Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Frederik Zimmer

2 2 Aksjonærmodellen 1 Kjøpt aksje for 2000 i år 0. Skjermingsrente 3 %. År 1 Utbytte100 Skjerming 2000 x 3/100 60 Skattepliktig inntekt 40 Alt 1: Aksjen arvet i år 0, arvelaters kostpris 150 Utbytte100 Skjerming 150 x 3/100 4,5 Skattepliktig inntekt 95,5

3 3 Aksjonærmodellen 2 År 2 Utbytte 20 Skjerming 2000 x 3/10060 Skattepliktig inntekt 0 Ubenyttet skjerming40

4 4 Aksjonærmodellen 3 År 3 Utbytte 10 Ubenyttet skjerming 10 Skattepliktig inntekt utbytte 0 Aksjen selges for 2 100, gevinst100 Ubenyttet skjerming 30 Skattepliktig gevinst 70

5 5 Aksjonærmodellen 4 Alt 2: Aksjen selges for 2 020, gevinst 20 Ubenyttet skjerming 20 Skattpliktig gevinst 0 Ubenyttet skjerming, bortfaller 10 Alt 3: Aksjen selges for 1 980, tap20 Ubenyttet skjerming, bortfaller30

6 6 Aksjonærmodellen - utland Norge Utland EØSAnnet X Corp AS Y Z PE

7 7 Oppgave: Aksjonærmodellen - lovlighetsvilkåret AS balanse Eiendeler25 000 000 Aksjekapital1 000 000 Overkursfond 500 000 Annen egenkap 1 200 000 Gjeld 22 300 000 Sum25 000 000 25 000 000 Hvor mye kan deles ut i utbytte? (Fra Skaar/Kildal: Bedriftsskatterett s. 175)

8 8 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Givers ervervGave Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag

9 9 Kontinuitetsprinsippet - tap Givers erverv Gave Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag

10 10 Skattelov, aksjelov, regnskapslov SktlAsl/asalrskl. § 10-12,1,2§ 8-1 ”lovlig utdelt””årsresultat”§ 6-1, 1 nr 24 ”annen EK”§ 6-2, 1, C II nr 2 - udekket underskudd osv. - 2. ledd = fri EK (3. ledd) 4. ledd kap neds, likv, fusjon/fisjon

11 11 EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl SktlAsl/asalrskl InnbetaltBundetInnskutt Ikke innbetaltFriOpptjent

12 12 Utv. 2009 s. 693 LRD Bg AS |----  ØN AS X, YNilsen RegnskapsførtAksjekap. 100 000 ”Annen EK” 13 mill Skulle vært ført: Aksjekap. 100 000 Overkurs 13 mill 9 %100 %

13 13 Kapitalnedsettelse – ulik overkurs A stifter AS, aksjekapital 100 000 Senere rettet emisjon mot B, 50 % av aksjene, betale 900 000, hvorav aksjekapital 100 000, overkurs 800 000 Kapitalnedsettelse med 400 000, aksjekapital 80 000, overkursfond 320 000 A: 40 000 tilbakebet as-kap, 160 000 utbytte B: Alt skattefritt (innbet. as-kap el. overkurs) (Fra AT Tjølsen i RR 2006)

14 14 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskattland GmbH Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett 10%-krav

15 15 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap Norge Utland AS EØSUtenfor EØS GmbH Ltd PE kildeskatt

16 16 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet Gevinst: salg To år Minst 10% hele tiden Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

17 17 Aksjetap - nærstående Ltd AS ASamb 10% Mor AS 10% 3% 7%

18 18 Fritaksmetoden - fisjon AS mor D1D2 Kjøper Aksjesalg D2

19 19 Fritaksmodell – produksjon i datterselskap? MD Skip, bygg e l produseres i D Hvis gevinst, selges aksjene i D skattefritt Hvis tap, selger D innmaten med tapsfradrag

20 20 Fritaksmetoden - tilpasning X AS1 AS2 ASA 100 60 3 Hvis gevinst, AS1 selger aksjer i fx AS2 Hvis tap, X s selger aksjer i AS1

21 21 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial UtlandNorge M PE 1 D PE 2 D

22 22 Marks & Spencer UKUtland MS mor + MS Datter - MS Datter --

23 23 ”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05 M D dd Inntekt 100’ underskudd 90,1 Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja

24 24 Rt. 2004 s. 1331 Aker Maritime Aker RGI Aker Maritime 63 Aker yards Aker Finnyards Aker Finnyards Holding 5149 60 100 Trinn 1: Stiftelse av Aker FHolding, overdragelse av aksjer i AF Trinn 2: Fusjon Aker Finnyards Holding og Aker Yards----

25 25 Endret foretaksform - omdannelse Sktl. § 11-20: EF -> AS/ASA ANS/KS -> AS/ASA Kommunalt kraftforetak -> AS/ASA Ulovfestet: ANS/KS -> KS/ANS AS/ASA -> ASA/AS Men ikke: AS/ASA -> EF/ANS/KS ANS/KS -> EF

26 26 Omdannelse Eks (tall i 1000) EK eierskattem bokført virkelig Forr.eiendom 3000 35004500 Maskiner 500 800 800 Varelager 150 150100 Aksjer 150 150350 Gjeld150015001500 Sum2300 31004250 Bolig 2000 20002500 Underskudd til fremføring 500.

27 27 Omdannelse - åpningsbalanse Eiend 4600Aksjekap. 2300 Overkurs 800 Gjeld 1500 46004600

28 28 Fusjon ved opptak AS X AS Y Fast eiendomSkip Skattem 100skattem 40 Virkelig250virkelig 125 Eies av AEies av C As inngangsverdi på aksjene i AS X er 100 Fusjoneres, med AS Y som overtakende

29 29 Aksjebytte AS X AS Y A, B C, D Før Etter

30 30 Trekantfusjon X M D A. B fusjon Skattem v 50 Reel v 150 Tilføres verdi 150 minus utsatt skatt = 122 aksjer fusjonsfordring

31 31 ”Drop-down” A AS A utfisjonerer->AS E AS D trekantfusjon Vederlags- aksjer

32 32 Grenseoverskridende fusjoner 1 Norge Utland Ltd D1 D2 AS A B

33 33 Grenseoverskridende fusjoner 2 NorgeUtland AB 1 AB 2 PE A

34 34 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1 AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

35 35 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2 Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60


Laste ned ppt "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google