Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagkoordinator Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Verksted 4 Klimatilpasning 9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagkoordinator Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Verksted 4 Klimatilpasning 9."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagkoordinator Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Verksted 4 Klimatilpasning 9 mars 2009 Klimatilpasning -Byenes handlingsprogram

2 Hva er klimatilpasning :Den evnen et system har til å tilpasse seg klimaendringer (inkl.klimavariasjoner og ekstremer) for å begrense potensielle skader, dra fordeler av mulighetene, eller håndtere konsekvensene. (IPCC, 2007)

3 FNs klimapanel og Norges mål : FNs klimapanel konkluderte i sin fjerde hovedrapport at menneskeskapte klimagassutslipp er hovedårsaken til den globale oppvarmingen de siste 50 år. :Den globale gjennomsnittstemperaturen på jorden kan øke med mellom 2 til 6 grader fram mot år 2100 avhengig av hvor stort klimagassutslippet blir. :Temperaturen vil øke uansett hva vi gjør de neste 30 til 50 årene. :EU og Norges mål er at den globale temperaturøkningen ikke skal overstige 2 grader.

4 Temperatur Havnivå Snø på den nordlige halvkule IPCC, 2007 Direkte observasjoner: :Det pågår en oppvarming av hele klimasystemet :Hav og luft varmes opp :Havnivået stiger :Havets evne til å ta opp CO2 avtar :Snø og is smelter

5 Hva skal vi tilpasse oss til?

6 Treghet i klimasystemet

7 Hvordan skal vi møte klimaendringene? :Det viktigste tiltaket er utslippsreduksjoner :MEN, klimaendringene er i gang og berører alle :Samfunnet må tilpasse seg både gradvise endringer og ekstreme hendelser

8 Klimaendringer i Norge :Havet stiger (40-80 cm mot år 2100) :Økt temperatur (2,5-3,5 grader) :Mer nedbør (5-20%) og kraftigere nedbør :Mulig kraftigere vind (usikker parameter) :Snø og is smelter :Varmere og surere hav :Hendelser vs. langsiktige og gradvise konsekvenser :Uforutsigbarhet - lokalitet, frekvens og intensitet endres :Store geografiske variasjoner

9 Hvem har ansvaret for tilpasning? :De enkelte sektorer og forvaltningsnivå har ansvaret for å redusere konsekvenser av klimaendringer innen eget forvaltnings- og ansvarsområde : Kartlegge klimasårbarhet : Planlegge for å møte klimaendringer : Iverksette og gjennomføre tiltak :Ansvaret er uendret – tilpasning er en integrert del av samfunnsplanleggingen

10 Kommunene viktige i tilpasningsarbeidet :Arealplanlegging :Planlegging og forvaltning av kommunal infrastruktur :Kommunale bygg :Byggesaksforvaltning :Næringspolitikk :Helse og omsorg :Biologisk mangfold :Beredskap

11 Et lite tilbakeblikk Fra MDs tilbakemelding p å ø nsket om å delta i Framtidens byer forventninger til byene i brev i april 2008 : ”Få kommuner har utarbeidet handlingsplan for klimatilpasning. Utfordringen er å få flere av byene til å kartlegge kommunenes områder som er ekstra sårbare for klimaendringer, hvilke konsekvenser det har og hvordan hensynene til klimaendringene kan innarbeides i kommunens samfunns- og arealplanlegging. : ”Som nevnt i miljø- og utviklingsministerens invitasjon av 5. Februar 2008, ønsker staten i første rekke å utvikle et nærmere samarbeid med de byene som vil gripe fatt i klima- og miljøutfordringene på en grunnleggende ny måte.” Framtidens byer – tilbakemelding på ønsket om å delta i utviklingsarbeidet, MDs brev til byene våren 2008

12 Fagnettverk klimatilpasning : Vi vil vektlegge kartlegging av områder utsatt for flom, vind, havnivåstigning, jordras/utglidninger, mv. som følge av et endret klima. : Vi vil kartlegge samfunnsområder særlig utsatt for helsemessige konsekvenser av klimaendringer, bl.a vannforsyning, avløpsforhold og badevannskvalitet. : Vi vil innarbeide risikosoner i kommunale arealplaner for å kunne forebygge mot skader på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, sikre en god arealutvikling og trygg lokalisering av ny bebyggelse og infrastruktur : Vi vil legge til rette for arealbruk og løsninger som kan redusere sårbarheten for og virkningene av perioder med ekstrem-vær, som for eksempel sterk vind eller store nedbørsmengder. » Intensjonsavtalen 17 juni 2008

13 Status klimatilpasningsarbeidet våren 2008 - søknadstidspunktet : Hovedinntrykk - tilpasningsarbeidet i kommunene var kommet kort. Noen av kommunene omtalte ikke klimatilpasning i søknaden. : Mange kommuner hadde ROS analyser, klima og energiplaner, flomsonekart, kvikkleirekart, stiller minimumskrav til byggehøyder langs sjø, noen arbeider med GIS analyser, andre deltar i forskningsprogram om klimatilpasning : Behov for kunnskap. Stor usikkerhet om hva det skal tilpasses til.

14 Handlingsprogram mars 2009 : Arbeidet med klimatilpasning er i gang i alle byene. : Ulike tilnærminger, både planlegging, kartlegging og tekniske tiltak. : Mange av tiltakene er hendelsesbaserte. Stort fokus på forebygge mot flom og skred, gjennom tiltak som overvannshåndtering, avløpsløsninger osv. : De fleste etterlyser lokalkunnskap om klimaendringer : og gode metoder og verktøy for å kartlegge sårbarhet

15 Tiltakene : Kunnskapsoppbygging, analysere egen sårbarhet, kartlegge/oppdatere flomkart, skredkart, utbedre ROS, : Forebygging, føre var : Beredskap : Vann og avløp : Drikkevann : Biologisk mangfold : Helse : Landbruk : infrastruktur

16 Skien og Porsgrunn kommuner skaffet seg en rask oversikt over tiltak i egne kommuner Mål: Skaffe oversikt over pågående prosjekter og tiltak, samt foreslå nye. Spurte de ulike sektorene hvordan klimaendringene påvirker sektorens ansvarsområder, foreslå nye tiltak Integrere klimatilpasning i eksisterende planer.

17 Eksempel fra Oslo kommune

18

19 NORADAPT : Gjennomføre sårbarhets og tilpasningsanalyser for å kartlegge hvor kommunene er sårbare for klimaendringer for så å vurdere nærmere hvor det er behov for tiltak og hvilke tiltak som skal gjennomføres. : Bergen, Stavanger og Fredrikstad deltar i forskningsprosjektet

20 Havnivåstigning : De fleste av byene etterlyser konkrete anbefalinger når det gjelder havnivåstigning : Bergen og Trondheim deltar i forskningsprosjekt

21 Virkemidler : Integrere arbeidet i eksisterende aktivitet : Plan- og bygningsloven - arealplanlegging – stille krav i kommuneplan og reguleringsplaner : Risiko og sårbarhet ROS analyser : Bruk av GIS analyser og 3D :

22 Revisjon og videreutvikling : Visjoner og mål for Framtidens byer. Hvordan ser framtidens by ut. : Langsiktighet i planleggingen. : Helhet og bredde i temaer? : Mer forpliktende plan? : Hvem er de viktigste samarbeidspartene? : Ambisjonsnivå, nye tilnærminger og løsninger,alternative løsninger

23 Forventninger til staten : Feie for egen dør : Fremskaffe kunnskap - i nitiere forskning der det avdekkes mangler :Informere og veilede :Ulike forslag: :Behov for statlige retningslinjer :Regionale forskrifter og standarder :Etablere klimatilpasningsfond :Endre lov og støtteordninger ved behov

24 Byenes felles behov? : Behov for kartlegginger – konkrete tall :Hvordan vil klimaendringene slå ut i min kommune? :Etterlyser nedskalerte klimamodeller :Etterlyser metoder for systematisk tilnærming :Etterlyser klare retningslinjer fra staten

25 Hva er det viktig å diskutere på denne samlingen? : Hvordan få mer kunnskap om effekter og konsekvenser av klimaendringer lokalt? : Hva må til for å få gjennomført tiltakene i handlingsprogrammene? : Hvilke aktører er det viktig å ha med i samarbeidet for å nå mål i FB?

26 Hvem må vi samarbeide med for å nå målene i FB : samarbeid på tvers av kommunene, nabokommuner, regionale myndigheter, andre offentlige etater (DN, SFT, RA, KS, NVE, BE?) : samarbeid med næringsliv, frivillig og andre sentrale aktører for å nå målene med Framtidens byer. : Klimatilpasning inn i temaene areal og transport, energi, avfall og forbruk : :.

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Fagkoordinator Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Verksted 4 Klimatilpasning 9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google