Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat
Program for økt sikkerhet mot leirskred Risikoklassifiserte faresoner Levanger kommune

2 Utløsning av Rissaskredet
Rissa skredet ble utløst av flytting av masser i forbindelse med utvidelse av låven på gården nede ved vannet. Ingen kunne forestille seg at denne ekstra vekten som ble lagt ned mot vannet skulle utløse en 1,5 km lang skredgrop. Rissa skredet demonstrer viktigheten av å ha kontroll på stabiliteten for hele faresonen. Hvis det grønne arealet er en reguleringsplan, hjelper det lite med lokal undersøkelse av grunnforholdene innen det regulerte området. Stabiliteten for hele faresonen må dokumenteres. Rutiner for dette innarbeides i forbindelse med revisjon av våre retningslinjer om sikker arealbruk. Når våre retningslinjer er revidert og tatt i bruk i 2006, ville Kråkstadmarka boligområde blitt avdekket som fareområde gjennom krav som stilles i forbindelse med kommune- og reguleringsplan.

3 Enkelt tiltak: 50 m3 for gjødseltank

4 Program for økt sikkerhet mot leirskred - produkter
Faregrads-, konsekvens- og risikoart Kommunevise rapporter Veileder for arealplanlegging og byggesak i områder med potensiell fare for kvikkleireskred(utarbeides av NGI) Reviderte NVE-retningslinjer ”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” Grunnlag for revisjon T5/97 Bransjeveileder: Geotekniske undersøkelser, skredfarevurdering og prosjektering i områder med potensiell skredfare. Web/WMS løsninger (internett) Verktøy for prioritering av bistand til sikringstiltak

5 NGU: Kvartær-geologisk grunnlag NGI: Kartlegging av faresoner = Grunnlaget for mulig risiko for skred > 10 mål Obs! < 10 mål Avgrensningene for å kunne gjennomføre det landsdekkende kartleggingsprogrammet og å fokusere på store skredhendelser, gjorde at minstestørrelse ble satt til 10 dekar. Men igjen: Områder under 10 dekar vil være kommunen sitt ansvar å kartlegge gjennom arealplanbehandlingen i kommunen

6 Kartlegging Kvikkleire-skred: Topografiske kriterier + Grunnundersøkeler
Obs!: Massedeponi Grøfting Anleggsarbeid De topografiske kriteriene som ble valgt i forbindelse med den landsdekkende er 10 meter høydeforskjeller eller terrenghelning 1:15. OBS for menneskelige inngrep som utfyllinger, grøfting og annet arbeid i grunnen som påvirker stabiliteten i negativ retning. Kommunen må etablere rutiner som fanger opp tiltak som kan redusere stabiliteten og utløse skred

7 Faregradskart Viktigste kart for planlegging av arealbruk i kommunen
FM/NVE innsigelsesgrunnlag OBS: Områder ikke inkludert i faresone Marin grense! Revisjon av NVEs retningslinjer Beredskapsplanlegging og øvelser sammen med risikokartet Det er faregradskartet og risikokartet som vektlegges i presentasjonen. Faregradskartet legges til grunn ved arealplanarbeidet. Foreligger ikke utfyllende dokumentasjon om stabilitetsforholdene (tilfredsstillende stabilitet og tiltak som vil gi tilfredsstillende stabilitet) legges faregraden til grunn når NVE og FM vurderer om planen/byggesaken er tilstrekkelig utredet. NVE og FM kan fremme innsigelse om ikke stabiliteten er tilstrekkelig utredet.

8 Risikokartet Grunnlag for NVEs bistand til prioritering av sikringstiltak Grunnlag for videreprioritering av nødvendige grunn-undersøkelser Beredskapsplanlegging og øvelser sammen med faregradskartet Risikokartet viser hvilken av de 5 risikoklassene sonene havner i på bakgrunn av vurderingen av faregrad (sannsynlighet) og konsekvens. NVE ønsker på bakgrunn av resultatene fra risikoklassifiseringen å gjennomføre et program med supplerende undersøkelser i samarbeid med kommunen. Soner i risikoklasse gis en individuell vurdering, der faregraden også teller.

9 Faresone og mulige initialskred

10 Program for økt sikkerhet mot leirskred - Resultater
Alle faresoner risikoklassifisert De nye temakart legges til grunn i behandling av arealplaner og byggesaker i kommunene Kommunene stiller riktigere krav til dokumentasjon om sikker byggegrunn Nye omforente krav til geotekniske undersøkelser sikrer riktigere vurderinger av skredfare Holdningsskapende arbeid i den geotekniske bransjen Økt kunnskap om sikker byggegrunn Økt kunnskap om erosjons- og stabilitetssikring av ustabile områder langs vassdrag

11 Plannivåene – utredning
Kommuneplan: Kan det være fare for flom eller skred Reguleringsplan: Er det fare for flom eller skred skred Byggeplan: Har området tilstrekkelig sikkerhet mot flom eller skred


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google