Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS"— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS
- innhold og arbeidsmetode

2 ”The knowledge wich a man can use is the only real knowledge, the only knowledge wich has life and growth in it and converts itself into practical power. The rest hangs like dust about the brain or dries like raindrops off the stones” Froude

3 ”Kunnskapsbasert praksis”
Definisjon ”Kunnskapsbasert praksis” Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systemattisk innhentet forskningsbasert kunnskap erfaringsbasert kunnskap pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Nortvedt 2007

4 ”put it into practical power”
……å anvende kunnskap ”put it into practical power” Det krever at vi har: Kunnskap om fagområdet Kunnskap om konteksten Kunnskap om metoder Metodekunnskap: Både for å utføre forskning og utvikling Og: For å kunne tilegne oss forskningsbasert kunnskap – kvalitetssikre praksis

5 Dette er det miljøet eller settingen der praksis utøves
Dette er det miljøet eller settingen der praksis utøves. Det kan omfatte kultur, forståelsesramme, ressurser, etiske forhold, kompetanse og politikk. Konteksten kan påvirke eller legge premisser for alle kunnskapsformene i modellen. Kunnskap innhentet fra rapporter, artikler og dokumenter av vitenskaplig karakter som innehar krav om systematikk og struktur. Dette er kunnskap som erverves gjennom å praktisere faget og utvikles gjennom refleksjon der praktikere lærer av erfaring - sin egen så vel som andres. I NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt” heter det: ”…pasienten representerer en kunnskapsressurs for tjenesteyterne i vurderingen av hvilken helsehjelp som skal gis”. Dette betyr at pasientens medvirkning og kunnskap om pasienten er et vesentlig element i beslutningsgrunnlaget i en kunnskapsbasert praksis.

6 Hvorfor kunnskapsbasert praksis?
For at pasienten til enhver tid skal få omsorg og behandling som bygger på den nyeste og beste kunnskap Kunnskapsbasert praksis er en konsekvens av føringer i helselovgivingen og profesjonsetikken og pasienters økte krav til helsevesenet

7 Trinnene i kunnskapsbasert praksis
Erkjenne et informasjonsbehov Formulere et spørsmål ut fra det en trenger informasjon om Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet - søkestrategi Kritisk vurdere kunnskapen; gyldighet og relevans – metodekunnskap Anvende; Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser Evaluere praksis

8 Reflektere over praksis; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov
Evaluere Formulere spørsmål Anvende; Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, praksis,verdier og preferanser Innhente kunnskap-litteratursøk The evidence based practice cycle. Kritisk vurdere

9 Trinn 1:Reflektere over praksis
Kunnskap Endring Undring Irritasjon Når du har spørsmålet… Oppdrag Krav

10 Trinn 2: Formulere et spørsmål
Hva kjennetegner et godt og presist spørsmål? Hvilke mennesker det handler om Hvilket tiltak/manøver vi er interessert i Hvilke endepunkter som er av interesse Mennesker kan ommfatte alt fra enkeltstående pasienter til større befolkningsgrupper. Dette kalles også for "det tredelte spørsmålet" og kan illustreres slik: [NESTE SLIDE]

11 Formulere et godt spørsmål
POPULASJON PASIENT Hvilken type pasient/ pasientgruppe gjelder spørsmålet? INTERVENSJON Hvilken type intervensjon ønskes vurdert? COMPARISON Hvilke alternativer finnes til dette tiltaket? OUTCOME Hvilke utfall eller endepunkter er vi interessert i? P I C O

12 Formulere et presist spørsmål
Hvilke spørsmål en har, avgjør hva slags forskningsbasert kunnskap en søker. Utgangspunkt i kjernespørsmålene Presise spørsmål gir gode litteratursøk

13 Trinn 3: Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet
Vi har behov for kunnskap om: Prevalens (forekomst) Etiologi (årsaksforhold) Måleinstrumenter, tester og diagnostikk Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering Prognose Innhold, erfaringer, opplevelser og holdninger

14 Spørsmålet bestemmer metoden - alltid
Kjernespørsmål Kunnskap Studiedesign/ metode Hvor mange har et helseproblem? Prevalens - forekomst Tverrsnittsstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen..? Diagnostikk Hvorfor får noen? Årsak - etiologi Kohortestudie Kasus-kontroll Hvordan går det? Prognose Hva kan vi gjøre? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Hvordan oppleves det? Erfaringer Kvalitative studier

15 Innhente kunnskap = søkestrategi
Bøker Fagtidsskrifter Faglige retningslinjer Forskningsbaserte databaser Primærstudier Sekundærstudier

16

17 SENTER FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

18

19 Primærstudier Randomiserte, kontrollerte forsøk Kohortestudier
Vurdere effekt av tiltak Kohortestudier Følger mennesker over tid, hvem blir syke og hvem holder seg friske Kasus-kontroll studier Hvorfor er noen syke og noen friske Tverrsnittstudier Måle noe på et bestemt tidspunkt Kvalitative design Tekstdata, forstå sammenhenger heller enn å forklare årsaker

20 Randomisert, kontrollert studie:
INTERVENSJONSGRUPPE UTFALL POPULASJON KONTROLL GRUPPE UTFALL

21 Kohorte-studier: EKSPONERT UTFALL POPULASJON UTFALL UEKSPONERT

22 Kasus-kontroll studier:
TID FORSKNING UTSATT KASUS ”SYK” IKKE UTSATT UTSATT KONTROLL ”FRISK” IKKE UTSATT

23 Tverrsnitt-studier: Populasjon – prosess - aktivitet TID TID

24 Kvalitative studier:

25

26 Sekundærstudier Systematiske oversikter Metaanalyser
Systematisk oppsummering av primærstudier Metaanalyser Statistisk samleanalyse

27

28

29

30 Trinn 4: Kritisk vurdere kunnskapen
Det krever at vi har: Kunnskap om fagområdet Kunnskap om konteksten Kunnskap om metoder Det krever at vi kan: Lese en vitenskapelig artikkel

31 Å lese en artikkel…… Finn først ut om artikkelen er verd å lese!
Har undersøkelsen et klart formulert spørsmål? Forstår du spørsmålet? Er spørsmålet relevant/ viktig?  JA   NEI

32 Viktige områder å vurdere
Studiens betydning for praksis Metodologi Gyldighet og pålitelighet Resultater Relevans

33

34

35 Trinn 5: Anvende Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser
Samsvarer våre prosedyrer og rutiner med denne kunnskapen? Trenger vi nye kunnskaper/ ferdigheter/prosedyrer/ rutiner? Hvilke erfaringer har jeg / fagmiljøet? Hvilke føringer legger ledelsen/politikerne/økonomien? Hvordan er brukergruppen beslutningen skal iverksettes i forhold til? Hvordan ivareta empowerment dimensjonen?

36 Trinn 6: Evaluere praksis ”Jobber vi kunnskapsbasert?”
AUDIT = EVALUERING AV KLINISK PRAKSIS = MONITORERING Fase 1: Måle det som faktisk skjer i praksis Fase 2: Sammenlikne mot standarder Intern audit Selvevaluering individuelt virksomheten Ekstern audit Kvalitetsindikatorer Tilsynsmyndigheter

37 Trinnene i kunnskapsbasert praksis
Erkjenne et informasjonsbehov Formulere et spørsmål ut fra det en trenger informasjon om Innhente kunnskap på bakgrunn av spørsmålet - søkestrategi Kritisk vurdere kunnskapen; gyldighet og relevans – metodekunnskap Anvende; Vurdere kunnskap opp mot praksis, erfaringer, kontekst og brukerpreferanser Evaluere praksis

38

39 Kritiske spørsmål… Er dette noe nytt, da??
Underkjenner det ikke verdien i erfaringsbasert kunnskap, skjønn og kritisk refleksjon? Gjør det omsorgsyrkene for instrumentelle? Går det på bekostning av omsorgsdimensjonen?

40

41 Kilde: Vratny et al. ,: Nurs Adm Q, Volume 31(2). April/June 2007

42 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS
- internt opplæringstiltak

43 Problemstilling Hvordan utvikle et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for ansatte i sykehjem som en del av implementeringen av kunnskapsbasert praksis?

44 Problemstilling forts
Hvordan kan vi på best mulig måte implementere kunnskapsbasert praksis i sykehjem? Hvilke pedagogiske tilnærminger er mest effektive for opplæring av ansatte i sykehjem? Hvilke undervisningsmetoder egner seg best til undervisning om kunnskapsbasert praksis? Hvordan lage et undervisningsopplegg som setter sykehjemmet i stand til å arbeide kunnskapsbasert?

45 Undervisningsopplegget
Målgruppe og læreforutsetninger: 3-årig høyskoleutdanning 2 stk rollemodeller/ ressurspersoner pr avdeling Mål og hensikt med tiltaket: Kvalitativ god pasientomsorg Innarbeide arbeidsmetode i utviklingsarbeidet som imøtekommer kravet til en kunnskapsbasert praksis Utvikle nødvendig kompetanse hos utvalgte ressurspersoner for at disse kan delta i å lede dette arbeidet Innholdsskisse: Informasjons møte 3 timer Kursdag 1 1 uke senere Kursdag 2 Påfølgende dag Kursdag 3 Kursdag 4 2 uker senere

46 Innholdsskisse: Informasjons møte 3 timer 1 uke før kursoppstart
Hensikt med informasjonsmøtet: Gi deltakerne og deres ledere innsikt i mål og innhold i opplæringen inkl gjennomgang av litteratur Klargjøre forventninger Forankre kurset i klinisk praksis Forberedelse til 1. kursdag: Finne to problemstillinger fra egen praksis Verktøy: Spørsmålsbok

47 Mal til spørsmålsbok Pasient/ problem/ population:
Hvilken pasient/ pasientgruppe gjelder problemet For eksempel: Diagnose Kjønn Alder Symptom Smitte Intervensjon/ tiltak: Hvilke tiltak vurderer du/ lurer du på- hva er det pasienten utsettes for? Sårbehandling Kost Medisiner Bevegelse/forflytning Kartlegging av pasienten Aktivisering Sosial stimulering Hygienerutiner Comparison/ sammenligning Er det noen tiltak du vil sammenligne med noen andre /sette opp mot hverandre? Lurer du på om noe virker bedre enn noe annet? Outcome/ resultat Hvilket resultat er du interessert i? Hva ønsker du å oppnå? Hvilken effekt av tiltaket ønsker du vurdert? For eksempel: Smertefrihet Sårtilheling Funksjonsnivå Velvære Pasientopplevelser Ernæringstilstand Hindre smitte

48 Innholdsskisse: Kursdag 1 1 uke senere Innhold: KBP trinn 1+2 PICO
Sammenheng mellom spørsmål og design Metode: Forelesning Gruppearbeid og dialog Demonstrasjon og ferdighetstrening Anvende egen problemstilling Kursdag 1 1 uke senere

49 Innholdsskisse: Kursdag 2 Påfølgende dag Metode: Innhold:
KBP trinn 3+4 Databaser Søk Kritisk vurdering Sammenheng funn og praksis Metode: Forelesning Demonstrasjon og ferdighetstrening Egenarbeid til dag 3: Gjennomlesing av 2 artikler Veiledning på egenarbeid Kursdag 2 Påfølgende dag

50 Innholdsskisse: Kursdag 3 1 uke senere Innhold: KBP trinn 5+6
Anvende modellen til å belyse egne problemstillinger Hvordan vurdere egen praksis Jobber du/ din avdeling kunnskapsbasert? Anvender dere KBP ved utvikling av rutiner og prosedyrer? Metode: Forelesning Gruppearbeid og dialog Ferdighetstrening Egenarbeid til dag 4: Forberede presentesjon av arbeid med egen problemstilling Veiledning på egenarbeid Kursdag 3 1 uke senere

51 Innholdsskisse: Kursdag 4 2 uker senere Innhold:
Presentasjon av eget arbeid Anvende kunnskap fra kurset Forståelse for rolle som ressursperson Metode: Forelesning Gruppearbeid Dialog Kunnskapstest Evaluering Kursdag 4 2 uker senere

52 Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre drar ut for å bygge vindmøller
Mao Zedong


Laste ned ppt "KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google