Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereforma Kommunestyremøte Gulen 11.12.2014 Anne Kristin Eitungjerde og Christian Rekkedal, Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereforma Kommunestyremøte Gulen 11.12.2014 Anne Kristin Eitungjerde og Christian Rekkedal, Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereforma Kommunestyremøte Gulen 11.12.2014 Anne Kristin Eitungjerde og Christian Rekkedal, Fylkesmannen

2 Tal kommunar

3

4 Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

5 Folketal etter alder

6 Kjelde: Fylkesspegelen Sogn og Fjordane Gulen Bur og arbeider i kommunen894 Innpendling innan SF69 Utpendling innan SF87 Innpendling frå HDL306 Utpendling til HDL191

7 Gulen – pendling (frå Fylkesspegelen) Bustadkommune til dei som arbeidar i Gulen (innpendling) Arbeids- kommuneGulenHyllestAskvFjalerSolundHøyanFørdeBergenMasfjLindåsAustr SUM arb pl. Gulen89472691691111381161286 Hyllestad8 Askvoll16 Fjaler2 Solund4 Høyanger17 Førde12 Bergen71 Masfjorden50 Lindås38 Austrheim12 SUM busette1177

8 Måla med reforma Melding i kommuneprop. 2015:  Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida  Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling  Berekraftige og økonomisk robuste kommunar  Styrka lokaldemokrati

9 Kommunereforma – fire delar 1.Strukturreform 2.Oppgåvereform 3.Styringsreform 4.Finansieringsreform

10 Prosessen – nasjonal framdriftsplan

11 Ekspertutvalet – delrapport Kriteria for kommunane: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valfridom 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområde 8. Høg politisk deltaking 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet Kriteria for staten: 11.Brei oppgåveportefølje 12.Statleg rammestyring Sentrale prinsipp i mandatet: 1.Generalistkommune 2.Kommunane skal sjølve ta i vare dei lovpålagde oppgåvene

12 Ekspertutvalet – sluttrapport Døme på overføre oppgåver til større kommunar, dvs + 15 000 eller + 100 000: -Psykisk helsevern -Tverrfagleg spesialisert rusbehandling -Rehabilitering -Hjelpemidlar -Barnevern -Arbeidsmarknadstiltak -Virkemidlar for lokal nærings- og samfunnsutvikling -Vidaregåande opplæring -Kollektivtransport -Fylkesvegar Skissert tre ulike kommunemodellar: 1.Vidareføre generalistkommune- prinsippet, 15 000 – 20 000 innb. og alle kommunar inngår i eit fylke/region. 2.Kommunar har ulike oppgåver etter folketal og overføring av fleire oppgåver til storkommunar – alle inngår i eit fylke/region 3.Ulike oppgåver mellom kommunane og Oslo-status til fleire storkommunar

13 Regionalt folkevald nivå Stortinget: -Skal ha tre nivå -Vurdering parallelt med kommunereforma Rapport frå Møreforsking: Bygger på tidlegare utgreiingar Foreslår fem ulike modellar: 1.Dagens 18 + Oslo 2.Samanslåing til 10 -15 3.Sju landsdelar 4.Storbymodell med «restfylke» 5.Fleksibel regionalmodell

14 Oppdraget til Fylkesmannen  Tilretteleggar og koordinator for lokale og regionale prosessar  Oppmoda om å samarbeide med KS  Om ønskjeleg, leggje til rette for kontakt og prosessar på tvers av fylkesgrensene  Følgje opp kommunar som ikkje på eige initiativ tek naudsynt leiarskap  Vere på tilbodssida når kommunane inviterer oss inn i samtalar og prosessar  Skrive samla vurdering for fylket når alle kommunane har gjort vedtak om struktur

15 Organisering på fylkesnivå Internt: Prosjektleiar: Kåre Træen. Prosjektansvarleg: Anne K. Hamre. Prosjektgruppe: Gunnar Hæreid, Christian Rekkedal, Anne Kristin Eitungjerde, Jan Ryste KS. FM-KS: Felles samarbeidsavtale og prosjektplan Referansegruppe: Regionrådsleiarane, KS, FM, fylkeskommunen og Distriktssenteret

16 Kva kan kommunane forvente av Fylkesmannen?  Råd og rettleiing undervegs i prosessen  Bidrag til juridiske avklaringar  Informasjon om reforma – inviterer oss ut i kommunestyra  Samtalepartnar for øvste leiinga i kommunane  Bindeledd til Kommunal- og moderniseringsdep.  Formidle prinsipielle problemstillingar inn til dep.  Skjønsmidlar til å utgreie alternativ (1.3.15)

17 Våre forventningar til kommunane  Lokalt eigarskap og aktivt leiarskap  Deltek i lokale prosessar – ser framover.. i eit regionsperspektiv  Organisering - og at kvar kommune oppnemner ein eigen kontaktperson/prosjektleiar  At prosessen kjem ut av rådhuset; god dialog med innbyggjarane, organisasjonar, næringsliv, medarbeidarar og tillitsvalde  At de avgrensar dykk til å utgreie dei mest realistiske alternativa  At de held lokale og nasjonale fristar

18 Melding om oppgåver våren 2015 Alle tre forvaltningsnivå:  Kommunar  Regionalt folkevald nivå  Staten

19

20 Lokal framdriftsplan 2014 - 2020

21 Fylkesmannen og KS Verktøy og rettleiing i prosess og utgreiing Prosjektplan- /organisasjon for Sogn og Fjordane

22

23 Verktøy og fagleg grunnlag Rettleiar for utgreiing og lokale prosessar – vegen mot ein ny kommune vegen mot ein ny kommune Verktøy for utgreiing – NY KOMMUNE NY KOMMUNE o Befolkningsutvikling o Sysselsetting - behov for arbeidskraft o Pendling o Nøkkeltal økonomi (KOSTRA) Innbyggjarundersøking - medverknad Rettleiar om lokaldemokratitiltaklokaldemokratitiltak Inntektssystemet (reknemodell KS) Kapasitet og kompetanse på ulike område Samfunnsutvikling og arealbruk Oversyn interkommunale samarbeid

24 Rettleiar for utgreiing og lokale prosessar Vegen mot ein ny kommuneVegen mot ein ny kommune:  Sentrale mål og føringar for reforma  Kva er status i Stryn kommune som o Tenesteytar o Myndigheitsutøvar o Samfunnsutviklar o Demokratisk arena  Involvering og dialog i heile prosessen  Kven er realistiske kommunar for felles utgreiing  Moglegheitsbilde – kvifor er det ønskjeleg med ein større kommune og kva vil ein oppnå?  Organisering, prosess og framdriftsplan

25 Rettleiar for utgreiing og lokale prosessar..  Eit felles framtidig moglegheitsbilde for ny kommune  Tilråding, informasjon og høyring  Saker i kommunestyra om samanslåing

26

27 Lokaldemokratiet – ordningar Nærdemokratiske ordningar:

28 Innbyggjarane og tilhøyrsle Startfasen – få oversikt over: –Tilhøyrsle til ulike geografiske område – kommunen, regionen, fylket –Integrasjon på arbeidsmarknaden - pendling –Serviceåtferd – handel (større innkjøp), uteliv, kulturtilbod som ikkje finst i eigen kommune –Avislesing - kva lokal- eller regionalavis blir lest –Naturleg geografisk orientering –Haldningar til kommunesamanslåing og-/eller grenseregulering

29 Medverknad – kven? Kommunen PolitikararInnbyggjararNæringslivet Andre kommunar MediaTilsetteTillitsvalde Lag og foreiningar

30

31 Kunnskap og erfaringar frå prosessar med kommunesamanslåing Suksessfaktorar  Vi må ha kunnskap om kva vi har og kva vi får  Det må være reelle lokale initiativ og eigarskap til prosessane  Prosessane må være opne og inkluderande Kjelde: Distriktssenteret

32 Intensjonsavtale – kva og kvifor?  Avtalen vedtakast i kommunane – synleg semje  Kan gi løysingar for viktige tenester og funksjonar  Skape tryggleik for innbyggarane  Har vist seg å vere eit godt og konkretiserande verktøy  Legg klare føringar for den nye kommunen

33 Intensjonsavtale - døme på punkt  Målsettingar med samanslåinga  Lokalisering av ulike funksjonar/tenester  Ordningar for tilsette  Lokalisering av senter  Kommunenamn og kommunevåpen  Høyring av innbyggjarane – korleis og konsekvens

34 Dekking av eingongskostnader –Standardisert modell – utan søknad –Differensiert på kommunar og innbyggjarar: 34 Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen 0-19 999 innbyggere 20- 49 999 innbyggere 50- 99 999 innbyggere Over 100 000 innbyggere 2 kommuner20 mill.25 mill.30 mill.35 mill. 3 kommuner30 mill.35 mill.40 mill.45 mill. 4 kommuner40 mill.45 mill.50 mill.55 mill. 5 eller flere komm.50 mill.55 mill.60 mill.65 mill.

35 Reformstøtte –Tidlegare: Støtte til infrastrukturtiltak –No: Reformstøtte, fri inntekt for kommunen –Standardisert modell, ingen søknad –Utbetalt når kommunane er slegne saman 35 Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 0 -14 999 innbyggere5 mill. 15 000- 29 999 innbyggere20 mill. 30 000- 49 999 innbyggere25 mill. Over 50 000 innbyggere30 mill.

36 Inndelingstilskotet –Vidareført som i dag i reformperioden (nasjonale vedtak før 1.1.2018) –Utgangspunkt i inntektssystemet slik det er i 2016 –Kompensasjon for bortfall av: 1.Basistilskot (12,3 mill. i 2014) 2.Netto nedgang regionalpolitiske tilskot –Får behalde tilskotet i 15 år + nedtrapping over 5 år –Etter reformperioden: Ordninga vert stramma inn, omfang og innretning skal vurderast 36

37


Laste ned ppt "Kommunereforma Kommunestyremøte Gulen 11.12.2014 Anne Kristin Eitungjerde og Christian Rekkedal, Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google