Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker Betydningen av hovedårsaksregelen Krav om adekvans/påregnelighet Begrensningsfaktorer Konkurrerende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker Betydningen av hovedårsaksregelen Krav om adekvans/påregnelighet Begrensningsfaktorer Konkurrerende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker Betydningen av hovedårsaksregelen Krav om adekvans/påregnelighet Begrensningsfaktorer Konkurrerende skadeårsaker Hypotetisk årsakskonkurranse

2 1. Innledning Grunnleggende vilkår for ansvar Faktisk og rettslig Her: rettslig Utg.pkt: Betingelseslæren: Nødvendig betingelse Unntak: Konkurrerende årsaker: Begge tilstrekkelige, ingen nødvendige

3 1. Innledning forts. Problemene: –Skadevolders handling virker sammen med en eller flere andre nødvendige årsaker Samtidig eller etter hverandre Rettslige teorier for løsningen, sml Rt 1997.1 Rossnes –Skadevolders handling en av flere tilstrekkelige årsaker –Oversikt videre

4 2. Samvirkende skadeårsaker Begge/alle årsakene nødvendige Kan virke –Samtidig –Etter hverandre i tid Avgrense mot at flere årsaker fører til hver sin del av en skade

5 2. Samvirkende skadeårsaker To eller flere årsaker virker uavhengig av hverandre og fører til samme skade Kan være –Personlig skadevolder –Hendelig årsak –Skadelidtes forhold

6 2. Samvirkende skadeårsaker Utgpkt: Betingelseslæren To eller flere skadevoldere - begge ansvarlige Ansvarlig skadevolder + hendelig årsak - ansvar for skadevolder Ansvarlig skadevolder + skadelidtes helsetilstand (før skaden) - ansvar for skadevolder = Ansvar for hele skaden uansett samvirke

7 3. Betydningen av hovedårsakslæren Hovedårsaken = den vesentlige årsak Hovedårsaken tillegges all vekt dvs andre nødvendige årsaker ingen betydning Utg pkt: Liten plass til en slik lære

8 3. Betydningen av hovedårsakslæren Hovedårsakslæren avgrenser ansvar i forhold til årsaker med lite/uvesentlig betydning Eks: Rt 1992 P-pilledom II (kan se bort fra lite vesentlige elementer), Rt. 1998.1565 Lie ? Særlig om sårbarhet for skade som nødvendig årsak

9 4. Kravet til adekvans/påregnelighet Adekvansbegrepet Grense for hvor omfattende skadefølger man hefter for –Ekstraordinær/uventet årsaksforløp –Flere mellomkommende hendelser –Skadens omfang Begrunnelse: Hensynet til skadevolder –Rimelighet, rettferd, økonomi

10 4. Adekvans Problemet: Hvor skal grensen trekkes Utgpkt: Vidtrekkende ansvar –Hensynet til skadelidte –Normalt forsikring –Men: hensynet til skadevoldere Forholdet til tolkning

11 5. Begrensningsfaktorer Påregnelighet –ligger ofte i vurderingen av ulovfestet ansvarsgrunnlag –Sentralt: øker handlingen risikoen for den aktuelle skaden, eller kunne skaden like gjerne inntruffet uavhengig av handlingen Karakteren av årsaksforløpet –Årsaksforløpet kan være uventet hvis skaden er normal –Ansvar selv om tredjemanns handling medvirker

12 5. Begrensningsfaktorer Nærhet i årsaksforløpet –Skaden påregnelig, men med mange mellomkommende begivenheter –Rt 1973.1268 –Økonomisk tap som flg av forsinkelse/redusert inntekt ofte for avledet Kravets økonomiske omfang –Kan være upåregnelig –Hensynet til skadevolders økonomi? –Skadelidtes forhold/forsikringsmuligheter

13 6. Konkurrerende skadeårsaker To eller flere årsaker tilstrekkelige Typetilfelle: –Konkurrerende samtidige årsaker –Årsakene virker etter hverandre –Skadevoldende handling + hendelig årsak

14 6.1. Samtidige årsaker To eller flere volder samtidig skade - solidaransvar for alle

15 6.2. Årsakene virker etter hverandre Hver hefter for den skade han faktisk påfører Skade nr 2 hefter for totalskaden - skade nr 1 selv om dette er mer enn skade nr. 2 isolert. Situasjonen når skade nr 2 inntreffer før skade nr 1 har stabilisert seg –Mulig å beregne endelig utfall av skade 1 –Ellers: Skadevolder 1 ansvarlig for situasjonen da skade nr 2 inntraff. Særlig om kontinuerlig skade

16 6.3. Skadevoldende handling pluss hendelig årsak Virker samtidig - ikke ansvar Hendelig årsak kort tid etter skadevoldende handling - ikke ansvar - Rt 1939.736 Eystein Begrunnelse: Unngå tilfeldig berikelse

17 7. Hypotetisk årsakskonkurranse Årsak 1 fører til skade - Årsak 2 ville hypotetisk ha ført til samme skade senere Ikke ansvar for skader som likevel ville ha inntruffet, –Rt. 1931.513 Holmenkollbanen –Rt. 1998.1565 Lie Men blir ikke alltid tatt i betraktning: –Helsemessige svakheter, Rt 2000.220 Rossnes –Rt. 1945.52 Sephanson –Skl §3-4 begravelsesutg.

18 Har en interesse erst.rettslig vern Visse skader/tap som kan utelukkes? Må avgjøres konkret –Sjokkskader - ja, Rt. 1985.1011 Hauketo –Tredjemanns erstatningsrettslige vern - spm om adekvans/påregnelighet – Statens ansvar - hvilke interesser tar loven sikte på å beskytte


Laste ned ppt "Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker Betydningen av hovedårsaksregelen Krav om adekvans/påregnelighet Begrensningsfaktorer Konkurrerende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google