Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitative forskningsmetoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitative forskningsmetoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitative forskningsmetoder
Claire Glenton, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester/ Nordisk Cochranesenter, norsk avdeling

2 Kvantitative metoder Ofte positivistisk vitenskapssyn. Sentrale idealer: Generaliserbarhet Nøytralitet Repeterbarhet

3 Eksperimentets logikk
Kvantitativt målbare variabler manipuleres for å identifisere relasjonene mellom dem. Endrer man på en variabel vil dette føre til en forutsigbar endring på en annen variabel. (”Ved 0 grader blir vann til is”) Identifisering av universelle lover et mål Spørsmål: Hvis man velge ut pris, tilgjengelighet og image som variabler som har sammenheng med røykefrekvensen, kan man lage forutsigbare endringer ned å manipulere en av variablene?

4 Nøytralt observasjonsspråk
”Vann blir til is ved 0 grader”. Begrepene ”vann”, ”is” og ”grader” er nøytrale og objektive – det er absolutt enighet om hva disse begrepene betyr. Spørsmål: ”Fører behandling X til økt livskvalitet? Hvordan ville dere definere livskvalitet? Ville dette kunne være repeterbart? Og relevant?

5 Repeterbarhet Uansett hvem som utfører målingen blir resultatet det samme Mulig fordi det finnes et nøytralt, objektivt språk

6 Kvantitative metoder og sosial atferd
Samfunnsfagene vokste fram etter krigen. Påvirket av positivistisk vitenskapssyn. Hvor velegnet er kvantitative metoder til å svare på spørsmål om sosiale forhold? For eksempel: Ungdom og sigarettreklame Leger og atferdsendring etter å ha deltatt på kurs Informasjon om amming til gravide kvinner

7 Når er en kvantitativ metode hensiktsmessig?
Spørsmål som kan besvares med tall (”Hvor mange?”, ”Hvor ofte?” . ”Hvor stor effekt?”, ”Hvor stor utbredelse?”, etc) Flere typer spørsmål som ikke kan besvares på denne måten

8 Når er en kvalitativ metode hensiktsmessig?
Når man ønsker å beskrive, forstå og fortolke: sosiale prosesser og forhold slik de oppleves og uttrykkes av individet i hans/hennes vanlig kontekst “Hvorfor røyker ungdom?” Spørsmål som kan besvares med tekst (”Hvorfor?”, ”Hvordan?”)

9 Kvalitative forskningsmetoder
Fenomenologisk tilnærming: Verden beskrives gjennom det opplevde og erfarte. Fokus på det enkelte menneskets opplevelser av sin virkelighet i all sin mangfold. Sentrale idealer: Kontekstavhengighet Tar utgangspunkt i individets kategorier Dybdeforståelse Fleksibilitet, åpenhet, holisme Refleksivitet

10 Kontekstavhengighet Menneskelige handlinger er kontekstavhengige, de er et resultat av et samspill mellom individet og dens omgivelser. Forankret i individets livsverden: leter etter svar i det folk forteller/i situasjonen de befinner seg i Kontekstbasert dybdeforståelse målet, ikke nødvendigvis generaliserbarhet

11 Individets egne kategorier
Fenomenologien tar utgangspunkt i individets egne begreper Individets begreper målet, ikke nøytralt observasjonsspråk

12 Fleksibilitet, åpenhet og holisme
Åpenhet for data som forskeren ikke forventer Holistisk tilnærming - ønsker et mest mulig helhetlig bilde Åpenhet et mål, ikke forhåndsbestemte variabler

13 Refleksivitet Data som samproduksjon. Anerkjennelse av at data-
innsamling foregår i en mellommenneskelig interaksjon. Refleksivitet et mål, ikke repeterbarhet

14 Typer kvalitative metoder
Deltagende observasjon Observasjon Intervju Fokusgrupper Dokumentanalyse Spørsmål: Hvordan påvirker dere den informasjonen dere får til daglig? Ville det være fruktbart å drive forskning innenfor eget fagfelt? Når legen lytter til pasienten, er det kvalitativ forskning?

15 Utvalg i kvalitative studier
Strategisk utvalg av målgruppen der målet er å dekke antatt relevante sosiale roller og perspektiver. Hvor mange deltagere er nok? Nok deltagere til å oppnå ”data-metning” Strategisk, utvalg, ikke representativ utvalg. Antallet bestemt etter hvert, ikke forhåndsbestemt.

16 Datainnsamlingens kontekst
Det forventes at forskeren gjør rede for konteksten som datainnsamlingen foregikk innenfor, også sitt eget ståsted/bakgrunn

17 Kvalitativ analyse En vanlig tilnærmingsmåte ved analyse av kvalitative data er såkalt innholdsanalyse, hvor mønstre i data blir identifisert og kategorisert. Går det klart fram hvordan analysen ble gjennomført? Ser du en klar sammenheng mellom innsamlet data og kategoriene som forskeren har kommet fram til?

18 Underbygging av data Kategorier eller mønstre som blir identifisert blir underbygget om lignende mønstre blir identifisert på andre måter, for eksempel: Andre forskere Andre metoder Andre datakilder Det er sjeldent at forskjellige kilde gir helt likt uttrykk. Imidlertid bør slike forskjeller forklares tilfredsstillende.

19 Kvalitative og kvantitative metoder
Kvalitative studier: alene som forberedelse til en kvantitativ studie for å forklare resultater fra en kvalitativ studie parallelt med en kvalitativ studie

20 Dagens artikkel Nederlandsk studie: ”Collusion in doctor-patient communication about imminent death: an ethnographic study”, BMJ 2000. ”Collusion”: Hemmelig avtale/forståelse ”Ethnographic study”: Vanligvis lengre tids datainnsamling, gjerne flere kvalitative metoder, men ofte deltagende observasjon


Laste ned ppt "Kvalitative forskningsmetoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google