Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar

2 www.hordaland.no Behovsvurdering  behovsvurdering av anlegget inklusiv forventa bruk av anlegget  Planskisse/teikning av anlegget

3 www.hordaland.no Førehandsgodkjenning av anlegg  Dette punktet gjeld for store anlegg som til dømes fleirbrukshall og symjehall  førehandsgodkjente planer/teikningar – skal være godkjent av kommune / Kyrkje og kulturdepartementKyrkje og kulturdepartement  søknad om førehandsgodkjenning skal alltid sendast via kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune

4 www.hordaland.no Kostnadsoverslag  innhente anbod/tilbod på arbeid/anlegg som skal utføres/byggast.  NB! offentlige anskaffelsar - ulike terskelverdiar  anbod/tilbod må være tilstrekkeleg spesifisert og kunne kontrollerast i ettertid  dugnad må spesifiserast (sjå plansjen finansieringsplan)

5 www.hordaland.no Kostnadsoverslag forts  må fordelast på kva som gir rett til tilskot og kva som ikkje gir rett til tilskot  administrasjon maks 5% av godkjent tilskotsberettiga kostnadsoverslag  kun renter på byggjelån i perioden  kan kalkulere med inntil 5% uføresette utgifter, men ikkje framtidig prisstigning

6 www.hordaland.no Ikkje tilskotberettiga kostnader  drift/vedlikehald av anlegget  til erverv av grunn, dekning av gjeld og/eller finansieringskostnader utover byggelån  til kjøp av løst utstyr  til publikumstribuner, veier, parkerings- plasser og/eller eigedomsgjerder

7 www.hordaland.no Finansieringsplan  eigenkapital – kontoutskrift frå bank  (fylkes)kommunalt tilskot dvs kopi av vedtak; NB! side 4 i søknadsskjema (fylles ut av kommunen)  private tilskot/gåver – kopi av gåvebrev  rabattar; reelle konkurransedyktige markedspriser kopi av tilbod/faktura –kan ikkje rekne med mva på rabattar

8 www.hordaland.no Finansieringsplan forts  Gjentatt søknad: skriv opp midlar som er gjeve tidlegare  lån – kopi av lånetilsegn og stadfesting på at lånevilkårene er akseptert  dugnad – verdien av dugnad skal framkome i egen oversikt –kalkulert av kvalifisert fagperson / firma / enterprise –kan ikkje berekne meirverdiavgift på dugnad

9 www.hordaland.no Forvaltning, drift og vedlikehald  Plan for bruk av anlegg inkl driftsbudsjett  Plan for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling med tilhøyrande budsjett må leggjast ved for; –fleirbrukshaller –symjehaller –spesialhaller

10 www.hordaland.no Grunnboksutskrift  Kopi av stadfeste grunnboksutskrift der anlegget er lokalisert  Ved avtale om feste/leie er det naudsynt også med kopi av tinglyst feste- /leieavtale på minimum –40 år ved ordinære anlegg –20 år ved nærmiljøanlegg

11 www.hordaland.no Vedlegg til søknad  alle vedlegg må merkes med tall / bokstaver  legg berre ved relevante vedlegg  mangelfull søknad inklusiv dokumentasjon; –skaper meirarbeid for alle parter med å hente inn tilleggsopplysningar i ettertid –søknadsbeløp kan ikkje godkjennast

12 www.hordaland.no Søker på nytt der søknad tidligare er godkjent 1.Uendra kostnad og finansiering –Ingen vedlegg skal leggast ved søknaden 2.Kostnad er oppjustert –Nye oppjusterte tal for kostnader og finansiering må dokumenterast i form av at berre nye relevante vedlegg sendes inn

13 www.hordaland.no Kor er anlegget lokalisert ?  Kartkoordinat  Gards (gnr) - og bruksnummer (bnr)  Kommunen fyller ut kartkoordinat, gnr og bnr på side 4 av søknadsskjemaet

14 www.hordaland.no Spørsmål / hjelp ???  www.hordaland.no/idrett www.hordaland.no/idrett  Seksjon for idrett og friluftsliv i Hordaland fylkeskommune tlf 5523 9185  Kommunen der anlegget skal lokaliserast i


Laste ned ppt "Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google