Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - innhold og arbeidsmetode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - innhold og arbeidsmetode."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - innhold og arbeidsmetode

2 2 ”The knowledge wich a man can use is the only real knowledge, the only knowledge wich has life and growth in it and converts itself into practical power. The rest hangs like dust about the brain or dries like raindrops off the stones” Froude

3 3 Definisjon ”Kunnskapsbasert praksis” Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på –systemattisk innhentet forskningsbasert kunnskap –erfaringsbasert kunnskap –pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Nortvedt 2007

4 4 ……å anvende kunnskap ”put it into practical power” Det krever at vi har: –Kunnskap om fagområdet –Kunnskap om konteksten –Kunnskap om metoder

5 5 Kunnskap innhentet fra rapporter, artikler og dokumenter av vitenskaplig karakter som innehar krav om systematikk og struktur. Dette er kunnskap som erverves gjennom å praktisere faget og utvikles gjennom refleksjon der praktikere lærer av erfaring - sin egen så vel som andres. I NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt” heter det: ”…pasienten representerer en kunnskapsressurs for tjenesteyterne i vurderingen av hvilken helsehjelp som skal gis”. Dette betyr at pasientens medvirkning og kunnskap om pasienten er et vesentlig element i beslutningsgrunnlaget i en kunnskapsbasert praksis. Dette er det miljøet eller settingen der praksis utøves. Det kan omfatte kultur, forståelsesramme, ressurser, etiske forhold, kompetanse og politikk. Konteksten kan påvirke eller legge premisser for alle kunnskapsformene i modellen.

6 6 Hvorfor kunnskapsbasert praksis? For at pasienten til enhver tid skal få omsorg og behandling som bygger på den nyeste og beste kunnskap Kunnskapsbasert praksis er en konsekvens av føringer i helselovgivingen og profesjonsetikken og pasienters økte krav til helsevesenet

7 7 Trinnene i kunnskapsbasert praksis 1.Erkjenne et informasjonsbehov 2.Formulere et spørsmål ut fra det en trenger informasjon om 3.Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet - søkestrategi 4.Kritisk vurdere kunnskapen; gyldighet og relevans – metodekunnskap 5.Anvende; Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser 6.Evaluere praksis

8 8 Reflektere over praksis; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Innhente kunnskap- litteratursøk Kritisk vurdere Anvende; Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, praksis,verdier og preferanser Evaluere

9 9 Kunnskap Undring Oppdrag Irritasjon Endring Krav Trinn 1:Reflektere over praksis

10 10 Trinn 2: Formulere et spørsmål Hvilke mennesker det handler om Hvilket tiltak/manøver vi er interessert i Hvilke endepunkter som er av interesse Hva kjennetegner et godt og presist spørsmål?

11 11 Formulere et godt spørsmål POPULASJON PASIENT Hvilken type pasient/ pasientgruppe gjelder spørsmålet? INTERVENSJON Hvilken type intervensjon ønskes vurdert? OUTCOME Hvilke utfall eller endepunkter er vi interessert i? COMPARISON Hvilke alternativer finnes til dette tiltaket? PICO

12 12 Formulere et presist spørsmål Hvilke spørsmål en har, avgjør hva slags forskningsbasert kunnskap en søker. Utgangspunkt i kjernespørsmålene Presise spørsmål gir gode litteratursøk

13 13 Trinn 3: Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet Vi har behov for kunnskap om: Prevalens (forekomst) Etiologi (årsaksforhold) Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering Prognose Innhold, erfaringer, opplevelser og holdninger

14 14 Spørsmålet bestemmer metoden - alltid KjernespørsmålKunnskapStudiedesign/ metode Hvor mange har et helseproblem? Prevalens - forekomstTverrsnittsstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen..? DiagnostikkTverrsnittsstudie Hvorfor får noen?Årsak - etiologiKohortestudie Kasus-kontroll Hvordan går det?PrognoseKohortestudie Hva kan vi gjøre?Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie Hvordan oppleves det?ErfaringerKvalitative studier

15 15 Innhente kunnskap = søkestrategi Bøker Fagtidsskrifter Faglige retningslinjer Forskningsbaserte databaser Primærstudier Sekundærstudier

16 16

17 17 SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

18 18

19 19 Primærstudier Randomiserte, kontrollerte forsøk –Vurdere effekt av tiltak Kohortestudier –Følger mennesker over tid, hvem blir syke og hvem holder seg friske Kasus-kontroll studier –Hvorfor er noen syke og noen friske Tverrsnittstudier –Måle noe på et bestemt tidspunkt Kvalitative design –Tekstdata, forstå sammenhenger heller enn å forklare årsaker

20 20 POPULASJON INTERVENSJONS GRUPPE KONTROLL GRUPPE UTFALL Randomisert, kontrollert studie:

21 21 POPULASJON EKSPONERT UEKSPONERT UTFALL Kohorte-studier:

22 22 TID FORSKNING KASUS ”SYK” KONTROLL ”FRISK” UTSATT IKKE UTSATT UTSATT IKKE UTSATT Kasus-kontroll studier:

23 23 Populasjon – prosess - aktivitet TID Tverrsnitt-studier:

24 24 Kvalitative studier:

25 25

26 26 Sekundærstudier Systematiske oversikter –Systematisk oppsummering av primærstudier Metaanalyser –Statistisk samleanalyse

27 27

28 28

29 29

30 30 Trinn 4: Kritisk vurdere kunnskapen Det krever at vi har: Kunnskap om fagområdet Kunnskap om konteksten Kunnskap om metoder Det krever at vi kan: Lese en vitenskapelig artikkel

31 31 Å lese en artikkel…… Finn først ut om artikkelen er verd å lese! Har undersøkelsen et klart formulert spørsmål? Forstår du spørsmålet? Er spørsmålet relevant/ viktig? JA NEI

32 32 Viktige områder å vurdere Studiens betydning for praksis Metodologi Gyldighet og pålitelighet Resultater Relevans

33 33 http://www.kunnskapssenteret.no

34 34

35 35 Trinn 5: Anvende Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser Samsvarer våre prosedyrer og rutiner med denne kunnskapen? Trenger vi nye kunnskaper/ ferdigheter/prosedyrer/ rutiner? Hvilke erfaringer har jeg / fagmiljøet? Hvilke føringer legger ledelsen/politikerne/økonomien? Hvordan er brukergruppen beslutningen skal iverksettes i forhold til? Hvordan ivareta empowerment dimensjonen?

36 36 ” Jobber vi kunnskapsbasert?” Trinn 6: Evaluere praksis ” Jobber vi kunnskapsbasert?” Intern audit Selvevaluering individuelt virksomheten AUDIT = EVALUERING AV KLINISK PRAKSIS = MONITORERING Fase 1: Måle det som faktisk skjer i praksis Fase 2: Sammenlikne mot standarder Ekstern audit Kvalitetsindikatorer Tilsynsmyndigheter

37 37 Trinnene i kunnskapsbasert praksis 1.Erkjenne et informasjonsbehov 2.Formulere et spørsmål ut fra det en trenger informasjon om 3.Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet - søkestrategi 4.Kritisk vurdere kunnskapen; gyldighet og relevans – metodekunnskap 5.Anvende; Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser 6.Evaluere praksis

38 38

39 39 Kritiske spørsmål… Er dette noe nytt, da?? Underkjenner det ikke verdien i erfaringsbasert kunnskap, skjønn og kritisk refleksjon? Gjør det omsorgsyrkene for instrumentelle? Går det på bekostning av omsorgsdimensjonen?

40 40

41 41 Kilde: Vratny et al.,: Nurs Adm Q, Volume 31(2).April/June 2007.162–170

42 42 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - internt opplæringstiltak

43 43 Hvordan utvikle et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for ansatte i sykehjem som en del av implementeringen av kunnskapsbasert praksis? Problemstilling

44 44 Hvordan kan vi på best mulig måte implementere kunnskapsbasert praksis i sykehjem? Hvilke pedagogiske tilnærminger er mest effektive for opplæring av ansatte i sykehjem? Hvilke undervisningsmetoder egner seg best til undervisning om kunnskapsbasert praksis? Hvordan lage et undervisningsopplegg som setter sykehjemmet i stand til å arbeide kunnskapsbasert? Problemstilling forts

45 45 Undervisningsopplegget Informasjons møte 3 timer Kursdag 1 1 uke senere Kursdag 2 Påfølgende dag Kursdag 3 1 uke senere Kursdag 4 2 uker senere Innholdsskisse: Målgruppe og læreforutsetninger: 3-årig høyskoleutdanning 2 stk rollemodeller/ ressurspersoner pr avdeling Mål og hensikt med tiltaket: Kvalitativ god pasientomsorg Innarbeide arbeidsmetode i utviklingsarbeidet som imøtekommer kravet til en kunnskapsbasert praksis Utvikle nødvendig kompetanse hos utvalgte ressurspersoner for at disse kan delta i å lede dette arbeidet

46 46 Informasjons møte 3 timer 1 uke før kursoppstart Innholdsskisse: Hensikt med informasjonsmøtet: Gi deltakerne og deres ledere innsikt i mål og innhold i opplæringen inkl gjennomgang av litteratur Klargjøre forventninger Forankre kurset i klinisk praksis Forberedelse til 1. kursdag: Finne to problemstillinger fra egen praksis Verktøy: Spørsmålsbok

47 47 Mal til spørsmålsbok Pasient/ problem/ population: Hvilken pasient/ pasientgruppe gjelder problemet For eksempel: Diagnose Kjønn Alder Symptom Smitte Intervensjon/ tiltak: Hvilke tiltak vurderer du/ lurer du på- hva er det pasienten utsettes for? For eksempel: Sårbehandling Kost Medisiner Bevegelse/forflytning Kartlegging av pasienten Aktivisering Sosial stimulering Hygienerutiner Comparison/ sammenligning Er det noen tiltak du vil sammenligne med noen andre /sette opp mot hverandre? Lurer du på om noe virker bedre enn noe annet? Outcome/ resultat Hvilket resultat er du interessert i? Hva ønsker du å oppnå? Hvilken effekt av tiltaket ønsker du vurdert? For eksempel: Smertefrihet Sårtilheling Funksjonsnivå Velvære Pasientopplevelser Ernæringstilstand Hindre smitte

48 48 Kursdag 1 1 uke senere Innholdsskisse: Innhold: KBP trinn 1+2 PICO Sammenheng mellom spørsmål og design Metode: Forelesning Gruppearbeid og dialog Demonstrasjon og ferdighetstrening Anvende egen problemstilling

49 49 Kursdag 2 Påfølgende dag Innholdsskisse: Innhold: KBP trinn 3+4 Databaser Søk Kritisk vurdering Sammenheng funn og praksis Metode: Forelesning Demonstrasjon og ferdighetstrening Egenarbeid til dag 3: Gjennomlesing av 2 artikler Veiledning på egenarbeid

50 50 Kursdag 3 1 uke senere Innholdsskisse: Innhold: KBP trinn 5+6 Anvende modellen til å belyse egne problemstillinger Hvordan vurdere egen praksis Jobber du/ din avdeling kunnskapsbasert? Anvender dere KBP ved utvikling av rutiner og prosedyrer? Metode: Forelesning Gruppearbeid og dialog Ferdighetstrening Egenarbeid til dag 4: Forberede presentesjon av arbeid med egen problemstilling Veiledning på egenarbeid

51 51 Kursdag 4 2 uker senere Innholdsskisse: Innhold: Presentasjon av eget arbeid Anvende kunnskap fra kurset Forståelse for rolle som ressursperson Metode: Forelesning Gruppearbeid Dialog Kunnskapstest Evaluering

52 52 Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre drar ut for å bygge vindmøller Mao Zedong


Laste ned ppt "1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - innhold og arbeidsmetode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google