Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til rådgiversamling ! 6.januar 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til rådgiversamling ! 6.januar 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til rådgiversamling ! 6.januar 2012

2 Youtube Problemløseren

3 Forvaltningsansvar Inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak Enkeltvedtaket blir fattet på vegne av Fylkestinget, som har gitt sin delegasjon til administrasjon først til fylkesrådmannen, og så til …… ( myndighetskjeden) Saken oppstår etter søknad fra en part, person som etter avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder

4 Fullmektig § 12 En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen Fullmakt (taushetsplikt) Foresatte (som regel)

5 Dokumentasjon Forvaltningslovens saksbehandling skal være skriftlig (god forvaltningskikk) Sikre etterprøvbarhet. Saksopplysning. Hva er relevant informasjon ?

6 Klageinstans Enkeltvedtak kan påklages av en part
Som andre vedtak. Forvaltningsloven gjelder – varsel, veiledning, saksopplysninger, dokumentinnsyn, tidsramme, forvaltningsmelding, fullmakter etc

7 KLAGEBEHANDLING Klager i forhold til inntak vg1 – sendes Opplæringsavdelingen ved Inntak og formidlingsseksjonen. Vi forbereder saken og oversender klagen til Fylkesmannen i Østfold. Klager i forhold til inntak vg2- vg3 – sendes Fylkesutvalget.

8 Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram vg1
Individuell vurdering vg1 Individuell vurdering vg2 Søknadens innhold Hvem skal søke når? Viktige punkter 4-5 år i vgo Minoritetsspråklige søkere Klagebehandling Ofte stilte spørsmål

9 Sum 352 140 106 Skole Søkere 1. feb Overført ordinært
Inntatte pr. skolestart Særskilt prioritert utd. program Særskilt prioritert utd. § 6-20 Individuell vurdering § 6-17 (søkt særskilt) Kirkeparken 19 7 5 Malakoff 28 10 9 Mysen 47 25 8 14 St. Olav 16 6 Greåker 17 3 Halden 53 18 Borg 30 12 11 Frederik II Kalnes 44 Glemmen 56 Askim 24 Sum 352 140 106

10 Brev fra Udir 4.1.11. ”Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning”
1. Innledning ”Søkere …… skal tas inn enten gjennom det ordinære inntaket eller gjennom inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram” 2.1. Ordinært inntak til vgo ” Søkere med rett til spesialundervisning .. skal til vanlig tas inn gjennom det ordinære inntaket

11 Særskilt prioritert utdanningsprogram vg1
Rundskriv Udir Rett til inntak til videregående opplæring…… Særskilt prioritert utdanningsprogram er forbeholdt de med særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram. § 6-20 Må sees i sammenheng med § 6-19: sakkyndig vurdering

12 Søknader som ikke fyller vilkårene overføres til ordinær søknadsbehandling.
Søkere som fyller vilkårene har rett til inntak til ett bestemt utdanningsprogram. Det innebærer at søkeren bare kan mestre ett utdanningsprogram. (rundskriv )

13 Udir – 4 – 2009 Rundskriv 3.2 ”Fylkeskommunen kan ikke ta inn flere søkere enn de som oppfyller de strenge vilkårene. Det vil være i strid med § 6-13 hvor karakterene danner grunnlaget.”

14 F§6-20 Opplæringsloven § Vilkår for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 Vilkår for inntak til eit særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er at søkjaren har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1. Søkjaren må dessutan ha behov for spesialundervisning på grunn av ein eller fleire av desse vanskane:

15 F§6-20 Opplæringsloven a) sansedefektar og motoriske defektar
b) store lærevanskar c) emosjonelle eller sosiale problem d) store samansette funksjonshemmingar e) andre funksjonshemmingar.       

16 Søkjaren har rett til inntak til det særskilt prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 dersom han eller ho har valt på grunnlag av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. PP-tjenesten for grunnskolen/PPTvgo

17 Hva innebærer inntak etter § 6-20 for eleven/skolen?
Det skal gjøres enkeltvedtak om spesialundervisning Eleven kan ikke bytte til annet utdanningsprogram, skulle det være årsaker til at et bytte må gjøres skal PPTvgo og inntaket involveres i prosessen.

18 Individuell vurdering vg1 F§6-17
Søkere som ikke har sammenlignbart karaktergrunnlag skal vurderes individuelt. Dette kan gjelde: Som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen. Søkere med utenlandsk skolegang tilsvarende norsk grunnskole der karaktergrunnlaget ikke er sammenlignbart.

19 Individuell vurdering vg1 F§6-17
§ Søkjar utan bokstav- eller talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag For søkjarar som har gått på godkjende 10-årige grunnskolar og har vitnemål utan bokstav- eller talkarakterar, må ein på grunnlag av fråsegn frå desse grunnskolane rangere søkjarane etter pårekna føresetnader for vidaregåande opplæring. Søkjarar som ikkje har samanliknbart karaktergrunnlag slik at dei kan bli vurderte etter denne føresegna eller føresegnene elles i § 6-14 til § 6-16, skal vurderast individuelt.

20 Individuell vurdering til vg2 og vg3
Dersom eleven har vedtak om spesialundervisning fra vg1 og mangler 1 eller flere karakterer kan han/hun tas inn etter en individuell vurdering. § 6-24. Helhetlig vurdering – Ikke automatisk inntak på 1.ønske i viften. Tas inn på et vg2/vg3 som bygger på det vg1/vg2 som er gjennomført.

21 Brev fra Udir ”Inntak til vg2/vg3 for elever med spesialundervisning”
”Dersom en elev som er inntatt på vg1 har behov for spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter i ett eller flere fag, skal denne tas inn på trinn 2 (og senere trinn 3) på grunnlag av individuell vurdering” ”Denne individuelle vurderingen skal være en helhetsvurdering”

22 Individuell vurdering til vg2 og vg3
§ Inntak av søkjarar med behov for spesialundervisning Søkjarar som har behov for spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast inn på eit programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 eller 2 søkjaren har gjennomgått.

23 Søknaden må inneholde:
Pedagogisk rapport/uttalelse fra skolen. Eventuelt andre uttalelser som f.eks: legeattest, bekreftelse, og annen dokumentasjon som er relevant for søknaden.

24 Søknaden må inneholde forts.
Dokumentasjon skal være av nyere dato. Forutsetninger og muligheter. Tidligere hjelpetiltak. Utviklingsmuligheter. Plan for videregående opplæring .

25 Side med skjemaer på Utdanningsportalen

26 Hvem skal søke når? 1.februar
Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram vg1 Søkere – individuell vurdering vg1 Søkere – individuell vurdering på vg2 og vg3 Søkere til 4. og 5. året Søkere til innføringsklasser for minoritetsspråklige

27 Forts. hvem skal søke når
1. mars Ordinære søkere Ved inntak er eleven tatt inn som heltidselev jf. § 6-2, andre ledd, Forskrift til Opplæringsloven. Alle har rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram.

28 Viktige punkter I tillegg til søknad på internett (webskjema) sendes 3 eksemplar av særskiltskjema med dokumentasjon til Opplæringsavdelingen, Inntak- og formidlingsseksjonen. Det skal sendes 1 eksemplar av søknaden til den skolen eleven sogner til. Internettsøknad og særskiltskjema må stemme overens. Søker må skrive under søknaden.

29 Forts. viktige punkter Alle søkere må sette opp 3 ulike ønsker om utdanningsprogram. Elevene styres mot nærmeste skole, evt. dokumentere behov for annen skoleplassering. Elev må skrive under på begrunnelsen Legg ved siste terminkarakterer.

30 Forts, viktige punkter Søker må skrive under på søknad
Alle vedlegg må følge søknaden 1. febr – unngå ettersendinger Søknad med manglende dokumentasjon vil bli returnert Vedtak om inntak sendes søkerne 8.mai 2012

31 4-5 år i videregående skole
Det er ikke slik at alle har rett til 5 år i videregående skole. Hvem har rett til 4 eller 5 skoleår? jf. § 3-1 femte ledd, Opplæringsloven. Det er PPTvgo som skriver sakkyndig vurdering i forhold til 4 eller 5 år i videregående skole.

32 Rundskriv Udir 4 - 2009 4. Vilkår for utvidet rett
Eleven har rett til spesialundervisning Sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for opplæring utover 3 år. Behovet skal vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt for den enkelte elev. Eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring for å nå opplæringsmålene.

33 Forskrift til Opplæringslova § 3-1, femte ledd
Forskrift til Opplæringslova § 3-1, femte ledd. Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har.

34 Forskrift til Opplæringslova § 3-1, femte ledd.
Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12.

35 Minoritetsspråklige elever
Søkere til Innføringsklassen skal søke 1. februar Jf. § 6-9, Forskrift til Opplæringsloven, Kan mindreårige asylsøkerer få skoletilbud i påvente av oppholdstillatelse. Jf. § 6-10, Forskrift til Opplæringsloven, Vilkår for inntak til videregående trinn 1.

36 § 6-10. Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1
Vilkår for inntak til utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er vitnemål eller stadfesting på at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra: a) har gjennomgått norsk grunnskole b) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole c) er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd d) har tilsvarande realkompetanse, jf. § 6-27.

37 Ofte stilte spørsmål Bytte av utdanningsprogram etter at VEDTAK er gjort – NEI – Om det allikevel gjøres må det sendes ny søknad med underskrift av søker og i samarbeid med PPTvgo. Inntak og formidlingsseksjonen skal være med i prosessen og det skal gjøres nytt vedtak om inntak når bytte av utdanningsprogram er gjennomført. Gjelder for 1.februarsøkerne.

38 Ofte stilte spørsmål Utforming av søknad- skolens uttalelse
Søknadspapirer som skolen har, men elev er på annen skole- søknaden skal makuleres. Foresatte og elev vil søke særskilt- skolen mener at eleven ikke fyller kriteriene. Vi minner om at det er eleven som søker ikke skolen/rådgiveren…..

39 Ofte stilte sprøsmål Tilbakemelding til grunnskolen når eleven blir overført ordinært inntak- Gå inn på vigo.skole All dokumentasjon man har på elever som søker innføringsklassen, er som regel nyttig informasjon, men det er ikke norskferdigheter som ligger til grunn for om eleven får tilbud eller ikke.

40 Kontaktpersoner Grete Irene Olsen - 69117230 greols2@ostfoldfk.no
Anita Johansen –

41 Lykke til med søknadene


Laste ned ppt "Velkommen til rådgiversamling ! 6.januar 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google