Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald15.04.20151 Målene med prosjektoppg. n Trene i problemfinning og faktumbearbeidelse n Øke studentaktiviteten ä Behov for å tilby nye undervisningsformer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald15.04.20151 Målene med prosjektoppg. n Trene i problemfinning og faktumbearbeidelse n Øke studentaktiviteten ä Behov for å tilby nye undervisningsformer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald15.04.20151 Målene med prosjektoppg. n Trene i problemfinning og faktumbearbeidelse n Øke studentaktiviteten ä Behov for å tilby nye undervisningsformer? n Få fram forbindelseslinjer mellom fagene n Få fram ulike sider ved juristers roller n Vise praktiske sider ved fagene ä Hvordan arbeider forvaltningen n Variere undervisningsformene ä Utvide tilbudet, del av kvalitetsreformen ä Finne morsommere måter å studere og undervise på n Eksamensrelevans

2 Ole Kr. Fauchald15.04.20152 Opplegget for prosjektoppg. n Ett større sakskompleks som er delt inn i tre faser ä Hver fase: Én forelesning og ett kurs –Forelesningen: Gjennomgang av emner som er spesielt viktige i fasen –Det gis oppgaver som det skal arbeides med til kurset –Kurset: Diskusjon av oppgavene –Forelesning: Ta opp spørsmål som kom opp på kursene ä Fase 1: Internasjonal rett ä Fase 2: Overgangen mellom internasjonal og nasjonal rett ä Fase 3: Nasjonal rett n Juristenes roller varierer i de tre fasene ä Fase 1: Internasjonale forhandlinger ä Fase 2: Gjennomføring av folkerett i nasjonal rett ä Fase 3: Sakførsel og juridisk rådgivning n Bibliotekskurset n Den siste kursdagen kuttes ut

3 Ole Kr. Fauchald15.04.20153 Hva må du bidra med? n Frammøte n Forberedelse i grupper ä Inndeling i grupper – særlig viktig til den tredje kursdagen: fire grupper på hvert kurs ä Fordel gjerne oppgaver, en del av oppgavene krever mer enn å slå opp i lærebøkene ä Tidsbruk – kommer langt med to timers effektivt arbeide

4 Ole Kr. Fauchald15.04.20154 Internasjonale investeringer n Direkte investeringer vs. ”portefølge” investeringer n Investor – kildeland, investering – vertsland n Investeringer og multinasjonale selskaper n Hva slags økonomiske goder kan være investeringer? ä Bygging av produksjonsenhet ä Oppkjøp av produksjonsenhet ä Eiendeler, inklusive likvide midler ä Rettigheter (tinglige og immaterielle) ä Omsettbare tillatelser til utnyttelse av naturressurser ä Tillatelser til å drive virksomhet ä Tillatelser til å etablere virksomhet n Ulike faser for investeringer ä Etablering av investeringer ä Utnyttelse av investeringer ä Opphør av investeringer

5 Ole Kr. Fauchald15.04.20155 Investeringsavtaler I n Tre hovedinteressenter: Kildeland, vertsland og investor n Hensikten med avtalene ä Balansere rettigheter og plikter mellom de tre interessentene ä Stabile forhold for investeringer og investorer n Forhandlingsstyrke ä Forholdet mellom kapitaleksporterende og kapitalimporterende land ä Kapitalknapphet vs. ressursknapphet ä Administrative ressurser ä Multinasjonale selskaper

6 Ole Kr. Fauchald15.04.20156 Investeringsavtaler II n Hva dekker avtalene ä Alle typer investeringer ä Alle tre faser? – Pre-etablering, utnyttelse og opphør n Det materielle innholdet i avtalene ä Rettferdig og rimelig behandling ä Ikke-diskriminering ä Ekspropriasjon ä Kapitaloverføringer ä Krav til forretningsdriften ä Overføring av teknologi ä Bruk av investeringsinsentiver ä Krav til nøkkelpersonell

7 Ole Kr. Fauchald15.04.20157 Investeringsavtaler III n Tvisteløsning under avtalene ä Stat – stat tvisteløsning ä Investor – stat tvisteløsning ä Voldgift n Forholdet til handelsavtaler ä Overgangen fra ”investeringsbeskyttelses-avtaler” til integrerte handelsavtaler ä Elementer i handelsavtaler –Handel med varer –Handel med tjenester –Offentlige anskaffelser –Investeringer –Konkurranse ä Dynamiske avtaler

8 Ole Kr. Fauchald15.04.20158 Investeringsavtaler IV n Forholdet til menneskerettighetskonvensjoner ä Investorrettigheter vs. menneskerettigheter n Hvordan forhandler Norge slike avtaler? ä Norge som kapitaleksportør –Staten og private – statlige og halvstatlige selskaper ä Norge som kapitalimportør –I hvilken grad er det interessant å investere i Norge? ä Tidligere bilateralt, nå via EFTA ä Antallet avtaler – enorm økning på 1990-tallet ä Sammenhengen med EU – behovet for å ha tilsvarende avtaler ä Sammenhengen med USA

9 Ole Kr. Fauchald15.04.20159 Om folkerettslig metode I n Utgangspunkt i statenes suverenitet innenfor eget territorium ä Begrensninger må ha folkerettslig grunnlag ä Sedvanerett og traktater n Forholdet mellom traktatrett og sedvanerett ä Sedvanerett som bakgrunnsteppe ä Henvisninger til sedvanerett i traktatene ä Etterfølgende ”sedvanerett” – tolkning av traktaten n Ordlyden i traktater ä Generell og uklar ä Tvetydig n Betydning av obligatorisk tvisteløsning n Betydningen av investor – stat tvisteløsning

10 Ole Kr. Fauchald15.04.201510 Om folkerettslig metode II n Bilaterale avtaler vs. multilaterale avtaler ä ”Kontraktstraktater” eller ”rettssettende traktater”? ä Standardisering ä Temaer – rettigheter n Manglende institusjoner n Forarbeidenes betydning n Virkninger utenfor avtalen – reelle hensyn ä Presedens –For senere avtaler – løsning i en avtale smitter over –Innholdet i en avtale påvirker tolkningen av annen avtale –Tolkningen av en avtale påvirker tolkningen av annen avtale ä Forbindelseslinjer mellom avtalene – most favoured nation ä Konkurranse om å tiltrekke seg investeringer og investorer

11 Ole Kr. Fauchald15.04.201511 Nasjonal- vs. folkerettslige temaer n Domstolsorientert ä Hvilken virkning har internasjonale domstolers avgjørelser i nasjonal rett? –Hva har internasjonale domstoler kompetanse til? Erstatning vs. andre dommer –Direkte gjennomføring eller må det en egen gjennomføringsakt til ä Hvilken rett skal nasjonale domstoler legge til grunn? –Ikke så relevant her –Kommer an på hvordan folkeretten er gjennomført n Gjennomføring av folkerett i nasjonal rett ä På torsdag

12 Ole Kr. Fauchald15.04.201512 Om UDs rolle i forvaltningen n UD som formidler av norske posisjoner ä Ikke i alle sammenhenger Norge er representert ved UD ä Sammensetning av norske delegasjoner ä Den norske stedlige representasjon n UD som koordinator for norske interesser ä Informasjonssentral ä Sikre konsistens mellom ulike fagområder n UD som ekspertorgan ä Hva er dagens situasjon, hva er mulig, hva er ønskelig? ä Rådgiver om strategier n UD som politisk organ ä Forholdet mellom UD og fagdepartementer som er satt til å fremme ulike interesser og hensyn

13 Ole Kr. Fauchald15.04.201513 Om juristers rolle i forvaltningen n Noen annen rolle enn andre? n Ulike organiseringsmodeller ä Integrert sammen med andre saksbehandlere ä Egne juridiske avdelinger ä Egne grupper av jurister som skal betjene forvaltningen mer generelt –Regjeringsadvokaten –JDs lovavdeling –UDs rettsavdeling(?) n Hva forventer andre av juristene? ä Innsikt i gjeldende rett ä Innsikt i juridiske sammenhenger – generelt til spesielt plan ä Bruk av rettsregler i forbindelse med virkemidler ä Sortering av hva som er rettslig relevant og irrelevant ä Objektivitet (nøytralitet) og saklighet


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald15.04.20151 Målene med prosjektoppg. n Trene i problemfinning og faktumbearbeidelse n Øke studentaktiviteten ä Behov for å tilby nye undervisningsformer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google