Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik

2 ”Drøft hvilken myndighet (jurisdiksjon) en stat har i forhold til handlinger eller virksomhet på andre staters territorium” Innledning Nærmere om temaet og problemstillingen Generelt om jurisdiksjon Kort om tvangsjurisdiksjon Territorialjurisdiksjonens utstrekning – virkninger på eget territorium Utøvelse av jurisdiksjon over egne borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Utøvelse av jurisdiksjon over andre lands borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Avslutning

3 I. Innledning Hva skal oppgaven handle om? Hva jurisdiksjon handler om
- Kort om problemstillingen Hva jurisdiksjon handler om Forholdet til suverenitetsprinsippet Utøvelse av statlig autoritet/overhøyhet Eventuelt litt om folkerettssystemet …men kort Disposisjon/videre opplegg

4 II. Nærmere om temaet og problemstillingen
Kjernen i suvereniteten er utøvelse av jurisdiksjon over eget territorium – ikke temaet for oppgaven Utøvelse av jurisdiksjon på andre staters territorium - forklaring Stater kan ha legitime interesser (samt mindre legitime interesser) i å regulere handlinger og virksomhet utenfor eget territorium av ulike årsaker Eksempler kan være: forurensning/beskyttelse av eget miljø, innvirkning på egen økonomi, trussel mot egen sikkerhet, trussel mot egne borgeres sikkerhet …men også; beskyttelse av eget renomé, moralsk forargelse, bekymring over egne borgeres fremferd i andre land, bekymring for verdens ve og vel etc. Virkning/gjennomføring av jurisdiksjonsutøvelse hovedsakelig lov- og domsjurisdiksjon kan bare håndheves på eget territorium Bruk gjerne eksempler!

5 III. Generelt om jurisdiksjon - hovedprinsipper
Suverenitetsprinsippets interne og eksterne side ”Territorialjurisdiksjon” ”Personaljurisdiksjon” Universalitetsprinsippet (?) Respekt for andre staters jurisdiksjon

6 IV. Kort om tvangsjurisdiksjon
I utgangspunktet begrenset til eget territorium Staters ”voldsmonopol” på eget territorium - forholdet til FN pakten art. 2.4! Mulighet for samtykke, eks. toll og politisamarbeid

7 V. Territorialjurisdiksjonens utstrekning –
V. Territorialjurisdiksjonens utstrekning – virkninger på eget territorium Utgangspunkt – hver stat har jurisdiksjon over handlinger og virksomhet på eget territorium ”Virkningsprinsippet” – lokalisering av handlinger til eget territorium En handling kan ofte sies å ha like sterk tilknytning til der den har direkte virkning som der den begås – f.eks. skadevoldende handlinger/forurensning Interessesynspunkt Indirekte virkninger Handlinger som har sin hovedtilknytning til et land kan likevel berøre andre staters reelle/faktiske interesser F.eks. økonomisk virksomhet, konkurranselovgivning Minstekrav om reell/faktisk/substansiell interesse Interesseavveiningssynspunkt?

8 VI. Utøvelse av jurisdiksjon over egne
VI. Utøvelse av jurisdiksjon over egne borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Eks: Jurisdiksjon over skip, selskaper med egen nasjonalitet Prinsippet om personaljurisdiksjon Forholdet til vertslandets territorialjurisdiksjon Ulike typer av motstridsspørsmål Hvilken reell og faktisk interesse har hjemlandet i å utøve jurisdiksjon ? Parallelt spørsmål: I hvilken grad plikter territorialstaten å respektere en stats personaljurisdiksjon? Eks. forbud mot ”kulturuttrykk:” omskjæring, flerkoneri, proxy-ekteskap, bruk av rusmidler/alkohol (f.eks på norske skip i arabiske land?) etc. Minstekrav om reell og faktisk interesse?

9 VII. Utøvelse av jurisdiksjon over andre
VII. Utøvelse av jurisdiksjon over andre lands borgere i utlandet uten territoriell tilknytning Typesituasjonene Beskyttelse av egne borgere – reell og faktisk interesse Moralsk forargelse, bekymring for verdens ve og vel, internasjonal solidaritet, globale interessefelt med (eller uten) særlig betydning for staten (f.eks. skipsfart for Norge, global oppvarming for stillehavsstatene) – ingen reell og faktisk, statsspesifikk interesse Det passive personalprinsipp Mulig å forsvare ut fra kriteriet om reell og faktisk interesse? Forholdet til andre staters territorial og personaljurisdiksjon Universalitetsprinsippet Særlige sedvanerettseksempler; piratvirksomhet Forholdet til erga omnes Traktatforpliktelser: Genevekonvensjonene, folkemordkonvensjonen Statspraksis – nasjonal lovgivning, rettspraksis – ATCA i USA ICJ Belgia-Kongo (om jurisdiksjon over ”crimes against humanity”) ”there are clear indications pointing to the gradual evolution of a significant principle of international law to that effect”

10 VIII. Avslutning Viktige konklusjoner
+ f.eks. litt om folkerettslig utvikling


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgang – kursoppgave v/ Ivar Alvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google