Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel
Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov
Implementere Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser The evidence based practice cycle. Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasertkunnskap

3 Oversiktsartikler Tradisjonelle fortellende oversikter
Systematiske oversikter (systematic reviews) Meta-analyser

4 Oversikt vs. systematisk oversikt
Oxman 1990 Stuart 1995 Glenton 1990 Hansen 1999 Oversikt Hagen 1989 Hjort 1985 Reinar 2001 Bjørndal 2001 Ekeland 1980 Jamtvedt 2000 Gimse 1998

5 Ulike oversiktsartikler
Reviews Systematic reviews Meta-analysis Done best as an OHP that you draw on: or as three separate slides, one on top of the other Point to the definitions in the Glossary a review: any attempt to synthesise the results and conclusions of two or more publications on a given topic a systematic review: a review that strives comprehensively to identify and synthesise all the literature on a topic THE UNIT OF ANALYSIS IS THE STUDY meta-analysis: a statistical technique for assembling the results of several studies in a review into a single numerical estimate Implications lots of reviews that are not systematic - OK so long as the reader is aware. “The informed consumer” m/a that is not o/v is pernicious o/v that is not m/a may be useful Could include comparison of cumulative and normal meta-anlalysis from BMJ 1994 series

6 Hjelper sengeleie? A systematic review of trials*
10 trials of bed rest after spinal puncture no change in headache with bed rest Increase in back pain Protocols in UK neurology units - 80% still recommend bed rest after LP Serpell M, BMJ 1998;316:1709–10 *Allen, Glasziou, Del Mar. Lancet, 1999

7 Bed-rest leads to non-significant increase in preterm delivery

8 Noen definisjoner Review Systematisk oversikt (systematic review)
Et arbeid som sammenfatter resultater fra to eller flere publikasjoner på et gitt emne Systematisk oversikt (systematic review) En oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og eksplisitt framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne Randomisert kontrollert undersøkelse (RCT) Et studiedesign der deltakerne er randomisert (tilfeldig fordelt) til tiltak- og kontrollgruppe Meta-analyse En statistisk metode som kombinerer resultatene av to eller flere empiriske studier

9 Systematiske oversikter er nyttige fordi Systematiske oversikter er nyttige fordi:
”summerer” noe av litteraturflommen kan generere ny kunnskap klargjør hva vi vet og ikke vet avdekker kunnskapshull - vise vei for videre forskning (Làbbeet al. 1987, Haselkorn et al. 1994, Cochrane Colloboration Handbook, 1996)

10 Hovedpunketr i kritisk vurdering
Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene overføres til min praksis?

11 Hva kjennetegner en systematisk oversikt?
Klar tittel og formål Omfattende referert søkestrategi Klare kriterier for inklusjon og eksklusjon Vurdering av kvalitet på inkluderte studier Protokollføring av karakteristiske trekk for hvert av de inkluderte studiene Sammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (kvalitativ eller meta-analyse) (Cochrane Colloboration Handbook 1996)

12 KAN VI STOLE PÅ RESULTATENE?

13 Er hensikten / spørsmålet i oversikten presist formulert?

14 . Er kriteriene for inklusjon av primærstudier fornuftige/klare?
design utvalg tiltak utfallsmål

15 . Er det sannsynlig at forfatterne har ”fått med seg” de rette studiene?
databaser tidsrom “grey literature” referanselister ressurspersoner

16 . Har man vurdert metodisk kvalitet til de inkluderte studiene?
kriterier? flere personer? innhentet manglende informasjon?

17 . Dersom det er foretatt en meta-analyse (statistisk sammenstilling av funn fra inkluderte studier), - var dette fornuftig / forsvarlig? Var studiene like nok (homogene)?

18 Dersom det er gjennomført en kvalitativ/beskrivende oppsummering; - har forfatterne begrunnet dette valget?

19 HVA FORTELLER RESULTATENE?

20 Ulike måter å sammenfatte resultater i en SR
Deskriptiv oppsummering Vote counting Ulike måter å standardisere resultater, evt med visualisering Meta-analyse

21 Hva forteller resultatene?
Hvor stor er effekten (estimatet)? Hvor presist er estimatet ?

22 Ulike mål for effekt : Ratio/andel/% Mean/median Differanse NNT
This index can either be a quotient (dividing the incidence in one with the other) called the ratio - or by substracting the on by the other - incidence in one group minus inc ... is a difference - risk difference or risk reduction (attributable risk). Risiko er det samme som sammenheng eller styrke av sammenheng!

23 Meta-analyse (Relative Risk)
2 more than 1 0.5 less than 1 1

24 Konfidensintervall (CI)
Et 95% konfidensinterval er et intervall der vi kan være rimelig (dvs 95%) sikre på at den sanne verdi ligger CI shows the precision of the estimate of the ass between the exposure and the outcome - the narrower , the more precise The CI shows the interval within we can be 95% sure that the true value of lies

25 Standardised Mean Difference
2 more than 0 - 2 less than 0

26 Absolutt risikoreduksjon (ARR)
Differansen mellom risikoen for et utfall i intervensjonsgruppen og risikoen i kontrollgruppen Hvis risikone for et utfall i inrevensjonsgr er 6,5% og 10% i kontrollgruppen er er riskoreduksjonen som en konsekvens av intervensjonen lik 3,5% - vi kan kalle det behandlingsgevinsten

27 Number needed to treat - NNT
Det inverse av av ARR 1 ARR

28 Er konklusjonene i tråd med resultatene?

29 KAN RESULTATENE VÆRE TIL HJELP I PRAKSIS?

30 Kan resultatene overføres til min praksis?
Er poulasjonen lik? Er tiltaket overførbart?

31 Hva kjennetegner en systematisk oversikt?
Klar tittel og formål Omfattende referert søkestrategi Klare kriterier for inklusjon og eksklusjon Vurdering av kvalitet på inkluderte studier Protokollføring av karakteristiske trekk for hvert av de inkluderte studiene Sammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (kvalitativ eller meta-analyse) (Cochrane Colloboration Handbook 1996)

32 Sjekkliste for å kritisk vurdere en oversikt


Laste ned ppt "Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google