Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TUBERKULOSEKOORINATOR`S ROLLE OG FUNKSJON ANN-IREN MUREN OLSEN TUBERKULOSEKOORDINATOR HELSE FONNA SHE-dag 26 mars 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TUBERKULOSEKOORINATOR`S ROLLE OG FUNKSJON ANN-IREN MUREN OLSEN TUBERKULOSEKOORDINATOR HELSE FONNA SHE-dag 26 mars 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 TUBERKULOSEKOORINATOR`S ROLLE OG FUNKSJON ANN-IREN MUREN OLSEN TUBERKULOSEKOORDINATOR HELSE FONNA SHE-dag 26 mars 2004

2 INNFØRING AV TUBERKULOSEKOORDINATOR ”ny forskrift om tuberkulosekontroll” 01.januar 2003 Ny ressurs som tilføres tuberkulosekontrollarbeidet i Norge –Formål å forbedre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Forskriften regulerer ikke antall koordinatorer eller hvilken kompetanse vedkommende skal ha. –Helse Vest: En koordinator pr 10 tilfeller av TB eller 1/2 TBkoordinator pr 100 000 innbyggere (Behov Helse Fonna 0,75 - nå 0,5 % ) –Vedkommende må kunne utøve de funksjoner som forskriften pålegger. Skal ha tilstrekkelig tid avsatt Bør være tilknyttet de sykehusavdelinger som helseforetakets TBkontrollprogram har utpekt til å diagnostisere og behandler TB

3 TUBERKULOSEKOORDINATORS FUNKSJON Sørge for at TB-kontrollen fungerer i alle sine ledd. Innkalle til behandlingsmøte samt sørge for at det etableres behandlingsplan for pasienten Koordinere individuell oppfølging og behandling på basis av behandlingsplanen Koordinere forebyggende behandling. Overvåke forekomsten av TB i helseregionen –motta kopi av alle meldingsskjemaer –TBregister lokalt ->samarbeid innad i regionen Delta i grunnutdanning og i videre-og etterutdannelse av helsepersonell samt gi informasjon til befolkningen generelt

4 TB.KOORDINATOR I 50%STILLING - 3 SYKEHUS - 7 ASYLMOTTAK - 20 KOMMUNER - CA 160 000 INNBYGGERE

5 ORGANISATORISK PLASSERING AV TBKOORDINATOR I HELSE FONNA ???????? TUBERKULOSEKOORDINATOR ???????? SMITTEVERN????

6 SAMARBEIDSPARTNERE TUBERKULOSEKOORDI NATOR PASIENT OG PÅRØRENDE KOMMUNEHLSETJENES TEN POLITI ULIKE AVDELINGER INTERNT PÅ SYKEHUSET ANDRE SYKEHUS/ TUBERKULOSEKOORDI NATORER ASYLMOTTAK FOLKEHELSEINSTITUT TET FYLKESLEGEN(E) REGIONALE HELSEFORETAK HELSE-OG SOSIAL DEPARTEMENT OG DIREKTORAT

7 NY FUNKSJON VEIEN BLIR TIL MENS MAN GÅR…… REGISTRERING OG VURDERING HANDLING RESULTAT OG EVALUERING - KUNNSKAP - INFORMASJON - ETABLERE KONTAKT - BLI KJENT MED… - FINNE SIN PLASS.. -TILGJENGELIGHET -SYNLIGHET - KARTLEGGE - UNDERVISNING - UTARBEIDE RUTINER, FLYTSKJEMA… - BEHANDLINGSMØTER - TB.REGISTER - BEHANDLINGSPLAN -BEHANDLINGSBEKREFTELSE

8 UTFORDRINGER I DET VIDERE ARBEIDET RESSURSER Behov for å få avsatt flere legetimer –Forsinkelser og ventetid Sykepleier (poliklinikk ) Behov for merkantiltpersonell AVKLARING AV Organisatorisk tilhørighet Økonomiske rammer/budsjett Stillingsandel (samsvar med TBkontrollprogrammet i Helse Vest) Tilgang på utstyr som gjør en i stand til å fylle de krav som stilles: eks: PC,videokanon,skanner,mob.tlf ….

9 DOKUMENTASJON AV PROSEDYRER OG RUTINER HVA FINNES AV SKRIFTLIGE RUTINER I FHT: –Prøvetaking?Praktisk gjennomføring? Rissikovurdering? Indusert sputum Venrtikkelaspirat LX?… –Anamneseopptak? –Isolering? –Bestilling av medisiner? –Smitteoppsporing? –Nyansatte? Samsvar med Tbforskrift? –Informasjonsflyt? Internt/ Eksternt –Krav til henvisning til spesialist? –Krav til epikriser ? –Kommunenes TB –kontrollprogram: (Finnes dette?) Hvem har ansvaret for hva? –Refusjon av reiseutgifter osv for pasientene? –Pasientflyt ? –Melderutiner ? Besvarelse fra laboratorier –Kun positive svar???

10 KUNNSKAPSNIVÅ GLEMT KUNNSKAP? LITEN ERFARING?? MANGELNDE RUTINER? -Tuberkuloseforekomsten i Norge har de siste 10årene vært nedadgående. Dette har medført at kunnskap om sykdom og behandling er gått i glemmeboken.Helsepersonell har ikke god nok erfaring i å håndtere tuberkulose. ->Leger og sykepleiere vet ikke nok

11 NYE KRAV: REISEUTGIFTER Det regionale helseforetak har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av tiltak i TBkontrollprogrammet som utføres av spesialisthelsetjenesten. Egenandel kan ikke kreves Kommunen har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av tiltak i TBkontrollprogrammet som utføres av kommunens ulike aktører. Egenandel kan ikke kreves Pr i dag er dette forsøkt løst på ulikt vis rundt om kring i landet,men det er de færreste helseforetak og kommuner som har erkjent dette ansvaret og kommet frem til hvordan de skal ivareta dette ansvaret

12 FÅ TUBERKULOSEKONTROLLEN TIL Å FUNGERE I ALLE SINE LEDD

13 DIREKTE OBSERVERT TERAPI HVA LIGGER I BEGREPET DIREKTE OBSERVERT TERAPI? - Overvåking? - Omsorg for den enkelte –og familien? - Praktisk gjennomføring -Legge igjen medisiner hvis pas. ikke er hjemme? NEI -Dosett i hjemmet? NEI -Kan foreldre gi medikamentene til sine barn? NEI ->Opplært helsepersonell skal se at pas. svelger sine medisiner! - >Signere DOT-skjema

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN HA EN GOD DAG !


Laste ned ppt "TUBERKULOSEKOORINATOR`S ROLLE OG FUNKSJON ANN-IREN MUREN OLSEN TUBERKULOSEKOORDINATOR HELSE FONNA SHE-dag 26 mars 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google