Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KFF-skolelederkonferanse 27. Oktober 2010 Rundskriv om inntak Hovedpunkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KFF-skolelederkonferanse 27. Oktober 2010 Rundskriv om inntak Hovedpunkter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KFF-skolelederkonferanse 27. Oktober 2010

3 Rundskriv om inntak Hovedpunkter

4 Rundskrivet omhandler punkt 2. Generelt om inntak av elever, jf. § 3-1 første ledd punkt 3. Lovfestede prioriteringer ved inntak i videregående skole, jf. § 3-1 andre ledd punkt 4. Inntaksreglement, jf. § 3-1 tredje ledd punkt 5. Saksbehandlingsregler, jf. § 3-1 sjette ledd punkt 6. Dispensasjon, jf. § 3-1 syvende ledd punkt 7. Adgangen til å ta forskuddsbetaling og administrasjonsgebyr (depositum)

5 Til punkt 2 Generelt om inntak av elever § 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Dette gjeld òg skolar i utlandet og internasjonale skolar i Noreg.

6 Det er skolens ansvar å kontrollere at elevene fyller de formelle vilkårene for inntak. Kan ikke stille noen krav utover de formelle vilkårene for inntak som fremgår av opplæringsloven §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Skolene kan ikke kreve intervju, deltakelse på informasjonsmøter, kurs e.l. i inntaksprosessen. Kan heller ikke kreve utlevering av opplysninger om eleven som enkeltvedtak om spesialundervisning, eventuelle helseproblemer.

7 Til punkt 3 Lovfestede prioriteringsgrunnnlag – VGS, 3-1 andre ledd Ungdom med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 skal prioriteres før voksne søkere med rett etter opplæringslova § 4A-3. Voksne uten rett til videregående opplæring kan ikke tas inn i en privat skole med rett til statstilskudd. –Unntak – De skolene som er listet opp i forskrift til privatskoleloven § 11-1 og; Skolar for funksjonshemmede kan også ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

8 NB! Kan heller ikke ta inn en voksen uten rett det ikke kreves statstilskudd for. Skoler for funksjonshemmede må også prioritere ungdom og voksne med rett foran voksne uten rett. (men, dispensasjonshjemmel fra kravene i andre ledd for disse skolene, jf. siste ledd.)

9 Realkompetansevurdering Fylkeskommunen vurderer om den voksne har rett til videregående opplæring. Både for voksne med rett og voksne uten rett er det en forutsetning for inntak at hjemfylket vurderer realkompetansen til den enkelte voksne. Realkompetansevurderingen må foretas før det kan fattes enkeltvedtak om inntak. Opplæringstilbud skal være basert på realkompetansevurderingen. Den voksne kan ikke tas inn som heltidselev dersom realkompetansevurderingen fritar eleven for fag. Norske vgs i utlandet kan ikke ta inn voksne

10 Til punkt 4, inntaksreglement Skolane skal ha eit inntaksreglement som viser prioriteringa av søkjarar, dersom søkinga er større enn kapasiteten til skolen. Reglementet skal innehalde reglar for prioritering ut frå saklege omsyn. Inntaksreglementet skal liggje innanfor den avgrensinga som følgjer av første og andre ledd. Skolen avgjer i samsvar med reglementet kven av søkjarane som skal takast inn.

11 Dersom skolen har flere plasser enn søkere må alle søkere som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig skole tilbys plass. –Unntak der skolen har vedtatt et lavere tall (f.eks. pga. lokaler) Må ha et inntaksreglement som viser hvordan skolen vil prioritere dersom søkningen er større enn skolens kapasitet. –Prioriteringene skal gjøres ut fra saklige og objektive hensyn og ligge innenfor det som følger av andre ledd. –Plikten gjelder alle skoler, også skoler som aldri har hatt flere søkere enn plasser og skoler som foretar løpende inntak. Dersom det prioriteres ut fra flere hensyn, må disse rangeres. Kravet må være etterprøvbare; –Det utelukker formuleringer som ”særlige grunner”, ”dersom rektor finner det nødvendig” e.l. skjønnsmessige vurderinger. Vi ønsker ikke å ødelegge for gode løsninger, men prioriteringen skal fremkomme klart av reglementet. Skolene kan positivt diskriminere elever med spesielle behov.

12 Følgende anses som saklige hensyn og er nevnt i rundskrivet: søker har søsken ved skolen elever som søker seg inn på skolens internat søker/foresatte er medlem i menighet eller trossamfunn tilknyttet skolen utenlandsk elevs behov for plass ved en internasjonal skole søkere med spesielle behov på skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav f bosted i geografisk nærhet til skolen karakterer, herunder siste tilgjengelige karakterer kontinuitet egne elever ved inntak til Vg2 og Vg3 elever som kommer tilbake etter å ha gått på skole i utlandet barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer

13 dokumenterte ferdigheter/inntaksprøve ved inntak til skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d og ved inntak til utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama søker/foresatte er medlem i forening tilknyttet skolen innmeldingstidspunkt (ansiennitet) dokumentert interesse/kunnskap om skolen udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd i vgs Listen er ikke uttømmende og må ikke anses som direktoratetsforslag til rangering.

14 Elever med spesielle behov Udir får en del spm. om en skole kan sette en grense for antall elever med spesielle behov den vil ta inn. (pga. læringsmiljø/ro i klassen m.m.). Vi har forståelse for problemet, men: –Verken loven eller forarbeidene åpner for at skolen kan nekte inntak eller legge vekt på dette i prioriteringen. Tvert imot! –Endrer ikke situasjonen at PPT eller andre instanser støtter skolens vurdering. –Skolen må løse dette reelle problemet på en annen måte

15 Til punkt 5 saksbehandlingsregler Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslova. Avgjerd om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans.

16 Etter § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til fylkesmannen). Inntaksreglementet skal opplyse om dette. Det er skolens styre som skal fastsette inntaksreglementet, jf. privatskoleloven § 5–2 andre ledd bokstav d. –Privatskoleloven stiller ikke krav til hvem på skolen som skal behandle saker om inntak, men det bør fremgå av reglementet hvem som har myndighet til å avgjøre søknader i henhold til reglementet. Styret har som øverste ansvarlig organ plikt til å påse at oppgaven løses på en forsvarlig måte. Loven regulerer ikke bruken av søknads- og inntaksfrister, men Utdanningsdirektoratet legger til grunn at skolene kan fastsette dette. Skolene kan ha løpende inntak eller operere med søknadsfrist. Dersom skolen opererer med søknadsfrist må det fremgå av reglementet om denne er endelig, eller om skolen vil fortsette inntaket dersom det er ledig kapasitet.

17 Skoler som har løpende inntak må ta inn alle søkere som fyller de formelle vilkårene for inntak så lenge skolen har kapasitet. Det er videre anledning til å fastsette en stans i inntaket selv om kapasiteten ved skolen ikke er utnyttet. For å ha forutsigbarhet og ryddighet i prosessen bør styret i god tid fastsette eventuelle frister som nevnt ovenfor. Skolen må også fastsette det maksimale antall elever skolen vil ta inn, og dette må gjøres i forkant av søknadsfristen.

18 Etter bestemmelsens siste ledd kan departementet (delegert til Utdanningsdirektoratet) for særskilte skoler for funksjonshemmede gjøre unntak fra reglene i andre ledd. Det presiseres videre at dispensasjoner gitt etter privatskoleloven av 14. juni 1985 om inntak av elever falt bort ved lov om frittståande skolar av 4. juli 2003. Inntaksreglementet må være tilgjengelig på en måte som gjør det enkelt for søkeren og foresatte å gjøre seg kjent med det.

19 Til punkt 7 forskuddsbetaling og administrasjonsgebyr(depositum) Forbrukerombudet har utarbeidet retningslinjer om kontraktvilkår for privatskoler.

20 Eksempler fra søknader/tilsyn som Udir har ansett å være i strid med loven Inntaksreglement ber om foreldrene samtykke til innhenting av opplysninger fra f.eks. barnehagen, tidligere skole, PPT. Ber elever/foreldre delta på informasjonsmøte, uten at det er et prioriteringsgrunnlag. ”Familiene må forplikte seg til å respektere skolens særpreg og følge opp all undervisning og de aktiviteter som følger med dette, samt de forpliktelser som følger skoleplass i form av skolepenger og dugnad.” Styret kan i ”særlige tilfeller” fravike den prioriterte venteliste. Inntaksreglement regulerer tap av skoleplass, skolepenger, betalingsmislighold, oppsigelse av skoleplass. Inntaksreglementet regulerer også SFO, internat. Lange reglementer som er vanskelige å forstå.

21 fortsettelse Skolen kan avvise søknader ut fra særlige pedagogiske eller miljømessige hensyn. Det opplyses ikke om klageadgang. Styret er klageinstans. Reglementet er ikke fastsatt av styret. Det spørres i søknadsskjemaet f.eks. etter: –fødselssted, religion, kunnskaper i engelsk, arbeidssted og tittel til foreldre, barnets helsetilstand, navn til barnets doktor, spesialundervisning m.m. –begrunnelse for søknaden –barnets interesser


Laste ned ppt "KFF-skolelederkonferanse 27. Oktober 2010 Rundskriv om inntak Hovedpunkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google