Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”Drøft hvilken myndighet (jurisdiksjon) en stat har i forhold til handlinger eller virksomhet på andre staters territorium” I.Innledning II.Nærmere om temaet og problemstillingen III.Generelt om jurisdiksjon IV.Kort om tvangsjurisdiksjon V.Territorialjurisdiksjonens utstrekning – virkninger på eget territorium VI.Utøvelse av jurisdiksjon over egne borgere i utlandet uten territoriell tilknytning VII.Utøvelse av jurisdiksjon over andre lands borgere i utlandet uten territoriell tilknytning VIII.Avslutning

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO I.Innledning Hva skal oppgaven handle om? - Kort om problemstillingen Hva jurisdiksjon handler om -Forholdet til suverenitetsprinsippet -Utøvelse av statlig autoritet/overhøyhet -Eventuelt litt om folkerettssystemet -…men kort Disposisjon/videre opplegg

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO II.Nærmere om temaet og problemstillingen Kjernen i suvereniteten er utøvelse av jurisdiksjon over eget territorium – ikke temaet for oppgaven Utøvelse av jurisdiksjon på andre staters territorium - forklaring -Stater kan ha legitime interesser (samt mindre legitime interesser) i å regulere handlinger og virksomhet utenfor eget territorium av ulike årsaker -Eksempler kan være: forurensning/beskyttelse av eget miljø, innvirkning på egen økonomi, trussel mot egen sikkerhet, trussel mot egne borgeres sikkerhet -…men også; beskyttelse av eget renomé, moralsk forargelse, bekymring over egne borgeres fremferd i andre land, bekymring for verdens ve og vel etc. Virkning/gjennomføring av jurisdiksjonsutøvelse -hovedsakelig lov- og domsjurisdiksjon -kan bare håndheves på eget territorium Bruk gjerne eksempler!

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO III.Generelt om jurisdiksjon - hovedprinsipper Suverenitetsprinsippets interne og eksterne side ”Territorialjurisdiksjon” ”Personaljurisdiksjon” Universalitetsprinsippet (?) Respekt for andre staters jurisdiksjon

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO IV.Kort om tvangsjurisdiksjon I utgangspunktet begrenset til eget territorium Staters ”voldsmonopol” på eget territorium - forholdet til FN pakten art. 2.4! Mulighet for samtykke, eks. toll og politisamarbeid

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO V.Territorialjurisdiksjonens utstrekning – virkninger på eget territorium Utgangspunkt – hver stat har jurisdiksjon over handlinger og virksomhet på eget territorium ”Virkningsprinsippet” – lokalisering av handlinger til eget territorium -En handling kan ofte sies å ha like sterk tilknytning til der den har direkte virkning som der den begås – f.eks. skadevoldende handlinger/forurensning -Interessesynspunkt Indirekte virkninger -Handlinger som har sin hovedtilknytning til et land kan likevel berøre andre staters reelle/faktiske interesser -F.eks. økonomisk virksomhet, konkurranselovgivning -Minstekrav om reell/faktisk/substansiell interesse Interesseavveiningssynspunkt?

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VI.Utøvelse av jurisdiksjon over egne borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Eks: Jurisdiksjon over skip, selskaper med egen nasjonalitet Prinsippet om personaljurisdiksjon Forholdet til vertslandets territorialjurisdiksjon Ulike typer av motstridsspørsmål Hvilken reell og faktisk interesse har hjemlandet i å utøve jurisdiksjon ? Parallelt spørsmål: I hvilken grad plikter territorialstaten å respektere en stats personaljurisdiksjon? -Eks. forbud mot ”kulturuttrykk:” omskjæring, flerkoneri, proxy-ekteskap, bruk av rusmidler/alkohol (f.eks på norske skip i arabiske land?) etc. -Minstekrav om reell og faktisk interesse?

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VII.Utøvelse av jurisdiksjon over andre lands borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Typesituasjonene -Beskyttelse av egne borgere – reell og faktisk interesse -Moralsk forargelse, bekymring for verdens ve og vel, internasjonal solidaritet, globale interessefelt med (eller uten) særlig betydning for staten (f.eks. skipsfart for Norge, global oppvarming for stillehavsstatene) – ingen reell og faktisk, statsspesifikk interesse Det passive personalprinsipp -Mulig å forsvare ut fra kriteriet om reell og faktisk interesse? -Forholdet til andre staters territorial og personaljurisdiksjon Universalitetsprinsippet -Særlige sedvanerettseksempler; piratvirksomhet -Forholdet til erga omnes -Traktatforpliktelser: Genevekonvensjonene, folkemordkonvensjonen -Statspraksis – nasjonal lovgivning, rettspraksis – ATCA i USA -ICJ Belgia-Kongo (om jurisdiksjon over ”crimes against humanity”) ”there are clear indications pointing to the gradual evolution of a significant principle of international law to that effect”

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VIII.Avslutning Viktige konklusjoner + f.eks. litt om folkerettslig utvikling


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google