Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremskaffelse av leieboliger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremskaffelse av leieboliger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremskaffelse av leieboliger
Bydelenes ansvar og arbeid for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Oslo kommune, Velferdsetaten

2 Bydelenes behov for boliger til vanskeligstilte
Oslo kommune, Velferdsetaten

3 Bydelenes behov for boliger til vanskeligstilte
Oslo kommune, Velferdsetaten

4 Bydelenes behov for boliger til vanskeligstilte
Kommunen har gjennomført og planlegger kjøp og oppføring av nye kommunale boliger til ulike målgrupper. For å dekke boligbehovet, er det nødvendig at bydelene fremskaffer flere boliger gjennom leieavtaler eller tilvisningsavtaler. Bydelene har et klart ansvar for å initiere og gjennomføre anskaffelser av boliger for å imøtekomme boligbehovet. Behov for å intensivere arbeidet med fremskaffelse av leieboliger på det private markedet Oslo kommune, Velferdsetaten

5 Bydelenes behov for boliger til vanskeligstilte
Bydelene har i tilbakemeldinger til VEL bl.a. meddelt at manglende ressurser og kompetanse er en av årsakene til at det ikke har blitt inngått leieavtaler og tilvisningsavtaler Byrådsavdelingen har derfor gitt VEL i oppdrag å utarbeide en veileder i forhold til dette, som er ment å fungere som et verktøy for bydelene i disse prosessene Veilederen forventes å bli oversendt bydelene i løpet av nærmeste fremtid Oslo kommune, Velferdsetaten

6 Veileder Skal på en rask høringsrunde hos noen bydeler
Inneholder beskrivelse av formålet/hensikten med veilederen Er tenkt å være et dynamisk dokument som revideres fortløpende av VEL etter innspill fra bydeler mv. Vedlagt veileder følger mal for tilvisningsavtaler, og saksdokumenter fra byrådssak angående tilvisningsavtaler Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom innleiekontrakter og tilvisningsavtaler  Oslo kommune, Velferdsetaten

7 Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leiekontrakter og tilvisningsavtaler
VEL er kjent med at bydelene blir kontaktet av ulike private aktører med spørsmål om bydelene er interessert i å inngå avtaler for leieboliger oppstår spørsmål om hvor langt bydelene kan gå i dialog med private aktører som henvender seg utgangspunktet er at alle leverandører skal behandles likt gjennom hele anskaffelsesprosessen kravet til likebehandling gjelder også i planleggingsfasen forut for en konkurranse, herunder i markedsundersøkelser dersom private aktører tar direkte kontakt vil de kunne formidle informasjon om sine utleieobjekter bydelene må likevel sørge for at ingen får fordel av kontakten aktørene har med bydelene i denne fasen Oslo kommune, Velferdsetaten

8 Leiekontrakter med private aktører
Prosessen med å inngå leiekontrakt medfører at bydelene må ta hensyn til flere forhold Konkurranse Behovsanalyse Bistand fra Velferdsetaten : Kan bistå i alle deler av prosessen Behovsanalyse, markedsundersøkelser, anskaffelsesspørsmål, annonsering og konkurransedokumenter, kontraktsutforming, vurdering av tilbud, forhandlinger, kontakt med EST og utarbeide/forberede sak til byrådsavdelingen mv. Oslo kommune, Velferdsetaten

9 Leiekontrakter med private aktører
Husbanken og EST – viktig at EST v/ bestillerenheten varsles på et tidlig tidspunkt ved planlegging av innleie Tilskudd til utleieboliger – utbygger må sende søknad om grunnlån/tilskudd til VEL som foretar en vurdering og videresender søknaden til EST Vurdering av kontraktsutkast – når det foreligger kontraktsutkast bør dette oversendes Kommuneadvokaten for gjennomgang Fullmakt til å godkjenne leiekontrakter – avhenger av kontraktens varighet og verdi Oslo kommune, Velferdsetaten

10 Tilvisningsavtaler tilvisningsavtaler er et forholdvis nytt virkemiddel for bydelene til å fremskaffe flere boliger en tilvisningsavtale gir bydelene rett til å henvise sine boligsøkere til utleieren, mens den enkelte leiekontrakt inngås mellom utleier og beboer/boligsøker tilvisningsavtalen innebærer ingen økonomiske eller rettslige forpliktelser overfor utleier for bydelene Husbanken har åpnet for at det kan gis grunnlån til private aktører som inngår tilvisningsavtale med bydelene (kommunen) foreløpig er det ikke aktuelt å prioritere tilskudd til utleieboliger ved tilvisningsavtaler EST anbefaler samme anskaffelsesprosess som ved innleie (med unntak av godkjenning hos Kommuneadvokaten) en forutsetning for grunnlån at avtaleperioden er minst 20 år boliger formidlet gjennom tilvisningsavtale gir ikke rett til BKB Oslo kommune, Velferdsetaten


Laste ned ppt "Fremskaffelse av leieboliger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google