Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferielovens bestemmelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferielovens bestemmelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferielovens bestemmelser
Avtalefestet ferie

2 Ferieloven Lovens ufravikelighet
Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade for arbeidstaker, må inngås skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver.

3 Temaer: Feriens lengde for arbeidstakere over og under 60 år
Ferie for undervisningspersonalet Ferie for nytilsatte Manglende opptjening Utbetaling av feriepenger Fastsetting av tidspunkt for ferie – frister Erstatningsferie ved sykdom Overføring og eller utbetaling av ferie Avvikling av ferie i oppsigelsestiden Tidspunkt for fratreden i forhold til ferieavvikling og lønn

4 Viktige begrep: Opptjeningsår:
Feriepenger opptjenes i kalenderåret forut for ferieåret – d.v.s. ”i fjor”. Ferieår: Året som ferien avvikles – d.v.s. ”i år”.

5 Feriefritidens lengde.
For arbeidstakere under 60 år: Ferieloven § 5 nr. 1, (25 virkedager), samt Hovedtariffavtalen § 7.4.1, avtalefestet ferie, (5 virkedager) Samlet ferie pr. år er 5 uker (30 virkedager). Det regnes 6 dager pr. uke. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si røde dager på kalenderen. (Eks. 1. mai,17. mai, er helligdager).

6 Feriefritidens lengde forts………..
For arbeidstakere over 60 år: Ferielovens § 5 nr. 2 (ekstraferie på 6 virkedager). Samlet ferie pr. år: 6 uker, (36 virkedager for ansatte i 100 % stilling).

7 Feriefritidens lengde forts………
Arbeidstaker som arbeider på søndag kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter. (Arbeidstaker har ikke krav på å få begge). Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 6 virkedager. (Ferieloven § 5 nr. 4 første ledd) Det skal være et rimelig samsvar mellom arbeidsdager og avviklede feriedager.

8 Matematisk beregning av ferien er ikke tillatt
Det skal være et rimelig samsvar mellom antall arbeidsdager i ferien, og stillingens størrelse. Matematisk beregning: Antall arbeidsdager i turnusperioden x 5 uker ferie : antall uker i turnusperioden = rimelig antall dager ferie Denne kan kun brukes som rettesnor. Vurder gjerne om fjoråret var gunstig eller ugunstig for arbeidstaker ved fastsettelse av ferien.

9 Arbeidstakere over 60 år Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til ekstraferie. Arbeidstaker bestemmer sjøl tidspunktet for uttak av denne ferien. Ferien kan tas ut som enkeltdager eller som hel uke og tilsvarer det antall dager man vanligvis arbeider i løpet av en uke. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver minst 2 uker før feriedagene tas ut. EN UKE regnes som en uke uansett hvor mange dager vedkommende skulle vært på jobb. Deles ferien kan arbeidstakeren bare kreve å få så mange dager som vedkommende normalt har i løpet av ei uke (gj.sn.).

10 Ferie for undervisningspersonale
Undervisningspersonale avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden. Jfr. HTA § 7.2. (Regnet fra og bakover 4 uker og arbeidsdag).

11 Ferie for undervisningspersonale forts….
De avtalefestede feriedagene anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. Det gis ikke mulighet for erstatningsferie (pga. sykdom) for disse dagene.

12 Ferie for nyansatte. Arbeidstakere som tiltrer senest 30. september i ferieåret har rett til full feriefritid. Ved tiltredelse etter dette tidspunkt har arbeidstaker rett til feriefritid på 6 virkedager. (1 uke = 6 virkedager). Arbeidstaker kan bare kreve slik ferie dersom full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret. Snakk med arbeidstaker. Handler om tillit.

13 Ferie for nyansatte forts…………
Arbeidstakere som ansettes etter juni lønn må trekkes i lønn ved avvikling av feriedager. (På grunn av at trekk for ferie foretas på juni lønn). Det er viktig å være klar over at bare ansatte som ligger inne med fast månedlig lønnsutbetaling trekkes for ferieavvikling. Vikarer og andre som får lønn etter timeliste blir ikke trukket for avvikling av ferie. (Det skrives ikke timeliste når de avvikler ferie).

14 Manglende opptjening. (Gjelder bare de som ikke har felles ferieordning).
Dersom arbeidstaker ikke har full opptjening, kan vedkommende reservere seg fra å avvikle full ferie. Det sendes særskilt melding til lønn om dette. (Eget skjema på Gran kommunes hjemmeside under ansattportalen) FERIELOVENS §5 NR. 5 – RETT TIL Å MOTSETTE SEG FERIE DERSOM IKKE FERIEPENGENE DEKKER FULL FERIEFRITID !!! VIKTIG !! Arbeidstakere, som ikke har fellesferie, kan motsette seg avvikling av feriefritid hvis det ikke er opparbeidet feriepenger tilsvarende lønnstrekket. Opplys gjerne om dette på sommerferielisten. Manglende opptjening gjelder som regel nytilsatte, men det kan også gjelder for arbeidstakere som har fått endret sin stillingsprosent . Større stilling etter ferietrekk = trekk i lønn. Mindre stilling etter ferietrekk = utbetalt lønn Hovedregel er heldigvis at de fleste har jobbet hele opptjeningsåret og at de har samme stillingsprosent i juni, men dere må være oppmerksom på unntakene. Når det gjelder opptjening av feirepenger tilsvarer det ca. 2 dager per måned. (25 dager :12)

15 Manglende opptjening forts…
Hvis ikke annet er oppgitt, skjer automatisk lønnstrekk for 5 evt. 6 ukers ferie på juni lønn. Den enkelte leder må også sørge for melding om lønnstrekk, når nytilsatte som begynner etter 1. juni, ønsker å ta ut feriefritid.

16 Utbetaling av feriepenger i juni
Opptjente feriepenger utgjør 12,0 % av mottatt lønn i opptjeningsåret. (14,3% for arbeidstakere over 60 år.) Feriepengegrunnlaget finner du på lønns- og trekkoppgaven, eller på lønns-utbetalingen på desember.

17 Utbetaling av feriepenger i juni, forts…
Lønnsutbetalingen i juni utgjør, lønn pluss feriepenger med trekk for 5 uker ferie. (En månedslønn er mindre enn 5 uker ferie) Det opptjentes feriepenger til ca. 2 dager ferie pr. måned. Husk at ferie skal avvikles i samsvar med ferietrekket på juni. Obs. ved endringer i stillingsprosent etter juni.

18 Eks.: Beregning av ferietrekk gjøres ved å ta brutto månedslønn og gange med antall feriedager og dele på 30. Eks: Bruttolønn Nedgang fra 100% til 50% stilling etter junilønn x 1 dag / 26 =1153,84 som er ferietrekk for 1 dag i 100% stilling. Hvis det er for eksempel 2 dager blir trekket 2307,69 i 100% x 1 dag / 26 = 576,92 som er ferietrekk for 1 dag i 50% stilling. Hvis det er for eksempel 2 dager blir trekket 1153,84 i 50% Hvis nedgang i stilling så har arbeidstaker blitt trukket for mye i ferietrekk. Ved økning har arbeidstaker blitt trukket for lite i ferietrekk. I dette eks skulle arbeidstaker hatt tilbakebetalt 576,92 hvis 1 dag ferie, og 1153,84 hvis 2 dager ferie Jo større endring og flere feriedager, jo større blir differansen mellom hva som er trukket i juni og hva som faktisk skulle vært trukket ved endring i stillingsprosent.

19 Ferielister - tidsfrister
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker, eller vedkommendes tillitsvalgte. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. (2 ukers varsel). Oppnås ikke enighet har arbeidsgiver styringsrett jfr. § 6, dog innenfor de grenser som følger av ferielovens § 7 til 9.

20 Fastsetting av tidspunkt for ferie
Arbeidstaker kan kreve at hovedferie, som omfatter 18 virkedager, (6 dg. x 3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder ikke arbeidstakere som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Resten av ferien etter ferieloven (7 virkedager) kan kreves sammenhengende innenfor ferieåret. Det betyr at arbeidstaker ikke kan kreve å dele opp ferien i enkeltdager, men kan kreve at den gis samlet. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferien 1. juni til 15. september. + 1 uke sammenhengende restferie. + 1 uke sammenhengende avtalefestet ferie. Dersom det er enighet ferien deles, men pass på at det er samsvar mellom feriedager som tas ut, og hvor mange dager pr. uke arbeidstaker gjennomsnittlig arbeider.

21 Fastsetting av tidspunkt for ferie forts………..
Arbeidstaker kan også kreve at den avtalefestede delen av ferien (etter hovedtariffavtalen, 4 dager) gis sammen-hengende, slik at det kan oppnås en uke. Arbeidstaker kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager. (Må evt. inngå avtale med arbeidsgiver). Dette betyr at ukene utover hovedferie (3 uker), kan kreves avviklet som hele uker, men hver for seg.

22 Fastsetting av tidspunkt for ferie forts………..
Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Jfr. ferielovens § 6 nr. 2. Det betyr senest 1. april.

23 Erstatningsferie ved sykdom
Arbeidsufør FØR ferien tar til: Arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien tar til, kan kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Legeattest må framlegges senest siste dag før ferien. Hele ferien kan utsettes under forutsetning av at man går tilbake på jobb etter sykmeldingens utløp. Hele ferien kan kreves utsatt. Erstatningsferie ved sykdom, Ferielovens § 9. Hvis du blir syk før ferien tar til, erstattes hele ferien. Blir du syk minst 5 dager etter at ferien har tatt til, erstattes de dagene du er syk. Dette krever sykmelding fra lege. Undervisningspersonalet får erstatningsferie fra og med 1 dags sjukefravær. Det er VIKTIG Å MERKE SEG at ved delvis sykmelding ansees vedkommende som frisk. Det innebærer at for en arbeidstaker som avvikler ferie og er 50% sykmeldt, ansees ferien avviklet i sin helhet.

24 Erstatningsferie ved sykdom forts………..
Arbeidsufør ETTER feriestart: Dersom arbeidstakeren ved sykmelding kan dokumentere at vedkommende har vært syk minst 5 virkedager, i ferien, kan ferien kreves utsatt til senere i ferieåret. (Arbeidstakeren kan dog ikke kreve å få den utsatte delen av ferien lagt til hovedferieperioden dersom ferien opprinnelig var fastsatt til denne perioden). Bestemmelsene gjelder ikke gradert sykmelding.

25 Erstatningsferie ved sykdom forts………..
Krav om erstatningsferie må framsettes uten ugrunnet opphold, etter at arbeidet er gjenopptatt. Det kreves at man er 100 % sykemeldt. Ved gradert sykemelding anses ferien for avviklet. For undervisningspersonalet er det ingen minstekrav i forhold til sykdommens varighet. Arbeidstaker har krav på erstatningsferie fra første dag.

26 Overføring og/eller utbetaling av ferie
Jfr. HTA §7 punkt Ferieloven §7 nr. 3, §9 nr. 1 og 2, §11 nr. 2 annet ledd og §14 Det er viktig å være oppmerksom på hva som kan avtales, hva som skal overføres og hva arbeidstaker kan kreve. I henhold til ferieloven er virkedager f.o.m mandag tom lørdag (dvs. 6 dager).

27 Overføring og/eller utbetaling av ferie forts…
Det er leder som har ansvar for at arbeidstaker har tatt ut all ferien. Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieår. Arbeidstaker kan avtale med leder: - overføring av 17 virkedager ferie (2 uker jfr. ferielov, og 5 virkedager tariffavtalt) - 2 uker forskudd på ferie

28 Overføring og/eller utbetaling av ferie forts…
Arbeidstaker som har vært sykemeldt eller har har vært i fødselspermisjon - kan kreve å få utbetalte feriepenger for ikke avviklet ferie utbetalt i januar året etter ferieåret. (Ferieloven. § 9 (1) tredje ledd), jfr. Ferieloven § 11 (2) - kan kreve å få overført 2 uker ferie til neste ferieår - kan i tillegg avtale å overføre 3 uker minus en dag (2 uker jfr. ferielov og 5 virkedager tariffavtalt)

29 Overføring og/eller utbetaling av ferie forts…
Det er altså kun snakk om utbetaling hvis det har vært sykdom, fødselspermisjon, eller arbeidskamp. Avklaring på overføring/utbetaling i.h.h.t. lov og tariffavtale gjøres på tjenestestedet. Bilag (attestert og anvist) for utbetaling av ikke avviklet ferie sendes personalavdelingen.

30 Leders ansvar: Den enkelte leder har ansvar for å påse at arbeidstakeren får avviklet ferie. Leder har ansvar for å holde oversikt over ferieregnskapet til den enkelte ansatte. Registreres i Enterprise HRM Dersom arbeidstaker avvikler ferie under sykefraværet skal ferien oppgis på sykmeldingen, samt registreres HRM. Avtalt ferie som skal erstattes skal IKKE oppgis på sykmeldingen.

31 HRM

32 Sykmelding og ferie Leder må kontrollere at egenerklæringen er utfylt, og at opplysningene om ferie er korrekt og i samsvar med HRM

33 Ferieavvikling i oppsigelsestiden - når arbeidstaker selv sier opp ansettelsesforholdet.
Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Jf. Ferieloven § 8 Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

34 Tidspunkt for fratredelse Ferieavvikling - lønn
Avvikling av ferie trekkes på juni lønn Dersom ansatte slutter i sin stilling før juni måned, og har avviklet ferie før de fratrer stillingen, skal de trekkes i lønn. Ingen får lønn under ferie. Opptjente feriepenger erstatter lønnsbortfallet.

35 Lenker Arbeidstilsynet
Hvor mye ferie har du krav på? Rett og plikt til å avvikle ferie Tidspunkt for avvikling av ferie Overføring av ferie Sykdom i ferien Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon Ferie i oppsigelsestiden Hvis du begynner i ny jobb

36 Hvor mye har man krav på i feriepenger? Når skal feriepengene utbetales? Utbetaling av feriepenger ved sykdom, permisjon og lignende Når ferien ikke avvikles Når du slutter i jobben Den femte ferieuken

37 Lønnsbestemmelser og lønnspolitikk

38 Lønnsbestemmelser og lønnspolitikk
Alle er garantert en minstelønn i henhold til HTA. Lønn utover dette må forhandles via nærmeste leder. Avgjørelsesmyndighet har kun Rådmann v/personalsjef.

39 Ved overgang til ny stilling er utgangspunktet minstelønnsbestemmelsene i HTA. Det er ingen selvfølge å få med seg tidligere forhandlet lønn inn i den nye stillingen. Eksempel: Arbeidstaker sa opp sin faste stilling i Gran kommune, men ønsket å fortsette som tilkallingsvikar. Fra vedkommende ble ansatt og til han/hun sluttet, hadde vedkommende fått lønnsopprykk som resulterte i at han/hun lå over minstelønnssatsene i Hovedtariffavtalen. Ved inngåelse av tilkallingskontrakt ble vedkommende tilbudt minstelønn for stillingen i henhold til den ansiennitet vedkommende hadde oppnådd, (i dette tilfellet, topplønn i minstelønnstabellen). Dersom vedkommende ønsket samme lønn som i den faste stillingen, måtte vedkommende ha forhandlet om den. (Jfr. avgjørelsesmyndighet Rådmann v/personalsjef.) Arbeidstaker sier opp sin faste stilling ved ett tjenestested for å gå inn i en ny stilling ved et annet tjenestested. Det er ingen automatikk i at vedkommende får samme lønn i den nye stillingen, (selv om det er samme type arbeidsoppgaver). Det må også her forhandles om ny lønn.

40 Tillegg ved lokale lønnsforhandlinger kan bli «spist opp» av ansiennitetsopprykk og sentralt lønnsoppgjør. Dette er i henhold til det sentrale tariffoppgjør. Lønnstillegg Eks. stedfortreder HTA § 13.2, og konstituering § 13.4 Det er kun Rådmann v/personalsjef som har fullmakt til å innvilge lønnstillegg. Unntatt f. eks: - Det er fattet et politisk vedtak - Lokalt eller sentralt framforhandlede funksjonstillegg Vær oppmerksom på at det er forskjell på stedfortredergodtgjøring og konstituering § 13 i HTA.

41 Pensjonistavlønning Undervisningspersonalet har egen pensjonistavlønning

42 Lønn til tillitsvalgte
Det er kun Rådmannen v/personalsjef som har fullmakt til å godkjenne permisjon til tillitsvalgte. Tillitsvalgte får permisjon fra sitt tjenestested, og det kan ikke kreves refusjon for eventuelt vikarutgifter. Innvilges permisjon på den tillitsvalgtes fridag, kan den tillitsvalgte ikke kreve fridagen erstattet.

43 Takk for i dag.


Laste ned ppt "Ferielovens bestemmelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google