Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i kvalitativ/kvantitativ metode 1.år, Bjerregaardsgt. Sølvi Helseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i kvalitativ/kvantitativ metode 1.år, Bjerregaardsgt. Sølvi Helseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i kvalitativ/kvantitativ metode 1.år, Bjerregaardsgt. Sølvi Helseth

2 Innføring i metode. Hva er kvantitativ/kvalitativ metode? Ulike metodiske tilnærminger – Kvalitativt – Kvantitativt Eksempler kvantitativ/kvalitativ

3 Forskningsprosessen 1. Idegrunnlag 2. Litteratur- grunnlag 3. Problem- formulering 4. Forsknings- design 5. Innsamling av data 6. Analyse av data 7. Publikasjon 8. Anvendelse av resultat 9. Praksis

4 Fra ide til problemstilling 1-3 ”Den lille prosess” 50% av arbeidet ligger i ”Den lille prosess”? 4-10 følger av seg selv. Obs prosjektets tidsramme

5 3.Problemformulering. Styringsinstrument. Klart formulert og vel avgrenset. Elementer i problemstillingen - enheter, hvem undersøker vi - variablene ; hva undersøker vi - Verdiene, hvordan ser det vi undersøker ut, dvs hvordan egenskapene varierer Eks: Hvordan vil preoperativ informasjon påvirke pasienters kvalme og brekninger postoperativt.

6 Formulering av problemstilling Tema Spørsmål Hypotese/påstand om årsakssammenhenger

7 Problemstilling som styringsinstrument. Problemstilling formulert som: - tema - lite styring - spørsmål - mer styring - påstand/hypotese - sterk styring

8 Eks. Tema: Befolkning av øyene i Stillehavet. Spørsmål: Hvordan ble øyene i Stillehavet befolket? Hypotese: Øyene i Stillehavet ble befolket ved at mennesker fra Sør-Amerika gikk på skøyter over isen til Polynesia i istiden.

9 4. Forskningsdesign. Forskningsdesign: Forskerens overordnede plan for hvordan han kan få svar på problemstillinger evt testet ut hypoteser. - metode - plan for datasamling - utvalg - analyse

10 Metodiske overveielser: - Kvalitativt???? - Kvantitativt??? Velger fremgangsmåte som passer best for den aktuelle problemstilling.

11 Ulike former for design Eksplorativt. – kvalitativ Deskriptivt – kvalitativ – kvantitativ Eksperimentelt. – kvantitativ Kvasi-eksperimentelt – kvantitativ

12 Kvantitativ metode Kvantitativ tilnærming er strukturert og systematisert. Den går i bredden og tar sikte på å formidle forklaringer. Ved bruk av kvantitativ metode kan informasjon formes til målbare enheter. Dette muliggjør statistiske beregninger. (Dalland)

13 Når kvantitativ metode? Ønsker breddekunnskap – Eks befolkningsstudier – Kartlegge helsetilstand hos hele eller deler av befolkningen Ønsker å teste hypoteser Teste årsakssammnehenger

14 Kvantitativ metode Kvantitative us preges av: - struktur - bredde - årsakssammenhenger Metoder: - Strukturerte intervju - Spørreskjema - Strukturert observasjon Datamateriale: – tall Dataanalyse: - statistikk

15 Kvantitativ metode Bruk og utvikling av spørreskjema. Bruk av ferdig utviklede skjema. - norske skjema - utenlandske skjema – obs oversettelsesprosedyrer Konstruere egne skjema

16 Kartlegge ulike fenomen - Håp - Livskvalitet - Autonomi - Mestring av omsorg for barn - Må definere begrepene og operasjonalisere – finne frem til hva som kjennetegner de forskjellige fenomen. Dette er utgangspunkt for å konstruere spørreskjema.

17 Et kvantitativt forskningsprosjekt Helse og livskvalitet hos ungdom i Oslo

18 Kartlegge helse og livskvalitet hos ungdom på utvalgte ungdomsskoler i Oslo Spørreskjema – KINDL/CHQ – internasjonale skjema – oversettelsesprosedyrer Utvalg: ca 250 14/15-åringer Data behandles statistisk – Tolkning av tallene – Fremstilling grafisk – fremstilling tekst

19 Helse og livskvalitet hos ungdom En kvalitativ studie Utvalg 30 ungdommer Dybdeintervjuer rundt temaene: – helse – livskvalitet – syn på kropp Hvorfor kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ tilnærming?

20 ”If you can’t count it, it doesn’t count.” ”If you can count it, that ain’t it.”

21 Hva er kvalitativ metode? Kvalitativ kontra kvantitativ Handler om fenomeners karakter eller egenskaper. Søker kunnskap om menneskers erfaringer, opplevelser, tanker forventninger, holdninger, livsverden Søker å forstå menneskers handlinger og adferd (ikke forklare) Søker dybdekunnskap (kontra bredde) Aktiv forskerrolle Forsker bruker seg selv som instrument Stor fleksibilitet

22 Kvalitativ metode Kvalitativ metode har til hensikt å fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle. Den kvalitative tilnærming går i dybden og har som formål å få frem sammenheng og helhet. Den tar sikte på å formidle forståelse (Dalland)

23 Forskerrollen i kvalitativ forskning. Forskerens ståsted, faglige interesser og personlige erfaringer avgjør hvilken problemstilling som er den aktuelle, hvilket perspektiv som skal velges, hvilke metoder og utvalg som er relevante, hvilke resultater som besvarer de viktigste spørsmålene og hvordan konklusjonene skal vektlegges og formidles. Spørsmålet er ikke hvorvidt forskeren påvirker prosessen, men hvordan. (Malterud 1996).

24 Forskerrollen Forsker delaktig i forskningsprosessen Forsker bruker seg selv som instrument – Nærhet til personene/miljøene det forskes på Synliggjøring av forskerens forforståelse og perspektiv blir viktig. Hvilke briller ser forskeren på virkeligheten gjennom. – Erfaringer – Antagelser/hypoteser – Faglig perspektiv – Teoretisk grunnlag

25 Når egner kvalitativ metode seg? Lite forhåndskunnskap om fenomenet som skal undersøkes. Uklar kunnskap om fenomenet som skal undersøkes Søker kunnskap om menneskers livsverden Kvalitativ metode alene Kvalitativ metode i kombinasjon med kvantitativ

26 Ulike metodiske tilnærminger Intervju – Ustrukturert/semistrukturert – Intervjuguide – Samtaleform – Notater/båndopptager Observasjon/feltarbeid – Aktiv/passiv – Observasjonsguide – Feltnotater/video – Ustrukturert samtaler Tekst-/billedanalyse

27 Et kvalitativt forskningsprosjekt: ”Hjelp i skrikende stund”,- utvikling av en modell for helsesøstertilnærming til foreldre og barn når spedbarnet har kolikk. (Helseth, 1999)

28 Design Eksplorativt (utforskende) - lite og uklar forhånds-kunnskap om temaet - åpen tilnærming - hensikt å forstå, ikke forklare Metode: Kvalitative intervjuer med foreldre og helsesøstre. Fenomenologisk/hermeneutisk forståelsesramme.

29 Analyse/tolkning 61 intervjue; stor mengde tekst Analyseprosessen: – Redusere, organisere, fokusere, forenkle, tydeliggjøre, abstrahere og omforme datamaterialet – Veksle mellom helhet og deler – Få frem mening/essens i det de intervjuede har fortalt – Ulike tolkningsnivåer; selvforståelse, allmenn forståelse, teoretisk forståelse (dvs ser på datamaterialet gjennom ulike briller) – Ulike nivåer (beskrive, tolke, teoriutvikling) ifht hensikt/problemstilling

30 Validitet/reliabilitet Studiens gyldighet og pålitelighet. Sikres på alle trinn i forskningsprosessen. Validitet: Undersøker studien det den sier den skal undersøke? Reliabilitet: Pålitelighet, nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ivareta studiens validitet. Generaliserbarhet.


Laste ned ppt "Innføring i kvalitativ/kvantitativ metode 1.år, Bjerregaardsgt. Sølvi Helseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google