Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplevelsessenteret Hvite Busser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplevelsessenteret Hvite Busser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplevelsessenteret Hvite Busser
Oppsummering Opplevelsessenteret Hvite Busser

2 Krig er forbudt FN-pakten, artikkel 2, paragraf 4
”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål”. Tre unntak: Selvforsvarskrig Beslutning i Sikkerhetsrådet Samtykke Krig er forbudt. Det har det internasjonale samfunn blitt enige om gjennom FN-pakten De eneste to unntak fra dette forbudet er selvforsvar og dersom FNs sikkerhetsråd godkjenner væpnet maktburk for å trygge fred og sikkerhet. Siden slutten på den kalde krigen har det kommet opp mange vanskelige spørsmål: Utvikling mot intervensjoner på humanitært grunnlag Utvikling mot vid tolking av preventivt selvforsvar, jfr. ’krigen mot terror’. 2

3 Folkeretten gjelder mellom stater og omfatter mange ulike deler: havrett, avtalerett, menneskerettigheter, osv. Grovt sett kan vi si at folkeretten er inndelt i en del som gjelder i fred, og en del som gjelder i konflikt. Innenfor konfliktretten er det ytterligere en inndelig i: ”jus ad bellum” som gjelder adgangen til å gå til krig, som hovedsakelig er regulert i FN-pakten. ”jus in bello”, eller den retten som gjelder i krig. Vi kaller dette rettsområdet internasjonal humanitær rett (IHR). Innen IHR har vi to tradisjoner: Haag-retten og Geneve-retten. Disse er i moderne tid ”sydd sammen” i tilleggsprotokollene til Geneve-konvensjonene, dvs at Tilleggsprotokollene både omhandler regler for krigføring og beskyttelse for ofrene.

4 De ulike konfliktene Internasjonal væpnet konflikt
Ikke-internasj. væpnet konflikt Internasjonal humanitærrett Internasjonal sedvanerett Menneskeret-tighetene Interne uroligheter 4

5 Hva er en ”internasjonal forbrytelse”?
Krigsforbrytelser Folkemord Forbrytelser mot menneskeheten Det er disse tre forbrytelsene som i dag finnes i internasjonal strafferett. Brudd på folkeretten generelt, reglene for ulovlig maktanvendelse og okkupasjon faller således utenfor. De eneste mekanisme for å fastslå slike brudd på folkeretten er Sikkerhetrådet selv, samt Den mellomstatlige domstolen i Haag, som kun kan dømme stater og altså ikke individer . Forsøk på å få forbrytelsen aggresjon inn som en del av straffegrunnlaget i internasjonal har mislyktes, fordi det svært vanskelig politisk å avgrense hva som skulle rammes. 5

6

7 Krigsforbrytelser Utgangspunkt: straffrihet for lovlige krigshandlinger. Ikke ethvert brudd på krigens regler anses som krigsforbrytelser. Krigsforbrytelser er drap av sivile og andre ikke-stridende og andre alvorlige krenkelser av den internasjonale humanitærretten som er begått i forbindelse med væpnet konflikt. Definisjon av krigsforbrytelser finnes i Genèvekonvensjonene av 1949, statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven

8

9 Folkemord Folkemord er drap, grove legemskrenkelser mv. begått i hensikt helt eller delvis å utrydde en nasjonal nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Kan også finne sted i fredstid og mot landets egne borgere. Definisjon av folkemord finnes i folkemordkonvensjonen av 1948, statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven.

10

11 Forbrytelser mot menneskeheten
Forbrytelser mot menneskeheten er drap eller andre grove forbrytelser som inngår som et ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning. Forbrytelsen kan også finne sted i fredstid og mot landets egne borgere. Definisjon av forbrytelser mot menneskeheten finnes i statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven

12 Et endret konfliktbilde
Konflikter mer komplekse, løsninger vanskeligere å nå Etnisitet og religiøsitet brukt som politisk middel Nye væpnede aktører, sammenblanding av kriminalitet og væpnet konflikt Ny og mer avansert våpenteknologi Lett tilgjengelighet av håndvåpen

13 Et endret konfliktbilde
Humanitær hjelp brukt som politisk/militært våpen Sivile firmaer tar over militære oppgaver Transnasjonale terror nettverk ’Krigen’ mot terror: svekking av det individuelle rettsvern Sammenblanding av ’ius ad bellum’ og ’ius in bello’

14 Konflikt – krever politiske løsninger

15 …og humanitær innsats


Laste ned ppt "Opplevelsessenteret Hvite Busser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google