Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer ved å planlegge for et klima i endring – hvordan få til koordinering og kunnskapsoversettelse? Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer ved å planlegge for et klima i endring – hvordan få til koordinering og kunnskapsoversettelse? Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer ved å planlegge for et klima i endring – hvordan få til koordinering og kunnskapsoversettelse? Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by- og regionforskning

2 Struktur Økte utfordringer av et klima i endring –Forankringsutfordringen –Oversettelsesutfordringen –Samordnings(koordinerings)utfordringen Utfordringene i dagens arealplanlegging Kan lærende nettverk øke lokal tilpasningskapasitet? Struktur

3 Økt naturfare Klimaendringer i Norge= mer vann og ekstremnedbør Økt risiko (sannsynlighet x konsekvens) for ekstremhendelser og naturskade Økt fokus på skader fra overvann, sørpeskred, flomskred (små vassdrag) og kvikkleireskred og stormflo Et klima i endring bidrar til økte utfordringer

4 Forankringsutfordringen –Institusjonell forankring og ansvarsplassering Fremdeles en del uavklart: overvannshåndtering… Hvilket forvaltningsnivå, hvilken sektormyndighet? Hvilket plannivå? Tydeligere krav til ulike plannivåer –Politisk forankring lokalt Oversettelsesutfordringen –Fra naturvitenskapelig kunnskap om klimaendringer til kunnskap om samfunnets respons –Fra globale og nasjonale forventede effekter – til nedskalerte effekter og implikasjoner for lokal planlegging og politikk –Fra kunnskap til handling (hva utløser politisk engasjement)? Samordningsutfordringen –På tvers av sektorer innad i kommunen (tverrsektorielt samarbeid): særlig mellom VAV og Plan –På tvers av forvaltningsnivåer –Mellom offentlig og privat sektor Utfordringer generelt

5 Utfordringene i arealplanlegging MANGLENDE BEVISSTHET: Få tematiserer naturfare forårsaket av ekstremvær og klimaendringer i planer MANGLENDE KUNNSKAPSGRUNNLAG Naturfare ofte dårlig analysert Kunnskapsfragmentering Konsulenter som kunnskapsprodusenter Manglende institusjonell hukommelse MANGLENDE LOKAL KOMPETANSE OG KAPASITET –ROS-analyser –Bestillerkompetanse FÅ STILLER KLIMATILPASNINGSKRAV TIL INNSENDTE REG.PLANER Ivareta naturlige flomveier (1 av 4) Utrede overvannsdisponering i utbyggingsområdet (1 av 4) Bruk av bestemmelser/retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å stimulere innføring av lokal overvannshåndtering (12%) (Fra Grovens survey til VAV-ansvarlige, 2014) Utfordringer i dagens arealplanlegging

6 The circle of risk management (Poser &Dransch 2010)

7 Betydningen av “boundary organisations” –som legger til rette for “negotiations between science assessments and decision-making and in the context of regional and local adaptation» (Corfee-Morlot mfl 2011:182). Eksempler på identifiserte lærende nettverk for lokal klimatilpasning: –Fremtidens byer –Norsk vann –Forskningsprosjekt: EU-prosjekt, Interreg-prosjekt –Klimaprosjekt Troms (pilot) Lærende nettverk – kan de øke lokal tilpasningskapasitet?

8 Hvordan kan lærende nettverk bidra?

9 KLIMAPROSJEKT TROMS Et 2-årig samarbeidsprosjekt med deltakere fra tre forvaltningsnivåer + forskning (2012-2014) DSB (finansiør) NVE Met. FM Troms (projektleder) FK Troms 2 (4) casekommuner: Tromsø og Lyngen Klimatilpasning i et samfunnssikkerhetsperspektiv KLIMAPROSJEKT TROMS

10 Målsetninger Bidra til økt kunnskap og ivaretakelse av effektene av klimaendringene i regional og kommunal planlegging Bedre kommunenes bestillerkompetanse knyttet til skredfarekartlegging Pilotprosjekt for Klimaservicesenteret (KSS) Gjennom å: Kartlegge dagens og fremtidens klimautfordringer i Troms (Klimaprofil Troms) Kartlegge tilgjengelige klimaprojeksjoner og hva man trenger mer kunnskap om – på hvilket plannivå Tilrettelegge klimadata/kart/informasjon som kommunene kan benytte i planleggingen Samordne nasjonale føringer i en «Klimahjelper» Målsetninger

11 Klimahjelperen Et verktøy for å bistå kommunene gjennom å: Samordne nasjonale føringer: –Hvilket lovgrunnlag, forskrifter, nasjonale føringer og veiledere må man forholde seg til? –Koblinger plan- og bygningsloven og Sivilbeskyttelsesloven Hvorfor og hvordan? –Konkrete eksempler Konkrete anbefalinger for ivaretakelse av hvert enkelt tema: –Havnivåstigning/stormflo –Skred –Flom –Overvann Ikke en veileder, men et verktøy for kommunene Klimahjelperen

12 Bidra til å ivareta klimaendringshensyn i kommunal planlegging

13 Utvikler «Oversettelses- verktøy» sammen: -Klimahjelper: samordner og fortolker av nasjonale krav -Klimaprofil Troms -Bestillerskjema -Faktaark for skredvifter Nasj mynd + forskere : om kommunal planleggingshverdag Kommunene: om klimaendringer + tilpasning Alle deltakere (kom, FK, FM NVE, DSB, Met) opplever at man utvikler større forståelse for hverandre + oversettelse I egen organisasjon

14 For - kommunal arealplanlegging er lokalpolitikk! Hvordan bevisstgjøre, forankre og forplikte? Hvordan få kommunale sektorer til å jobbe sammen, og sørge for best mulig kunnskapsgrunnlag, faglige vurderinger og anbefalinger – for en klimarobust, demokratisk styrt arealutvikling?

15

16 For - kommunal arealplanlegging er lokalpolitikk! Hvordan bevisstgjøre, forankre og forplikte? Hvordan få kommunale sektorer til å jobbe sammen, og sørge for best mulig kunnskapsgrunnlag, faglige vurderinger og anbefalinger – for en klimarobust, demokratisk styrt arealutvikling? Et demokratisk valg hvor stor risiko vi som lokalsamfunn aksepterer Takk for meg!


Laste ned ppt "Utfordringer ved å planlegge for et klima i endring – hvordan få til koordinering og kunnskapsoversettelse? Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google