Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert odontologi: Fra spørsmål og metode til kildevalg og litteratursøk 10. oktober 2008 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert odontologi: Fra spørsmål og metode til kildevalg og litteratursøk 10. oktober 2008 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert odontologi: Fra spørsmål og metode til kildevalg og litteratursøk 10. oktober 2008 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Bergen

2 Hva er kunnskapsbasert odontologi? Evidence-based dentistry (EBD) is an approach to oral health care that requires the judicious integration of systematic assessments of clinically relevant scientific evidence, relating to the patient's oral and medical condition and history, with the dentist's clinical expertise and the patient's treatment needs and preferences. - American Dental Association

3 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukernes kunnskap, brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst (Jamtvedt, 2003)

4 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukernes kunnskap, brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst (Jamtvedt, 2003)

5 1. Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Sette til verks (implementere) Kunnskapsbasert praksis

6 1. Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Sette til verks (implementere) Kunnskapsbasert praksis

7 Bakgrunnsspørsmål og forgrunnsspørsmål Bakgrunnsspørsmål Forgrunnsspørsmål Ønsker en generell oversikt på et område; for eksempel en tilstand/sykdom Ønsker spesifikk kunnskap for å kunne ta en beslutning / utføre en handling NoviseEkspert Nortvedt et al 2007

8 Bakgrunnsspørsmål - eksempler: Hva er karies? Hva er årsakene til dårlig ånde? Hvilke tannblekingsmetoder finnes? Forgrunnsspørsmål – eksempler: Har tannbleking hjemme noen virkning på misfargede tenner? Er det bedre å bruke en elektrisk tanntråd/ tannstikker enn vanlig tanntråd for å fjerne plakk?

9 Å formulere gode spørsmål – PICO/PECO Patient/ Problem Intervention (exposure) OutcomeComparison [Alle]Elektrisk tanntråd Vanlig tanntråd Fjerne/ redusere plakk

10 Kjernespørsmålene Spørsmål om:Eksempel: Utbredelse: Hvor mange ungdommer får tannregulering i Norge? Årsak/risiko: Er fedme en medvirkende årsak til tannkjøttbetennelse hos eldre menn? Diagnose/screening: Avdekker fem enkle spørsmål til pasienten munntørrhet like godt som en objektiv test (f.eks. sialografi)? Effekt av tiltak: Hjelper det å skifte ut amalgamfyllinger ved mistanke om plager eller helseskader fra amalgam? Prognose: Hvilke komplikasjoner kan oppstå ved langvarig, ubehandlet tannkjøttbetennelse? Erfaringer: Hva motiverer personer med tannlegeskrekk til å delta i nettbaserte støttegrupper, og hvilke erfaringer gjør de seg?

11 1. Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Sette til verks (implementere) Kunnskapsbasert praksis

12 Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007 S-modellen

13

14 Førstegangpublisering av et forskningsarbeid. Ofte publisert som artikkel i et tidsskrift, men kan også være i bok- eller rapportform. Eksempler: tverrsnittsstudie kvalitativ studie randomisert kontrollert studie Studies (primærstudier)

15 Studies (primærstudier) Fra spørsmål til studiedesign Hva er et studiedesign? En undersøkelsesmetode (kan også kalles forsøksmetode eller vitenskapelig metode). Fremgangsmåten forskere bruker for å få svar på en gitt hypotese/problemstilling Ulike spørsmål ulike studiedesign Ulike studiedesign ulike kilder

16 Studies (primærstudier) Spørsmål om:Studiedesign Utbredelse: Tverssnittsstudie Årsak/risiko: Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Diagnose/screening:Tverrsnittsstudie (med en gullstandard) Effekt av tiltak:Randomisert kontrollert studie Prognose:Kohortstudie Erfaringer: Kvalitative forskningsmetoder som fokusgrupper, dybdeintervjuer og deltakende observasjon

17 Å formulere gode spørsmål – PICO/PECO Patient/ Problem Intervention (exposure) OutcomeComparison [Alle]Elektrisk tanntråd Vanlig tanntråd Fjerne/ redusere plakk

18 Studies (primærstudier) Spørsmål om:Studiedesign Utbredelse: Tverssnittsstudie Årsak/risiko: Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Diagnose/screening:Tverrsnittsstudie (med en gullstandard) Effekt av tiltak:Randomisert kontrollert studie Prognose:Kohortstudie Erfaringer: Kvalitative forskningsmetoder som fokusgrupper, dybdeintervjuer og deltakende observasjon

19 Randomisert kontrollert forsøk (RCT) gruppe 2 Voksne plakkmengde Elektrisk tanntråd plakkmengde Vanlig tanntråd gruppe 1

20 Studies (primærstudier)

21 ”Clinical Queries” – hva skjer i kulissene? Et metodefilter legges til emnesøket. Metodefilteret er basert på emneord (MeSH etc), tekstord, publikasjonstyper m.m. som beskriver studiedesignet. Engelsk: search filter I tillegg velger vi mellom: Sensitivity Specificity

22 Sensitivity (fullstendighet) Generelt: Antall relevante artikler som søkestrategien fanger opp. Clinical Queries: Andelen artikler av høy kvalitet som søkefilteret fanger opp. Specifisity (spesifisitet) Generelt: Antall irrelevante artikler som søkestrategien ikke fanger opp. Clinical Queries: Antall artikler av lav kvalitet, eller som er tematisk irrelevante, som søkestrategien ikke fanger opp.

23 S-modellen

24 Oversiktsartikler (reviews) Et arbeid som slår sammen resultater og konklusjoner i to eller flere publikasjoner på et gitt emne Systematiske oversikter En oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og eksplisitt framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne Syntheses (systematiske oversikter)

25 Oversikter Meta-analyse Systematske oversikter

26 Har et metodeavsnitt som beskriver tydelige inklusjonskriterier og en søkestrategi Syntheses (systematiske oversikter) En god oversiktsartikkel: Beskriver hvilke kriterier man har brukt for å vurdere kvaliteten på studiene Inkluderer minst én studie som oppfyller kriteriene Vurderer om resultatene er konsistente fra studie til studie …med andre ord en systematisk oversikt

27 Syntheses (systematiske oversikter) Den ideelle verden... Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om: Forekomst Diagnose Prognose Effekt av tiltak (behandling, rehabilitering, forebygging) Årsak Erfaringer

28 Syntheses (systematiske oversikter) Den virkelige verden... Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om: Effekt av tiltak Diagnose (screening)  Årsak  Prognose  Erfaringer  -  mange  = noen  = svært få

29 Syntheses (systematiske oversikter) Cochrane Reviews  By Topic  By Review Group

30 Syntheses (systematiske oversikter) www.cochrane.org  Cochrane reviews  Browse by Topic  Oral Health

31 Syntheses (systematiske oversikter) www.ada.org  Evidence Based Dentistry  A-Z systematic Reviews

32 Syntheses (systematiske oversikter) Pubmed Clinical Queries

33 S-modellen

34 Strukturert sammendrag Kvalitetsvurdert primærstudie eller systematisk oversikt. Sammendraget skal være kort! Format: Tittel Referanse Spørsmål Metode Resultater Konklusjoner Kommentar (hva betyr dette i praksis) Synopses (strukturerte sammendrag)

35 Evidence-Based Dentistry: Utgiver: British Dental Association Gratis tilgjengelig via Helsebiblioteket via ProQuest (ikke siste år). http://www.nature.com/ebd/ Journal of Evidence-Based Dental Practice: Utgiver: British Dental Association Abonnement (Elsevier) http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymed

36 Synopses (strukturerte sammendrag) Other Reviews: Kvalitetsvurderte systematiske oversikter

37 Andre kilder: A-Z Systematic Reviews (ada.org) National Library for Health  Oral Health Specialist Library http://www.library.nhs.uk/oralhealth/ Synopses (strukturerte sammendrag)

38 S-modellen

39 Oppslagsverk Her: Tematisk oppslagsverk basert på systematiske oversikter og kvalitetsvurderte primærstudier. Skal gi en fullstendig oversikt over tiltak for ulike diagnoser eller emner. Eksempler: diabetes, infeksjonssykdommer, eller kvinnehelse. Retningslinjer Systematisk utviklede anbefalinger, for å støtte fagpersoners og pasienters beslutninger om relevant behandling for en definert klinisk problemstilling. Summaries (oppslagsverk og retningslinjer)

40 Oppslagsverk Sections  Oral Health

41 Noen kilder til retningslinjer: National Library for Health  Oral Health Specialist Library http://www.library.nhs.uk/oralhealth Evidence-Based Clinical Recommendations (ada.org) Norge: Sosial- og helsedirektoratet Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer (nasjonal faglig retningslinje) http://www.shdir.no/tannhelse/ Summaries (oppslagsverk og retningslinjer)

42 http://www.library.nhs.uk/oralhealth/

43

44 S-modellen

45 Hvete Råproduktet Mel Det raffinerte produktet Brød Det fordøyelige produktet Olivenbrød Det skreddersydde produktet S-modellen

46 Clinical Queries (Pubmed) ADA A-Z Systematic Reviews Cochrane Reviews (Cochrane Library) Clinical Queries (Pubmed), Evidence Based Dentistry Journal of Evidence Based Dental Practice Clinical Evidence NLH Oral Health Library Kildene under integrert med beslutningsstøttesystemer / elektroniske pasientjournaler S-modellen

47

48 1. Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Sette til verks (implementere) Kunnskapsbasert praksis

49 Hvorfor kritisk vurdere forskning og retningslinjer? ”The medical literature can be compared to a jungle. It’s fast growing, full of dead wood, sprinkled with hidden treasure and infested with spiders and snakes” Peter Morgan, Scientific Editor, Canadian Medical Association

50 Faste trinn i kritisk vurdering Screeningsspørsmål 1.Har artikkelen en klart formulert problemstilling? 2.Er designen som er benyttet velegnet for å besvare problemstillingen?

51 Hovedpunkt i kritisk vurdering Kan du stole på resultatene? Hva er resultatene? Kan resultatene overføres til min praksis?

52 Sjekklister

53 Vil du lære mer?

54 www.kunnskapsbasertpraksis.no

55 http://www.cebd.org/

56 Frantsve-Hawley J (2008). Evidence Locator: Sources of Evidence-Based Dentistry Information. J Evid Base Dent Pract; 8:133-136 Evidence Locator: http://www.ada.org/prof/resources/ebd/conferences_evidence.pdf

57 Lyst til å lære mer? Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer To kull: 2007 og 2008 Nytt kull høsten 2009 Søknadsfrist april 2009 Kontakt meg gjerne: lena.nordheim@hib.no http://www.hib.no/senter/kunnskapsbasert/utdanning/ videreutdanning/bibliotekarer.asp


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert odontologi: Fra spørsmål og metode til kildevalg og litteratursøk 10. oktober 2008 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google