Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

3 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser Implementere

4 Oversiktsartikler lTradisjonelle fortellende oversikter lSystematiske oversikter (systematic reviews) lMeta-analyser

5 Oversikt vs. systematisk oversikt Hagen 1989 Hansen 1999 Glenton 1990 Jamtvedt 2000 Reinar 2001 Ekeland 1980 Stuart 1995 Oxman 1990 Bjørndal 2001 Hjort 1985 Gimse 1998

6 Reviews Meta-analysis Systematic reviews Ulike oversiktsartikler

7 Hjelper sengeleie? A systematic review of trials* *Allen, Glasziou, Del Mar. Lancet, 1999 10 trials of bed rest after spinal puncture –no change in headache with bed rest –Increase in back pain Protocols in UK neurology units - 80% still recommend bed rest after LP Serpell M, BMJ 1998;316:1709–10

8 Bed-rest leads to non-significant increase in preterm delivery

9 Noen definisjoner Review –Et arbeid som sammenfatter resultater fra to eller flere publikasjoner på et gitt emne Systematisk oversikt (systematic review) –En oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og eksplisitt framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne Randomisert kontrollert undersøkelse (RCT) –Et studiedesign der deltakerne er randomisert (tilfeldig fordelt) til tiltak- og kontrollgruppe Meta-analyse –En statistisk metode som kombinerer resultatene av to eller flere empiriske studier

10 Systematiske oversikter er nyttige fordi Systematiske oversikter er nyttige fordi: l”summerer” noe av litteraturflommen lkan generere ny kunnskap lklargjør hva vi vet og ikke vet lavdekker kunnskapshull - vise vei for videre forskning (Làbbeet al. 1987, Haselkorn et al. 1994, Cochrane Colloboration Handbook, 1996)

11 Hovedpunketr i kritisk vurdering Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene overføres til min praksis?

12 Hva kjennetegner en systematisk oversikt? lKlar tittel og formål lOmfattende referert søkestrategi lKlare kriterier for inklusjon og eksklusjon lVurdering av kvalitet på inkluderte studier lProtokollføring av karakteristiske trekk for hvert av de inkluderte studiene lSammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (kvalitativ eller meta-analyse) (Cochrane Colloboration Handbook 1996)

13 KAN VI STOLE PÅ RESULTATENE?

14 Er hensikten / spørsmålet i oversikten presist formulert?

15 . Er kriteriene for inklusjon av primærstudier fornuftige/klare? design utvalg tiltak utfallsmål

16 . Er det sannsynlig at forfatterne har ”fått med seg” de rette studiene? databaser tidsrom “grey literature” referanselister ressurspersoner

17 . Har man vurdert metodisk kvalitet til de inkluderte studiene? kriterier? flere personer? innhentet manglende informasjon?

18 . Dersom det er foretatt en meta- analyse (statistisk sammenstilling av funn fra inkluderte studier), - var dette fornuftig / forsvarlig? Var studiene like nok (homogene)?

19 Dersom det er gjennomført en kvalitativ/beskrivende oppsummering; - har forfatterne begrunnet dette valget?

20 HVA FORTELLER RESULTATENE?

21 Ulike måter å sammenfatte resultater i en SR Deskriptiv oppsummering Vote counting Ulike måter å standardisere resultater, evt med visualisering Meta-analyse

22 Hva forteller resultatene? Hvor stor er effekten (estimatet)? Hvor presist er estimatet ?

23 Ulike mål for effekt : Ratio/andel/% Mean/median Differanse NNT

24 2 more than 1 0.5 less than 1 1 Meta-analyse (Relative Risk)

25 Konfidensintervall (CI) Et 95% konfidensinterval er et intervall der vi kan være rimelig (dvs 95%) sikre på at den sanne verdi ligger

26 2 more than 0 - 2 less than 0 0 Standardised Mean Difference

27 Absolutt risikoreduksjon (ARR) Differansen mellom risikoen for et utfall i intervensjonsgruppen og risikoen i kontrollgruppen

28 Number needed to treat - NNT Det inverse av av ARR 1 ARR

29 Er konklusjonene i tråd med resultatene?

30 KAN RESULTATENE VÆRE TIL HJELP I PRAKSIS?

31 Kan resultatene overføres til min praksis? Er poulasjonen lik? Er tiltaket overførbart?

32 Hva kjennetegner en systematisk oversikt? lKlar tittel og formål lOmfattende referert søkestrategi lKlare kriterier for inklusjon og eksklusjon lVurdering av kvalitet på inkluderte studier lProtokollføring av karakteristiske trekk for hvert av de inkluderte studiene lSammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (kvalitativ eller meta-analyse) (Cochrane Colloboration Handbook 1996)

33 Sjekkliste for å kritisk vurdere en oversikt


Laste ned ppt "Kritisk vurdering av en oversiktsartikkel Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google