Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferielovens bestemmelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferielovens bestemmelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferielovens bestemmelser
Avtalefestet ferie

2 Lovens ufravikelighet
Ferieloven Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade for arbeidstaker, må inngås skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver.

3 Temaer: Feriens lengde for arbeidstakere over og under 60 år
Ferie for undervisningspersonalet Ferie for nytilsatte Manglende opptjening Utbetaling av feriepenger Fastsetting av tidspunkt for ferie – frister Erstatningsferie ved sykdom Overføring av ferie Avvikling av ferie i oppsigelsestiden Tidspunkt for fratreden i forhold til ferieavvikling og lønn

4 Viktige begrep: Opptjeningsår: Feriepenger opptjenes i kalenderåret forut for ferieåret – d.v.s. ”i fjor”. Ferieår: Året som ferien avvikles – d.v.s. ”i år”.

5 Feriefritidens lengde
For arbeidstakere under 60 år: Ferieloven § 5 nr. 1, (25 virkedager), samt Hovedtariffavtalen § 7.4.1, avtalefestet ferie, (5 virkedager) Samlet ferie pr. år er 5 uker (30 virkedager). Det regnes 6 dager pr. uke. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si røde dager på kalenderen (Bl.a.: 1. mai,17. mai, er helligdager som kommer til fradrag i beregningen).

6 Feriefritidens lengde forts………..
For arbeidstakere over 60 år: Ferielovens § 5 nr. 2 (ekstraferie på 6 virkedager). Samlet ferie pr. år: 6 uker, (36 virkedager for ansatte i 100 % stilling).

7 Feriefritidens lengde forts………
Arbeidstaker som arbeider på søndag kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter. (Arbeidstaker har ikke krav på å få begge). Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 6 virkedager. (Ferieloven § 5 nr. 4 første ledd) Det skal være et rimelig samsvar mellom arbeidsdager og avviklede feriedager.

8 Matematisk beregning av ferien er ikke tillatt
Det skal være et rimelig samsvar mellom antall arbeidsdager i ferien, og stillingens størrelse. Matematisk beregning: Antall arbeidsdager i turnusperioden x 5 uker ferie : antall uker i turnusperioden = rimelig antall dager ferie Denne kan kun brukes som rettesnor. Vurder gjerne om fjoråret var gunstig eller ugunstig for arbeidstaker ved fastsettelse av ferien.

9 Arbeidstakere over 60 år Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til ekstraferie. Arbeidstaker bestemmer sjøl tidspunktet for uttak av denne ferien. Ferien kan tas ut som enkeltdager eller som hel uke og tilsvarer det antall dager man vanligvis arbeider i løpet av en uke. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver minst 2 uker før feriedagene tas ut. EN UKE regnes som en uke uansett hvor mange dager vedkommende skulle vært på jobb. Deles ferien kan arbeidstakeren bare kreve å få så mange dager som vedkommende normalt har i løpet av ei uke (gj.sn.).

10 Ferie for undervisningspersonale
Undervisningspersonale avvikler hele ferien uker (*gjelder fra ) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Jfr. HTA § 7.2. (Regnet fra og bakover). Ferien er nå fra tom

11 Ferieavvikling når man har flere tjenestesteder
Alle stillinger (unntatt de med en undervisningsstilling) Feriebildet i HRM må benyttes, for at lederne skal kunne se når en ansatt har avtalt ferie på et annet tjenestested. Når en ansatt avvikler ferie kan han/hun IKKE jobbe noe annet sted i kommunen samtidig. Når en av stillingene er undervisningsstilling: En ansatt som har en del av sin stilling som undervisnings-personale i skolen, MÅ avvikle ferie i perioden f.o.m 27.06 t.o.m Ferie i evt. andre stillinger i kommunen, må avvikles samtidig.

12 Ferie for nyansatte Arbeidstakere som tiltrer senest 30. september i ferieåret har rett til full feriefritid. Ved tiltredelse etter dette tidspunkt har arbeidstaker rett til feriefritid på 6 virkedager. (1 uke = 6 virkedager). Arbeidstaker kan bare kreve slik ferie dersom full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret. Snakk med arbeidstaker. Handler om tillit.

13 Ferie for nyansatte forts…………
Arbeidstakere som ansettes etter juni lønn må trekkes i lønn ved avvikling av feriedager. (På grunn av at trekk for ferie foretas på juni lønn). Den enkelte leder må sørge for melding om lønnstrekk. Det er viktig å være klar over at bare ansatte som ligger inne med fast månedlig lønnsutbetaling trekkes for ferieavvikling. Vikarer og andre som får lønn etter timeliste blir ikke trukket for avvikling av ferie. (Det skrives ikke timeliste når de avvikler ferie).

14 Full opptjening vil si at feriepengene dekker lønnsbortfallet.
Manglende opptjening. (Gjelder bare de som ikke har felles ferieordning). Dersom arbeidstaker ikke har full opptjening, kan vedkommende reservere seg fra å avvikle full ferie. Full opptjening vil si at feriepengene dekker lønnsbortfallet. Det sendes særskilt melding til lønn om dette. (Eget skjema på Gran kommunes hjemmeside under ansattportalen) FERIELOVENS §5 NR. 5 – RETT TIL Å MOTSETTE SEG FERIE DERSOM IKKE FERIEPENGENE DEKKER FULL FERIEFRITID !!! VIKTIG !! Arbeidstakere, som ikke har fellesferie, kan motsette seg avvikling av feriefritid hvis det ikke er opparbeidet feriepenger tilsvarende lønnstrekket. Opplys gjerne om dette på sommerferielisten. Manglende opptjening gjelder som regel nytilsatte, men det kan også gjelder for arbeidstakere som har fått endret sin stillingsprosent . Større stilling etter ferietrekk = trekk i lønn. Mindre stilling etter ferietrekk = utbetalt lønn Hovedregel er heldigvis at de fleste har jobbet hele opptjeningsåret og at de har samme stillingsprosent i juni, men dere må være oppmerksom på unntakene. Når det gjelder opptjening av feirepenger tilsvarer det ca. 2 dager per måned. (25 dager :12)

15 Manglende opptjening forts…
Hvis ikke leder har meldt fra om noe annet, vil det bli trukket for avvikling av full ferie ved lønnsutbetalingen på juni.

16 Utbetaling av feriepenger i juni
Opptjente feriepenger utgjør 12,0 % av mottatt lønn i opptjeningsåret. (14,3% for arbeidstakere over 60 år.) Feriepengegrunnlaget kan arbeidstaker finne på lønns- og trekkoppgaven, eller på lønns-utbetalingen på desember.

17 Utbetaling av feriepenger i juni, forts…
Lønnsutbetalingen i juni utgjør, lønn pluss feriepenger med trekk for 5 uker ferie.(En månedslønn er mindre enn 5 uker ferie) Det opptjentes feriepenger til ca. 2 dager ferie pr. måned. Husk at ferie skal avvikles i samsvar med ferietrekket på juni. Avvikles ferie i en annen stillingsprosent enn den vedkommende hadde i juni, krever det et etter-oppgjør av ferietrekket.

18 Eksempel på beregning:
Beregning av ferietrekk gjøres ved å ta brutto månedslønn og gange med antall feriedager og dele på 30. Eks: Bruttolønn Nedgang fra 100% til 50% stilling etter juni-lønn x 1 dag / 26 =1153,84  som er ferietrekk for 1 dag i 100% stilling. Hvis det er for eksempel 2 dager blir trekket 2307,69 i 100% x 1 dag / 26 = 576,92   som er ferietrekk for 1 dag i 50% stilling. Hvis det er for eksempel 2 dager blir trekket  1153,84 i 50% Hvis det er nedgang i st. % så har arbeidstaker blitt trukket for mye i ferietrekk. Ved økning i st. % har arbeidstaker blitt trukket for lite i ferietrekk. I ovenstående eksempel skulle arbeidstaker hatt tilbakebetalt 576,92 hvis 1 dag ferie, og 1153,84 hvis 2 dager ferie Jo større endring i st. % og flere feriedager som avvikles, jo større blir differansen mellom hva som er trukket i juni og hva som faktisk skulle vært trukket.

19 Ferielister - tidsfrister
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker, eller vedkommendes tillitsvalgte. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. (2 ukers varsel). Oppnås ikke enighet har arbeidsgiver styringsrett jfr. § 6, dog innenfor de grenser som følger av ferielovens § 7 til 9.

20 Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Jfr. ferielovens § 6 nr. 2. Det betyr senest 1. april.

21 Fastsetting av tidspunkt for ferie
Arbeidstaker kan kreve at hovedferie, som omfatter 18 virkedager, (6 dg. x 3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder ikke arbeidstakere som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Resten av ferien etter ferieloven (7 virkedager) kan kreves sammenhengende innenfor ferieåret. (18 hovedferie +7 restferie = 25) Det betyr at arbeidstaker ikke kan kreve å dele opp ferien i enkeltdager, men kan kreve at den gis samlet. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferien 1. juni til 15. september. + 1 uke sammenhengende restferie. + 1 uke sammenhengende avtalefestet ferie. Dersom det er enighet ferien deles, men pass på at det er samsvar mellom feriedager som tas ut, og hvor mange dager pr. uke arbeidstaker gjennomsnittlig arbeider.

22 Fastsetting av tidspunkt for ferie forts………..
Arbeidstaker kan også kreve at den avtalefestede delen av ferien (etter hovedtariffavtalen, 4 dager) gis sammen-hengende, slik at det kan oppnås en uke. (HTA § 7.4.5) Arbeidstaker kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager. (Må evt. inngå avtale med arbeidsgiver). Dette betyr at ukene utover hovedferie (3 uker), kan kreves avviklet som hele uker, men hver for seg.

23 Ferieavvikling under sykdom, permisjon mv.
Sykdom som inntreffer før ferien En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve hele ferien utsatt, jf. feriel. § 9 nr. 1 første avsnitt. Arbeidstaker må være helt arbeidsufør. Delvis arbeidsuførhet gir ikke rett til utsettelse. Det er bare egen arbeidsuførhet som omfattes. Hele ferien utsettes dersom utsettelse kreves før ferien tar til. Arbeidstaker kan altså ikke selv velge delvis utsettelse. Alternativene for arbeidstaker er å gjennomføre ferien til tross for sykdom eller å utsette hele ferien som sådan. Kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.

24 Ferieavvikling under sykdom, permisjon mv.
Sykdom som inntreffer i ferien. Gjeldende fra 1. juli 2014 Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jf. feriel. § 9 nr. 1 andre avsnitt. Det samme gjelder etter HTA. Delvis utsettelse av ferie kan bare kreves ved 100 % arbeidsuførhet. Dersom arbeidstakeren har vært syk minst 1 virkedag i ferien, kan ferien kreves utsatt til senere i ferieåret. (Arbeidstakeren kan dog ikke kreve å få den utsatte delen av ferien lagt til hovedferieperioden dersom ferien opprinnelig var fastsatt til denne perioden). Krav må dokumenteres med legeerklæring og uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. (Trolig vil krav som fremsettes innen to uker være innenfor fristen).

25 Ferieavvikling under sykdom, permisjon mv. forts.
Fastsetting og avvikling av ferie Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger, eller andre permisjoner som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel. Jfr. AML § 12-3 første ledd. Rett til å avvikle ferie Arbeidstaker kan imidlertid kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger. Faller permisjonstid sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som blir omfattet av permisjonstiden.

26 Endringer i ferieloven fra 1
Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014 Endringene innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom Endringene innebærer at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dersom overført ferie heller ikke blir avviklet i påfølgende ferieår, vil ferien tilsvarende bli overført videre til det påfølgende ferieår og det kan skje en opphoping av manglende avviklet ferie. Lovendringene berører ikke adgangen til å få feriepenger utbetalt når arbeidsforholdet opphører, jf. ferieloven § 11 (3). Endringene i ferieloven gjelder kun lovbestemt ferie og berører ikke direkte den avtalefestede ferien.

27 KS anbefaler: For å unngå en situasjon med opphopning av ferie til påfølgende ferieår, er det viktig at arbeidsgiver benytter sin styringsrett med hensyn til fastsettelsen av ferie. I de tilfeller der arbeidstaker på grunn av sykdom krever ferien utsatt, bør arbeidsgiver sørge for at ferien avvikles i løpet av ferieåret der det faktisk er mulig. Husk stillingsprosenten i juni året før når overført ferie skal avvikles.

28 KS anbefaler forts. Ferieloven § 6 (2) første ledd fastsetter at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. I de tilfeller der arbeidstaker kommer tilbake i arbeid etter sykefravær på slutten av året, vil dette være et tilfelle der særlige grunner foreligger og arbeidsgiver må kunne fastsette ferien uavhengig av om det er under to måneder igjen av ferieåret.

29 Overføring og/eller utbetaling av ferie forts…
Arbeidstaker kan gjøre avtale med leder: overføring av 17 virkedager ferie (12 virkedager jfr. ferielov, og 5 virkedager tariffavtalt) til neste år. 2 uker (12 virkedager) forskudd på ferie.

30 Leders ansvar: Den enkelte leder har ansvar for å påse at arbeidstakeren får avviklet ferie. Leder har ansvar for å holde oversikt over ferieregnskapet til den enkelte ansatte. Registreres i Enterprise HRM (tar hensyn til bevegelige helligdager)

31 Leders ansvar forts. Dersom arbeidstaker avvikler ferie under sykefraværet skal ferien oppgis på sykmeldingen, samt registreres HRM. Avtalt ferie som skal erstattes skal IKKE oppgis på sykmeldingen, og ikke registreres i HRM.

32

33 Sykmelding og ferie Leder må kontrollere at egenerklæringen er utfylt, og at opplysningene om ferie er korrekt og i samsvar med HRM Avtalt ferie er den ferien som ikke skal erstattes på et senere tidspunkt!

34 Ferieavvikling i oppsigelsestiden - når arbeidstaker selv sier opp ansettelsesforholdet.
Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Jf. Ferieloven § 8 Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september (er innenfor hovedferieperioden).

35 Tidspunkt for fratredelse Ferieavvikling - lønn
Dersom ansatte slutter i sin stilling før juni måned, og har avviklet ferie før de fratrer stillingen, skal de trekkes i lønn. Ingen får lønn under ferie. Opptjente feriepenger erstatter lønnsbortfallet.

36 God ferie


Laste ned ppt "Ferielovens bestemmelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google