Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald07.07.20141 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald07.07.20141 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald07.07.20141 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n Regler om innarbeiding finnes i eksamensforskriften § 8-3 ä http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap8.html http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap8.html n Kursoppgaver ä Skal være tilbud på alle ordinære kurs ä Kan be om å få det som en integrert del av kursundervisningen n Fakultetsoppgave i folkerett

2 Ole Kr. Fauchald07.07.20142 Noen studietips II n Hvordan lærer jusstudenter i forhold til andre studenter? n Bruk læringskravene aktivt n Lærebøker og forelesninger er ”minste motstands vei” ä Les et utvalg av dommer ä Forberede oppgaver og temaer til kurs og forelesninger ä Ta ordet! ä Still spørsmål til og diskuter med lærere ä Delta aktivt i kollokvier n Hvordan bruke fakultetsoppgaven? ä Prøv å gjøre dem på eksamensvilkår! ä Teste ut hvordan forskjellige arbeidsmetoder fungerer ä Fakultet- og kursoppgavene er et minimum

3 Ole Kr. Fauchald07.07.20143 Noen studietips III n Tilleggslitteratur ä Bruk som oppslagslitteratur ä Se læreboka i nytt lys – trenger kontraster ä Ikke ta sikte på å lese tilleggslitteraturen systematisk n For en introduksjon til juridisk tenkemåte: ä Boe, Erik: Innføring i juss, 2. utg. 1996

4 Ole Kr. Fauchald07.07.20144 Rettsregler / rettsposisjoner n Normer – appellerer til pliktfølelse n Rettsregler er normer som er gitt en viss status ä Gjennom formell prosedyre – lover, traktater, forskrifter ä Gjennom praksis – etablering av sedvanerett n Rettsposisjoner er den rettslige posisjon rettssubjektene befinner seg i ä Grunnlag i rettsregler ä Grunnlag i vedtak ä Grunnlag i avtaler

5 Ole Kr. Fauchald07.07.20145 Hovedspørsmål i jussen n Når blir en norm til en rettsregel ä Særlig aktuelt i forhold til sedvanerett n Hva er innholdet i en rettsregel? ä Rettsgrunnlag eller –kilde (lov, traktat, sedvanerett) ä Tolkning av rettsgrunnlaget – hvilke argumenter er relevante og hvilken vekt har de? ä Hvis … så … – skillet mellom rettsfakta og rettsfølge n Hva er resultatet av å anvende rettsregelen i en konkret sak? ä Hvilket faktum er relevant? ä Hvordan anvende rettsregelen på faktum?

6 Ole Kr. Fauchald07.07.20146 Kompleksitet i rettsreglene n Hierarkier av rettsregler n Samvirke mellom skreven rett og sedvanerett n Samvirke mellom rettsregler på samme nivå n Samvirke mellom rettsregler innenfor samme enhet (traktat, lov, forskrift) n Hovedregler og unntak ä Kan være vanskelig å fastslå hva som er hovedregel ä Unntak fra unntak ä Prinsipper som hovedregler

7 Ole Kr. Fauchald07.07.20147 Tolkningsprosessen n Utgangspunktet for tolkningen ä Skreven rett vs. sedvanerett ä Skriftlige uttrykk for sedvanerett n Tolkningsteorier ä Objektiv, subjektiv og formålsorientert (teleologisk) ä Variasjon i tolkningstradisjoner n Relevansspørsmål ä Hvilke argumenter er relevante? ä Varierer med hva som skal tolkes n Vektspørsmål ä Hvordan skal de relevante argumentene veies mot hverandre?

8 Ole Kr. Fauchald07.07.20148 Hvor finner vi svar? n I ”metanormer” basert på praksis og teorier ä Kodifisert ä Praksis i form av anvendelse av rettsgrunnlag, for eksempel i domstoler ä Praksis statene imellom ä Praksis i internasjonale organisasjoner ä Praksis i nasjonale rettssystemer n Teorienes betydning ä En gradvis utvikling av konsensus i samvirke mellom forskjellige aktører ä Teoriene setter praksis i system og en overordnet forståelsesramme

9 Ole Kr. Fauchald07.07.20149 Tolkningsresultater n Hva er referansepunktene? ä Rettsregelen sammenlignet med rettsgrunnlaget ä Rettsgrunnlaget – utgangspunktet for tolkningsprosessen ä Rettsregelen – resultatet av tolkningsprosessen n Mulige resultater: ä Etter sin ordlyd ä Presiserende tolkning ä Innskrenkende tolkning ä Utvidende tolkning ä Analogisk tolkning (mer argument enn resultat) ä Antitetisk tolkning (mer argument enn resultat)

10 Rettssystematikk Jus Folkerett Rettskilder ICJ statutter Wien-konv. Sedvanerett Generell Sedvanerett Traktater Spesiell Krig Fred Miljø Handel Transport … Nasjonal rett Offentlig rett Privat rett

11 Ole Kr. Fauchald07.07.201411 Folkerett som rettssystem n Adskilt fra nasjonal rett n Ett rettssystem? ä Hvor enhetlig er egentlig folkeretten? Flere rettssystemer med felles overbygning? n Offentligrettslig eller privatrettslig preg? ä Har gått fra å være sterkt ”privatrettslig” preget til å bli mer og mer ”offentligrettslig” preget ä Fra bilaterale avtaler mellom stater om etablering av rettigheter og plikter ä Til multilaterale avtaler som etablerer generelle regler for sameksistens og vern av fellesgoder og som etablerer overnasjonale strukturer ä Utvikling i retning av lovgivende, utøvende og dømmende funksjoner


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald07.07.20141 Noen studietips I n Valg av litteratur ä Viktig at boka er best mulig oppdatert ä Kjøp traktatsamling og bruk den aktivt! n."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google