Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn, etnisitet og seksualitet i et minoritetsperspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn, etnisitet og seksualitet i et minoritetsperspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn, etnisitet og seksualitet i et minoritetsperspektiv

2 Plan_ Sende rundt ark som alle må skrive seg på Siste time seminar. Avslutte 15 minutter før Teori Snapshot 16 Xenia Chryssochoou  Sosial konstruksjonisme  Diskursiv psykologi

3 Kjønnsperspektivet Som minoritetsperspektiv innenfor psykologifaget Som minoritet-/majoritetsperspektiv i forhold til makt mellom grupper av mennesker

4 Sosiale kategorier betydningssystemer i samspill Kjønn Seksualitet Etnisitet Religion Sosial klasse

5 Sosiale kategorier: Det er knyttet meningsforståelser til ulike sosiale kategorier Ikke likeverdighet Noen kategorier får status som mer ’normalt’ og ’vanlig’. Andre kategorier blir da ’unormalt’ og ’uvanlig’ Maktforhold som får konsekvenser for individet

6 Psykologiens historie Betydninger av kjønn, etnisitet og seksualitet har en lite sentral plass innenfor psykologien. Hvorfor?

7 Vitenskapsteoretiske utgangspunkter Empirisme og positivisme Universalisme Essensialisme Individualisme Nøytralitet som ideologi Reduksjonisme

8 Det moderne mennesket Rasjonalitet – logikk Vitenskap – fremgang Naturvitenskapene; predikere atferd. Lovmessigheter. Verden og mennesker; komplekse maskiner som fungerer systematisk utifra mekanistisk lover.

9 The Science of Personality Lawrence Pervin, 1996 Fremgang innen naturvitenskapene gjorde at man ønsket den samme kunnskapen om mennesket Systematiske fremgangsmåter Formulere generelle lover om menneskelig atferd Finne objektive sannheter

10 Menneskesyn Hvilket ’menneske’ trer frem av psykologisk forskning? Sammenheng mellom metode/vitenskapsteoretisk forankring og menneskesyn

11 Utforske subjektive meningsforståelser Kjønn, etnisitet, seksualitet m.fl Kvalitative metoder

12 Forståelser av kjønn i psykologien Kjønnsgeneralisering Komparative undersøkelser av kvinner og menn Kjønn som variabel ’Den nøytrale kjønnspretensjonen i moderne psykologi’ ’Vitenskaplig standard’ der kjønn ikke har betydning

13 Kunnskapsforståelse Metode Forståelse av fenomen

14 Perspektivforskyvning Fra kjønn som variabel - kjønn som forskjell Til kjønn som meningssystemer som får betydning for hvordan vi oppfatter oss selv og andre Kjønnede praksiser

15 Forskningsfelt Kvinneforskning; kvinners liv og erfaringer Feminisme; menn overordnet og kvinner underordnet I dag: Kjønnsforskning Kjønn som kulturelle betydingssystemer

16 Kjønn, seksualitet og etnisitet: Teoretisk bakteppe Sosial konstruksjonisme Post strukturalisme Kulturpsykologi Diskursiv psykologi Kvinne- og kjønnsforskning

17 Kulturpsykologi retter oppmerksomheten mot relasjonen mellom mennesker og omverdenen sosiokulturelle miljøer har en vesentlig betydning for hvordan mennesker tenker, lærer og utvikler seg

18 Kulturpsykologi Et kritisk alternativ innenfor psykologien. Perspektivforskyvning fra studier av personer over mot studier av personer slik de inngår i samhandling med andre i et sosialt felleskap

19 Kulturpsykologi Kulturpsykologi er en paraplybetegnelse som favner over et bredt tilfang av teoretiske og metodiske tilnærminger Det som skiller de ulike perspektivene fra hverandre, er hvilke formidlingsprosesser mellom menneske og kultur som blir satt i fokus

20 Sosial konstruksjonisme The Social Construction of Reality Berger og Luckman, 1966 Fokus flyttet fra en forståelse av en objektiv virkelighet mot at det vi opplever som ’virkelig’ er sosialt konstruert Kunnskap frembringes som en sosial prosess, og den er kulturelt og sosialt betinget

21 Sosial konstruksjonisme 1. Et kritisk ståsted til kunnskap om verden 2. Forståelser er historisk og kulturelt spesifikke 3. Kunnskap opprettholdes av sosiale prosesser 4. Kunnskap og sosial handling er sammenvevet Vivian Burr (1995) ’Social Constructionism-what is it?

22 Post strukturalisme Den språklige vendingen Studerer hvordan noe får posisjon som ’normalt’ og ’vanlig’ – ’unormalt’ og ’uvanlig’ Metoder: diskursanalyse og dekonstruksjon

23 Diskursiv psykologi Diskurs: forståelsesformer, meninger og perspektiver som er nedfelt i bestemte måter å snakke om ulike fenomener på. Praksiser

24 Utviklingspsykologi Piaget Freud Kohlberg Gilligans kritikk

25 Eksempel: Drapet på Kitty Genovese i New York 1964 38 mennesker hadde enten sett eller hørt overfallet Forskning: Latanè og Darley (1970) ’Bystander effect’ ’Diffusion of responsibility Sosial psykologiske teorier i en kulturell kontekst

26 Frances Cherry (1995): Analyse av kulturelle endringer i sosialpsykologiske forstståelser av menns vold mot kvinner Hendelsen fant sted i en kontekst der det ikke var vanlig med innblanding i menns vold mot kvinner

27 Cherry: Analyserer nyhetsklipp som omtaler hendelsen fra 1966 – 1988 Finner et mønster av kjønn, klasse og etnisitet. Samspill mellom flere betydningsskapende kategorier Sosial psykologiske teorier i en kulturell kontekst

28 Interseksjonalitet Betydningssystemer i samspill Ikke ensidig fokus på hvilken betydning kjønn får for forståelsen av et fenomen, men hvordan betydninger av kjønn, klasse og etnisitet samlet får betydning

29 Fra å være kjønn til å gjøre kjønn - et teoretisk skift Processes of doing Forskyve fokus fra kjønn som noe som man er, mot kjønn som noe som man gjør Utrykket ’å gjøre kjønn’ brukes som et begrep for å understreke hvordan kjønn er noe som aktivt blir produsert i hverdagen (West og Zimmerman, 1987)

30 Hvordan studere ’betydninger av kjønn’? ’Sosial deltagelse og utvikling i overgang fra 12-14 år: ’vanlige’ og ’vanskelige’ utviklingsveier’ Professor Hanne Haavind, UiO Førsteamanuensis Liv Mette Gulbrandsen, HiO

31 Sosial deltagelse og utvikling i overgang fra 12-14 år: ’vanlige’ og ’vanskelige’ utviklingsveier 32 barn fra samme skole på østlandsområdet Halvparten av barna etnisk minoritetsbakgrunn Variert sosioøkonomisk bakgrunn

32 For jenter: Kjønn Alder Seksualitet

33 For gutter: Aktivitet (trening) Data Få kjæreste (organisert av jentene)


Laste ned ppt "Kjønn, etnisitet og seksualitet i et minoritetsperspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google