene!

3 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 •Immaterialretten: –Patentloven, designloven, varemerkeloven, åndsverksloven •Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.

4 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvorfor IR? •Verne om konkurransefortrinn •Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning •Materialisere det immaterielle

5 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva bør beskyttes? •Nøklene til konkurranseevnen: – særpreg/egenart –den inntjenende kjerne –Særlig konkurranseutsatte elementer

6 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Varemerker = særpreg

7 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Varemerker: •Kjennetegn egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andre -Garantifunksjon -Konkurransefunksjon

8 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvordan beskytte varemerker? Innarbeidelse:  Ved intens bruk over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet Ved registrering:  I nasjonale og/eller internasjonale varemerkeregistre

9 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet •Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift •Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet

10 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kriterier for registrering •Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg •Må ikke være beskrivende

11 © copyright all rights reserved Onsagers 2006

12 Varemerkefortegnelsen •Beskytter varemerket i spesifikke vare- og tjenesteklasser -Et varemerke er bare egnet til å forveksles dersom det gjelder samme vare/tjeneste av samme eller lignende slag.

13 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Egnet til å forveksle – et eksempel •”Orgatech” søkes registrert i klasse 10 for kirurgiske apparater og instrumenter og får motholdt ”organon teknika” som er registrert i klasse 1 (kjemiske produkter til industrielle og vitenskaplige formål

14 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.

15 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvordan velge et varemerke? •To sammenfallende innfallsvinkler gjelder: •I. Markedsføring  Lett å få produktet på markedet  Hva forbinder konsumenten med ordene  Er varemerket lett å kommunisere. •II. Rettslig  Være mulig å registrere uten for store problemer.  Må ikke kollidere med tidligere rettigheter  Må ha særpreg.

16 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Vedlikehold av beskyttelse: •Ha klar strategi for bruk av merket  Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger •Overvåke markedet  Protestere mot inngrep •Overvåke varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å  Protestere mot forvekselbare merker og firma (samt domenenavn)  Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

17 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Design = utseende

18 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan designbeskyttes? •Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt •Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk •Ornamenter

19 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan designbeskyttes forts. •Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder •Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes

20 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Avgrenset rettighet: •Geografisk: gjelder i de land man søker og oppnår beskyttelse i •Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler) –Fornyes hvert 5. år

21 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kriterier: •Nyhets- og forskjellskrav •Unntak fra nyhetskravet: –”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)

22 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Frivillig nyhetsgrankning •Søker må selv be Patentstyret granske designsøknaden •Patentstyret vil orientere om mulige hinder

23 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Tillatte endringer •Det er tillatt å endre designsøknaden, forutsatt at designet beholder sin identitet og at villkåret for designrett fortsatt oppfylles.

24 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patent

25 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenter  Definerer rettigheter knyttet til tekniske løsninger  Tidsbegrenset: 20 år (inntil 25 for legemidler, plantefarmasøytiske midler)  Geografisk avgrenset – må søke i de land man ønsker beskyttelse  Kilde til teknisk informasjon

26 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patentsystemets hensikt: •Belønne nyskapning gjennom å gi eneretter til kommersiell utnyttelse oppfinnelser •Samfunnet får tilgang til ny kunnskap gjennom publisering av patentsøknadene •Kunnskapen kan benyttes av enhver når patentet trår ut av kraft

27 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Enerett til kommersiell utnyttelse => en sannhet med modifikasjoner - Patentrett = forbenyttelsesrett - Hvilket handlingsrom patentet gir kan avhenge av andres rettigheter

28 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Unntak fra eneretten: •Privat bruk •Utnyttelse av patentbeskyttende produkter som patenthaveren selv har brakt på markedet innen EØS-området (konsumpsjon/parallellimport) •Ikke-kommersiell forskning •Tilberedning på apotek etter resept i enkelttilfeller

29 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan beskyttes ved patent: •Produkter (kjemiske forbindelser, apparater, verktøy osv), •Fremgangsmåter •Anvendelser

30 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenterbarhetskriterier •En patenterbar oppfinnelse må –Være ny –Ha oppfinnelseshøyde –Kunne utnyttes industrielt –Være reproduserbar og tilstrekkelig underbygget (jf. PL § 1, 2 og 8)

31 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Et patent består av: •Patentkrav – beskriver hva som er vernet ved patent •Beskrivelse – innledning med omtale av nærmeste kjente teknikk, beskrivelse av oppfinnelsen og utførelseseksempler

32 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kravene bestemmer hvilket vern du oppnår: •Hvordan beskrive oppfinnelsen i kravene •Støtte i beskrivelsen •Kan ikke utvide omfanget etter innlevering •Endringer som innføres i løpet av saksbehandlingen kan få betydning for tolking av vernet

33 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Ikke alt som patenteres kan kommersialiseres:

34 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Unntak (PL § 1, 2., 3. og 4.ledd)  Oppfinnelser som bare utgjør:  Oppdagelser  Planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller foreretningsvirksomhet eller programmer for datamaskiner  Fremleggelse av informasjon

35 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenterbare dataprogrammer:  Må kunne løse et teknisk problem (Technical contribution)  hva slags teknisk problem? - komprimering av data - signalbehandling/filtrering  Liten rettspraksis! Oftere et spørsmål om manglende oppfinnelseshøyde enn mangel på teknisk effekt.

36 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Unntak forts.  vesentlige biologiske fremgangsmåter,  terapeutiske, kirurgiske og diagnostiske fremgangsmåter  Oppfinnelser som strider mot sedelighet og offentlig orden

37 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 US 6,258,998 Method of cloning porcine animals

38 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 USA: •Patentsystemet i USA ikke i like stor grad knyttet til rene tekniske løsninger: – Regler for spill, forretningsmetoder og diagnostiske, kirurgiske og terapeutiske fremgangsmåter er patenterbare i USA. •Utility > oppfinnelsen må være nyttig •Grace period (1 år)

39 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 SØK PATENT TIL RETT TID - Søk når produktet er godt nok utviklet og i rett tid før produktet lanseres - Hold kjeft inntil søknad er innlevert og allerhelst helt inntil prioritetsåret er omme

40 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvem har rett til en patenterbar oppfinnelse? •Retten oppstår alltid hos oppfinneren •Forholdet mellom oppfinner og arbeidsgiver er regulert i egen lov •Loven omfatter også forskere ved universiteter og høyskoler (nytt fra 1/1-03)

41 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 IP - strategi Sjekkliste for investorer og gründere

42 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Før: •Undersøk alltid hva som er kjent på området og hvilke rettigheter som er knyttet til en teknologi for å unngå inngrep – så tidlig som mulig  Forundersøkelser  Patenterbarhetsvurderinger  hva oppnås med beskyttelsen  Hvilket reelt vern gir patentet eller vil sannsynligvis oppnås ved godkjenning av søknad (styrkevurdering)?

43 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Før fort.  Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse?  Sørg for at rettighetene til oppfinnelsen er avklart  Er utnyttelsen av patentet avhengig av annen beskyttet teknologi (”handlingsromanalyser/freedom to operate)? •Lisenser •Avhengighetspatent

44 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Underveis: •Overvåk konkurrenter •Overvåk tilsvarende tekniske områder •Beskytt også videreutviklinger –Dekkes videreutviklinger av det første patentet? Må beskyttelsen suppleres ytterligere?

45 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Etter:  Håndhev rettighetene dine – forfølg inngripere  Overvåk konkurrenter  Beskytt videreutviklinger  Utvikle lisensstrategi  Vurder kontinuerlig om patentene/patentsøknadene dekker kjerneteknologien godt nok  Søk å oppretthold de rettighetene som det til en hver tid er behov for

46 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Styrke- og inngrepsvurdering •Vurdering av kjent teknikk •Vurdering av patent/patentsøknads holdbarhet ved en evt. konflikt •Inngrepsvurdering •Vurdering av de mest relevante konkurrenters IP-rettigheter

47 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Konfidensialitet –Ovenfor samarbeidspartnere –Arbeidstakere –”Know how”

48 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Om kommersialiseringen hindres av andres rettigheter: - oppnå samarbeid => lisensiering/ krysslisensiering eller - få kjent patentet ugyldig (”patent cracking”)

49 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Trenger du IP-rådgivning? •Ring 23 32 77 00 •www.onsagers.no


Laste ned ppt "© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google