Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 13, 14, 19 og 20 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 13, 14, 19 og 20 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 13, 14, 19 og 20 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Opphavsrettens overgang – noen terminologiske forhold ” Rettighetsovergang” –Overgang av rettigheter uansett grunnlag ”Rettighetsoverdragelse –Fellesbetegnelse på overgang av rettigheter ved avtale ”Lisens” –Fellesbetegnelse på delvis rettighetsoverdragelse (kf. Knoph s. 138) Skille mellom rettighetsoverdragelse og rettighetsforvaltning

4 Total og partiell rettighetsoverdragelse ”Total rettighetsoverdragelse” –Hele opphavsretten med den begrensning som følger av § 3 (jf. § 39 første ledd) Presumpsjon mot ”total rettighetsoverdragelse” Ellers: Grunnleggende skille mellom overdragelse av rettigheter og overdragelse av eksemplarer, jf. åvl. § 39 annet ledd

5 Tolking/lemping av opphavsrettslige avtaler ”Spesialitetsprinsippet” –Åvl. § 39a: ”Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved andre midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler” Restriktivt tolkingsprinsipp(?) Se Rt. 2001 s. 872, Løkke-Sørensen; prinsippet trekkes enda lenger Avtalerettslig lemping, avtl. § 36 –Se for eksempel U 2002 s. 1224 (Jacob Gade)

6 Videreoverdragelse av opphavsrett, jf. åvl. § 39b annet ledd ”Retten kan … ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne” –Begrunnelse: Opphavsmannen bør ha rett til å bestemme hvem som råder over verket hans –Slår ikke nødvendigvis til i mer utpregede kommersielle sammenhenger

7 Åndsverklovens umiddelbare anvendelse Åndsverkene (åvl. § 57) –Åvl. har umiddelbar anvendelse på: Verk skapt av norsk statsborger Verk skapt av person bosatt her i riket Verk første gang utgitt i Norge, dvs. utgitt her innen 30 dager etter førsteutgivelsen Filmverk og fjernsynsverk hvis produsent har sitt hovedsete her Byggverk oppført her i riket Kunstverk og fotografisk verk innføyd i bygninger –Fellesverk: Umiddelbar anvendelse hvis én av opphavsmennene er norsk statsborger/bosatt i Norge(?) –”Editio princeps”, se § 57 fjerde ledd

8 Åndsverklovens umiddelbare anvendelse (forts.) Nærstående rettigheter –Hovedregel: ”Kap. 5-prestasjoner” har umiddelbart vern hvis frembragt av norsk statsborger, person bosatt i riket eller selskap med styre/sete her i riket –Utøvende kunstneres og film/fonogramprodusenter spredningsrett: Gjelder for lyd- og filmopptak gjort i Norge, jf. § 58.2.2 –Lyd- og billedprodusenters eksemplarfremstillingsrett: Ingen begrensning, jf. § 58.2.3 –Fotografiske bilder: Umiddelbar anvendelighet for fotografier som første gang er utgitt i Norge, laget av EØS-statsborger, av noen som har sete i EØS, jf. § 58.2.6 –Databaser: Samme regel som for fotografiske bilder, jf. § 58.2.4

9 Åndsverklovens middelbare anvendelse - åndsverk ”Under forutsetning av gjensidighet kan Kongen gi forskrifter om helt eller delvis anvendelse av lovens regler i forhold til verk med en nærmere bestemt tilknytning til fremmed stat”, jf. åvl. § 59.1 –Ikke materiell gjensidighet, men formell (dvs. nasjonal behandling) –Nærmere bestemmelser i forskrift av 21/12-01, kap. 6 –I hovedtrekk: Vern for: statsborgere fra stater tilsluttet EØS, jf. § 6-1 verk fra stater tilsluttet BK/TRIPS etter samme tilknytningskriterier som åvl. § 57, jf. § 6-2 [verk fra stater tilsluttet VK etter noenlunde samme tilknytningskriterier, jf. § 6-5] Særregler for vernetid (se særskilt om dette)

10 Åndsverklovens middelbare anvendelse – nærstående rettigheter Samme regel om middelbar anvendelse som for åndsverk, jf. § 59 tredje ledd Nærmere regler i forskriftens §§ 6-1 og 6-9 flg. –Prestasjoner med EØS-tilknytning: Hovedregel: Nasjonalitetskriterium Utøvende kunstneres/film- og fonogramprodusenters spredningsrett: Prestasjoner med tilknytning til en stat knyttet til RK og/eller WTO/TRIPS vernes etter samme tilknytningskriterier som ”norske” prestasjoner, jf. §§ 6-9 Ellers særregler om utleieretten (§ 6-10), kringkastingsforetak (§ 6-11) og vederlagsretten etter § 45b (§ 6-12)

11 Åndsverklovens middelbare anvendelsesområde - vernetiden Fra hovedregelen om formell gjensidighet/nasjonal behandling: Viktig unntak –Vernetiden: I samsvar med BK [og VK] gjelder det kun et prinsipp om materiell gjensidighet for verk med konvensjonstilknytning –For EØS-borgere: Prinsippet om ikke-diskriminering gjelder like fullt, jf. EØS art. 4 og Sml. 1993 s. I-5145, Phil Collins –Mao: Verk av person som er statsborger eller bosatt i EØS: 70 års vernetid (jf. forskriftens § 6-1) –Verk med øvrige BK-land/WTO-land som hjemland: Vernet varer ikke ut over det som gjelder i verkets hjemland, jf. § 6-3 –Hva er ”hjemland”? Som regel det land hvor verket ble utgitt første gang (dvs. innen 30 dager fra førsteutgivelsen) –For nærstående rettigheter: Som utgangspunkt gjelder formell og ikke materiell gjensidighet. Unntak for vederlag etter § 45b

12 Lovvalg og jurisdiksjon To grunnleggende problemer ved internasjonale rettstvister: –Hvilket lands regler gjelder? (lovvalg) –For hvilke lands domstoler kan det reises søksmål (domsjurisdiksjon) Lovvalg: –Hovedregel: Territorialitetsprinsippet –Men må suppleres med alminnelige lovvalgsprinsipper Domsjurisdiksjon –Territorialitetsprinsippet strekker ikke til –For rettstvister mellom EFTA/EU-land: Reglene i Luganokonvensjonen (LK) Hovedregel: Domisilprinsippet; søksmål skal reises for domstolene i saksøktes hjemland, jf. LK art. 2 Krav om erstatning utenfor kontrakt: Søksmål kan reises for domstolene på skadestedet, jf. LK art. 5(3) –Rettstvister i internasjonale forhold utenfor EØS Søksmål kan reises for saksøktes hjemting


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 13, 14, 19 og 20 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google