Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale menneskerettigheter Janne Tysnes Kaasin Rettsavdelingen, UD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale menneskerettigheter Janne Tysnes Kaasin Rettsavdelingen, UD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale menneskerettigheter Janne Tysnes Kaasin Rettsavdelingen, UD

2 Diskrimineringsforbudet i EMK EMK art 14: EMKs rettigheter skal gjelde for alle uavhengig av  Kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen mening, naturlig eller sosial avstamming, assosiasjon med en nasjonal minoritet, eiendom fødsel eller annen status Art 14 er et aksessorisk forbud  Hva betyr det? Forbyr diskriminering på de områdene EMK regulerer  Må falle inn under en annen rettighet i EMK  Men, rettigheten trenger ikke være krenket

3 Diskrimineringsforbudet i EMK TP 12 art 1 innfører generelt diskrimineringsforbud  De samme diskrimineringsgrunnlagene som i art 14  forbyr diskriminering ved utøvelse av ”any right set forth by law” og diskriminering fra offentlige myndigheter.  rettet mot staten  tar ikke sikte på å regulere statens plikt til å forhindre diskriminering mellom private. Omfatter likevel diskriminering av privatpersoner i den offentlige sfære som er lovregulert Lovutvalg utreder spørsmålet om en samlet lov mot diskriminering, grunnlovsvern av diskriminering og om Norge bør ratifisere TP 12.Frist: 1. juli 2009

4 Thlimmenos mot Hellas Sakens faktum:  Jehovas vitne og derfor pasifist  Nektet å bære uniform under militær mobilisering  Ble straffet med fengsel  Senere nektet offentlig godkjennelse som revisor pga straffedommen - lovfestet Thlimmenos mente dette var ulovlig diskriminering, jfr EMK art 14 sammenholdt med art 9.

5 Thlimmenos vs Hellas Hvilke krav stiller EMD til likebehandling  og forskjellsbehandling? Hvordan anvender EMD kravene på faktum i denne saken?

6 Avsnitt 41 og 42 Forskjellsbehandling mht adgangen til et yrke pga straffedom faller ikke inn under art 14 som sådan  Fritt yrkesvalg er ikke beskyttet i EMK Men, er det i strid med EMK art 14 jfr 9 at loven likebehandler de som er straffedømt pga  religiøs overbevisning – som er beskyttet i art 9  og de som er dømt for andre straffbare forhold?

7 Avsnitt 42-45 Omfattes forholdet av art 9?  Ja  Ikke nødvendig å se om art 9 er krenket Staten må ha en objektiv og fornuftig begrunnelse for å kunne behandle ulike situasjoner likt

8 Avsnitt 46-47 Vurderingen under art 14:  Legitimt formål - for å ikke behandle klageren annerledes enn andre straffedømte?  Proporsjonalitet mellom mål og midler? Konkret  Straffedommen antyder ikke uærlighet eller dårlig moral som kan svekke klagerens evne til å utøve sitt yrke  Ikke berettiget å ekskludere klageren pga uegnethet  Har sonet sin straff – sanksjoner utover dette er uforholdsmessig  Ekskluderingen hadde ikke lovlig formål

9 Konklusjon Ingen objektiv eller fornuftig begrunnelse for ikke å behandle klageren annerledes enn andre personer dømt for alvorlig kriminalitet Staten har krenket EMK  Fordi den ikke har gitt lovgivning som gir adgang til å gjøre unntak fra reglen om at straffedømte ikke kan være regnskapsførere.  En positiv plikt til å forskjellsbehandle (!)

10 Sak for EMD Kort om faktum Klagere, staten og dommere Hvilke artikler kan være krenket? Argumenter for deres syn ut fra rollene

11 Pretty mot Storbritannia Art 2 Art 3 Art 8 Art 9 Art 14 Ingen krenkelse av EMK


Laste ned ppt "Internasjonale menneskerettigheter Janne Tysnes Kaasin Rettsavdelingen, UD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google