Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker
Betydningen av hovedårsaksregelen Krav om adekvans/påregnelighet Begrensningsfaktorer Konkurrerende skadeårsaker Hypotetisk årsakskonkurranse Var passiv røyking nødvendig betingelse for lungekreft? Var svikt i GPS navigator nødvendig betingelse for forfrysning Var Ppillen nødvendig betingelse for trombose Konkurrerende årsaker: Røyking tilstrekkelig til å føre til lungekreft og passiv røyking tilstrekkelig til å føre til lungekreft = Begge årsaker tilstrekkelige, ingen nødvendige betingelse for sykdommen. Tilsvarende utslippene fra Lillevik og Borger

2 1. Innledning Grunnleggende vilkår for ansvar Faktisk og rettslig
Her: rettslig Utg.pkt: Betingelseslæren: Nødvendig betingelse Unntak: Konkurrerende årsaker: Begge tilstrekkelige, ingen nødvendige Var passiv røyking nødvendig betingelse for lungekreft? Var svikt i GPS navigator nødvendig betingelse for forfrysning Var Ppillen nødvendig betingelse for trombose Konkurrerende årsaker: Røyking tilstrekkelig til å føre til lungekreft og passiv røyking tilstrekkelig til å føre til lungekreft = Begge årsaker tilstrekkelige, ingen nødvendige betingelse for sykdommen. Tilsvarende utslippene fra Lillevik og Borger

3 1. Innledning forts. Problemene:
Skadevolders handling virker sammen med en eller flere andre nødvendige årsaker Samtidig eller etter hverandre Rettslige teorier for løsningen, sml Rt Rossnes Skadevolders handling en av flere tilstrekkelige årsaker Oversikt videre To nødvendige årsaker = samvirkende skadeårsaker: Svikt GPS navigator pluss snøstorm, infeksjon, alkohol/tobakk konsum og medisinbruk (Ppilledommen) Passiv røyking pluss egen røyking begge nødvendige for lungekreft. Bilkollisjon pluss medfødte svakheter eller sykdomslidelser Rettslige teorier: Betingelseslæren: Ansvar for alle nødvendige årsaker. Begrensningsmuligheter: 1) hovedårsakslæren og 2) kravet til påregnelig eller adekvat årsakssammenheng, se D. s. 243. Flere tilstrekkelige årsaker = konkurrerende årsaker, hvor alle ville lede til same resultat uahengig av hverandre: Skadelidte ville fått lungekreft av egen røyking uavhengig av passiv røyking, Hus ville falt sammen av egne svekkelser uavhengig av rystelser pga anleggsarbeide fra tredjemann.

4 2. Samvirkende skadeårsaker
Begge/alle årsakene nødvendige Kan virke Samtidig Etter hverandre i tid Avgrense mot at flere årsaker fører til hver sin del av en skade

5 2. Samvirkende skadeårsaker
To eller flere årsaker virker uavhengig av hverandre og fører til samme skade Kan være Personlig skadevolder Hendelig årsak Skadelidtes forhold

6 2. Samvirkende skadeårsaker
Utgpkt: Betingelseslæren To eller flere skadevoldere - begge ansvarlige Ansvarlig skadevolder + hendelig årsak - ansvar for skadevolder Ansvarlig skadevolder + skadelidtes helsetilstand (før skaden) - ansvar for skadevolder = Ansvar for hele skaden uansett samvirke

7 3. Betydningen av hovedårsakslæren
Hovedårsaken = den vesentlige årsak Hovedårsaken tillegges all vekt dvs andre nødvendige årsaker ingen betydning Utg pkt: Liten plass til en slik lære Bartender dommen eks på at det er liten plass til hovedårsakslæren: D. s. 298: Egen røyking den vesentligste årsaken til skaden. Likevel ble Y ansvarlig for passiv røyking som var en nødvendig medvirkende betingelse for å utvikle lungekreft. Her kommer imidleritid bevisreglene i Y § 11 annet ledd inn.

8 3. Betydningen av hovedårsakslæren
Hovedårsakslæren avgrenser ansvar i forhold til årsaker med lite/uvesentlig betydning Eks: Rt 1992 P-pilledom II (kan se bort fra lite vesentlige elementer), Rt Lie ? Særlig om sårbarhet for skade som nødvendig årsak P pilledom II; Ikke krav om at den årsak skadevolder hefter for er hovedårsak, men dersom en annen årsak må regnes som hovedårsak (her infeksjon og/eller alkohol og tobakkkonsum) kan P pillen regnes som så uvesentlig at ansvar ikke ilegges. Med nødvendig årsak mener dommen ansvarsbetingende årsak. Dermed blir kravet til årsakens styrke lagt inn i kravet om nødvendig sammenheng. Lie dommen: Grense mellom hovedårsakslære for å utelukke ansvar og ikke årsak (”som faktor i hennes helsemessige utvikling for beskjedent til at det kunne gi grunnlag for erstatningskrav). Sårbarhet: Ta skadelidte som han er, men Lie dommen og Rossness dommen

9 4. Kravet til adekvans/påregnelighet
Adekvansbegrepet Grense for hvor omfattende skadefølger man hefter for Ekstraordinær/uventet årsaksforløp Flere mellomkommende hendelser Skadens omfang Begrunnelse: Hensynet til skadevolder Rimelighet, rettferd, økonomi

10 4. Adekvans Problemet: Hvor skal grensen trekkes
Utgpkt: Vidtrekkende ansvar Hensynet til skadelidte Normalt forsikring Men: hensynet til skadevoldere Forholdet til tolkning Forholdet til tolkning: Ved lovfestet ansvar se på hva slags interesser loven tar sikte på å verne Forøvrig: dreier seg om formålsbetraktninger og reelle hensyn

11 5. Begrensningsfaktorer
Påregnelighet ligger ofte i vurderingen av ulovfestet ansvarsgrunnlag Sentralt: øker handlingen risikoen for den aktuelle skaden, eller kunne skaden like gjerne inntruffet uavhengig av handlingen Karakteren av årsaksforløpet Årsaksforløpet kan være uventet hvis skaden er normal Ansvar selv om tredjemanns handling medvirker Eks på uforutsseelige og atypiske følger: Rossness dommen Gol Bygg dommen: spiller ingen rolle om det var en sinnslidende som tente på.

12 5. Begrensningsfaktorer
Nærhet i årsaksforløpet Skaden påregnelig, men med mange mellomkommende begivenheter Rt Økonomisk tap som flg av forsinkelse/redusert inntekt ofte for avledet Kravets økonomiske omfang Kan være upåregnelig Hensynet til skadevolders økonomi? Skadelidtes forhold/forsikringsmuligheter Nærhet i årsaksforløpet: Også psykiske plager kan være avledet.

13 6. Konkurrerende skadeårsaker
To eller flere årsaker tilstrekkelige Typetilfelle: Konkurrerende samtidige årsaker Årsakene virker etter hverandre Skadevoldende handling + hendelig årsak

14 Samtidige årsaker To eller flere volder samtidig skade - solidaransvar for alle

15 6.2. Årsakene virker etter hverandre
Hver hefter for den skade han faktisk påfører Skade nr 2 hefter for totalskaden - skade nr 1 selv om dette er mer enn skade nr. 2 isolert. Situasjonen når skade nr 2 inntreffer før skade nr 1 har stabilisert seg Mulig å beregne endelig utfall av skade 1 Ellers: Skadevolder 1 ansvarlig for situasjonen da skade nr 2 inntraff. Særlig om kontinuerlig skade Lødrup s. 309 Ved kontinuerlig skade: f.eks. Kontinuerlig forurensning: Skaden virker suksessivt, ny forurensning hver dag. Naturlig å anvende regelen om samtidig virkende årsaker her. Begge tilstrekkelige - begge ansvarlige.

16 6.3. Skadevoldende handling pluss hendelig årsak
Virker samtidig - ikke ansvar Hendelig årsak kort tid etter skadevoldende handling - ikke ansvar - Rt Eystein Begrunnelse: Unngå tilfeldig berikelse NB: tidselementet. Her ikke hypotetisk årsakskonkurranse pga nær i tid mellom hendelsene og man kan se hva som skjer.

17 7. Hypotetisk årsakskonkurranse
Årsak 1 fører til skade - Årsak 2 ville hypotetisk ha ført til samme skade senere Ikke ansvar for skader som likevel ville ha inntruffet, Rt Holmenkollbanen Rt Lie Men blir ikke alltid tatt i betraktning: Helsemessige svakheter, Rt Rossnes Rt Sephanson Skl §3-4 begravelsesutg. Forskjellen mellom foregående situasjon og denne: Lenger tid mellom, slik at antagelsene over hendelsesforløpet mer usikre. Situasjonen: ulykken fører til en skade som man likevel ville fått på et senere tidspunkt. Ulykken fører til skade eller tap som antagelig ville oppståttt senere uansett: Passiv røyking fører til lungekreft, aktiv røyking ville ført til ssamme resultat noe senere. Bilulykke fører til psykiske problemer som skadelidte var predisponert for og likevel ville få. Bartenderdommen: Hevdet at skadelidte ville fått lungekreft av egen røyking i 2003, og at Y derfor bare var ansvarlig for lungekrefte pga passiv røyking frem til dette tidspunkt. Men: Y § 11 skjerper beviskravet, og dette gjelder også i forhold til tidsperspektivet- Hypotetisk årsakskonkurranse var derfor ikke bevist.

18 Har en interesse erst.rettslig vern
Visse skader/tap som kan utelukkes? Må avgjøres konkret Sjokkskader - ja, Rt Hauketo Tredjemanns erstatningsrettslige vern - spm om adekvans/påregnelighet Statens ansvar - hvilke interesser tar loven sikte på å beskytte


Laste ned ppt "Årsakssammenheng Innledning Samvirkende skadeårsaker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google